Home

Závěrečná bakalářská práce

Bakalářská práce Nové trendy v cukrářství zahrnuje základní rozdělení a popis surovin vyuţívající se v cukrářství. Hlavní þástí práce je popis nových materiálů, technologických postupů a druhů zdobení. Práce obsahuje i vývoj a historii cukrářskéh Závěrečná práce - bakalářská (BP), magisterská (diplomová - DP) je vyvrcholením příslušné formy studia na vysoké škole. Je syntézou předchozího studia, má zúročit (dokládat) znalosti ve studovaném oboru. Bakalářská práce. Student má prokázat, že dokáže prostudovat příslušnou literaturu a kriticky ji. Závěrečné práce. Závěrečná bakalářská nebo diplomová práce, od tvorby tématu práce až po obhajobu jejího obsahu, je jednou z nejdůležitějších součástí studia. Každý student zde prokazuje schopnost vlastního samostatného myšlení a analýzy problémů. Proto je třeba věnovat zpracování závěrečné práce.

Závěrečné práce (ZP) jsou součástí všech stupňů studia. Studenti bakalářského stupně studia zpracovávají bakalářskou práci, studenti magisterského stupně studia zpracovávají diplomovou práci a doktorské studium se ukončuje obhajobou disertační práce.. Od roku 2011 jsou všechny obhájené závěrečné práce dostupné v katalogu Vysokoškolských kvalifikačních. Záv ěre čná bakalářská práce si klade za cíl zmapovat tvorbu ŠVP a t řídního vzd ělávacího programu (dále jen TVP) a zp ůsob jejich vyhodnocování v praxi slou čených mate řských škol. Data získaná z terénu poskytnou informaci o skute čné aplikaci teorie v praxi. 3 Slavíková, L. aj. Řízení školy a.

  1. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí - teoretická a praktická. V teoretické části jsem na základě studia odborné literatury zpracovala literární přehled, ve kterém se podrobně seznámíme s pojmy motivace, zdroje motivace, základní motivační teorie
  2. Vysokoškolské kvalifikační práce na VŠE. Počet nalezených prací: 62 605. Název práce. Autor. Typ práce. Rok ↓. Hospodářsko-politické konsekvence případného zavedení eura v ČR. Skopeček, Jan. Disertační práce
  3. utky čtení. Ať už jste se několika lety studia proběhli více či méně zdárně, na konci čekají na všechny dvě finální překážky - závěrečná práce a státní zkouška. Zatímco na státnice existuje ověřený postup učit se, učit se, učit se.
  4. ima (359) Závěrečná práce postgraduálního studia (359) Prezentace (280) MBA disertační práce.
  5. Zpracování závěrečné práce se řídí pravidly, která stanovují její formální i obsahové náležitosti. Pravidla si může stanovit každé pracoviště individuálně. Detailní informace proto hledejte na webu fakulty, katedry nebo ústavu. Archiv závěrečných prací

Závěrečná (bakalářská, diplomová) prác

Anotace bakalářské práce. Anotace je stručná charakteristika každé bakalářské práce a její výsledek. Co se rozsahu týče, anotace by měla být napsána na přibližně jednu normostranu. Obsahem anotace je název vysoké školy, název fakulty, studijní obor, jméno studenta - autora práce, název dané práce, jméno. Jak psát závěrečnou práci. Vysokoškolské závěrečné práce jsou součástí státních závěrečných zkoušek, jejich účelem je prokázat schopnosti absolventů bakalářského, magisterského a doktorského studia řešit samostatně odbornou nebo vědeckou problematiku. Bakalářskou prací student ukazuje, že je schopen.

Závěrečná práce (bakalářská, diplomová, disertační) POZOR! Přehled aktuálních informací a opatření k odevzdání závěrečné práce a ke státní závěrečné zkoušce v době šíření nemoci Covid-19, naleznete ZDE a na stránkách oborových kateder Bakalářská práce se zabývá významem a pracovním postupem logopedické preventistky v běţné mateřské škole. Toto téma jsem si zvolila poté, co jsem měla moţnost absolvovat kurz s názvem Logopedická náprava v mateřských školách oblasti Telčska. Projekt vznikl na popud učitelek základních škol, které jiţ. Titul. --- Bc. Ing. Pracoviště závěrečné práce. --- 5610 561010 Rektor 5610101050 Útvar ředitele pro admi 56101020 Interní auditor 56101034 Ústav podnikové strateg 5610103420 Katedra řízení lidských 5610103421 Katedra managementu 5610103450 Oddělení zástupce ředit 5610103460 Centrum jazykových služ 5610103480 Katedra. bakalářská práce. Bakalářská práce je závěrečná práce studenta bakalářského studijního programu. Zpracovává se ve druhém a třetím ročníku bakalářského studia. Student si vybírá téma bakalářské práce v období daném harmonogramem semestru, téma vypisuje vedoucí práce. Všechny součásti bakalářské práce. Závěrečná práce. Psaní práce. Obecné informace. Každý student musí v rámci svého studia napsat bakalářskou nebo diplomovou práci. Téma bakalářské nebo diplomové práce si student může namyslet podle svých zájmů a v souladu s oborem, který studuje. Bakalářská práce_Biologie, pokud jste studentem bakalářského.

Závěrečné práce [Manuály OPF

Závěrečné práce - Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praz

Závěrečná bakalářská práce se zabývá analýzou pracovní motivace a přístupem k motivaci ředitelů základních uměleckých škol specifikovanou na pražské základní umělecké školy. Motivace pracovníků je nejúčinnější nástroj v manažerské funkci vedení lidí. Pomoc Absolventi a závěrečné práce. Přeskočit na horní lištu Přeskočit na hlavičku Přeskočit na obsah Přeskočit na patičku Protože závěrečná práce nekončí napsáním, ale až jejím obhájením, je IV. kapitola věnována Obhajobě závěrečné práce. Po- prací1 se za závěrečnou práci považuje bakalářská, diplomová, rigorózní a disertační práce ve smyslu § 45 odst. 3, § 46 odst. 3 a 5 a § 47 odst.. Předmětem mé bakalářská práce je návrh polyfunkčního domu ve vybrané proluce v centru města Brna v ulici Jezuitská. Hlavní myšlenkou bylo vytvoření polyfunkčního domu, který bude vhodně navržen do stísněné a hluboké proluky.

Termín závěrečná práce je podle vysokoškolského zákona (Zákon č. 111/1998 Sb.) interpretován jako bakalářská, diplomová, rigorózní a disertační práce. Směrnice rektora (ČZU, 2016, č. 3) odkazuje na závěrečnou práci jako na práci bakalářskou a diplomovou. Pr Kazuistika jako metoda výzkumu v závěrečných pracích. Závěrečná práce je výstupní prací studenta prvního, druhého nebo třetího stupně vysokoškolského vzdělání. Úspěšnému napsání a obhájení takové práce však předcházejí mnohé faktory. V tomto článku si rozebereme jeden z těch podstatnějších, a to. Kvalifikační práce 2018- Studentské práce MUP obhájené od roku 2018 a výše jsou dostupné pouze v elektronické formě v Digitální knihovně kvalifikačních prací na: https://digilib.mup.cz Obsah digitální knihovny je dostupný z budov MUP a pro studenty MUP je přístupný také přes lokální síť na dálku

tační/závěrečná práce, jméno autora včetně studijního programu a oboru, jméno vedoucího (konzultanta) závěrečné práce (resp. školitele v případě disertační práce), místo a rok odevzdá BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářská práce je závěrečná vědecko-kvalifikační písemná práce bakalářského studijního programu. Rozsah bakalářské práce v Česku je zpravidla v rozmezí 25-50 normostran. od 243 Kč /strana. DIPLOMOVÁ PRÁCE Diplomová práce je závěrečná práce z pravidla druhého stupně vysokoškolského studia 4. Zápis předmětu Bakalářská práce (standardně 6. semestr) Student si zapisuje předmět Bakalářská práce v semestru, v němž předpokládá řádné ukončení studia ve svém studijním programu, tedy hodlá obhajovat bakalářskou práci. Podmínkou pro zápis předmětu je téma bakalářské práce schválené katedrou obhajoby

Vizuální vzor BP/DP. Pokyny pro zpracování závěrečné práce. Pro typografickou úpravu prací a pro používání citačního aparátu platí závazná pravidla stanovená pro katedru, na které je práce obhajována, a která jsou uvedena v elektronickém kurzu Průvodce studenta FP tvorbou závěrečné práce (Moodle kurz) bakalářská práce (59) diplomová práce (56) esej (5) formátování dokumentů (4) Jak se učit (21) mba práce (24) příprava na zkoušky a státnice (6) problémy (14) referáty (3) rostliny a účinné látky (15) semestrální práce (16) seminární práce (17) závěrečná práce (54 Závěrečná práce. KNOTEK, P. Kultura jako péče o duši. Praha, 1999. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra andragogiky. ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY. U citací elektronických typů dokumentů (např. internetových) jsou jejich nedílnou součástí následující informace: typ média, např tématu práce. Bakalářská práce má rozsah podle povahy studijního programu a studijního oboru a tématu práce, zpravidla však 30-40 stran normovaného textu (54 000 - 72 000 znaků). 6. Diplomová a bakalářská práce musí obsahovat tyto náležitosti: - titulní stranu, - prohlášení, že student vypracoval prác Pokud je do práce vložen obrázek, graf, tabulka nebo je použita část z Vaší již publikované práce, musí být vždy uveden zdroj. V případě, že by v práci byla uvedena všeobecně známa informace, citace v bakalářské práci nemusí být použita. Konkrétně je tím myšleno např. to, že byl Jan Hus upálen 6. 7. 1415, apod

TOP témata bakalářských prací v sociální oblasti. Přinášíme vám nejzajímavější témata bakalářských (diplomových) prací v sociální oblasti. Můžou vám posloužit jako inspirace, pokud byste si však vůbec nevěděli rady, klidně se na nás obraťte. Obor sociální práce je velmi oblíbený. Nebudeme pátrat po tom. Formátování, korektura a úprava bakalářské, diplomové, disertační, absolventské a jiné práce, korektura bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690 nebo APA, překlad abstraktu/anotace, i metodická podpora při psaní bakalářské, diplomové, disertační, absolventské či jiné práce Bakalářská práce je hodnocena výborně - velmi dobře - dobře - neprospěl. 1. Zadání práce: Student si vybírá téma ze seznamu vyvěšeného ústavem, nebo navrhne své vlastní téma bakalářské práce.Zadání je třeba podat nejpozději 6 měsíců před plánovaným termínem obhajoby (výjimka = žádost). Zadání.

Závěrečná práce v jiném jazyce. Jiným jazykem práce se rozumí jakýkoli jazyk mimo češtinu. Student, který chce závěrečnou práci psát v jiném jazyce musí získat souhlas vedoucího práce a proděkana pro studium. O jiný jazyk se žádá přes IS - Úřadovna - Žádost o sepsání závěrečné práce v jiném jazyce Závěrečná práce studenta celoživotního vzdělávání, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2014. Bakalářská práce: Proměny ve slovní zásobě běžné mluvy na Hustopečsku (Alžběta Lutzká) Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2019 Práce se odevzdávají pouze v elektronické verzi v InSIS, tedy nejpozději do 23 Závěrečná práce a její obhajoba a 31 - Zveřejňování závěrečných prací. Státní bakalářská zkouška skládaná v rozporu s těmito podmínkami bude neplatná a bude nutno jí opakovat Bakalářská práce se odevzdává pouze elektronicky prostřednictvím IS EDISON. Součástí práce odevzdávané v elektronické podobě je: klíčová slova a abstrakt v češtině i angličtině, vypracování - kompletní bakalářská práce uložená ve formátu PDF/A. Maximální velikost je 20 MB. Název souboru má formát rok.

O podrobnostech závěrečné práce ČÁST I. Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Toto opatření děkana upravuje podrobnosti pro závěrečné práce na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen fakulta). 2. Závěrečnou prací dle tohoto opatření děkana je: a) bakalářská práce a diplomová práce dle čl. 19 POS Státní závěrečná zkouška. Bakalářské studium se ukončuje řádným složením státní závěrečné zkoušky, která se skládá z následujících částí: státní zkouška ze studijního oboru, obhajoba bakalářské práce. Student se hlásí na každou část státní závěrečné bakalářské zkoušky prostřednictvím.

Bakalářská práce je samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybírá z nabídky témat souvisejících se studovaným programem Lékařská elektronika a bioinformatika, která vypisují katedry FEL v KOSu. Studentům bude nabídnuta možnost veřejné předobhajoby a diskuse. Jak napsat závěrečnou práci. Podmínky způsobu realizace a zadávání tématu bakalářských a diplomových prací, jejich způsobu odevzdání i evidenci údajů včetně obhajob a způsobu jejich zveřejňování na FTK UP se řídí vnitří normou FTK-B-19/02 - Bakalářské a diplomové práce na FTK UP. Součástí normy jsou i. Bakalářská práce: 2020: Rozhodování spotřebitele při výběru hypotečního produktu. Krejčí, Roman. Bakalářská práce: 2020: Spotřebitelské chování generace Y. Povýšilová, Emília. Diplomová práce: 2020: Zhodnocení rozvoje kariéry a programu kariérního poradenství ve vybrané mezinárodní společnosti Bakalářská práce. Pravidla pro vypisování, evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací upravuje Opatření děkana FHS UK č.14/2017, které je zveřejněno na úřední desce. Aktuální pokyny k odevzdávání bakalařských prací v letním termínu 2021 Doporučený rozsah je 72 tis. znaků (bakalářská práce), respektive 90 tis. znaků (magisterská práce) včetně mezer. Do počtu se nepočítají úvodní strany, literatura a přílohy. Stanovený limit je možné překročit, avšak vysoký počet stran není automaticky považován za ukazatel kvality práce, viz manuál APA, část 3.01

Vysokoškolské kvalifikační práce - Vysoká škola ekonomická

Bakalářská práce. 2009. Pugnerová M. Motivace volby povolání u dospívající mládeže. Bakalářská diplomová práce. 2009. Závěrečná práce. 2009. Pugnerová M. Volba povolání-vývojové tendence ve výběru žáků. Závěrečná práce. 2009.. Závěrečné práce se odevzdávají ve 2 výtiscích s tím, že 1 výtisk se studentům vrací (přibližně měsíc po obhajobě). Před odevzdáním práce na studijním oddělení je potřeba mít v SISu nahrány 3 soubory - anotace v češtině, anotace v angličtině a řešení práce. Soubory se nahrávají v PDF/A. Do požadovaného. Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ Charakteristika hasebního obvodu, způsobu jízdy a bezpečné jízdní limity požární techniky u jednotek HZS ČR v Jihomoravském kraji (Driving Ccharacteristics and Safe Driving Limits of the Firefighting Equipment during the Ride to the Intervention of the FRS CR Units in the Olomouc Region ) Bc Popis. Závěrečná bakalářská zkouška z angličtiny má písemnou formu. Je rozdělena do čtyř částí: poslech, gramatika, práce se slovní zásobou a práce s textem. Každá část je hodnocena max. počtem 30 bodů (celkem 120). Délka trvání je 120 minut bez přestávky 2 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Bakalářská či diplomová práce představuje dokument, kterým student vysokoškolského studia prokazuje svoji schopnost vědecké a odborné práce. Její zpracování a následná obhajoba jsou dokladem samostatnosti a odborné erudice absolventa

Jak napsat závěrečnou práci a nezešílet - Studenta

bakalářská, nebo diplomová práce: Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie Aby závěrečná práce byla vedena a následně obhájena v neveřejném režimu musí být ve Studentském informačním systému podán návrh na vyloučení práce ze zveřejnění a návrh na vyloučení příloh práce ze zveřejnění. komunikovat. Závěrečná práce tedy primárně slouží jako doklad o kompe-tenci absolventa a do jisté míry také jako doklad o kvalitě studovaného oboru, jenž absolvent před odbornou veřejností reprezentuje. Smyslem závěrečná práce tak není oslovit či poučit širokou veřejnos Posudek oponenta závěrečné práce (bakalářská práce, diplomová práce) Název práce:Digitální technologie ve výchově dítěte v současné rodině Autor práce:Eliška Veselá Studijní program/studijní obor:Zdravotně-sociální péče Akademický rok:2020/2021 Vedoucí práce:Mgr. Barbora Faltová Oponent práce:Mgr. Lenka. Závěrečná práce není plagiát. Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: Jako staniční iktového centra vřele oceňuji zájem studentky o výzkum spojený se znalostmi studentů v problematice cévní mozkové příhody. V práci se ovšem vyskytují následující chyby, které snižují její úrove Závěrečná práce je rozdělena do několika částí. Nejprve jsem se zaměřila na historii, co to psychická porucha je a dále jsem vysvětlovala druhy těchto poruch. Rozhodla jsem se i pro dotazník. Na konci jsem se věnovala zajímavostem v této oblasti..

Tato závěrečná bakalářská práce se zabývá analýzou rizik na developerském projektu. V první části této práce se popisuje teoretické přiblížení analýzy rizik. Jsou zde vysvětleny základní pojmy. První část dále popisuje postupy při analýze rizik, identifikaci rizik, včetně kvalitativní a kvantitativní metody. Závěrečné práce studentů UK jsou zveřejňovány prostřednictvím Digitálního repozitáře UK, který slouží jako databáze ve smyslu § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, pro zveřejňování závěrečných prací studentů UK v souladu s čl. 18a Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 6a Rigorózního řádu UK a Opatřením rektora č. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Bakalářská práce, akad. rok 2011/12 Katedra technologie obrábění Ka rolína Zídková 4 1 Úvod do řešené problematiky a cíle práce V úvodu této práce nastíním některé potřebné informace, které čtenáři více přiblíží řešenou problematiku

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Rok odevzdáníJméno a příjmení Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné. Státní závěrečná zkouška (dále jako SZZ) je oficiálním završením studia a skládá se ze dvou částí. Tou první je obhajoba bakalářské práce a druhou zkouška z předmětových otázek. Obě části zkoušky jsou ústní. SZZ je ve Studijním a zkušebním řádu VUT popsána v článcích 22 až 27 (na straně 12 - 15). Ke. Státní závěrečná zkouška (bakalářská): Biblická teologie (H, PRAVT - jednooborové studium) Biblická teologie (HT, PT2 - sdružené studium) Církevní dějiny (H, HT) Církevní dějiny (PRAVT, PT2) Filozofie (F) Charitativní práce (SACH) Náboženství (NAB) Obecná sociální pedagogika (SPD Bakalářská práce Huml Michal 2012 4 Anotace Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a zpracování zjednodušené projektové dokumentace ke stavebnímu povolení vícepodlažní budovy ze systému Betonové stavby Klatovy. Budova bude svým účelem sloužit jako administrativní

Nabízíme profesionální zpracování podkladů pro Vaše práce. Zpracováváme podklady pro diplomové, bakalářské nebo seminární práce. Náš tým zkušených zpracovatelů tvoří celek pokrývající desítky studijních okruhů kterému se závěrečná práce vztahuje (Bakalářská práce - Projekt // Diplomová práce - Projekt). Navrhovanému vedoucímu přijde o návrhu tématu mail a musí potvrdit, zda téma přijímá, nebo odmítá. Student je o rozhodnutí vedoucího informován automatickým mailem. 1 Výběr tématu závěrečné práce. Výběr tématu a proces zadání závěrečné práce (BP nebo DP) v akademickém roce 2020/2021. PROFILY ABSOLVENTŮ SP: Arboristika, Krajinářství, Lesnictví. PROFILY ABSOLVENTŮ SP: Stavby na bázi dřeva, Tvorba a výroba nábytku, Design nábytku, Dřevařství. Prezentace témat - Ústav matematiky

HYPOTÉZA A VÝZKUMNÁ OTÁZKA PRÁCE A JAK JE SPRÁVNĚ FORMULOVAT. Připravili jsme pro Vás další zajímavý článek, tentokrát věnovaný problematice formulování hypotéz a výzkumných otázek práce.. V předchozím článku jsme Vám už nastínili, jak na správnou formulaci cíle, a protože součástí stanovení cíle bývá také formulace hypotézy, pojďme se blíže této. S týmem závěrečných prací jsem spokojená. Odezvu dostanete hned a jejich práce je pohotová, ať už jde o zprostředkovatele nebo zpracovatele práce. Tuto službu bych doporučila těm, kteří mají problém dokončit práci na čas a hledají možnost pomoci. Já mám velmi pozitivní zkušenost Než práci fyzicky odevzdáte sekretářce katedry, musíte ji vložit spolu s dalšími náležitostmi do InSIS: v Portálu studenta -> Závěrečná práce dáte volbu Vložit doplňující informace a zadáte jazyk práce, název práce, abstrakt a 3 klíčová slova v češtině a angličtině

Bakalářská práce; Státní závěrečná zkouška; Magisterské studium. Obor Klinická biologie; Diplomová práce; Státní závěrečná zkouška; Doktorské studium. Bakalářská práce. Státní závěrečná zkouška. Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice, tel. +420 387 776 271, IČ: 6007665 Zadání závěrečných prací. Upřesňující požadavky AF na zadání vysokoškolských závěrečných bakalářských a diplomových prací Vzory Bc. (bakalářská práce) Vzor titulní strany Bakalářské práce pro ak. rok 2020/2021 - AJ - prohlášení; Vzor titulní strany Bakalářské práce pro ak. rok 2020/2021 - ČJ.

DSpace VŠB-TU

Bakalářská práce. Bakalářská práce je závěrečná kvalifikační práce, jejíž obhajoba je součástí státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu. Téma bakalářské práce musí svým zaměřením odpovídat studovanému studijnímu programu a oboru Knihovnictví - specializace pro práci v instit. s historickými knižními fondy Knihovnictví - specializace pro práci v knihovnicko-informačních institucích Knihovnictví (dvouoborové) Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu Korpusová lingvistika se zaměřením na konkrétní jazykovou skupinu (angličtina Vyhledání absolventů a závěrečných prací. Vyberte alespoň jedno z kritérií a klikněte na 'Vyhledat.'. V nabídce příjmení naleznete počáteční písmena jen existujících absolventů. Činoherní herectví - Bc. Činoherní režie - Bc. Dirigování orchestru - Bc. Dirigování sboru - Bc. Divadelní dramaturgie - Bc student doloží potvrzení vedoucího práce o udělení zápočtu z předmětu Bakalářská práce 2 / Diplomová práce 2 a jeho souhlas s validací (návrh potvrzení o udělení zápočtu a souhlas s validací vedoucího práce je v příloze H tohoto rozhodnutí). Po validaci je závěrečná práce automaticky odeslána d

Bakalářská práce a státní závěrečná zkouška. Studijní plán. Jak probíhá vaše praxe? Absolvování téměř 500 hodin praxe studentům pomáhá navázat kontakty na pracovním trhu a získat povědomí o sociální práci jako praktické profesi. Praxe a partnerské organizace Bakalářská práce musí obsahovat všechny náležitosti stanovené Opatřením děkana č. 37/2017 v článku 7. Závěrečná práce má náležitosti, které jsou řazeny v tomto pořadí: a) titulní list, b) prohlášení o originalitě vlastního textu, c) případné poděkování

Závěrečné práce Masarykova univerzit

Na této stránce lze jednoduše online objednat pevnou vazbu pro vaši diplomovou, bakalářskou nebo jinou práci. Finální cena zakázky bude upřesněna vždy při zpracování Vaší objednávky. Ceník pevných vazeb. UPOZORNĚNÍ: Provozovna copycentra je v současné době uzavřena. Objednávky a výdej diplomových a bakalářských. Bakalářská závěrečná práce: Způsob zpracování a náležitosti diplomové a bakalářské práce; Vypsaná témata bakalářských prací; Zpracovávané a obhájené bakalářské práce; Bakalářská státní závěrečná zkouška: Průběh BZK: viz opatření děkana č. 20/2012, čl.

Jak na anotaci v bakalářské práci? VŠpráce

Optimalizace turistických tras. Benedová, Vendula. Bakalářská práce. 2021. Optimalizace rozvozu vína pomocí úlohy obchodního cestujícího. Chovan, Milan. Bakalářská práce. 2021. Podpora kulturního sektoru v období koronavirové krizie a opatření, která jej ovlivnila Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části je popsán současný stav paliativní péče, její rozdělení, možnosti jejího poskytování, potřeby paliativních pacientů, symptomy paliativních pacientů, fáze umírání, dříve vyslovené přání, umírán Disertační práce. Rigorózní práce. Metodické pokyny - doporučená formální úprava závěrečné kvalifikační práce. Užití znaku Univerzity Karlovy v závěrečných pracích. Manuál pro vkládání závěrečných prací do SIS. Digitální repozitář UK Bakalářská práce 2021 Vnímaná transformace pracoviště ovlivněná pandemickým narušením pro administrativní pracovníky: Případová studie SAP, Prah

Název práce: Rok vypsání: Rok obhájení: Typ práce: Obor práce: Vedoucí / školitel: Řešitel: Vypsáno: Zadáno: Ústav: Fakulta: Ošetřovatelský proces u. Bakalářská práce (hovorově též bakalářka, angl. bachelor's thesis) je typ školní práce, kterou obhajují studenti na vysokých školách.Jde o obsáhlejší práci (tzv. závěrečnou, nebo kvalifikační), která by měla být na určité úrovni, a jejíž úspěšná obhajoba je pro studenta většinou - ne vždy - jednou z podmínek pro řádné ukončení studia v. Druh práce: bakalářská / diplomová typ práce: experimentální Anotace: Streptomycety mají ve svém genomu kapacitu pro tvorbu rozsáhlé škály sekundárních metabolitů, které se však neprodukují v běžných laboratorních podmínkách

Muni bakalářská práce - závěrečné práce bakalářské aDiplomová práce - vazby - Liberec

Diplomová práce - Speciální pedagogika Diplomová práce - Logopedie. K obhajobě se studenti přihlašují přes SIS, obdobně jako k SZZ. Upozorňujeme, že podle článku 19 odst. 4 nových Pravidel pro organizaci studia na PedF odevzdávají studenti závěrečné práce (bakalářské i diplomové) pouze v elektronické podobě Středoškolské seminární práce a vysokoškolské diplomové práce. Na českém trhu působíme již od roku 2010, upravili jsme stovky stran podkladů, a máme dlouhodobé zkušenosti s psaním všech druhů středoškolských a vysokoškolských podkladů. Náš tým je tvořen zkušenými pracovníky, studenty vysokých škol, lidmi z. Bakalářská práce. Bakalářskou práci ve studijních programech Mezikulturní komunikace tvoří překlad individuálně zadaného autentického neliterárního textu o rozsahu minimálně 20 normostran do češtiny, resp. do cizího jazyka (v případě studijního programu s češtinou jako cizím jazykem) s odborným komentářem.Překlad vybraného textu nesmí být v době zadání. Součástí zadání diplomové práce je stanovení jazyka, příp. hlavních zásad zpracování a termínu odevzdání práce. Rozsah diplomové práce je dán povahou oboru a tématu a má nejméně 50tisíc znaků (bakalářská diplomová práce), resp. 40tisíc znaků (bakalářská oborová práce) Státní závěrečná zkouška v bakalářském studiu . Červen 2021. Odevzdání bakalářské práce do 17. 5. 2021 (do 14:00) Hodnocení bakalářské práce k dispozici: nejpozději 5 dní před konáním obhajoby. OBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: viz Bakalářská práce