Home

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí pdf

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.180 Září 2017 Ochranná zábradlí ČSN 74 3305 Garde-corps Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 74 3305 z ledna 2008 Původní norma ČSN 74 3305 (2008) stanovila požadavky na ochranná zábradlí ve stavbách. Tato definice ovšem měla několik úskalí: - Stavbou je v podstatě cokoliv vybudované člověkem v přírodě, tedy také upravená cesta, opěrná zídka, lávka přes potok a podobně - vztahovat normové požadavky na takové stavby v přírodě by bylo nepraktické a mnohdy nereálné ČSN 74 3305 (743305) N Ochranná zábradlí. Základní ustanovení = Guard railings. Basic provisions . Norma je neplatn ČSN 74 3305: Název: Ochranná zábradlí. Základní ustanovení: Třídící znak: 743305: Katalogové číslo: 31215: Obor: 74 - ČÁSTI STAVEB 7433 - Zábradlí: Platnost: Norma není platná - byla nahrazena těmito normami: (743305) ČSN 74 3305 (Neplatné normy lze dodat - informujte se, prosím, e-mailem viz.kontakty) Jazyková varianta

Ochranná zábradlí - průvodce požadavky norem iMaterial

Použití ochranného zábradlí viz ČSN 74 3305 k vytvoření kotvicíhobodu / k upevnění OOPP Požadavky ČSN EN 74 3306 Ochranná zábradlí -vodorovné zatížení: Statické zatížení se určuje dle ČSN EN 1991-1-1 dle kategorií: A -0,2 až 1,0 kN, doporučeno 0,5 kN B a C1 -0,8 až 1,0 kN, doporučeno 1,0 k zábradlí . ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení . 2.2 Související předpisy . TP 84 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí . TP 88 Oprava trhlin betonových konstrukcí . TP 89 Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům . TP 104 Protihlukové clony pozemních komunikac ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Všeobecná typologie budov - vstupní a komunikační prostory. 33/60. Ochranná zábradlí - volný p

ČSN 74 3305 (743305) N Ochranná zábradlí

  1. Norma ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí vyšla v novém znění v září 2017 s drobnou opravou v červenci 2018. Od vydání se na mě obrací uživatelé normy s žádostmi na vyjasnění požadavků, posouzení návrhu zábradlí, ale také s žádostmi o posudek realizovaného zábradlí a jeho soulad s požadavky normy
  2. Ochranná zábradlí ČSN 74 3305 OPRAVA 2 Corrigendum ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí ze září 2017 se opravuje takto: Článek 5.2.4 se nahrazuje takto: 5.2.4 Zkoušku zábradelní výplně ze skla lze nahradit výpočtem dynamického zatížení skla. Výpočtem se musí prokázat, že nedojde k žádné z uvedených situací
  3. ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí (1.08). TNV 75 0747 Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací (09.95). ČSN 75 0748 Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací (3.07). TNV 75 0951 Označování potrubí podle protékající látky ve vodohospodářských provozech (9.95). II. Opatření zajišťující bezpečnost.

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Kritickou zkouškou je ověření spolehlivosti zábradelní výpln ě na účinky rázového zatížení. P ři tomto testu musí výpl ň zábra-dlí odolat měkkému rázu s energií rázu dle tabulky. Tato rázová zkouška slouží k prokázání bezpe čnost ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 6.89, oprava 4.89 ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení 6.94, změna 1 11.99 ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Všeobecné požadavky na návody k používání a značení 9.95 (83 2601) ČSN EN 1868 Osobní ochranné prostředky proti pádů Označení normy: ČSN 74 3305 Třídící znak: 743305 Počet stran: 32 Vydáno: 1.9.2017 Název: Ochranná zábradlí Detailní popis ČSN 74 3305ČSN EN 74 3305 Tato norma platí pro navrhování ochranných zábradlí v budovách a v jejich bezprostředním okolí, funkčně souvisejícím s budovou, a to včetně zábradlí. Schodiště norma. Rozměry představené v tomto článku slouží pro základní orientaci. Podrobněji celou problematiku řeší normy ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - základní ustanovení; ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí; požární bezpečnost je obsažena v normě ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - budovy pro bydlení a ubytování Norma rozeznává různé typy.

ČSN 74 3305 (2008)- Ochranná zábradlí . TERMINOLOGIE - ochranné zábradlí - je trvalá konstrukce určená k ochraně osob proti neúmyslnému pádu z volného okraje pochůzné plochy do volného prostoru - pochůzná plocha - je plocha určená pro pobyt nebo pohyb osob po rovině, po schodech, po šikmé rampě apod ČSN 74 3305 OPRAVA 1 - Ochranná zábradlí Výrobce: Neuveden Kód: i31_505428 Záruční doba: Cena bez DPH: 0.00 Kč Cena s DPH: 0 Kč Parametry Označení normy: ČSN 74 3305 OPRAVA 1 Třídící znak: 743305 Počet stran: 2 Vydáno: 1.7.2018 Změna / Oprava: 6 Typ změny: 1 Název: Ochranná zábradlí Detailní popis ČSN 74 3305 OPRAVA OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ ochranné zábradlí se zřizuje u všech pochůznýchploch, kde hrozí nebezpeí pádu osob, podmínky pro úpravu zábradlí stanovuje SN 74 3305 -OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ, NEJMENŠÍ DOVOLENÁ VÝŠKA ZÁBRADLÍ včetně madla je stanovena v závislosti na hloubce volného prostoru SN 73 4301 l. 5.1.3.

legislativy (ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí). Výrobci používají různé profily a vzdálenosti prvků zábradlí, různé členění skla, proto určení konkrétních profilů může být považováno za kontraproduktivní. Zábradlí schodiště - délka 27,3 m (zábradlí s nerezovými sloupky a se skleněnou výplní 12 m + madl - ČSN 73 5305 (2005) Administrativní budovy a prostory - ČSN 73 4130 (2010) Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky - ČSN 74 3305 (2008) Ochranná zábradlí - vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (nahrazuje č. 137/1998 Sb.) ČSN 74 3305 743305 01/08 Ochranná zábradlí ČSN EN 81-40 274003 03/09 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivost Pevné kovové žebříky pro stavby (ČSN 73 3282), žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací (ČSN 75 0748), žebříky pevně zabudované v šachtách (ČSN EN 14396), žebříky, žebříková schodiště a madla, která jsou součástí vybavení plaveckých bazénů (ČSN EN 13451-2), ochranná zábradlí (ČSN 74.

ČSN 74 3305 (743305) - Technické normy ČS

  1. 11.2.7 Mostní (ochranné) zábradlí 7 11.2.8 Silniční (dopravně - bezpečnostní) zábradlí 7 11.2.9 Tlumič nárazu 8 11.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 8 Názvosloví je uvedeno v ČSN 73 6100, ČSN 73 6200, ČSN 74 3305 a ČSN EN 1317-1, přičemž pro tuto kapitol
  2. Standard ČSN 743305 (74 3305) 1. Standard ČSN 743305 (74 3305) 1.9.2017 - Standard ČSN - Ochranná zábradlí. ČSN 74 3305 Normy.cz. ČSN 74 3305 Norma stanoví technické požadavky na zřizování ochranných zábradlí, jejich výšku, provedení a vybavení (členění výplně, zarážka, madlo)
  3. Fakulta stavební VUT je nejstarší fakultou Vysokého učení technického v Brně. Dne 19. září 1899 byla nejvyšším rozhodnutím Jeho císařského a královského Apoštolského veličenstva Františka Josefa I. zřízena c.k. česká technická vysoká škola Františka Josefa v Brně. Následně 1. listopadu 1899 byla zahájena výuka, a to právě v oboru stavebního inženýrství

Ustanovení 27 vyhlášky odkazuje na normové hodnoty, konkrétně na normu ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí, podle kterých se rozhoduje o zřízení zábradlí, uvedených v ČSN 74 3305, článku 5 bod 5.1.1, tabulce č. 1 - Mezní rozměry volného prostoru a v příloze A normy - Měření hloubky volného prostoru jsou. Nosič výplně je z materiálu L 40x40x4mm normy ČSN 11 373/EN 10025. Zábradlí vyrábíme z profilu dutého uzavřeného (jekl) 50x30x3 ČSN 11 373/EN 10025. Provedení zábradlí splňuje požadavky normy ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Závěsné táhlo je z pásoviny 5x35mm. Výplň balkonu je zvolena dle individuálníh ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí, 1/2008; Zábradlí komínových lávek. ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, (čl. 6.8.4 Komínová lávka) Zábradlí na mostních objektech a opěrných zdech. ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, 11/200

Zkušenosti autora s aplikací normy ČSN 74 330

ČSN 74 3305 - Ochranná zábradl

Základní technické požadavky na zábradlí stanovuje ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí ; Na našem eshopu naleznete adaptivní nerezové zábradlí, které se jednoduše přizpůsobý Vašemu schodišti, balkonu popř. galerii. To znamená, že montáž zábradlí zvládnete skutečně sami = úsporu nákladů ČSN 73 9010:2010 Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany ČSN 74 3305:2008 Ochranná zábradlí ČSN 74 4505:2012 Podlahy - Společná ustanovení ČSN EN 81-40:2009 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů, Část 40 ČSN 74 3305 - Ochranná zábradlí ČSN 74 4505 - Podlahy ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení ČSN 73 0821 - Hodnoty požárních odolností ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb, Budovy pro bydlení a ubytování, Zm. ČSN 73 2901:2005 ICS: 91.180 Status: REV Označení/Reference: ČSN 74 3305 Název: Ochranná zábradlí Title: Garde-corps Termín vydání/ Release date: 01.09.2017 Ruší normu/ Withdrawn Standard ČSN 74 3305:2008 ICS: 93.160 Status: REV Označení/Reference: ČSN 75 2340 Název: Navrhování přehrad - Hlavní parametry a vybaven

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 7) Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 částečně změněnou vyhláškou 192/2005 sb. a vyhláška ČÚBP a nařízením vlády 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a to zejména tat ČSN 74 3305 - Ochranná zábradlí - Základní ustanovení ČSN EN 13830 - Lehké obvodové pláště - Norma výrobku ČSN EN 13022-2 - Sklo ve stavebnictví - Část 2: Pravidla montáže ČSN EN 13501-5+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukc Norma ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí vyšla v novém znění v září 2017 s drobnou opravou v červenci 2018. Od vydání se na mě obrací uživatelé normy s žádostmi na vyjasnění požadavků, posouzení návrhu zábradlí, ale také s žádostmi o posudek realizovaného zábradlí a jeho soulad s požadavky norm ČSN 73 0540 Tepelná technika budov ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN 73 4130 Schodiště, šikmé rampy ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty Ostatní související platné normy a předpisy Zásady pro vypracován

Zábradlí schodiště norma Norma zábradlí - hkzabradli . Obecně dle ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí platí, že zábradlí se musí zřídit na volném okraji pochůzné plochy, pokud je před ní volný prostr hlubší a širší než stanovuje norma, pokud toto nebrání provozu, pro který je plocha určen ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení § 21 ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti povrchu podlah. Stanovení součinitele smykového tření. § 27 ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. § 28 ČSN EN 81-1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Požadavky ČSN EN 74 3306 Ochranná zábradlí - vodorovné zatížení: Požadavky norem se vztahem k OOPP a pro kotvicí zařízení: - 2 až 15 kN, spojky 20 kN. - Bez důkazu trvanlivosti 18 kN Bezpečnost a použitelnost výplní zábradlí na balkonech, terasách, lodžií se posuzuje podle normy ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Kritickou zkouškou je ověření spolehlivosti zábradelní výplně na účinky rázového zatížení. Při tomto testu musí výplň zábradlí odolat měkkému rázu s energií rázu až 250 J

ČSN 74 3305 OPRAVA 1 - Ochranná zábradl

  1. ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby Zábradlí ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí Dveře a prvky ocelové ČSN 74 6501 + změna a (4/90), b (2/91), Z3 (4/00), Z4 (2/01) Ocelové zárubně. Společná ustanovení Okna, dveře, přídavná ochranná zařízení a doplňky - okenice a clony ČSN EN 119 ČSN 74 3282 Tato norma platí.
  2. ČSN 49 0600-4 - Ochrana dřeva - ochrana nátěrovými látkami ČSN EN 300 - OSB desky - základní požadavky ČSN 74 3305 - Ochranná zábradlí ČSN EN 74 3282 - Kovové žebříky ČSN EN 1253 - Podlahové vpusti s střešní vtoky ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukc
  3. Okna ve formě zábradlí podle ČSN 74 3305 Okna a dveře / Publikováno 03.06.2021 Norma ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí se vztahuje také na okna s nízkým parapetem a na prosklené výplně stavebních otvorů sahající od podlahy po strop

Výchozí a periodické prohlídky konstrukcí na stavbách

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací: 15 ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí: 16 ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti podlah. Stanovení součinitele smykového tření: 17 ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace: 18 ČSN 76 1110 Služby cestovního ruchu - Klasifikace ubytovacích zařízení -Kategorie hotel: 1 ČSN EN 13586+A1 (27 0137) Jeřáby - Přístupy ČSN EN 14396 (13 6353) Žebříky pevně zabudované v šachtách ČSN 69 0830 Obslužné konstrukce svislých nádob ČSN 73 4110 Vysoké komíny zděné ČSN 73 5130 Jeřábové dráhy ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí ČSN 75 0748 Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a. Check Pages 1 - 5 of Vzorovy predavaci protokol in the flip PDF version. Vzorovy predavaci protokol was published by hubik.tomas on 2015-06-13. Find more similar flip PDFs like Vzorovy predavaci protokol. Download Vzorovy predavaci protokol PDF for free

Čsn zábradlí - onshallah

Měření výšky okenního parapetu — Česká komora Architekt

Zábradlí - Wikipedi

Označení/Reference: ČSN 74 3305 Název: Ochranná zábradlí Title: Garde-corps Termín vydání/ Release date: 2018-07-01 Ruší normu/ Withdrawn Standard - ICS: 93.020 Status: NEW Označení/Reference: ČSN 73 3055 Název: Zemní práce při výstavbě potrub. Podrobněji celou problematiku řeší normy ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - základní ustanovení, ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí a ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - budovy pro bydlení a ubytování.. Co sledujeme u klasického schodiště. počet stupňů; výška schodu neboli schodišťového stupn 17. ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí: 2008 18. ČSN 731901 Navrhování st řech- Základní ustanovení: 2011 19. ČSN 73 3610 Navrhování klempí řských konstrukcí: 2008 20. ČSN P ISO 21 542 Pozemní stavby - Přístupnost a využitelnost vybudovaného prost ředí: 2013 21

REVITALIZACE INFRASTRUKTURY NA FAF UK V HK, Hradec Králové, Česká republika - SO 01 Stavební úpravy vestibulu Dokumentace pro výb ěr dodavatele strana 1 z 4 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1 Všeobecné informace Předm ětem projektové dokumentace jsou udržovací práce prostoru vestibulu Vyrábíme ochranné sítě jako výplně zábradlí podle normy ČSN 74 3305. Sítě dodáváme přesně na míru podle zadaných rozměrů. Ochranné sítě na zábradlí si lze zvolit z umělých, bezuzlových a barevně pestrých materiálů. Klasicky vyrábíme i ochranné sítě bavlněné, lněné, jutové a konopné a to tradičním.

Požadavky na výstavbu schodišť a zábradlí Strand s

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.180 Září 2017 Ochranná zábradlí ČSN 74 3305 Garde-corps Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 74 3305 z ledna 2008 (1) K osvětlení pracoviště včetně spojovacích cest se používá denní, umělé nebo sdružené osvětlení Základní technické požadavky na zábradlí stanovuje ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Touto normou jsou definovány prvky uvedené i ve stavebním katalogu:zábradlí venkovní a vnitřní, samostatná madla, ostatní zábradlí a madla, příslušenství zábradlí a madel Prodejna NORMA Praha - Střelničná 2, Praha 8 - Kobylisy Společná ustanovení ČSN 74 3305. Ochranná zábradlí § 28. ČSN EN 81-50. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponen Podklad musí vykazovat mechanické vlastnosti dle ČSN 74 4505 nebo dle.

Děkuji za jakoukoli odpověď Schodiště musí zejméne splňovat požadavky: normy ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy, normy ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí, vyhlášky 268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu, musí být u podlahy zábradlí opatřeno ochrannou lištou nejméně 100 mm vysoko Podrobněji celou problematiku řeší normy ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - základní ustanovení; ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí; požární bezpečnost je obsažena v normě ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - budovy pro bydlení a ubytování Norma stanovuje hodnotu U (součinitel prostupu tepla, jednotkou je W/m2.K.

Norma zábradlí - zabradli-shop

74 3305 Ochranná zábradlí CSN 74 4507 Odolnost roti skluznosti odlah. Stanovení souëinitele smykového tYení. ÖSN 75 6760 VnitYní kanalizace ÖSN 76 1110 Služb cestovního ruchu - Klasifikaceub ovacích zaYízení —Kate orie hotel, SN EN 12007-1 Zaiízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provomím tlakem d z 02.3 ochrannÉ zÁbradlÍ dle Čsn 74 3305 vÝŠky 1000mm. zÁbradlÍ tvoŘeno zÁbradelnÍm madlem Ø40mm hnĚdÉ barvy, vÝplnÍ z ocelovÉ pÁsoviny opatŘenÉ nÁtĚrem ŠedÉ barvy a kotvnenÍm zhora do schodiŠŤovÝch ramen. vÝplŇ tvoŘena svislÝmi sloupky dle obr. nÍŽe. zarovnÁno s hranou schodiŠŤovÝch ramen. 6,6

Čsn 73 5305 administrativní budovy pdf — administrativní

Bezpečnost a použitelnost výplní zábradlí na balkonech, terasách a lodžií se posuzuje podle normy ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Nedávno byly ověřeny mechanické parametry desek v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha, pobočka Plzeň ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení ČSN 73 0834 Změny staveb (pro rekonstrukce a úpravy) ČSN 73 1901 Navrhování střech. Základní ustanovení ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení ČSN 74 4507 Stanovení protiskluzových vlastností povrchů podlah ČSN P ENV 1996 Navrhování zděných konstrukcí. a digitální forma dokumentace bude předána na CD nosiči (soubory ve formátu PDF a DWG). ČSN 73 8111 Pracovní a ochranná dílcová lešení (Systémová lešení). Materiály, součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanoven [9] ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí [10] ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) [11] Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby Jinými slovy celé zábradlí vyhovuje normě ČSN 743305 a ČSN EN 12600 Ochranná čirá 175 mikronů - pro použití ve více frekventovaných prostorách, kde je očekávána větší intenzita nárazů ( sportovní centra, obchodní centra, školy, aj.)Podle ČSN EN 12600 plní pevností kategorie 1B

České Vysoké Učení Technické V Praz

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí, 1/2008; Zábradlí komínových lávek. ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, (čl. 6.8.4 Komínová lávka) Zábradlí na mostních Jednoúčelové železniční nákladní vozy, určené pro přepravu osobních automobilů, mají na horní plošině zábradlí, které nesplňuje výšku požadovanou ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí

Doplňující normy: - ČSN EN 1990 ed. 2 - Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, - ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí Výpočet součinitele prostupu tepla Uw podle rozměrů okna součinitele profilu a skla. Součinitel prostupu tepla zjednodušeně řečeno je číslo, které nám říká, jak moc brání okno úniku tepl Je specifikováno jako trvalá konstrukce určená k ochraně osob proti neúmyslnému pádu z okraje pochozí plochy. Musí splňovat platné předpisy jako například ČSN 74 3305. Výška zábradlí musí být od 900 do 1 200 mm v závislosti na hloubce volného prostoru (zpravidla se nepoužívá výška nižší než 1 metr) · Zábradlí Výška zábradlí 1,1m. Zábradlí musí být vždy opatřeno druhou (středovou) zábradelní tyčí a spodní okopovou lištou o výšce 0,1m. Náběhy zábradlí musí být pozvolné, plně uzavřené a bez ostrých okrajů (otřepů), viz ČSN 74 3305. · Schodišt