Home

Zvláštní studijní obory

Bakalářské studijní obory ISS FSV U

 1. Bakalářské studijní obory. Zvláštní pozornost je pak věnována dichotomii společnost - kultura. Obecně je velká pozornost věnována rozvoji antropologické perspektivy se zvláštním zřetelem k výzkumným technikám, badatelskému porozumění zkoumané (cizí, odlišné) společnosti či kultuře a badatelské.
 2. Naše studijní programy a obory Lékařská fakulta OU Oficiální internetové stránky Ostravské univerzity. Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. [1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky:.
 3. Studijní program v kostce. Studijní program je koncipován v prezenční a kombinované formě studia. Hlavním cílem studia je připravit absolventy k samostatné vědecké činnosti, ke kultivaci vysoce odborně specializovaného vědění použitelného v nejrůznějších kontextech teoretického bádání v experimentálním výzkumu a praktického bádání v klinickém oboru.
 4. Zvláštní část úřednické zkoušky - platnost od 1. 7. 2019 - pro obory státní služby podle nařízení vlády č. 1/2019 Sb. Obecná část. Obecná část ÚZ - zkušební otázky (pdf, 680 kB) Studijní podklady k obecné části úřednické zkoušky - Kapitola 1:.
 5. Obor Management rozvoje měst a regionů s portfoliem předmětů, jež tento obor zahrnuje, je přesně to, co jsem dlouho hledala. Jako komunální politik jsem ráda, že své praktické zkušenosti mohu završit studiem. Studium nabízí široké spektrum získaných vědomostí a absolvent nezůstane pouze úzce vyprofilován
 6. Zkušební otázky k obecné a zvláštní části úřednické zkoušky a doplňující materiály k některým oborům státní služby jsou ke stažení na internetových stránkách Ministerstva vnitra. Pro obor služby č. 15. Sociální pojištění jsou studijní materiály k vykonání zvláštní části úřednické zkoušky dostupn

Studijní obory obchodní akademie. Obor vzdělání - Obchodní akademie (63-41-M/02): - 4 roky v denní formě vzdělávání. - je určeno pro žáky a další uchazeče, kteří úspěšně splnili povinnou školní docházku. - pro tento obor nejsou stanoveny zvláštní podmínky zdravotní způsobilosti. Žáci se budou vzdělávat podle. Zkouška zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku k výkonu správní činnosti. se považuje za rovnocennou zvláštní části úřednické zkoušky pro obor státní služby podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 136/2015 Sb. Zkušební otázky, odborná literatura a studijní text Zkušební otázky včetně odborné literatury a studijního textu k obecné a zvláštní části úřednické zkoušky pro příslušný obor státní služby jsou uveřejněny na portále Ministerstva vnitra, v sekci Státní služba, v záložce O státní službě, v podzáložce. 9. 6. 2020 aktualizace odkazu: Zkušební otázky, literatura a studijní materiál ke zvláštní části úřednické zkoušky ; 10. 6. 2020 Publikace - Metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2017; 9. 9. 2020 Součinnostní dohoda o zajištění konání úřednické zkoušky mezi MF a MMR pro obor státní.

Správní právo. Zvláštní část. Studijní text pro bakaláře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 280 s. Edice učebnic PrF MU č. 498. ISBN 978-80-210-6272-6 POTĚŠIL, Lukáš, Radislav BRAŽINA, David HEJČ, Alžbeta KRÁLOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní právo - zvláštní část: (v příkladech a otázkách) V potvrzení musí být uveden konkrétní studijní program/obor, pro který je vydáno. Na jednu přihlášku je možné uvést pouze jeden ze zvolených studijních programů/oborů, tzn. při zájmu o dva programy/obory podává uchazeč dvě elektronické přihlášky a dodá dvě lékařská potvrzení - vždy pro konkrétní zvolený. Planimetrie pro studijní obory 1 6. Dvojice úhlů styčných 3. Trojúhelníky Trojúhelník je nejjednodušší rovinný útvar, má tři vrcholy, tři strany, tři vnitřní úhly a tři vnější úhly. Součet všech vnitřních úhlů v trojúhelníku je vždy 180° Obsah zkoušky. Zvláštní odborná způsobilost (ZOZ) obsahuje souhrn znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správních činností stanovených vyhláškou č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů Zvláštní pozornost je věnována metodologii pedagogického výzkumu, neboť jedním z cílů oboru je připravit učitele pedagogiky, jenž bude mj. způsobilý navrhovat, realizovat i vyhodnocovat empirické výzkumy v oblasti vzdělávání a školství

Naše studijní programy a obory / Lékařská fakulta O

Studijní obory | Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace. Nepřehlédněte. PROVOZ SEKRETARIÁTU O PRÁZDNINÁCH. 7.7.2021. Během letních prázdnin bude sekretariát školy v provozu vždy mezi 8:00 - 13:00 hod. V týdnu 26. - 30. 7. 2021 bude sekretariát z důvodu dovolené zcela MIMO PROVOZ. Krásné prázdniny zřízen bakalářský studijní obor Územ-ní plánování, jehož absolventi jsou p ři-pravováni především pro výkon státní správy v územním plánování, včetně práce na úřadech územního plánová-ní. Součástí výuky je proto i přípra-va pro vykonání zkoušky zvláštní od-borné způsobilosti pro obor Územn Studijní plán zahrnuje v prvém ročníku předměty, které jsou společné pro všechny bakalářské obory spadající do vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí, ve druhém a třetím ročníku jsou již stěžejními předměty studijního plánu profilující předměty, odborně zaměřené a směřující k. Studijní obory - CS. Bakalářské předměty. Biomedicínský technik; Biomedicínská technika (AR 20/21) Zvláštní pozornost je věnována zejména změnám kardiovaskulárního a respiračního systému, poruchám vnitřního prostředí, hydratace a nutrice, poruchám termoregulace a změnám psychiky. Studijní materiály. Hlavní webové stránky Univerzity Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta UP realizuje ve spolupráci s Pedagogickou, Přírodověděckou, Cyrilometodějskou fakultou a Fakultou tělesné kultury UP (dále jen PDF,PřF, CMTF, FTK ) tzv. mezifakultní studium v bakalářském i v navazujícím magisterském studiu prezenční formou

pokud jste absolvovala studijní obor uvedený ve vyhlášce č. 304/2012 Sb., v platném znění, není třeba žádat pro danou ZOZ o uznání rovnocennosti vzdělání. O uznání rovnocennosti vzdělání dle § 34 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění, rozhoduje Ministerstvo vnitra na základě žádosti a doložených dokumentů Studijní plán doktoranda oboru je dán platnou akreditací. Obsahuje téma disertační práce, povinné předměty (tj. předměty vázané na obor a na jeho širší základ včetně zvoleného cizího jazyka), povinně volitelné předměty (tj. předměty vázané na pedagogickou a vědeckou práci) a požadavky školitele (3) Standardní studijní plán určuje časovou a obsahovou posloupnost předmětů studijního oboru, způsob a rozsah výuky předmětů a formu kontroly studijních výsledků. (4) Při tvorbě standardního studijního plánu musí být dodrženy zvláštní právní předpisy, pokud jsou pro daný studijní obor stanoveny. (5) Předmět. Institut. ISS FSV UK odpovídá za: bakalářské studijní obory sociologie a sociální politika, sociologie se specializací sociální antropologie a sociologie se specializací studia současných společností, magisterské studijní obory veřejná a sociální politika a sociologie, doktorandské studium v oboru sociologie a v oboru veřejná sociální politika Studijní program Klinická a toxikologická analýza zahrnuje získání teoretických i praktických dovedností v oblasti fyzikální, anorganické, organické a analytické chemie a biochemie. Zvláštní důraz je kladen na problematiku biomedicíncké a environmentální analýzy

Naše studijní programy a obory / Ostravská univerzit

 1. Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU - Posloupnosti a najdete a porovnáte na Srovnanicen.cz. Srovnejte ceny produktů internetových obchodů. Nově přehlednější a rychlejší
 2. Studijní program je koncipován jako navazující magisterský, jeho možným přímým pokračováním je tedy výhradně doktorské studium. Mezi studijní programy doktorského studia, které připadají v úvahu (a jsou již na LF MU uskutečňovány), lze zařadit následující: Bioetika; Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 3. Zvláštní důraz je kladen na fyziologii a patologickou fyziologii pohybového aparátu. Poruchy ostatních systémů jsou vztaženy zejména k pohybovému systému a jeho následným změnám. Praktická výuka bude založena na laboratorních praktických cvičeních, například cílem bude analýza EMG, EKG, spirometrické křivky, aj
 4. Obory SV a označení odborností zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí stanovuje nařízení vlády č. 31/2010 Sb.. IPVZ, Studijní oddělení, Ruská 85, 100 05 Praha 10. popř. o získané specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti; cizí státní příslušníci přikládají.

Webová prezentace - Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU Posloupnosti a

 1. alistika a další forenzní disciplíny - v kombinované formě výhradně pro kri
 2. Obory státní služby v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí: 13. Nepojistné sociální dávkové systémy 14. Sociální služby, sociální práce, sociálně-právní ochrana dětí a rodinná politika 15. Sociální pojištění 16. Lékařská posudková služba 17. Zaměstnanost 18. Pracovněprávní vztahy 19
 3. Dobrý den, chtěla bych se vás zeptat na jaký obor střední školy by jste mi doporučili jít. Ano vím, je to velice zvláštní otázka, jenomže si s ní lámu hlavu už dost dlouho. Ráda bych šla na veterinu, jenže se bojím, že si poté nevydělám dostatek peněz na uživení se
 4. 7941K Gymnázium. Studijní obor: 79-41-K/41, Gymnázium. Vstupní předpoklady žáků: Vzdělávací program je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení. Délka a formy studia: 4 roky, dálkové studium ukončené maturitní zkouškou. Gymnázium je střední.
 5. Pro magisterské studium se očekává přijetí 30 civilistů (v loňském roce 42 uchazečů) do prezenčního studia a 25 (v loňském roce 15 uchazečů) do kombinovaného. Obory určené policistům. Pro ilustraci a úplnost uvádíme také obory, jež mohou studovat pouze příslušníci Policie ČR a dalších relevantních orgánů
 6. Jsme prakticky zaměřená střední škola s maturitními a učebními obory v centru města Uherské Hradiště. Nabízíme kvalitní odborné vzdělání s možností okamžitého uplatnění v praxi po maturitě nebo vyučení. Nadané žáky s chutí pokračovat ve vzdělávání, připravíme na vysoké školy, případně nástavby

Studijní obory - detail oboru Ambis

Studijní oddělení. Přestupy mezi formami studia, obory a změny studijních plánů Přestup nezakládá nárok na zvláštní zacházení nebo udělení následné výjimky ze Studijního a zkušebního řádu MU ani z jiných předpisů upravujících studium STUDIJNÍ OBORY. MATURITNÍ OBORY. EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Zvláštní druhy šlehaných hmot - Bezé rolády, Štafetky. Jádrové šlehané hmoty - Jádrové trubičky. Jádrové šlehané hmoty - Marokánky. Restaurační moučníky. Výroba kynutých koláčů.

Informace k úřednické zkoušce - Česká správa sociálního

Od 2020 Collegium Humanum se stalo signatářem PRME (the Principles for Responsible Management Education), jež funguje pod záštitou OSN, fórum předních světových obchodních univerzit, jehož cílem je formování přístupu k sociální odpovědnosti mezi budoucími lídry v oblasti obchodu, politiky a jiných oblastech veřejného. novÉ studijnÍ obory: peČovatelskÉ sluŽby a sociÁlnÍ Činnost uplatnĚnÍ maturantŮ: veŘejnÁ sprÁva, stÁtnÍ sprÁva a samosprÁva, v organizacÍch sociÁlnÍch sluŽeb a sociÁlnÍ pÉČe, pŘÍspĚvkovÉ a neziskovÉ organizace se sociÁlnÍ tÉmatikou. dĚtskÉ domovy a domovy se zvlÁŠtnÍ pÉČÍ apod. pŘijÍmacÍ zkouŠky. Studijní obor má dvě základní části: 1.Instalace technických zařízení budov, kde se studenti seznámí se základy vytápění, vzduchotechniky, instalací vody ,kanalizace, a s plynárenstvím. 2.Elektrotechnika, která studentům přinese poznatky ze základů elektrotechniky, seznámí je s elektrickými stroji a přístroji,s. Nové atraktivní studijní programy doplňuje řada užitečných praxí a stáží, včetně možností studia v zahraničí. Doktorskému studiu na Cyrilometodějské teologické fakultě je věnována zvláštní stránka. Přehled všech studijních programů a oborů s informacemi pro zájemce o studium najdete v Katalogu.

Studijní obory - Obchodní akademie Klatov

Video: Praktické informace pro uchazeče o úřednickou zkoušku

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Úřednická zkoušk

 1. Studijní program (dříve studijní obor) si student volí při přijetí na vysokou školu. Podle zvoleného programu si zapíše předměty tak, aby splnil požadavky (viz kreditní systém ). Jednotlivé obory musí být na vysoké škole akreditovány , aby student mohl získat po absolvování studia platný diplom
 2. Studijní program: Ochrana zvířat a welfare (B0841A340003) Typ studia: Bakalářské Forma studia: Prezenční Délka studia: 3 Zaměření: Přírodovědné Náplň programu/oboru: Studijní obor Ochrana zvířat a welfare na úrovni bakalářského studijního programu reaguje na potřebu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti ochrany zvířat proti týrání, ochrany zvířat.
 3. Studijní obor je tvořen dvěma příbuznými společenskými vědami: Studium sociologie zahrnuje dějiny klasické sociologie, přehled směrů a osobnosti současné sociologie, seznámení s oborovými sociologiemi a se sociologickým pohledem na současnou společnost. Zvláštní pozornost je pak věnována dichotomii společnost.
 4. Studijní obory; Školní řád SZŠ připraví léčivé přípravky, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, včetně přípravy a kontroly cytostatik a dalších činností s jejich přípravou. Možnosti uplatnění.
 5. Zvláštní pozornost je věnovaná fotonice zahrnující moderní trendy na pomezí optiky, optoelektroniky a kvantové optiky. Navazující magisterské studium pak vede studenty k další specializaci, o kterém si sami rozhodují formou výběru z volitelných přednášek
 6. předpokládané náklady na studium (všechny obory) Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve školách. Distanční výuka podle novely školského zákona, platná od 25. 8. 2020. 31. srpna 2020. Směrnice pro provoz školy a školní jídelny vzhledem ke Covid-19
 7. O studium tradičně projevují zájem i zahraniční studenti, kteří mají možnost studovat Všeobecné lékařství a Zubní lékařství v anglickém jazyce. V 1.-4. semestru převažují ve výuce teoretické předměty, na které v dalších ročnících navazují obory preklinické a klinické

Studijní obor 6701T Politologie - navazující magisterské studium. Zvláštní důraz se klade na problematiku volebních studií, analýzu komunální politiky, problematiku decentralizace a téma národní, resp. a regionálních identit v současnosti (s důrazem na problematiku zemí EU) a na analýzu vnitrostátních konfliktů. ANO: Studijní program Speciální pedagogika - všechny studijní obory. Starší diplomy: Učitelství pro ŠMVZP (školy pro mládež vyžadující zvláštní péči), Vychovatelství pro ŠMVZP, Vychovatelství pro speciální zařízení, Učitelství pro speciální školy, Integrovan V potvrzení musí být uveden konkrétní studijní program/obor, pro který je vydáno. Na jednu přihlášku je možné uvést pouze jeden ze *.pdf dokument - 2 - zvolených studijních programů/oborů, tzn. při zájmu o dva programy/obory podává uchazeč dvě elektronické přihlášky a dodá dvě [2.5] Zvláštní možnost. bakalářské studium, obor - Speciální pedagogika pro mládež vyžadující zvláštní péči; magisterské studium, obor - Speciální pedagogika se zaměřením na logopedii a surdopedii; 7letá odborná praxe v oblasti logopedické péče a vzdělávání dětí předškolního věku, individuální práce s dětmi trpícími. Zvláštní pozornost bude věnována legislativním požadavkům na držitele povolení k nakládání se ZIZ, zejména pak na organizační a technické zajištění radiační ochrany na jaderně energetických zařízení a fyzické ochrany zdrojů používaných v průmyslu a v medicíně. Navazující magisterský studijní obor.

Dotaz: Jsem zaměstnána jako logoped pracující ve zdravotnictví. Mám nárok na pracovní volno před atestací? Základní otázky studia v rámci pracovního poměru jsou řešeny zejména v § 227 až 235 zákoníku práce, některé souvislosti ve vazbě na specializační studium nelékařských zdravotnických pracovníků pak lze nalézt i v zákoně č. 96/2004 Sb 3) Studijní obor biochemie jsem si vybrala, protože již na střední škole mě bavila chemie, zejména pak část biochemie. Chtěla jsem se chemii věnovat i nadále, ale nelákaly mě chemické syntézy. Proto se biochemie zdála jako logická volba. Studium biochemie bylo a je náročné, avšak zajímavé Zvláštní pozornost je zaměřena na možnosti využití aritmetických a geometrických posloupností ve finanční matematice. Můžete zde získat přehled o základních typech problémů týkajících se vkladů, spoření, úvěrů a jejich splácení. Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU Posloupnosti a finanční matematika Pokud pracovní program pro zvláštní program Myšlenky stanoví orientační rozpočty přidělené každé komisi, oboru, oblasti výzkumu atd., je možné vzít v diskusi v úvahu pouze návrhy mimo soubor návrhů s dostatečně vysokým ohodnocením, aby spadaly do orientačního rozpočtu stanoveného pro každou komisi, obor. Studijní program Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví vám umožní blíže poznat svět financí a bankovnictví v celé jeho šíři. Naučíte se dobře starat o vaše osobní a rodinné finance. Porozumíte tomu, co se děje na burze, proč rostou a klesají ceny akcií, a budete vědět, kdy se do čeho vyplatí investovat

Úřednická zkouška Personální informace Ministerstvo

Veřejná správa Masarykova univerzit

Obor BPČ je organizován jako čtyřleté denní studium, které poskytuje úplné střední odborné vzdělávání a je ukončeno maturitní zkouškou podle příslušných právních norem. Získané vzdělání umožní absolventovi studijního oboru ucházet se o přijetí ke studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých. - prezenční studium, magisterské navazující, dvouleté, Zlín V návaznosti na vlastní tradici již existujících ateliérů se zlínská univerzita rozhodla reagovat na stále rostoucí potenciál herního vývoje a otevřela perspektivní magisterský obor zaměřený na celý proces tvorby videoherní zábavy

Jaké studium - se zvláštní školou? Dnes mi řekl že ten obor chce pozastavit a jít na zdravku, že se tam prý nemusí maturovat z matiky. Studoval praktickou ZŠ, samé jedničky a však dostal špatný posudek že prý mirná retardace, opravdu to nechápu, vím že mu nejde matika ale umí perfektně anglicky, německy a rusky.. Lékař se zvláštní specializovanou způsobilostí samostatně poskytuje v rozsahu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, preventivní, diagnostickou, léčebnou, léčebně rehabilitační, dispenzární a paliativní péči v oboru získané specializace a dále vykonává revizní, metodickou, koncepční, výzkumnou a vzdělávací činnost v oblasti zdravotnictví a. činnost vyžaduje i zvláštní kvalifikaci, popsat organizaci znalectví v ČR, průběh jmenovacího a odvolacího řízení, vysvětlit strukturu znalectví, vymezit podstatné prvky této soustavy a jejího Tyto studijní obory primárně nepřipravují absolventy pro výkon znalecké činnosti, nýbr Nabízíme studijní obor Administrativa justice na VSA Brno. Předmět se zabývá problematikou životního prostředí. Obsahuje jednotlivé aspekty poškozování životního prostředí a následně vznikající environmentální problémy, hlavní globální environmentální otázky a jejich vážnost, jednotlivé příčiny v daných oblastech

Studijní program: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (B0114P300002) Typ studia: Bakalářské Forma studia: Kombinované Délka studia: 3 Zaměření: Pedagogické Náplň programu/oboru: Program je koncipován jako profesně zaměřené učitelské studium kvalifikující absolventy pro výkon činnosti učitele praktického vyučování a odborného výcviku 2 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republiky. Název: Úvod do speciální pedagogiky pro zdravotnické a sociální obory Výtvarný obor je realizován těmito typy studia: přípravné studium je realizováno ve studijním zaměření PVV (1 - 2 roky); základní studium prvního (7 let) a druhého (4 roky) stupně; v 7. ročníku 1. stupně a ve 4. ročníku 2. stupně vypracují závěrečnou práci; každému stupni může předcházet přípravné studium; studium pro dospělé je realizováno s.

(3) Studijní programy se mohly do 1. září 2016 þlenit na studijní obory. Studijní programy (studijní obory) sestávají ze systémově uspořádaných předmětů. Studijní obor může být þleněn na specializace nebo zaměření složené z úzce systémově uspořádaných předmětů v rámci studijního plánu oboru Farmaceut se zvláštní specializovanou způsobilostí samostatně poskytuje v rozsahu zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách, lékárenskou péči, dále vykonává činnosti při výrobě a kontrole léčiv a při skladování a distribuci léčiv u distributora léčiv, také metodickou, koncepční, výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti zdravotnictví Studijní obory. Bakalářské studium; Zvláštní důraz se klade na problematiku analýzy politických stran a stranických systémů, decentralizaci (s důrazem na problematiku zemí EU), analýzu identitních konfliktů v demokracii a problematiku komunální politiky Obory a kapacita oborů pro přijímací řízení 2020/2021: osmileté studium (7941K/81) 26 studentů v jedné třídě čtyřleté studium (7941K/41) 78 studentů ve třech třídác

Lidský obličejRok 2020 ve fotografiích - Gymnazium Jihlava

Obsah zkoušky Institut pro veřejnou správu Prah

2000-2004 FSS MU, obory psychologie a politologie, Bc. Studijní úspěchy. 2000 percentil 100 v Národní srovnávací zkoušce ze Základů společenských věd. 2002 zvláštní cena v soutěži Inocence Arnošta Bláhy . Členství v akademických orgánec Referent studijního oddělení - doktorské studium a studium v angličtině. E-mail: marie.pejrimovska@damu.cz. Telefon: 234 244 218. Detail osoby. Magisterské studijní obory. Herectví alternativního a loutkového divadla. Herectví činoherního divadla Obor nemá přímou návaznost na žádný magisterský studijní program či obor, který je poskytován naší fakultou, ale studenti mohou po splnění požadavků pro přijetí do magisterského studia pokračovat v oborech nabízených PřF JU v programu biologie a biologie ekosystémů Studijní program je určen absolventům uměleckých, humanitně zaměřených či interdisciplinárních bakalářských oborů, kteří mají zájem prohloubit své praktické dovednosti v oblasti umělecké tvorby audiovizuálních děl (kamera, střih, zvuková tvorba, scenáristika, dramaturgie, produkce, režie), rozšit je také o kulturní management a digitální restaurování. Podrobnosti k ústní části přijímacího řízení na obor Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací Cíl pohovoru: Zjistit motivaci pro studium oboru, zájem o obor a celkovou úroveň verbálního projevu uchazeče. Hodnotící kritériem ústního pohovoru je: praxe ve složkách IZS nebo příbuzných oborec

Přijímací řízení - Univerzita Karlov

Studium Chemie Pro uchazeče Obor Antropologie a genetika člověka je zaměřena do oblasti biologické antropologie s přesahy do retrospektivních a klinických oborů genetiky, ekologie a etologie člověka. Aplikované specializace představují forenzní, funkční a ergonomická antropologie. Zvláštní postavení má. Zvláštní pozornost je zaměřena na možnosti využití aritmetických a geometrických posloupností ve finanční matematice. Můžete zde získat přehled o základních typech problémů týkajících se vkladů, spoření, úvěrů a jejich splácení. Ke knize Posloupnosti a finanční matematika pro SOŠ a studijní obory SOU.

Studijní program Biomedicínské inženýrství připravuje své studenty tak, aby mohli pokračovat ve studiu v odpovídajícím doktorském studijním programu, který je rovněž nabízen na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT ke studiu. Charakteristika profesí a institucí, kde může absolvent uplatnit získané vzdělání KAMATÉ - Škola celostní a přírodní medicíny. Zakladatelkou školy je MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D. Historie školy sahá do roku 2010, kdy byla otevřena pobočka školy v Českých Budějovicích. O 2 roky později byla v roce 2013 otevřena pobočka školy v Praze, v roce 2017 v Brně a v roce 2018 v Plzni. Posláním. Literárně dramatický obor. Z historie vyplývá, že tento obor byl posledním oborem, který se na naší škole založil. Ve školním roce 1969-1970 jej poprvé vedla paní učitelka Eva Batalová. Bohužel jen na dva roky, protože po jejím odchodu ze školy byl opět zrušen Zvláštní případy a výjimky PRAXE MIMO TERMÍN: V případě uznání pracovních stáží, odpovídajících brigád atd. mimo termín se nevyplňuje smlouva s univerzitou, ale student podá studijní referentce pro praxe žádost (000_Z: Obecná žádost) prostřednictvím aplikace Kontaktní centrum v UIS, přílohou student zašle scan smlouvy s pracovištěm

Studijní program: B0732A260008 -- Stavební inženýrství (B36SI) Kód studijního plánu: BL202000. Studijní obor nebo specializace: Příprava, realizace a provoz staveb (36R0SIL) Kreditů studijního plánu celkem: 240. Informace: tento studijní plán platí od roku 2020 a navazuje na studijní plán 1.-4. semestru programu Stavební. Časový plán. Studijní oddělení. Studium a stáže v zahraničí. Pro prváky. Akademický senát. Informační systémy. Návod na MS Teams. (externí odkaz) Stručný rozcestník pro podporu online výuky Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU - Posloupnosti a finanční matematika - Odvárko Oldřich Zvláštní pozornost je zaměřena na možnosti využití aritmetických a geometrických posloupností ve finanční matematice. Můžete zde získat přehled o základních typech problémů týkajících se vkladů, spoření, úvěrů a. Základní informace. Studium poskytuje absolventům základy ekologických, ekonomických a manažerských disciplin s důrazem na bezprostřední využití v praxi. Uplatní se v institucích místní, regionální i státní správy a dalších. Zvláštní pozornost je věnována ekologii, životnímu prostředí, zemědělství, lesnímu a.

Studijní obory Střední škola designu a řemesel Kladno

Magisterské obory. Na magisterské studium už nastupují ostřílení technologové, které už nějaká ta věda jen tak nepřekvapí. Stráví tu s námi další 2 roky a na konci odchází do světa s titulem inženýra a zářnou budoucností Studijní oddělení Úřední hodiny Podle čl. 9 Rozhodnutí č. 7/2021 vydaného rektorem studenti řeší své záležitosti se studijním oddělením fakulty osobně výhradně po předchozí domluvě termínu, v ostatních případech telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové komunikace Studijní obory. Aktuální nabídka učebních oborů Tříleté učební obory: Kuchař - číšník (65-51-H/01) + možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku (pozn.*) Prodavač (66-51-H/01) + možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku (pozn.* b) učební obory: Kritéria PŘ - učební obory Dokumenty a informace k maturitní zkoušce 2021 (bude postupně aktualizováno dle vyjádření MŠMT): Informace k maturitní zkoušce 2021; Novela školského zákona č. 564/2004 Sb, § 184a: Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti ve škole - Školský zákon č. 561/2004 Sb., v posledním znění

F7PBFVKO2 - Vybrané klinické obory, vnitřní lékařství a

 1. Studijní programy: Filozofická fakulta U
 2. ZOZ vs. uznání rovnocennosti vzdělání Institut pro ..
 3. Trestní právo - Katalog oborů M
 4. Sociologie se specializací: Sociální antropologie ISS FSV U