Home

Jak vzniká zrakový vjem

Vzruchy vzniklé v sítnici se přenášejí do mozkové kůry, kde vyvolávají zrakový vjem. Fotoreceptory umístěné na sítnici jsou tyčinky a čípky: Tyčinky (asi 130 milionů) - jsou obzvláště citlivé na světlo a jsou receptory pro vidění za šer Zrakový systém tvo ří soubor orgán ů, které zajiš ťují p říjem, p řenos a zpracování informace přinášené sv ětelným podn ětem v komplex nervových podrážd ění, jejichž výsledkem je zrakový vjem. Zrakový systém člov ěka se skládá (viz obr.2.1) zhruba ze t ří částí: periferní (o či člov ěka) Zrakový vjem nevzniká ani nezaniká současně s popudem, ale s určitým časovým zpožděním. Rychlost vnímání závisí na jasu předmětů v zorném poli a zvyšuje se s růstem jasu asi do 300 cd·m -2. Při jasu 0,15 cd·m -2 je doba potřebná ke vzniku vjemu asi 1 s, zatímco při jasu 1 cd·m -2 asi 0,5 s. Tato okolnost je.

Teorie trojbarevného vidění :: MEF

Barevný vjem vzniká složením tří odpovídajících neurofyziologických procesů ve zrakovém centru mozkové kůry člověka Tupozrakost: co to je? U normálně vyvinutého zraku vzniká v mozku správný obraz ze zrakových vjemů z obou očí. Zrakový vjem z každého oka je nepatrně odlišný; když se oba vjemy v mozku správně spojí, vnímáme to jako trojrozměrné vidění hlediska zrakový analyzátor, neboli oko, a jak vzniká zrakový vjem. Neodmyslitelnou þást textu tvoří to, jak jednotlivá postižení zraku vypadají a þím jsou charakteristická. Důležitou a poslední kapitolu teoretické þásti tvoří hmat. Zabýváme se v ní významem hmatu, jeh

Přečtěte si o tématu Zrakový vjem. Abychom vám usnadnili vyhledávání zajímavého obsahu, připravili jsme seznam článků souvisejících s tématem Zrakový vjem, které hledáte. Najdete zde články, fotografie i videa k tématu Zrakový vjem Výsledkem je stav označovaný jako tupozrakost. Tupozrakost tedy vzniká jako funkční porucha potlačení vjemu jednoho oka ve chvíli, kdy by jeho vnímání rušilo celkový zrakový vjem. Rozlišujeme strabismus vrozený a získaný. Při vrozeném strabismu jde o poruchu úponu okohybného svalu na oku

Principy vnímání barev - fyzikální a fyziologická omezení

Otázka ale je, jak ten vjem reality vzniká. A tudíž: co realita opravdu je, zamýšlí se v úvodu Nočního Mikrofóra kvantový fyzik Jan Rak Co je allodynie ( medicína ) přecitlivělý, bolestivý vjem vyvolaný stimulem (podnětem), který normálně bolest nevyvolává Allodynie může být také omylem zapsáno jako Tento barevný. Rohovka s čočkou (podobně jako objektiv fotoaparátu) soustředí světlo do určitého místa na sítnici (podobně jako na fotografickou desku nebo film). Zde se světelná energie přemění na elektrické impulzy, které se přenášejí optickým nervem do mozku, kde vzniká zrakový vjem

ces zahrnující jak příjem informace, tak její výběr a zpracování, včetně transfor-mace optických podnětů v nervové vzru-chy, které se zrakovým nervem vedou k mozkovým centrům vidění, kde vzniká zrakový počitek. Syntézou počitků se ve vědomí člověka vytváří vjem umožňujíc Zjistilo se, že jejich mozek vykazoval obdobnou aktivitu, jako mozek, který zpracovává reálný zrakový či sluchový vjem. Jak rozpoznat první příznaky schizofrenie? První příznaky schizofrenie nemusí začít náhle - může trvat i několik měsíců či let, než se nemoc naplno projeví barva - zrakový vjem kombinace svetelných paprsku˚ o výsledný barevný vjem v zobrazovacích zaˇrízeních (displeje, obrazovky, tiskárny) lze zvolit jeden vhodný metamer (který se snadno jak barvu rekonstruovat (oproti RGB jsou abstraktní)

Základy světelné techniky (2) - Časopis Světlo - Odborné

Jak vzniká... Epilepsie vzniká následkem abnormální elektrické aktivity v mozku. Může jít o zrakový vjem (například blikající světlo), zvukový signál nebo i hmatový vjem. Ke známým spouštěčům patří diskotéky nebo počítačové hry. Na místě vzniku epileptické aktivity, jejím rozsahu a šíření závisí i. -nároky prostorové, potravní-v 1 ekosystému nemohou být 2 organismy se stejnou nikou→konkurence. AREÁL =rozšíření druhu po světě, oblasti v nichž se vyskytuje určitý druh-např. plevele a parazité - areál se zvětšuje-areál splňuje životní podmínky daného druhu, podle velikosti rozlišujeme: KOSMOPOLITNÍ DRUH = druh, který se vyskytuje na celém světě-potkan. Nejvíce informací získáváme zrakovým vnímáním (kolem 80 %). Proto je nutno zrakovému vnímání věnovat maximální pozornost. Přestane-li podnět působit na sítnici oka, vzruch ještě krátce trvá, a tím vzniká pozitivní stopa v téže kvalitě nebo negativní stopa v jiné kvalitě monokulárních vjemů v jeden zrakový vjem. Vzniká i bez pohybu očí. Motorická fúze řídí zrakové osy obou očí tak, aby se protnuly na fixovaném předmětu. Stereopse je schopnost spojit lehce disparátní obrazy levého a pravého oka v jeden hloubkový vjem. Poskytuje nám prostorové vidění. Stereopse je moţná pouze v určit

Vjem je odraz předmětu jako celku - Př: jablko. Počitek- Vzniká díky smyslovým orgánůmDruhy počitků:- Zrakový : zajišťuje chromatické a achromatické vnímání Psychologie-základnípojmy(vědomí,chování,prožívání),předmět psychologie , psychické jevy,základnípsychologickésměry,aplikacepsychologie Lysohlávky (psilocybin) Psilocybin je účinnou látkou v halucinogenních houbách, např. lysohlávkách. Psilocybin, systematickým názvem O-fosforyl-4-haydroxy-N,N-dimethyltryptamin, je obsažen v řadě halucinogenních hub (např. rody Psilocybe, Copelandia, Panaeolus, Conocybe) a téměř vždy se užívá v této své přirozené podobě

Šilhání, obdobně jako jiné funkční oční poruchy, způsobuje nucenou odchylku od fyziologického dozrávání mozkových struktur. Aby se dítě vyhnulo dvojitému vidění, potlačuje zrakový vjem šilhajícího oka. To může vést k tupozrakosti a neschopnosti prostorového vidění Oči a funkční zrak jsou nepostradatelnou součástí plnohodnotného života. S přibývajícím věkem ale bohužel řadu z nás trápí více či méně závažné oční problémy. Mezi takové patří i zelený zákal (glaukom). Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR navíc lidí s takovým onemocněním stále přibývá

Jak vzniká zrakový vjem — počet tyčinek v sítnici je

4. 2. 2006. Barva hraje v lidském životě důležitou roli. Ovlivňuje naši náladu, upozorňuje na možná nebezpečí, je potřebná v řadě technických oborů, kdy je nutné, aby byla přesně měřitelná a definovatelná. Z fyzikálního hlediska barva vlastně neexistuje, jde jen o zrakový vjem. Dva světelné zdroje se zcela. 4. Jak vzniká a zaniká mandát člena zastupitelstva? 12 Otázka č. õ 1. Vysvětlete základní principy místního a krajského referenda. 2. O kterých záležitostech lze a o kterých nelze hlasovat v místním a krajském referendu? 3. V jakém případě je konání místního referenda povinné Pokud si chcete odnést pálenku takovou, jak se narodila, je to na vás. Při ředění kohoutkovou vodou vzniká nebezpečí mléčného zákalu, ten je způsobený minerály obsaženými ve vodě. Chuťové i čichové vlastnosti se nemění, jen ten zrakový vjem už není takový, jakým by měl být 2.1 Zrakový vjem a zraková ostrost Zrakový vjem vzniká, když světlo z vnějších podnětů proniká optickým prostředím oka (tj. rohovka, komorová voda, čočka, sklivec) na sítnici, kde dopadá na citlivé buňky. V sítnici uložené tyčinky a čípky jsou podrážděny. Vzniklé podráždění je dále vedeno zrakovou dráho ZRAKOVÝ ORGÁN A VIDĚNÍ Vidění je proces probíhající ve zrakovém systému a zahrnující jak příjem informace přinášené do oka světelným podnětem, tak její zpracování, transformaci optických podnětů v nervové vzruchy a jejich přenos zrakovým nervem k mozkovým centrům vidění, kde vzniká zrakový počitek

Tupozrakost (amblyopie) NZI

 1. Dále popisuje, jak rušivé světlo vzniká a jak působí na životní prostředí kolem nás. Jako zrakový počitek. Sloučením těchto počitků se vytvoří vjem v lidském vědomí, kter
 2. jsou zrakový vjem vyvolaný vlastnostmi světelného (elektromagnetického) záření. Zakládají se na tzv. jak barevný se nám jeví. Tak či onak, barva v našem oku vzniká podle toho, jaká vlnová délka světla na sítnici dopadá (nejkratší je fialová, nejdelší červená, mezi tím je spektrum )..
 3. můžeme označit jako prožívání nebo jako zkušenost. Zrakový vjem se nalézá v mysli3. Duševní jevy, tak jak jsou přístupné introspekci, jsou základním, historicky původním a nejvlastnějším předmětem psychologie. Při zkoumání těchto jevů v nejrůznějších souvislostech klademe dvě základní otázky: 1
 4. Jak již bylo uvedeno, jsou vlnové vlastnosti na sobě nezávislé. Co znamená, že například dva barevné odstíny mohou být stejné vlnové délky stejnou sytostí a mohou se lišit pouze jasem. Postupnou přeměnou všech tří fyzikálních charakteristik (odstínu, sytosti a jasu) je možné získat velké množství barev. Barevný vjem
 5. fotometrické veličiny - založené na tom, jak záření působí na lidský zrak (poznáme z toho, jestli je místnost dost osvětlená, ale nejsou spravedlivé k energii, kterou záření přenáší). Fotometrická veličina Φ= ΔE Δt Světelný tok Φ vyjadřuje schopnost zářivého toku vyvolat zrakový vjem (jednotkou - lumen
 6. Viditelné světlo, jinak také označované pouze jako světlo, je elektromagnetické záření o frekvenci 3,9 x 10 14 Hz do 7,9 x 10 14 Hz, což ve vakuu odpovídá vlnovým délkám v rozmezí 380-740 nm.Tato část elektromagnetického spektra má tu vlastnost, že při dopadu na fotoreceptory lidského oka (tyčinky a čípky) vyvolává zrakový vjem
 7. Světlo zde vzniká při nepružných srážkách atomů, iontů a elektronů ve sloupci je zrakový vjem stejný jako při nepřerušovaném jak je určitá plocha osvětlována, t.j. kolik lm světelného toku dopadá na 1 m2

Zrakový vjem - Živě

 1. Vizuální vnímání - zjednodušeně můžeme vyjádřit jako zrakový vjem, z kterého si mozek odvozuje opět informace o pohybu, orientaci, natočení a zrychlení hlavy. V momentě, kdy je vjem jdoucí z těchto 2 orgánů odlišný, tělo neví, co se přesně děje a jak reagovat - nastává zde tzv. motion sickness, česky nemoc z pohybu
 2. Přestože v mnohých může doslova vzbuzovat coby ideální místo na koupání, jak krásou, tak i termálními prameny, tak realita je jiná. Jen můžete procházet po vyznačených trasách, nasytit svůj zrakový vjem, ale koupat nikoli. Koupání je zde zakázáno, aby nedocházelo k poškozování jezírek
 3. Při tupozrakosti je snížena zraková ostrost, aniž je na postiženém oku patrné poškození. Jde o funkční poruchu, která vzniká bezděčným potlačováním vjemu z oka, pokud by jeho vnímání rušilo celkový zrakový vjem. K tomu dochází např. při šilhání. SUMMARY In the case of amblyopia the vision clarity is decreased without visible defect of the affected [
 4. A nakonec z pohledu psychologie barvy představují zrakový vjem, Jak už tedy víme, jednotlivé barvy na naše podvědomí působí odlišně - vyvolávají v nás různé myšlenky, emoce, chutě i pocity. Fialová představuje spojení studené a teplé škály barev, čímž vzniká skvělá kombinace pro vyjádření úspěchu.
 5. přenášeny do mozku, jak dříve uvažovala trichromatická teorie barevného vidění, ale jsou nejdříve zpracovány v neuronech sítnice, kde vzniká jeden signál odpovídající jasové složce a dva signály reprezentující barevnost.[3] Jak již víme, zrakový vjem ovlivňují adaptaþní vlastnosti oka. Díky adaptaþní
 6. Prostorové vidění je umožněno faktem, že máme dvě oči - každým vidíme týž objekt pod trochu jiným úhlem - výsledkem jsou tedy dva mírně odlišné obrazy, které, když se spojí v jeden, dávají vjem trojrozměrného objektu. Zrakový nerv, který spojuje sítnici oka s mozkovým analyzátorem, je tvořen zhruba jedním.

mace v komplex nervových podráždění, z nichž vzniká zrakový vjem. Ústrojí se skládá ze tří hlavních þástí - 3centrální2, spojovací a periferní4. Oi, periferní þást zrakového ústrojí, jsou smyslové orgány zprostředkovávající příjem informace o vnějším prostředí přenášené světlem Zrakový vjem vzniká tím, že světelné paprsky po odrazu od okolních předmětů vstupují do oka, procházejí optickou soustavou a spojují se na sítnici. Nejcitlivější místo sítnice - žlutá skvrna - je v průsečíku osy oka se sítnicí 1) obraz vzniká na sítnici 2) pedmt je dostaten osvtlen 3) zrakový vjem musí trvat pimenou dobu Prostorové vidní: Obma oima se v mozku zpracovávají nepatrn odlišné obrazy = trojrozmrné vidní do vzdálenosti asi 50m

Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2003 - část A. Pod vedením Prof. Ing. Karla Sokanského, CSc. z VŠB-TU Ostrava, Fakulty elektrotechniky a informatiky vypracoval tý Pravidelné kontroly včas upozorní na komplikace, připomíná Světový den zraku. 13. 10. 2011, 7:40. S tvrzením, že zrak je jedním z nepostradatelných smyslů pro plnohodnotný život, jistě bude souhlasit většina z nás. Je tedy logické, že bychom se pro dobré zdraví tohoto smyslu o něj také měli dobře starat. S. zrakový vjem. Ten je založen na principu vnímání obrazu lidskýma očima, kdy každé oko vidí mírně odlišný obraz. Stereoskopická technologie, tj. technologie, která toto vidění umožní, se začala na začátku nového století velmi rozvíjet. Její využití je široké. Nejznámější jsou 3 Tato chyba vzniká podrážděním sousedních zrakových elementů na sítnici. Zrakový vjem nevzniká při podráždění buněk sítnice hned s vnějším podnětem a ani hned nezaniká. Doba doznívání vjemu závisí na vlnové délce a intenzitě světla. jak se objektivně jeví. Skutečnost, že různé tvary si uvědomujeme. Stačí abych zavřel svá víčka a pomocí vzruchů, které se vedou zrakovým nervem do mozku (tam kde vzniká zrakový vjem) Tě vidím před sebou. V tu chvíli jsem vděčný své nervové soustavě za to, že umožňuje vnější vnímání světa a že uchovává informace v paměti

Strabismus - co to je a jak k němu dochází Odhalena

Zrakový nerv je tvořen více jak milionem nervových vláken, která převádějí zrakový vjem z oční sítnice do mozku. Podstatou onemocnění je zvýšení nitroočního tlaku. Vysoký tlak utlačuje vlákna zrakového nervu a tím způsobuje jejich postupné odumírání 7. Světelné jevy a jejich využití Akomodace oka - umožňuje vznik ostrého obrazu na sítnici • oční čočka je držena kruhovým svalem, kterým se podle potřeby mění zakřivení optických ploch čočky. Velká vzdálenost předmětu - zakřivení čočky (optická mohutnost) je menší. Malá vzdálenost předmětu - zakřivení čočky (optická mohutnost) je větší Tyto impulzy směřují ke zrakovému nervu a poté po zrakové dráze, až dorazí k týlnímu laloku mozku, kde je vytvářen zrakový vjem. Tento proces nám umožňuje přijímat obraz okolního světa. Comments are closed

Co je to vjem to co vnímáme pomocí smyslů, odraz předmětů

Proto, jak ubývá světla, začínáme hůře vidět barvy, až nakonec za šera nevidíme barvy vůbec. Zajímavý efekt, který vzniká při adaptaci zraku na šero, je tzv. Purkyňův jev. S tím, jak ubývá světla, dojde u člověka v jistém okamžiku k znatelnému posunu toho, jak se mu jeví barvy okolních objektů Zrakový vjem nezaniká s podrážděním sítnice současně, ale průměrně asi o jednu třetinu sekundy později, proto se v mozku vytváří obrazy pohybujícího se tělesa v několika fázích současně. Podle frekvence stroboskopického osvětlení můžeme soudit na tvar a pohyb tělesa, na jeho rychlost a ostatní veličiny zrakové vjemy klasické oftalmické migrény. Nemocných s migrénou stále přibývá. Podle různých autorů jí trpí 3 až 12% lidí od dětství až do stáří. Záchvaty, je jichž vedoucím symptomem je bolest hlavy, jsou doprovázeny řadou vedlejších příznaků, které někdy vystupují do popředí a dávají tím záchvatům Sítnice se skládá ze zrakových buněk, tyčinek a čípků zachycujících obraz a z mnoha dalších pomocných buněk a nervových vláken, která ho posílají zrakovým nervem do mozku, v němž vzniká zrakový vjem. A podobně jako se může porouchat fotoaparát, mohou onemocnět naše oči

Refrakční vady - bezbryli

 1. Herman Helmholtz - PRIZMATICKÁ ČOČKA - brýle,které posouvaly o 10 cm,lidi po čase viděli před sebou -> vjem vzniká v mozku ZROZENÍ PSYCHOLOGIE - Prosinec 1879 - WILHELM WUNDT - Univerzita v Liu, založil první laboratoř experimentální psychologie - měřili APERCEPCI - rychlost vnímán
 2. Jak pravá synestezie vzniká? Vysvětleme si to na zraku. Jakmile něco spatříme, zrakový nerv vede signál od receptorů sítnice do mozku. Zde neurony přenášejí vzruch mezi jednotlivými částmi laloku, které jsou specializované na vyhodnocování různých informací. Jak se signál šíří, jednotlivé dráhy se prolínají
 3. Rozlišujeme vidění centrální, kterým vnímáme detaily a barvy a vidění periferní, které umožňuje vnímat prostor a orientovat se v něm. Jak víme, vidění je velice složitý proces, na němž se kromě oka a nervových drah významnou měrou podílí mozek, který veškeré signály zpracovává ve výsledný zrakový vjem
 4. Stereoskopie umožňuje prostorový zrakový vjem vyvolaný dvourozměrnou předlohou například pomocí stereoskopických brýlí nebo prohlížečky. Funguje na principu toho, že každé oko vidí trochu jiný obraz a z těchto dvou obrazů mozek složí prostorový vjem
 5. Oční screeningový test přístrojem Plusoptix Podrobnosti Zveřejněno 30. 6. 2011 8:50 V mnohých případech je velmi těžké rozpoznat počínající tupozrakost a postižení se dlouhou dobu může vyvíjet zcela bez příznaků, zvláště u malých dětí, kde nelze ve snaze o přesné vyšetření počítat s jejich spoluprací
 6. Vjem a představa Představa - Wikipedi . Představa (kalk z něm. Vor-stellung) je velmi široké označení pro obsahy či obrazy, které si vědomí staví před sebe jako témata.Ačkoli jsou představy vždy více nebo méně závislé na zkušenostech (vjemech, zážitcích), je pro ně charakteristický aktivní podíl vlastního vědomí nebo dokonce tvořivosti a také určitá celkovos

Často ji předchází nespecifické příznaky jako například podrážděnost, ospalost, euforie, nechutenství, abnormální chutě a podobně. U některých lidí migréna začíná takzvanou aurou, což je krátkodobý zrakový vjem způsobený výpadkem části zrakového pole projevující se záblesky, jiskřením a podobně Úkoly televizního přenosu a vyhlídky barevné televize v šedesátých letech minulého století. 28. 12. 2016. Přenášený obraz je jednobarevný rovinný průmět snímané scény, jehož jednotlivé body se liší jen rozdílným jasem. Tak zní definice nečastější formy televizního vysílání podle knihy Televizní technika z. Obrázky p ůsobí také jako zrakový vjem. Audio jediným zp ůsobem, jak zaznamenat konkrétní jev v podob ě, v jaké byl uskute čněn. Video Zm ěnou pozice objektu nebo jeho tvaru v prostoru vzniká iluze pohybu. [3] Interaktivit

Schizofrenie a halucinace: Kdy mám navštívit lékaře

Proč je Měsíc jak Zlatá bula sicilská. Měsíc je odedávna fascinující skutečností našeho světa. Pomáhající. V 19. století lidé jezdili s koňským povozem, ale také hodně chodili pěšky, i desítky kilometrů. Když chodec zatměl, pak byl vděčný Měsíci, blízkému úplňku Jak si můžeme zrak nadměrnou expozicí záření nenávratně poškodit? A proč jsou nekvalitní sluneční brýle bez UV filtru nebezpečnější, než brýle žádné? Lidský zrak je schopný vytvářet zrakový vjem na základě informací, získávaných ze sítnicových světločivných buněk Jak vzniká zrakový vjem. Paintball barva vyprat. Sonický kartáček diskuze. Velký tah komína. Uvnitř mé hlavy pdf. Photoshop filtry ke stažení. Mala loznice s postylkou. Pityriasis versicolor léky. Kolumela houby. Uplnek 17.6 2019. Postel bílá 120x200. Tvorba menu v html. Jak se dostat na ostrov saona. Kde koupit nadrain

Epilepsie, neboli padoucnice, je označení pro skupinu neurologických onemocnění charakterizovaných poruchou elektrické aktivity mozku. Typicky se projevuje záchvatovými poruchami pohybových, smyslových nebo duševních funkcí. Léčba epilepsie spočívá v režimových opatřeních, podávání medikamentů a operačním řešení Navíc jsem zcela jasně uvedl, že zrakový vjem lze ve většině případů velmi snadno odstínit, což u řvaní tak snadné není. Mimochodem, když kojenec nedostane najíst, jeho řvaní okolí nemine. Tak co je potom vlastně bezohlednější..

Makulární degenerace Zdravě

1. Obraz vzniká v mozku. Můžeme říci, že přes 80 procent informací o světě kolem nás získáváme právě díky zraku. Zrakový vjem se však přímo v oku netvoří. Obraz toho, co vidíme, vzniká v mozku. 2. Oči se pohybují i ve spánku. I když velikostí neohromí, svalstvo a výdrž by oku mohl závidět kdejaký sportovec Jak uvádí Hromádková u více než 50% očí zůstává určitý stupeň hypermetropie. Příčina hypermetropie není známa, víme však že důležitou roli hraje dědičnost. Hypermetropii korigujeme spojkami. vzniká na základě aktivního útlumu foveoly uchýleného oka. potlačuje zrakový vjem uchýleného oka. To může. Ale jak na tuto obtížnou ve výsledný zrakový vjem. Zrakově postižení (někdy též ZP) nebo správněji osoby se zrakovým postižením jsou lidé s různými - 75% nových případů zrakových vad vzniká u lidí starších 65 let. Z toho se dá vyvodit, že stárnutí je samo o sobě významným činitelem vedoucím ke vzniku. Vzniká, když celá sítnice nebo její část je vystavena větší-mu jasu, než na který je adaptována. dějem zrakový vjem. Největší citlivost oka se pohybuje kolem vlnových délek centrální lustr, jak to dříve bylo obvyklé. Světelné zdroje lze umístit tak, že s

ELU

Praktické náměty . 1) Adaptace oka ke světlu . Teorie: Duhovka zakrývá okraj oční čočky navenek, a zabraňuje tak vnikání postranních světelných paprsků do oka. Otvor v duhovce se nazývá zřítelnice (panenka, pupila).Jeho velikost se mění s intenzitou dopadajícího světla, což zajišťuje smršťování paprsčitých Teorie trojbarevného vidění. Existuje několik teorií barevného vidění lidským okem, ale nejnázornější a v praxi často používaná je klasická Youngova - Helmholtzova teorie.Podle ní schopnost pozorovatele rozlišovat barvy je dána tím, že čípky sítnice lidského oka obsahují tři světlocitlivé složky s různými absorpčními spektry jejich pigmentů Jde o funkční poruchu, která vzniká bezděčným potlačováním vjemu z oka, pokud by jeho vnímání rušilo celkový zrakový vjem. Zelený zákal (glaukom), zvýšený nitrooční tlak: Závažné onemocnění, které pokud se neléčí, může vést k trvalé slepotě

Druhy vnímání: vnímáme zrakem (předmět přejde přes sítnici oka nebo se zvětšuje a zmenšuje) a sluchem (zesilování a zeslabování hluku) nevnímáme vždy stejně (když se nudím → ubíhá pomaleji; když se bavím→ ubíhá rychle) př. pravidelně se opakující děje v přírodě, stárnutí, roční období, hlad, únava Jak víme, sítnice je světločivá tkáň, která vystýlá velkou část vnitřku oka a promítá se na ni obraz toho, co vidíme. Vzniká tak vjem světelných záblesků. Uvědomme si, že sítnice má tloušťku a konzistenci kousku jemného navlhčeného papíru a je skoro stejně mechanicky odolná. Čili moc ne Nervové řízení. Nervové řízení · reflexní řízení - je založeno na reflexech = odezvách · podnět - změna prostředí, kterou organismus dokáže zaznamenat · recepto r - specializovaná buňka, která podnět zachytí · vzruch - vznikne, je-li receptor podrážděn podnětem, který je nadprahový; (podprahové vzruchy receptor nezachytí