Home

Plochy veřejné vybavenosti

Pod pojmem stavba občanské vybavenosti si můžeme představit budovy sloužící k prospěchu společnosti, jako jsou vzdělávací zařízení, správní a administrativní objekty, domy s pečovatelskou službou nebo obchodní a nákupní centra. Tyto stavby nejsou určeny k trvalému bydlení jako bytové nebo rodinné domy, jelikož mají společenské funkce veřejné vybavenosti, kterou lze agregovat do plochy veřejné obsluhy území, Jestliže by vznikla v důsledku vymezování ploch veřejné obsluhy území základní plocha menší než 0,2 ha tak je buď: agregována do plochy veřejné obsluhy území, neb OV - občanské vybavení veřejné Definice: Plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti zahrnující druhy veřejné vybavenosti v oblastech výchovy a vzdělávání, sociálních služeb a péče o rodinu, zdravotních služeb, kultury, veřejné správy a ochrany obyvatelstva (integrovaného záchranného systému) veřejné vybavenosti nadmístního významu (např. univerzitní campus) a plocha pro komerci podél navrhované trasy tramvaje. Rozvojové plochy pro bydlení a plochy smíšené s občanskou vybaveností, a také plochy pro sport jsou navženy podél komunikace Drčkova, na terasách nad údolím vedle Zetoru Jsou to plochy pro individuální bydlení v rodinných domech. Mají podobná přípustná a nepřípustná využití jako plochy HB. Plochy občanského vybavení (OV, OK, OS, OH) jsou určeny pro stavby komerčních zařízení, tělovýchovy a sportu, veřejné vybavenosti, veřejná pohřebiště a s tím spojené služby

Co je stavba občanské vybavenosti? FAQ MIRA

Doprava - Lichoceves - Obec v zahradě | Maison Development

veřejné vybavenosti, plochy komerčních zařízení, plochy pro tělovýchovu a sport a pro veřejné pohřebiště se souvisejícími službami. § stabilizuje stávající plochy individuální a hromadné rekreace a navrhuje novou zastavitelnou plochu individuální rekreace Dle platného územního plánu obce Březůvky jsou pozemky zahrnuty v plochách: - pozemek p.č. St. 24 - plochy občanského vybavení - plochy veřejné vybavenosti - pozemek p.č. St. 25 - plochy občanského vybavení - plochy veřejné vybavenosti - pozemek p.č. St. 352/2 - plochy občanského vybavení - plochy veřejné. Ochrana ploch veřejné vybavenosti (bývalé školky) v ulici K lučinám před komerční zástavbou Připomínka: Plochy bývalé školky při ulici K lučinám (parc.č. 2639/99, /115 a 118 v k.ú. Žižkov), v platném územním plánu vymezené jako plochy VV (pro veřejnou vybavenost) nejsou v návrhu MUP nijak chráněny proti bytové. 5 OV Plochy veřejné vybavenosti 0,08 6 TV Plochy pro vodní hospodářství 0,21 11 V Plochy výroby a skladování 0,26 49 OV Plochy veřejné vybavenosti 0,32 51 V Plochy výroby a skladování 0,21 3.3. Vymezení systému sídelní zeleně Systém sídelní zeleně je tvořen především plochami sídelní zeleně v rámci ploch veřejnýc Areál VUT na Kraví hoře v Brně, kde upravený návrh nového územního plánu města vymezuje plochu veřejné vybavenosti, která je určená konkrétně pro městskou nemocnici

5,045 ha. Tímto návrhem bude převzato vymezení zastavitelné plochy. 2. Plocha komerční vybavenosti W (lokalita 2) - nová zastavitelná plocha v návaznosti na zastavitelnou plochu (lokalita 1). Uvažovaná plocha se nachází východním směrem od vymezené zastavitelné plochy komerčního využití. Na západním okraji na tuto ploch uur.c

ploch obþanské vybavenosti, ploch veřejné zeleně a ploch výroby. Veškeré další funkþní plochy jsou v řešeném území stabilizovány. I.B.2. Ochrana hodnot v území Územní plán vymezuje následující opatření směřující k ochraně hodnot v území Plochy občanského vybavení se dělí na plochy: OV - občanské vybavení - veřejná infrastruktura o klášter Skalka, zámek, kostel, městský úřad a další administrativní objekty, školy, školky, domov pro seniory, zdravotní středisko a další objekty a plochy nekomerční občanské vybavenosti 800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST Individuální regulativy 800/185/2174 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: rekreační vybavenost 800/185/2056 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: občanská vybavenost-> Plochy veřejné vybavenosti, čl. 14 o další občanské vybavení, včetně záměrů uvedených v hlavním využití pro plochy veřejné vybavenosti - V • Pípustné je využití související, podmiňující nebo doplňující hlavní využití, dále využití pro sport a pohybovou rekreaci. • Podmínn pípustné je 10.7) Plochy prostranství veřejných - zeleně veřejné (ZV) Plochy veřejných prostranství - zeleně veřejné (ZV) jsou vymezeny jako plochy, které není žádoucí zastavět, a kde je naopak potřeba zachovat převahu nezpevněných ploch se zelení za účelem zajištění vhodných ploch pro relaxaci obyvatel i návštěvníků obce

Nové projekty na Praze 6 | Praha 6 | Praha | ANO, bude líp

Standardizace vybraných výstupů územního plán

 1. 2. Požadujeme, aby výšková hladina všech vyznačených ploch byla stanovena do 3 podlaží, jako je tomu v celé okolní zástavbě. 3. Požadujeme, aby Územní plán stanovil v centru oblasti Kyje-Hutě plochy veřejné vybavenosti. 4. Požadujeme, aby nová zástavba v oblasti Kyje-Hutě byla prověřena územní studií, která b
 2. Areál VUT na Kraví hoře v Brně, kde upravený návrh nového územního plánu města vymezuje plochu veřejné vybavenosti, která je určená konkrétně pro městskou nemocnici. Zdroj: Deník/Denisa Trnková
 3. Stávající územní plán definuje území jako částečně urbanizované rekreační plochy a plochy sportovní. Projekt lázní vyžaduje v části pozemku změnu územního plánu na plochu veřejné vybavenosti, která taktéž výstavbu bytů neumožňuje
 4. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ [SO] plochy smíšené obytné - městské [SM] plochy smíšené obytné - venkovské [SV] PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ [O] plochy veřejné vybavenosti [OV] plochy pro tělovýchovu a sport [OS] plochy komerční vybavenosti [OK] l oc h ybč a nské ve í - ř it [OH] PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ NEZASTAVITELNÉ.

plocha vodnÍ a vodohospodÁŘskÁ - vodnÍ tok ds - plocha pro silniČnÍ dopravu kz - plocha krajinnÉ zelenĚ l - plocha lesnÍ oh - plocha pro veŘejnÁ pohŘebiŠtĚ a souvisejÍcÍ sluŽby os - plocha pro tĚlovÝchovu a sport ov - plocha veŘejnÉ vybavenosti p - plocha veŘejnÝch prostranstvÍ so - plocha smÍŠenÁ obytn -netrvat u plochy změn smíšené obytné volné C/v3 na zvýšení výškové úrovně na L4 3. Lokalita R-3 s názvem Řečkovické kasárny-trvat na požadavku-původní připomínce, centrální plochu stabilizovanou smíšenou obytnou volnou C/v3 opravit na plochu změn veřejné vybavenosti volnou V/v3 (je zde povolen 35 % plochy pro keře (a současně pro bylinné patro) nebo; 50 % zeleně pro trávník (bylinné patro) požadavek na zeleň doplnit i do ploch ploch veřejné vybavenosti a komerční vybavenosti (které jej v návrhu územního plánu města Brna vůbec neobsahují Jedná se o plochy a stavby smíšeného využití městského charakteru, pro bydlení s vyšším podílem veřejné nebo komerční vybavenosti, nerušící služby a drobná nerušící výroba. Jedná se o výjimečnou nabídku. Využijte této nabídky - jednoho z posledních pozemků v této části města Chomutov vybavenosti sloužící rozvoji obce nebo turistického ruchu (služby, obchod, stravování, prodej, ubytování, agroturistika) může podíl hrubé podlažní plochy pro trvalé bydlení klesnout až na 0 %. Funkční využití: Přípustné: -rodinné domy se zahradami a drobným chovem hospodářského zvířectv

Zastavitelná plocha pozemku dle stavebního zákona

8 NÁVRH územního plánu pro veřejné projednání 7. Koncept technické infrastrukturní vybavenosti řeší nově pouze možnost pro lokalizaci sběrného dvora a napojení nových lokalit. B. CELKOVÁ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY I. a II.bonita ZPF nejsou nově (nad rámec původní koncepce) atakovány Maximální podíl veřejných prostranství: VP max nestanovuje se Minimální podíl občanské vybavenosti: OV min nestanovuje se Zastavitelnost plochy: 60% Transformační plocha 411/553/2039 o rozloze 114270m2 Typ struktury: modernistická struktura Způsob využití: obytná Parametrické regulativy: Minimální podíl uličních. plochy technické vybavenosti, plochy dopravy a dopravní vybavenosti, obchodn ě průmyslové plochy zastavěná území, tvořící funkčně a dispozičně celistvá urbanizovaná území tvořená pozemky zastavěnými i nezastavěnými, jsou v souladu s obecn závě azným předpisem ve výkresu číslo 1. vymezená jako . sou. č. as Plochy občanské vybavenosti - veřejná infrastruktura: - návrhová plocha: OV 1 Plochy vyhrazené zeleně: - návrhová plocha - hřbitov: ZS 1 - návrhová plocha - zámecký park: ZS 2 Plochy dopravní infrastruktury - plochy parkování: - návrhová plocha: DP 1 Plochy dopravní infrastruktury - plochy dopravy drážní:.

ARCHITEKTONICKÝ ATELIER KAAMA S

plochy pro komerČnÍ zaŘÍzenÍ a administrativu - malÁ plochy veŘejnÉ vybavenosti z plochy zemĚdĚlskÉ zp p+ plochy veŘejnÝch prostranstvÍ silniČnÍ - garÁŽe a velkÁ parkoviŠtĚ silniČnÍ - parkoviŠtĚ ok.m ds.g ds.p zx plochy veřejných prostranství bi.1 bh plochy bydlení bydlenÍ hromadnÉ - v bytovÝch domec 800/380/1512 - v okolí 100 metrů od bodu rezervovat plochu o minimální rozloze 5000m2, konkrétní využití: rekreační vybavenost-> Vymezení veřejné vybavenosti bodem, čl. 147 Individuální regulativy 800/380/2044 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: občanská vybavenost-> Plochy veřejné vybavenosti, čl. občanské vybavenosti. V současné době jsou pozemky nezastavěné, převážně zemědělsky využívané. Trvalý zábor pozemků záměrem bude činit cca 183 684 m2, z toho budou zastavěné a zpevněné plochy tvořit 62 625 m2, plochy občanské vybavenosti 18 339 m2, komunikace 49 900 m2, plochy veřejné zeleně pak 52 820 m2

„Zpevněná plocha u objektu občanské vybavenosti - kostela

 1. iv. změna využití ze zastavitelného území smíšeného na zastavitelnou plochu veřejné vybavenosti - využití pro ZŠ na pozemcích parc. č. 27/1, 25, 26, 27/3, a 27/2 v k. ú. Liteň, v. rozšíření plochy zastavitelného území silniční dopravy pro možnost umístění chodník
 2. Původní návrh centrálního parku nahradily menší zelené plochy většinou rozdělené dopravními stavbami, přičemž jejich celkový podíl se snížil. Územní studie opomíjí většinu veřejné vybavenosti. Není jasné, zda vůbec a na jakých pozemcích developeři postaví vybavení pro volnočasové aktivity dětí, ordinace.
 3. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ [P] plochy veřejných prostranství - s Apřevahou zpevněných ploch [PV] plochy veřejné vybavenosti [OV] Q Q Q Q Q Q lokální biokoridor Q Q Q Q Q Q lokální biocentrum Q Q QQ Q Q regionální biokoridor Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q na d reg i oál í b k PRVKY ÚSE
 4. Plocha pro stávající hřiště bude zahrnuta jako plocha veřejné občanské vybavenosti, nicméně nebude zahrnována do ploch ust. § 34 zákona 128/2000 Sb., o obcích, nezmiňuje přímo sportovní zařízení a stavby. a) 3. požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověřen
 5. - nabídkou ploch pro rozvoj veřejné občanské vybavenosti - veřejné infrastruktury; - nabídkou ploch pro rozvoj výroby a skladování za účelem podpory ekonomiky, vytváření pracovních míst a zabezpečení služeb v území; - vymezením ploch pro územní systém ekologické stability a krajinnou zeleň tj. plochy
 6. 800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST Individuální regulativy 800/202/2121 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: občanská vybavenost-> Plochy veřejné vybavenosti, čl. 146 900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ Individuální regulativy Nejsou stanoveny. 1000/ VYHODNOCOVÁNÍ PLÁN

Orná půda a plochy veřejné zeleně v k

 1. Plochy veřejné zeleně a veřejných prostranství jsou území, která musí být přístupná veřejnosti bez omezení a z jejichž užívání nelze nikoho vyloučit. Mimo ploch veřejné zeleně, které plní funkci nejen rekreační, případně kultovní (hřbitovy), jsou tvořeny plochami ulic a návsí. 3.5.1 Plochy pro veřejná.
 2. nestanovuje se Zastavitelnost plochy: 20%-> Míra využití území k zastavění pro transformační a rozvojové plochy doplňující stávající struktury, čl. 76 Transformační a rozvojové nestavební plochy pro krajinu.
 3. OV Plocha základní občanské vybavenosti TV Plocha technické vybavenosti plochy veřejných prostranství PV Plocha veřejných prostranství plochy smíšené obytné RB Plocha rekreace smíšené s bydlením. PN Plocha smíšená bydlení s možnostmi podnikání bez rušivých vlivů plochy výroby a skladování smíšen
 4. Popis nabídky. Pozemek parc. č. st. 1901/1 o výměře 1588 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 1268, stavba občanské vybavenosti, pozemek parc. č. st. 1901/2 o výměře 919 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 2202, stavba občanské vybavenosti (stavba je ve vlastnictví jiného vlastníka, zapsaná na LV č.
 5. Řešené plochy o rozloze 10,70 ha se nachází v k.ú. Česká Lípa. Jedná se o soubor ploch přestavby, který je vymezen v zastavěném území na málo využívaných až nevyužívaných pozemcích přednádražního prostoru, autobusového nádraží, výroby a přilehlých veřejných prostranstvích

plochy občanské vybavenosti sportovní a rekreační plochy území výroby a služeb území zemědělské výroby plochy technické vybavenosti plochy veřejné zeleně plochy hřbitovů.

Rozšíření hřbitova v Havířově - Šumbarku

Metropolitní plán - šance vyjádřit se k budoucnosti Prahy

Brněnský deník Areál VUT na Kraví hoře v Brně fotogaleri

Krajský úřad Brněnského kraje - kr-jihomoravsky

5 h) zachován je systém užívání objektů veřejné vybavenosti včetně objektů regionálního či osobitého významu - akvaparku, zámku a zámecké zahrady Klášterec nad Ohří, i) v zastavěném území nebudou do vzdálenosti 100 m od osy silnice I/13 umísťována plošná reklamní zařízení o velikosti reklamní plochy nad 8 m2 plochy pro ÚzemnÍ systÉm ekologickÉ stability lokÁlnÍ biocentrum lokÁlnÍ biokoridor plochy rodinnÉ individuÁlnÍ rekreace - chatovÉ lokality (ri) plochy obČanskÉho vybavenÍ (o) plochy veŘejnÉ vybavenosti (ov) plochy pro veŘejnÉ pohŘebiŠtĚ a souvisejÍcÍ sluŽby (oh) plochy pro silniČnÍ dopravu (ds) plochy pro drÁŽnÍ. Drážní plochy Vojenský prostor Výrobní Veřejná vybavenost Bydlení, obchod, služby Jiné - nespecifikované Podíl rozlohy brownfields dle cílového využití Plochy bydlení Plochy dopravy Plochy zeleně Plochy pracovních aktivit Plochy smíšené Plochy veřejné vybavenosti Plochy pro rekreaci hranice města hlavní silniční tras 3.1 Plochy veřejné vybavenosti, [OV] Jsou navrženy v jedné zastavitelné ploše o celkové výměře 0,395 ha. 4. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 4.1 Silniní doprava [DS] Jsou navrženy ve třech zastavitelných plochách o celkové výměře 1,944 ha. 5. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 5.2 Plochy technického zabezpeþení obce [TO

Předmět plnění: - přestavba a změna užívání objektu občanské vybavenosti - jedná se o změnu dokončené stavby, jejíž součástí bude i změna účelu užívání stavby z budovy občanské vybavenosti na bytový dům - stavba je členěna na objekt SO1 zahrnující vlastní stavbu budoucího bytového domu, nové zpevněné plochy a související stavby (přístřešek pro. 521NZ plocha veřejné vybavenosti 0,31 522NZ plocha individuální rekreace - zahrádkářská osada 0,13 523NZ plocha individuální rekreace - zahrádkářská osada 0,89 524NZ plocha individuální rekreace - zahrádkářská osada 1,76 . 7 | 23 Číslo Funkční využití Výměra v ha 525NZ plocha rodinné rekreace 0,22.

Změna území nemusí vždy znamenat zastavění každé volné plochy či pole. Areál Avia nabízí rozvoj veřejné vybavenosti, bydlení, pracovních příležitostí, školství a sportovišť a to rovnou dvěma městským částem najednou Na základě územního plánu obce se jedná o plochu občanské vybavenosti, na které je možné vybudovat objekty a zařízení občanské a veřejné vybavenosti. Vloženo: 27.2.2021 Cena: 4 650 000 Kč (815 Kč za m² 2. změna využití ze zastavitelného území obytného na zastavitelnou plochu veřejné vybavenosti pro možnost realizace např. komunitního centra, hřiště apod. objektů s využíváním pro veřejnost na pozemcích parc. č. 109/2, 109/1 a 107 v k. ú. Běleč u Litn

OV Plochy veřejné vybavenosti OK Plochy občanského vybavení komerčního OS Plochy tělovýchovy a sportu OH P lo chy v eř jný p bišť a s uí ž OX Plochy občanského vybavení specifických forem PV Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch PZ Plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch SO. požadovat zachování funkční plochu zeleně dle platného ÚPmB a dle návrhu nového ÚPmB, dle veřejného projednání z roku 2020. Komise STAKO dále doporučuje RMČ Brno-střed zásadně nesouhlasit s umístěním rozvojové plochy veřejné vybavenosti pro výstavbu městské nemocnice. Návrh je v přímém rozporu ÚP Lukavice - veřejné projednání. Studio Region, s.r.o., Zelná 104/13, 619 00 Brno Srpen 2018 5 3.3 Občanská vybavenost 1. Všechny souasné plochy obanské vybavenosti jsou plně respektovány

Starý Spořilov

ov - plocha veŘejnÉ vybavenosti p - plocha veŘejnÝch prostranstvÍ so - plocha smÍŠenÁ obytnÁ tv - plocha pro vodnÍ hospodÁŘstvÍ w - plocha vodnÍ a vodohospodÁŘskÁ zx - zeleŇ ostatnÍ a specifickÁ z - plocha zemĚdĚlskÁ so ov os ds p tv w zx kz l ok - plocha obČanskÉho vybavenÍ - komerČnÍ zaŘÍzenÍ o - plocha. LOKALITA NAD PALOUKEM. Lokalita Nad Paloukem, Br2, je platným Územním plánem obce Podolí vymezena pro individuální bydlení v rodinných domech, obklopených soukromou zelení a zahrádkami.. Závazné regulativy pro tuto lokalitu ve znění Změny č.II ÚPO Podolí označené Z1:. Plocha smíšená obytná ozn

číslo úroveň indikátor cílová hodnota 1 výstup výměra revitalizovaných ploch veřejných prostranství v podporovaných sídlištních celcích v ha 10 2 počet podporovaných projektů nekomerční veřejné vybavenosti k posílení sociální soudržnosti 12 3 počet podporovaných projektů nových prvků technické infrastruktury. K tomuto účelu vydává Ministerstvo vnitra ČR, odbor reformy územní veřejné správy doporučené standardy vybavení sídel obcí s rozšířenou působností, které by měly být součástí podkladů, předaných autorům projektových dokumentací, řešících zřízení, resp. rekonstrukce těchto sídel

plochy veŘejnÝch pohŘebiŠŤ a souvisejÍcÍch sluŽeb (oh) plochy komerČnÍch zaŘÍzenÍ (ok) plochy tĚlovÝchovy a sportu (os) plochy veŘejnÉ vybavenosti (ov) plochy obČanskÉho vybavenÍ (o) plochy pŘÍrodnÍ (pp) plochy veŘejnÝch prostranstvÍ (p) koridory smÍŠenÉ, bez rozliŠenÍ (sk Sc) zóna veřejné zeleně A - slouží: pro plochy veřejné zeleně B - funkční využití: dominantní: 1) plochy veřejné zeleně a parků vhodné: 1) pěší a cyklistické komunikace 2) sady odpovídající současnému charakteru 3) zeleň liniová a plošná (biokoridory, biocentra a interakční prvky) 4) vodní plochy Plocha SO.2 78 u starého hřbitova byla zvětšena dle vymezení v platném Územním plánu města. (V platném Územním plánu města Uherský Brod je plocha vymezena jako plocha občanské vybavenosti s indexem OV 5 a nachází se v zastavěném území). Plocha sídelní zeleně Z* na pozemku p. č. 6824/1 byla změněna na plochu SO.2 os - plocha pro tĚlovÝchovu a sport ov - plocha veŘejnÉ vybavenosti p - plocha veŘejnÝch prostranstvÍ so - plocha smÍŠenÁ obytnÁ tv - plocha pro vodnÍ hospodÁŘstvÍ v - plo cha vÝroby a skladovÁnÍ w - pl oc ha v dnÍ s ÁŘ k zx - zeleŇ ostatnÍ a specifickÁ z - plocha zemĚdĚlskÁ bh bh - plocha bydlenÍ hromadnÉho bi so. NÁVRH územního plánu pro opakované veřejné projednání 3 Pořizovatel: Obecní úřad Babice, Na Návsi 6, 251 01 Babice; prostřednictvím kvalifikované osoby: Ing. arch. Radek Boček a Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D., pověřený výkonem územně plánovacích činností pro pořízení ÚP Babice podle § 2

plochy pro tĚlovÝchovu a sport zeleŇ parkovÁ na veŘejnÝch prostranstvÍch zeleŇ izolaČnÍ silniČnÍ - pozemnÍ komunikace bez rozliŠenÍ fotovoltaika neruŠÍcÍ prŮmyslovÁ vÝroba a sklady plochy vodnÍ a vodohospodÁŘskÉ plochy veŘejnÉ vybavenosti plochy zemĚdĚlskÉ plochy krajinnÉ smÍŠenÉ s rekreaČnÍm vyuŽitÍ Projekt řeší úpravy veřejných prostranství u občanské vybavenosti v pěti lokalitách širšího centra obce Olšany u Prostějova: Lokalita 01 - Parkové úpravy areálu MŠ Lokalita 02 - Zpevněné plochy s veřejnou zelení před vstupem do ZŠ a M plochy veŘejnÉ vybavenosti (ov) plochy pro vodnÍ hospodÁŘstvÍ (tv) plochy smÍŠenÉ obytnÉ (so) plochy vÝroby a skladovÁnÍ (v) plochy vodnÍ a vodohospodÁŘskÉ (w) plochy parkŮ, historickÝch zahrad (zp) plochy zelenĚ ostatnÍ a specifickÉ (zx) plochy krajinnÉ zelenĚ (kz) plochy zahrad v nezastavĚnÉm ÚzemÍ (za) rekreac

příloha í. o j eň né a ě 9 u 0 a e

způsob využití). 5% veřejné občanské vybavenosti z výměry transformační či rozvojové plochy může být v administrativní čtvrti moc, zatímco v obytné naopak málo. 2.3 KAPACITY Metropolitní plán nestanovuje, kolik m2 podlažních ploch a jakého využití je v transformačníc Název veřejné zakázky. Zlepšení a zkvalitnění vybavenosti: Rekonstrukce zahrady MŠ. Předmět veřejné zakázky. Rekonstrukce zahrady mateřské školy v Nové Včelnici. Budou rekonstruovány terasy, chodníky, zahrada bude vybavena novými herními prvky, budou provedeny dopadové plochy a sadové úpravy. Externí odkaz na. plochy veŘejnÉ vybavenosti (ov) plochy pro vodnÍ hospodÁŘstvÍ (tv) plochy pro energetiku (te) plochy vÝroby a skladovÁnÍ (v) plochy vodnÍ a vodohospodÁŘskÉ (w) plochy parkŮ, historickÝch zahrad (zp) plochy zelenĚ ostatnÍ a specifickÉ (zx) plochy krajinnÉ zelenĚ (kz) plochy zahrad v nezastavĚnÉm ÚzemÍ (za) rekreac Východní veřejné prostranství si jako klidný park představuje 80 respondentů, 44 by přivítalo otevřené travnaté plochy. Parkovou úpravu západního veřejného prostranství by upřednostnilo 66 respondentů. O něco méně zaujaly pochozí plochy se stromy (29) a plochy pro různá aktivní využití (19)

vybavenosti. Plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení jsou řešeny jako revitalizace parku u kostela sv. Kateřiny a nově je založen malý parčík na severním okraji města. Plochy výroby a skladování jsou soustředěny na jih města ve vazbě na přestavbu zemědělské farmy. Výrobní areál n plochy veŘejnÝch prostranstvÍ (p) rekreace plochy rodinnÉ individuÁlnÍ rekreace - chatovÉ lokality (ri) koridory smÍŠenÉ bez rozliŠenÍ (sk) nÁvrh na zmĚnu reŽimu ve vyuŽitÍ ÚzemÍ / akcetaci stanovenÝch poŽadavkŮ plochy veŘejnÉ vybavenosti (o) created date Důraz je proto kladen na umístění vhodného mixu funkcí obchodních aktivit, veřejné vybavenosti (mateřské školky, základní školy, plochy pro kulturu a zdravotnictví atd.) nebo vytvoření pracovních příležitostí v území. Protože je řešené území výrazně determinováno přiléhající železniční tratí a.

Vlastníci budov veřejné vybavenosti (budovy pro školství, vzdělávání, sociální nebo zdravotnickou péči) Oprávněným příjemcem dotace nemohou být fyzické osoby, ani obchodní společnosti. Budova, ke které přiléhá revitalizovaná plocha zeleně, nesmí sloužit k podnikání (obchodní domy, kancelářské komplexy území či na rozvojové plochy vymezené v platném územním plánu, nedochází ke srůstání s okolními sídly (priorita 21), vymezením zastavitelných ploch smíšených, ploch občanské vybavenosti či ploch veřejných prostranství jsou vytvořeny předpoklady i pro umísťování nových staveb plochy pro tĚlovÝchovu a sport (os) plochy pro silniČnÍ dopravu (ds) plochy pro drÁŽnÍ dopravu (dz) plochy veŘejnÉ vybavenosti (ov) plochy pro veŘejnÁ pohŘebiŠtĚ a souvisejÍcÍ sluŽby (oh) plochy individuÁlnÍ rekreace - zahrÁdkÁŘskÉ osady (rz) podmÍnkou pro rozhodovÁnÍ plochy a koridory, ve kterÝch je uzavŘenÍ dohody. ov - plocha veŘejnÉ vybavenosti p - plocha veŘejnÝch prostranstvÍ so - plocha smÍŠenÁ obytnÁ tv - plocha pro vodnÍ hospodÁŘstvÍ v - plocha vÝroby a skladovÁnÍ w - plocha vodnÍ a vodohospodÁŘskÁ zx - zeleŇ ostatnÍ a specifickÁ z - plocha zemĚdĚlskÁ bh - plocha bydlenÍ hromadnÉho ++ bh bi so oh ov os ds p tv v w zx z. v plochách veřejných prostranství, dále v plochách občanské vybavenosti a plochách občanské vybavenosti - tělovýchova a sport. Jsou vymezeny podmínky využití nově vymezené plochy veřejné infrastruktury, které zahrnují - tedy vytvářejí podmínky lokalizace nové veřejné zelen

plochy veřejné vybavenosti [OV] PLOCHY BYDLENÍ - INDIVIDUÁLNÍ V RODINNÝCH DOMECH - MĚSTSKÉ [BI] L OCH Y SMÍŠE NÉB T [ ] plochy smíšené obytné - městské [SM] plochy smíšené obytné - venkovské [SV] PLOCHY REKREACE [R] plochy individuální rekreace - zahrádkářské osady [RZ vybavenosti pro vlastní obyvatele a návštěvníky, podporujíc tak i význam sídla jako cíle cestovního ruchu. 4. Rozvoj bydlení bude orientován přednostně do území východně od centra ve vazbě na sil. pastvinářských ohrad a ploch veřejných prostranství. 13.9. Nové zastavitelné plochy nutno využívat maximálně. Liberecké parky patří mezi české TOP plochy veřejné zeleně 18.09.2013 21:08 Ocenění za druhé a třetí místo mezi parky České republiky si z veletrhu Zelený svět v Brně odvezli zástupci Statutárního města Liberec veřejná zeleň, parky plochy rekreační, sportoviště plochy lesa plochy výrobní, produkční areály plochy veřejné občanské vybavenosti zastavěné území katastrální hranice stávající zástavba - budovy plocha vymezeného území ÚS33 hranice vymezeného území ÚS33 HABEŠOVNA SÍDLIŠTĚ SÍTNÁ PARK SÍTENSKÉ ÚDOLÍ.

Popis nabídky. Pozemek parc. č. 43/2 o výměře 240 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 3, objekt občanské vybavenosti, k. ú. Středočeský kraj, obec Nečín, LV č. 243, KÚ pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Příbram Plochy veřejných prostranství PP vybraná veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch vybavenosti, • zachovat stávající a založit nové zahrady na okraji zástavby jako přirozený přechod do krajiny, nové obytné plochy realizovat s přihlédnutím k této zásadě (pokud možno objekty umisťovat.

laznevpraze.cz - Lázně v Praz

ov - plocha veŘejnÉ vybavenosti o - plocha obČanskÉho vybavenÍ pp - plocha pŘÍrodnÍ p - plocha veŘejnÝch prostranstvÍ ri - plocha rodinnÉ rekreace so - plocha smÍŠenÁ obytnÁ te - plocha pro energetiku tv - plocha pro vodnÍ hospodÁŘstvÍ vd - plocha pro drobnou vÝrobu a vÝrobnÍ sluŽby vz - plocha pro zemĚdĚlskou a. [118] plocha přírodní [002] plocha výroby a skladování [115] plocha krajinné zeleně [118] plocha rekreace B plocha bydlení BI bydlení individuální R plocha rekreace RZ plocha individuální rekreace - zahrádkářská osada O plocha občanského vybavení OV plocha veřejné vybavenosti OV.1 plocha pro vzdělávaní a výchov

úprava rekreačních ploch: revitalizace Čermnského potoka a vodních ploch turistika, cykloturistika Z hlediska koncepce veřejných prostranství územní plán jmenuje veřejné prostranství u hostince a náves jako prioritní veřejné prostranství navržená k úpravě, vč. erudovaného doplnění koncepční urbanistické zeleně Plochy veřejných prostranství_____ 2828 I.C.11. Plochy dopravní infrastruktury _____ 3030 centra vybavenosti a sídla poskytujícího pracovní příležitosti. Smolín bude rozvíjen jako sídlo s vyváženým ekonomickým, sociálním a environmentálním pilířem. Za tím úelem jsou vymezeny nové zastavitelné plochy pro výrobu a. plochy veŘejnÝch prostranstvÍ (p) koridory smÍŠenÉ bez rozliŠenÍ (sk) plochy pro energetiku (te) plochy drobnÉ vÝroby a vÝrobnÍch sluŽeb (vd) plochy krajinnÉ zelenĚ (kz) plochy pro vodnÍ hospodÁŘstvÍ (tv) plochy zemĚdĚlskÉ (z) plochy smÍŠenÉ obytnÉ (so) plochy veŘejnÉ vybavenosti (ov) plochy silniČnÍ dopravy (ds Řešené území se nachází převážně v plochách Z - plochy veřejných prostranství, veřejná zeleň, parky. V severní části území navíc územím prochází dopravní koridor 187-U, který navrhuje propojení Lidického náměstí s ulicí Popovická O nás. Pro stavebníky nabízíme a zajišťujeme kompletní služby v realizaci investičních záměrů a vizí. Ve stavebnictví se pohybuji již od roku 2006 a prošel jsem řadou menších i velkých projektů, kde jsem nasbíral dostatek zkušeností pro založení a řízení stavební firmy. Během mé profesní dráhy se mi potvrdilo.

ÚZEMNÍ PLÁN POLNÁ - Jihlav

 1. Plochy občanské vybavenosti celkem 0,843 0,558 0,000 0,000 0,000 0,000 0,285 0,558 0,000 0,206 0,000 0,079 0,010 Zpf-IV plochy veřejných prostranství 0,587 0,443 0,144 0,475 0,112 0,065 Zpf-IX plochy veřejných prostranství 0,101 0,101 0,101 0,10
 2. plochy veřejné zeleně podél komunikací oddělující chodníky nebo stezky pro chodce a cyklisty od vozovek a středové pásy zeleně mezi jízdními pruhy na pozemních komunikacích podél ulic: Hlavní třída, Dlouhá třída, Národní třída, Dělnická v úseku od Hlavní třídy po ul. Moskevskou, U Nádraží v úseku od.
 3. Územní plán navrhuje plochu občanské vybavenosti č.21 a to plochu pro sport. Nově navrhovaná plocha je na severním okraji zástavby obce a vhodně doplní stávající sportovní areál a okolní chatové lokality. Územní plán navrhuje plochy veřejných prostranství Ć. 27- Č. 30, které budou slouţit pro obsluh

Frank Bold upozornil město Brno na nedostatky v návrhu

TOP 09 Praha 15 - Horní Měcholupy a Hostivař, Prague, Czech Republic. 326 likes · 1 talking about this. Oficiální stránky regionální organizace TOP 09 pro občany Městské části Praha 15 (Horní.. Neurgentní linka městské policie. Na neurgentní Zelené lince +420 800 199 922 lze nepřetržitě 24 hodin denně nahlásit závadu nebo poškození veřejně prospěšného zařízení, např. závady na dopravním značení, poškozené lavičky, jízdenkové automaty, jízdní řády, nefunkční veřejné osvětlení nebo signalizační zařízení křižovatek, závady rozvodných a. te - plocha pro energetiku t - plocha technickÉ infrastruktury vd - plocha pro drobnou vÝrobu a vÝrobnÍ sluŽby vz - plocha pro zemĚdĚlskou a lesnickou vÝrobu bc - plocha ČistÉho bydlenÍ b - plocha bydlenÍ os - plocha pro tĚlovÝchovu a sport ov ov - plocha veŘejnÉ vybavenosti os ok - plocha obČanskÉho vybavenÍ - komerČnÍ.

Projekt - Subcentrum Mlýn - Olomouc - Aset studioÚzemní plán Ústí nad Orlicí - Město Ústí nad OrlicíSpektra sSenica