Home

Divadelní druhy a žánry

Obrázky, zvuky či videa k tématu Divadelní žánry na Wikimedia Commons; Podkategorie. Zobrazuje se 11 podkategorií z celkového počtu 11 podkategorií v této kategorii Žánry divadelního umění nemohou navzájem konkurovat. Jsou zajímavé svým způsobem. Diváci, kteří milují operní divadlo, navštěvují divadlo komedie. Nejoblíbenější typy divadelních žánrů jsou drama, komedie, tragikomedie, hudební, parodie a vaudeville. V dramatu můžete vidět tragické i komické okamžiky

Diváci, kteří milují divadlo opery, neméně potěší, navštěvují komediální divadlo. Nejoblíbenější typy divadelních žánrů jsou drama, komedie, tragikomedie, muzikál, parodie a vaudeville. V dramatu můžete vidět jak tragické, tak komické okamžiky. Je vždy velmi zajímavé sledovat práci herců Literární druhy a žánry - opakování děj, dialog (rozmluva) a monolog ( samomluva) = přímá řeč postav, divadelní . hry. 8. Formy ( žánry)epiky veršované i Literární druhy: lyrika - pocity a nálady autora. epika - vyjádření děje. velká - román, epos. střední - povídky, novely. malá - bajky. drama - divadelní představení. lyricko-epické - citově podbarvený děj

Kategorie:Divadelní žánry - Wikipedi

Typy divadel. Druhy a žánry divadelního uměn

11. Divadelní druhy a žánry Verbální x neverbální - hudební, pohybové - druhy, žánry (činohra, kabaret, drama, tragédie, komedie aj.) 12. Divadlo a teatralita Pojem teatralita - divadelní prvky mimo divadlo - divadlo a karneval (Bachtin) -divadlo ve vztahu k fenoménu hry a rituál Formovými žánry jsou symfonie, pochod, píseň, opera, kantáta, polka, symfonická báseň aj. Námětové (obsahové) žánry se vymezují podle toho, jaký mimohudební námět zpracovávají a k jakému typu výpovědi směřují. Nejvýrazněji se uplatní v hudbě programní, hudebně divadelní a vokální literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci) Dramatická výchova (Recepce a reflexe dramatického umění - žák rozpozná ve vlastní dramatické práci i v dramatickém díle základní prvky dramatu; pozná základní divadelní druhy a dramatické žánry

Často a s oblibou se říkává, že herectví 'je jen jedno'. Nevyžadují ale různé divadelní druhy a žánry odlišné přístupy k performanci příběhu, který je základem každého divadelního díla? Jak označit interprety operet a muzikálů - jako herce, zpěváky, hrající zpěváky, zpívající herce nebo zcela jinak Literární druhy a žánry (pracovní list) Úkol č. 1 Doplňte do křížovek názvy literárních žánrů podle legendy, můžete si vybírat podle nabídky: elegie, pověsti, tragédie, pohádka, óda, komedie, epigram, kaligram, opera, báje, bajka, balet, povídka, epita • dramatické a divadelní druhy a žánry • divadelní prostor a scénografie • vídeňské lidové divadlo • herectví • divadelní provoz 5. Divadlo a drama období klasicismu a osvícenství • dramatické a divadelní druhy a žánry • divadelní prostor a scénografie • herectví • idea národního divadla 6

Start studying Literární pojmy - literární druhy a žánry. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Literární druhy a žánry Rychlý přehled Rozlišujeme tři základní literární druhy: epika, lyrika a drama. EPIKA - obsahuje a popisuje určitý děj. Prozaická:; povídka (Jan Neruda, Karel Čapek, Bohumil Hrabal) - kratší útvar, jednoduchý děj novela (Krysař - Viktor Dyk) - příběh s rychlým spádem a nečekaným koncem román (Gustave Flaubert, George Orwell) - delší. Literární druhy a žánry jako členící pojmy. 4. Literární . druhy a . žánry - všudypřítomný, nepostradatelný způsob pořádání textů: málokdy mluvíme o určitém textu bez ohledu na jeho žánra nikdy jej bez ohledu na žánr nečtem

Typy divadel. typy a žánry divadelního umění - Divadla 202

Literární druhy ( žánry

Literární žánry a druhy - KeStudiu

 1. literární druhy a žánry - komedie, tragédie, dramatické žánry v proměnách času základní divadelní druhy - činohra, loutkové divadlo, opera, opereta, muzikál, balet, pantomima současná dramatická umění a média - divadlo, film, televizní a rozhlasová tvorb
 2. Divadla byla nekrytá, proto se hrávalo za denního světla. Vstupné na představení činilo většinou 2 oboly, za chudé platil stát. Za cenu vstupného mohli diváci zhlédnout až osmihodinové představení. 4. Divadelní žánry. Na řecká jeviště zamířily v attickém období dva rozdílné žánry - tragédie a komedie
 3. Druhy, žánry a styly v divadle pro mláďata. Tak ty se zhusta prostupují. A začíná to už u základních pojmů, jako jsou činoherní a loutkové.Celé to striktní dělení na činoherní a loutkové dala českému divadlu pro děti do vínku především padesátá léta 20. století a tehdejší koncepce celostátní divadelní sítě
 4. LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY: Literatura se dělí na tři základní druhy: LYRIKA - vyjadřuje dojmy, pocity autora, nemá děj (písně, básně) EPIKA - vyjadřuje děj příběhu (román, povídka, pohádka) DRAMA - divadlo, divadelní hra, ztvárňuje děj na jevišti, na scén

14. Formy dramatické výchovy / autorské divadlo 15. Metody a techniky dramatické výchovy (divadelní metody) / storytelling, vypravěč 16. Technika mluveného projevu, hlasová hygiena / divadelní druhy a žánry 17. Proces tvorby inscenace / rituály, obřady, svátky a jejich divadelní prvky 18 Řecké divadlo Divadlo západní tradice má svůj původ ve starém Řecku. Od svých počátků v Atice (6. st. př. k.) se starověké divadlo vyvíjelo v mnoha formách bez přerušení více než tisíc let, až do svého zániku v době pádu Římské říše ; Řecké drama Vzniklo z oslav boha Dionýsa = bůh vína a veselí ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY DRUHY: EPIKA - dílo, které vypráví děj − epika je založená na dějovosti − tíhne k vyprávění, často směřuje k věcnosti a střízlivosti a k objektivnímu zachycení skutečnosti − nositelem vyprávění je vypravěč − ich-forma (1. os. j. č.) − er-forma (3. os. j. č.

Literární druhy a žánry jkceskyjazy

 1. Objevte, jaké literární žánry jsou, a různé typy, které existují, s jejich podtypy, abyste je všechny znali. Aktuální literatura. Naštěstí jsme to prošetřili a nyní vás to naučíme jaké jsou literární žánry, jaké jsou a jaké podžánry najdete v každém z nich
 2. Charakterizujte jednotlivé druhy a žánry divadla a objasněte kritéria jejich rozlišování. 17. Pohovořte o problematice dramatické situace a dramatického konfliktu. Jak různě se tyto pojmy projevují v jednotlivých dramatických žánrech? 18. Charakterizujte základní rysy, funkce a podoby dramatického textu
 3. LITERÁRNÍ DRUHY problematice literárních druhů a žánrů se věnuje genologie je možné dvojí dělení: a) lyrika, epika, drama b) poezie, próza, drama (novější členění) literární druhy se dále dělí na literární žánry dělení žánrů podle literárních druhů je jen orientační, žánry a žánrové varianty se moho
 4. Dramata se dělí podle různých hledisek na jednotlivé žánry: A. Podle kompoziční formy a diváckého účinku: 1. Tragédie (divadelní hra o nesmiřitelném konfliktu, který se dotýká otázek života a smrti a zpravidla končí záhubou jedné z hlavních postav); 2. Komedie (veselohra); 3
 5. - Divadelní druhy, formy a žánry. - Divadelní text. - Teatrologie v časovém vývoji. - Synkretické divadelní tendence, montáž, multimediální divadlo. - Mizanscéna. - Specifika divadelního herectví. - Divadelní dramaturgie. - Specifika divadelní režie. - Pohybové divadlo a specifika divadelní choreografie
 6. drama (divadelní hra) Literární druhy: epika - dějovost, příběhy, více postav; více v próze než v poezii. lyrika - autor vyjadřuje svoje nálady, pocity; opěvuje přírodu, lásku; více v poezii než v próze. drama - divadelní hra . Literární žánry
Žárovky

Hudební druhy a žánry - multimediální studijní materiál

 1. - Dokáže rozlišit literární formy a druhy, umí pojmenovat jejich stavbu. - Umí aplikovat literární termíny na konkrétní literární ukázky. - Na základě znaků rozliší základní literární žánry. - Vybírá, co nepatří do logické řady pojmů - Rozděluje literární žánry a další pojmy do logických skupi
 2. utová literatura Deseti
 3. Metody, typy třídění metod, techniky dramatické výchovy v předškolní a mimoškolní výchově. Osobnost učitele dramatické výchovy. Základní pojmy divadla a dramatu - divadlo, dramatická situace, divadelní druhy a žánry
 4. německé drama, africké divadlo) Umělecké druhy a žánry (př.: opera, balet, tanec, muzikály, loutkové divadlo, site specific, nový cirkus, kabarety, hudba, absurdní drama) Spojení s jiným uměleckým druhem nebo tématem (př. divadlo a film, divadlo a internet

Literární druhy a žánry; divadelní představení, herec, režisér 4. 8 ten SP - druzí jako zdroj informací o mně, moje vztahy k druhým lidem MK - jedinečnost každého jedince LV - předsudky a vžité stereotypy KČ - podst. med ČJS - roční období Pečlivě vyslovuje, čte s porozuměním Reprodukuje text dl Start studying Literární pojmy - literární druhy a žánry. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

základní dramatické žánry- komedie, tragedie, drama; základní divadelní druhy - opera, opereta, muzikál, činohra, loutkové divadlo; současná dramatická umění a média - divadelní, filmová, televizní, rozhlasová a multimediální tvorba; vybrané etapy a typy světového a českého divadla. Literární druhy a žánry: poezie, próza, divadelní hra, literatura pro děti a mládež, významní autoři české a světové literatury. Author: jitka.altmanova Created Date

Drama - Wikipedi

Mimoumělecké kontexty divadla: divadlo jako sociologický jev, divadlo jako hra a rituál, divadlo jako komunikace. Specifičnost divadelního textu. Drama, pokusy o jeho definice. Stavba dramatu. Vyjadřovací prostředky herce (herecká průprava). Divadelní druhy a žánry, žánry dramatu. Proměny dramatu Divadlo jako syntetický druh umění Základní divadelní druhy Základní dramatické žánry Dramatická umění v proměnách času Divadelní představení z hlediska diváka Dramatická umění a média (filmová tvorba, televizní tvorba, rozhlasová tvorba, počítačová tvorba) 1. a 2. období (1.-5. roč. 1.3 Literární druhy a žánry Úkol 1 Pokuste se podle krátkých ukázek urit, ím se od sebe odlišují. Když asi za dva roky nebo osmn Korinťan: Literární žánry epické: Úkol 2 Vyberte z uvedených možností charakteristiku románu, novely, pohádky, pověsti a bajky Základní literární druhy a žánry: próza (slova, odstavce, věty, kapitoly,) poezie (verš, sloka, strofa,) Základní dělení literárních druhů: lyrika (poezie) - který se vyznačuje nedějovostí; epika (próza) - je založena na dějovosti; drama (divadelní hra) - má děj a je většinou určeno pro jevištní. LITERÁRNÍ DRUHY DRAMA - DRAMATICKÉ ŽÁNRY Mgr. Michal Oblouk Drama slovo odvozeno z řeckého pojmenování dráma = čin, jednání, skutek literární dílo určené k jevištnímu provedení - divadelní hra převaha přímých promluv postav - dialog + monolog, scénické a režijní poznámky v popředí přítomný čas ČLENĚNÍ DIVADELNÍ HRY dějství (jednání, akty.

Literární druhy a žánry - Studuju

Divadelní druhy a jejich proměny (verbální a nonverbální, atp.) Proměny tragédie a komedie (základní žánry divadla a jejich proměny) Text a inscenace (různá pojetí postavení dramatického textu v inscenaci, typy textů v různých typech divadla Divadelní představení. společenské chování, druhy dramatu, písemné zpracování vlastního hodnocení. Exkurze do Divadla A. Dvořáka Příbram. dramatická výchova. Klíčové kompetence Kompetence k učení. vlastní četbou si upevňuje gramatické dovednosti; umí pracovat s chybou, s pomocí učitele, hledá její náprav LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY Mgr. Michal Oblouk LYRIKA - literární druh charakteristický potlačením děje a zdůrazněním citovosti Lyrické žánry píseň epigram přísloví pranostika elegie hymnus EPIKA - literární druh charakteristický převahou děje Epické žánry bajka pohádka pověst báje povídka román Lyricko-epické žánry balada romance poema DRAMA - literární.

rozlišování na literární druhy a literární žánry- od konce 18. st. v rámci každého ze základních druhů rozlišujeme množství různých žánrů, některé se liší rozsahem, podle tématu, podle kompozice, formy žánry lyrické (píseň) žánry lyrickoepické (romance, balada studentské divadlo - autorské adaptace a kabarety, inscenace interpretačního divadla improvizační divadlo - souboje improvizačních divadel, improshow, stand-up comedy inscenační projekty multimediálního charakteru, happeningy, performance, menšinové druhy a žánry se zaměřením na tabuizovaná a kontroverzní témata.

Divadlo dramatické umění souvisí s literaturou uměleckou, základem je předvádění výchozího textu na scéně. Divadelní představení vychází z pomyslné dohody mezi scénou/autorem, herci/ a diváky Informační portál českého divadla. Přidat článek; divadlo.cz České divadlo Státní fond kultury obnoven, je možno předkládat žádosti. 27.04.2012 09:42. která přesahují jednotlivé umělecké druhy a žánry. 2) díla vysoké kvality a podstatného sdělení. Nová kniha. Herci a herectví v českém zábavněhudebním divadle - Pavel Bár. Často a s oblibou se říkává, že herectví 'je jen jedno'. Nevyžadují ale různé divadelní druhy a žánry odlišné přístupy k performanci příběhu, který je základem každého di..

3 divadelní představení za členský poplatek ve výši 350 Kč. Cílem KMD je seznámit žáky a studenty s různými pražskými divadly napříč divadelními druhy a žánry. Členství v KMD je nejen finančně výhodné, ale umožňuje také návštěvu mén Přesto i letos vznikaly krásné inscenace, a to napříč druhy a žánry: Erbenova Kytice v pražském Národním divadle, Martinů Julietta a Lidský hlas v Národním divadle Brno, Rachmaninovovy aktovky Francesca da Rimini a Lakomý rytíř v libereckém Divadle F. X. Šaldy, hravá inscenace Šššš. Šššš. Hůůů. Haf! a obrazivá Pouť krkonošská v tamním Naivním divadle. LITERÁRNÍ DRUHY EPIKA: příběhy/vyprávění; interakce děje, postav a časoprostoru; prazáklad je v mýtech ŽÁNRY starší je veršovaná epika, mladší je prozaická epika pohádka pověst kronika epos novela román ve verších cestopis deník traktát romaneto román povídka legenda rytířská epika bajk Folklor je součástí širšího systému kultury označované jako lidová kultura a je vázaný především na nižší vrstvy obyvatelstva, jejichž ekonomická a společenská situace je udržovala do značné míry izolované. Tyto nižší vrstvy obyvatelstva setrvávaly na elementárních principech tvorby a uchovávání kultury. Tvorba se pak nejvíce opírala o kulturu všedního. Triptych - o ženách napříč dějinami, žánry a divadelními formami. (Matka. Služka. Panna) a Jak dobře zahrát malého nácka. První z nich poměrně trefně popisuje tři typy osudových žen ve třech příbězích, druhý zase poukazuje na teatrálnost fašismu, která je svým způsobem v ději silně podprahově.

Metodologické otázky výzkumu hudebního divadla (opery) v rámci teatrologie Pro integraci hudebního divadla do divadelní vědy mluví další pádné důvody, z nichž několik ve zkratce zmíním: 1) Jak dramatický text, tak žánry hudebního divadla jsou určeny ke scénickému prove Žánry dramatické Počátky divadla spadají do starověkého Řecka, zde vzniká tragédie a komedie. Už od dob Aristotela byla tragédie spojována s vyšším stylem, komedie zachycovala špatné lidské vlastnosti a lidi níže společensky postavené. Tragédie - hra s chmurným dějem a tragickým koncem

Literární druhy a žánry - literatura 3.Drama - divadelní hra na scéně,základem je dialog. Základní literární druhy jsou: 1) Próza - výraz pochází z latinského názvu prósa orátiv - tj. řeč hovořící přímo, nerýmovaně , próza je tedy každý psaný text nepsaný ve verších Druhy literatury • poezie - básnictví, literatura psaná veršem • próza - není psaná ve verších, jedná se o souvislý text • drama - divadelní hra, má děj, ale bez vypravěče, základem je řeč Dělení literatury epika - má děj a vypravěče, postavy epické žánry: malé - anekdot K literatuře. Druhy a žánry.doc (43,5 kB) - DŮLEŽITÉ. Literarní prostředky.doc (25 kB) - DŮLEŽITÉ. Rozbor díla.JPG (831,1 kB) - DŮLEŽITÉ. Rozbor ukázky.xls (18 kB) - DŮLEŽITÉ. 1. divadla v Čechách.xls (166 kB) Kramářská píseň.xls (95,5 kB

Co je Drama? (tragédie, komedie, činohra, melodrama

• Žáci se seznámí s pojmem drama - jedním ze t ří základních literárních druh ů a žánr ů, s prost ředím divadla (zvl. Národního divadla v Praze), s nejznám ějšími druhy dramatu, částmi divadelní hry a grafickou podobou divadelní hry ve srovnání s prózou a poezií Od divadelní umění před konstrukcí . Během historie se objevují nové a nové typy výtvarného umění. S vytvořením prvního chrámu Melpomene vzniklo divadelní a dekorativní umění, které spočívá v výrobě rekvizit, kostýmů, scenérie a dokonce i make-upu. Vynález kamery přidal další položku do tohoto seznamu Základní divadelní druhy a hlavní oblasti a typy divadelní tvorby. a) Divadelní druhy : činohra, opera, opereta, muzikál ,pantomima, balet. b)Oblasti divadla. Nazírání na divadelní dílo z hlediska rozdílné povahy materiálu, z něhož je vybudován jeho herecký komponent : oblast loutkového divadla a všech uměleckých. Testi.cz > Jazyky/Kultura a knihy > Literatura > Žánry a jejich charakteristika test Žánry a jejich charakteristika ( Literatura ) (nezveřejněné) Autor: ferda (1 vlož Evroé divadlo a drama od r. 1800 k počátkům moderního divadla; divadlo umělecké x populární (od romantismu k realismu). Typy, žánry: drama, melodrama, vaudeville, burleska, fraška. Divadelní provoz: hvězdný systém, technické novinky a divadlo. Podoby realistického dramatu; iluzivní divadlo

Herci a herectví v českém zábavněhudebním divadle - Pavel

Varianta C - Žánry a typy divadla. komedie dell arte (pokus o realizaci podle scénáře), loutkové divadlo (pokus o realizaci), hudební divadlo (opera, muzikál) - záznam; klasická pantomima (Fialka, Marceau) - promítání záznamů; Vše s komentáři a reflexemi. Literatura: Aristoteles: Poetika, různá vydán Divadlo. Divadlo je jedním z uměleckých druhů. Prostřednictvím herce napodobuje reálné skutečnosti a děje se tak se záměrem estetického působení na diváka. Nejspecifičtější ze složek, podílejících se na vzniku divadelního díla (takzvané inscenace), je herectví buď přímé (živý herec), nebo zprostředkované pomocí loutky, stínu apod

Divadlo. Divadelní představení. Divadelní umění. 792.01 Divadelní a jevištní teorie a estetika. 792.02. Divadelní technika. Divadelní režie a interpretace. 792.03. Divadlo podle období a stylu 792.05. Typy divadel a jevišť (kočovné, experimentální scény...) 792.07. Divadelní povolání a příbuzná zaměstnání a. Vpředu uzavírala divadlo jevištní budova (řeč. skéné; jevištní dekorace). Asi až do 4. stol. př. Kr. se hrálo v orchestře, potom na vyvýšeném jevišti (proskénion), neboť divadelní hry byly nyní bez chóru a stačilo pro ně méně místa. Divadla byla bez střechy, římská však byla zastiňována plachtami Divadelní portál Dramox funguje už půl roku. Mezi novinkami jsou oceňované inscenace z Brna i Uherského Hradiště. První český divadelní videoportál Dramox vznikl v říjnu loňského roku s cílem dostat divadlo blíž lidem a umožnit jim trávit s ním víc času. Po půlročním fungování počet předplatitelů překročil hranici 7 000, v nabídce je aktuálně přes 100. Nevyžadují ale různé divadelní druhy a žánry odlišné přístupy k performanci příběhu, který je základem každého divadelního díla? Jak označit interprety operet a muzikálů - jako herce, zpěváky, hrající zpěváky, zpívající Naposledy vyšlo Otázka: Divadlo a drama v antickém Řecku Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): lada Kulturní centra rané egejské civilizace: Kréta (mínojská kultura: 2500-1400 př.n.l.

Divadlo. Divadlo je druh výkonného umění spočívající v hraní herců případně zpěvu zpěváků(pěvců) a tanci tanečníků na jevišti před diváky nacházejícími se obvykle v hledišti divadelní budovy. Divadlo zahrnuje rozličné žánry dramatického uměn. Divadelní invaze Letní filmová škola - múzická galaxie napříč druhy, žánry, napříč diváckým spektrem. Kromě výtvarného umění, fotografie, hudby a tance v této jedinečné soustavě letos zazáří právě divadlo

Literární pojmy - literární druhy a žánry Flashcards Quizle

je bohaté vyuŽiti hudby, tance, zpěvu i jin;./ch druhŮ umění, poskytuje zajimavy materiál pro diskusi o teoretiokém pojmu hranice mezi druhy umění a také me-zi Žánry. Začátky privodní tvorby v oblasti veselohry m žeme sledovat u Prokopa Še-divého, autora dvou ',her se zpévy (Masné knimy aneb Stizení do loterie, 1796 Tento žánr si zachovává svůj dopad na čtenáře a bez inkarnace na jevišti a spolu s divadelní činností má i literární život. Žánry drama. Hlavní druhy literatury, jak jste mohli vidět,mají své vlastní žánry. V tomto smyslu se nestal výjimkou a dramatem. Nejvýraznější a historicky významnější z dramatických. Nešlo tedy v žádném případě o přímou opozici vůči činohře. Současnému směřování katedry by spíše odpovídal název Katedra alternativní divadelní tvorby nebo alternativních přístupů k divadelní tvorbě, případně Katedra alternativních tendencí napříč druhy a žánry V podzimní části sezony se mohou divadelní příznivci těšit na pestré druhy a žánry, hosty budou soubory z Prahy, Brna či Zlína. Cílem je představit olomouckým divákům podoby současného divadla přes invenčně pojaté inscenace

Literární druhy eKnihy, elektronické knihy, vaše

Umělecká literatura se dělí (podle toho, co je obsahem) na 3 skupiny = tzv. literární druhy = divadelní hra- hraje se v divadle, základem je monolog a dialogJak to, co se stalo, ukázat-předvést?- nemá děj (příběh)- autor vyjadřuje pocity, náladyJak se cítí?- má děj (příběh) - autor popisuje nějakou událost. ČEŠTINA (jazyková výchva (zvuková stránka jazyka-sluchové rozlišení: ČEŠTINA (jazyková výchva, literární výchova, čtení- praktické čtení, naslouchání, mluvení projev, písemný projev Teorie divadla a dramatu. Divadelní druhy a Žánry. Percepce a reflexe divadelního pFedstavení, divadelní složky, divadelní profese. Antické divadlo. Divadlo pro déti v Ceské republice, divadelní prehlídky a festivaly. Nedivadelní využití dramatické výchovy. Nové divadelní formy. 2. 10

Členění velkých sum textů: Literární druhy a žánr

Žánry dramatické tvorby. Literární díla řazená do kategorie dramat (drama) jsou vlastně předpisy pro provedení divadelní hry. Hlavním znakem je, že veškerý obsah díla pronášejí osoby v dialogu, výjimečně vystupuje v dramatu vypravěč, který slovem přenáší přes časové úseky Žánry lyriky Literární druhy a žánry - Studuju . Literární druhy a žánry Literární druhy - Lyrika - Epika - Drama Lyrika vznikla z řeckého lyrika melé - lyrou doprovázené verše, - typická pro poezii, - vyjadřuje dojmy, city, - snaží se zachytit skutečnost v jedinečném okamžiku, - tato díla mohou obsahovat epické prvky - náznak děje, postavy Lyrické žánry jsou. Roční návštěvnost je více jak 15 000 diváků. Divadlo je oblíbené i pro svůj žánrově a stylově ojedinělý druh zábavy včetně stolové úpravy s pohoštěním. Jeho svérázný repertoár je zaměřený výhradně na komediální žánry od kabaretu přes hudební komedii a muzikály až po operetu MIX LITERÁRNÍCH TESTŮ - kaminet.cz. Nejstarší literatura Literatura do 15. století Renesance Baroko Jan Amos Komenský Klasicismus a osvícenství Preromantismus a romantismu

DRAMATICKÝ OBOR - www

Divadlo Divadelní žánry: dramatické: tragédie, komedie, ëinohra žánry hudebné-dramatické: opera, opereta, muzikál, melodram pantomima, balet Libreto — textový podklad pro divadelní predstavení, pYíbéh, který je predvádën na scénë. Druhy divadel: tradiöní divadl Název výukového materiálu: Literární druhy a žánry. DRAMA a jeho žánry. Drama. je divadelní hra, vypráví příběh pomocí dialogů a monologů, její autor je dramatik. Tragédie - hra s vážným obsahem, hlavní hrdina končí špatně (kvůli osudu, společnosti, zvykům, vztahu k jiným lidem). Komické i nekomické dramatické žánry - moralita, fraška, sottie, interludium, pastorála. Hry na pomezí duchovního a světského dramatu (Hrotsvita). Prostory středověkého světského divadla. 7. Italské renesanční divadlo Znovuobjevení antického divadla. Dramatické žánry: commedia erudita (L. Ariosto, N Kontaktní informace Základní škola a mateřská škola Jesenice Školní 323 270 33 Jesenice reditel@zsjesenice.cz Tel.: 724 926 290 Najdete nás zd ní divadelní druhy a žánry: taneční a pohybové divadlo, principy činohry, pantomimy či fyzického herectví nebo také, chcete-li, principy divadla expe - rimentálního, alternativního, multikul-turního či performance. Jaké je tedy oprávnění stále ješt

Druhy a ceny bydlení v AustráliiDruhy a druhy potravin v hotelíchDruhy a ceny fridexu levně | Blesk zbožíPPT - LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY PowerPoint Presentation

Drama patří spolu s lyrikou a epikou mezi základní literární druhy a žánry. Drama se tvoří tak, že se příběh vypráví pomocí dialogů a monologů. V minulosti bylo obvyklé především divadelní scénické provedení, v současnosti se objevuje i v hraném filmu, v rozhlase a televizi a v dalších formách audiovizuálních děl - pozná základní divadelní druhy a dramatické žánry; Práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla, verbální a neverbální komunikace Poezie a recitace Poslech a reprodukce textu Proslov, veřejná promluva Sociálně komunikační dovednosti - komunikace v běžných životních situacíc Divadlo (dramatické umění) patří spolu s lyrikou a epikou mezi základní literární druhy. předvedení příběhu (určitého výchozího textu) na scéně = divadelní představení. příběh vyprávěn pomocí . dialogů. a . monologů. základní dramatické žánry: tragédie. a . komedie. hudebně-dramatické žánry: melodrama.