Home

Pedagogická charakteristika žáka vzor

Plán pedagogické podpory (PLPP) - zmskolast

Pedagogická diagnostika žiaka - VZOR Základné údaje: Meno a priezvisko: Dátum narodenia: Rok školskej dochádzky: Škola: Trieda: Odbor: Školský rok: Triedny učiteľ: Rodinné prostredie: (Opísať rodinné prostredie: napr. rodina je úplná, funkčná, rodičia sú rozvedení, žiak žije s jedný I. Charakteristika žáka a jeho/jejích obtíží (silné, slabé stránky, popis obtíží, pedagogická, případně speciálně pedagogická diagnostika s cílem stanovení úprav ve vzdělávání, aktuální zdravotní stav, další okolnosti ovlivňující nastavení podpory Pedagogická charakteristika dítěte předškolního věku je zaměřena na komplexní studium dítěte. To platí nejen pro jeho duševní schopnosti a osobní vlastnosti. Hlavními metodami učitele jsou také rozhovory se sestrou nebo místním lékařem as rodiči dítěte

Plán pedagogické podpory - vzor I. Charakteristika žáka a jeho/její obtíží (silné, slabé stránky, popis obtíží, pedagogická, případně speciálně - pedagogická diagnostika s cílem stanovení úprav ve vzdělávání, aktuální zdravotní stav, další okolnosti ovlivňující nastavení podpory) II. Stanovení cílů PLP Chceme-li uzpůsobit podmínky výuky potřebám konkrétního žáka nebo školní třídy, nezbytným východiskem takové snahy je pedagogická diagnostika. Učitel disponuje poměrně širokým spektrem diagnostických postupů, jichž může využít. Nemusí pouze čekat na zprávy z vyšetření v poradenském zařízení, které má v kompetenci (speciálně)pedagogickou a.

pedagogickÁ diagnostika ŽÁka, kterÝ potŘebuje podporu z dŮvodu sociÁlnÍho znevÝhodnĚnÍ Mgr. Lenka Felcmanová Pro volbu vhodného podpůrného opatření je nezbytné odhalení příčin obtíží žáka, ať již v oblasti vzdělávání, zapojení v kolektivu, či v interakci s učitelem Pedagogická charakteristika žiaka poskytuje množstvo špecifických informácii, ktoré môžu byť psychológovi aj špeciálnemu pedagógovi, pri diagnostike aj odporúčaniach pre školu, nápomocné

I. Charakteristika žáka a jeho obtíží (silné, slabé stránky, popis obtíží žáka, pedagogická, případně speciálně- pedagogická diagnostika s cílem stanovení úprav ve vzdělávání žáka, aktuální zdravotní stav, další okolnosti ovlivňující nastavení podpory Charakteristické rysy pedagogické diagnostiky. komplexnost - projevy žáka je třeba interpretovat v kontextu vnějších vlivů (rodina, společnost, škola, osobost jedince) respekt k dosavadnímu individuálnímu vývoji žáka - postupy jsou plánovány tak, aby odpovídaly dané úrovni dítěte bez ohledu na jeho kalendářní vě Plán pedagogické podpory 2 Plán pedagogické podpory (PLPP) Jméno a příjmení žáka Jméno a příjemní Škola Škola, město, ulice Ročník Ročník Důvod k přistoupení sestavení PLPP Zde zaznamenejte hlavní důvody, které vás vedou k rozhodnutí zpracovat u žáka PLPP anamnéza žáka). 10.Studium pedagogické dokumentace. Diagnostické metody zaměřené na skupinu žáků, třídu, školu. 1. Systematické pozorování života třídy, skupiny. 2. Rozbor průběhu a výsledků činnosti třídy jako skupiny. 3. Metody zjišťování vztahů ve tříd

Vzor plánu pedagogické podpory je uveden v příloze č. 3 k vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáku se speciálními vzdělávacími potřebami. I. Charakteristika žáka a jeho/její obtíží. Plán pedagogické podpory (PLPP) Jméno a příjmení dítěte, žáka nebo studenta (dále jen žák) Jméno a příjemní Škola Škola, město, ulice Ročník Ročník Důvod k přistoupení sestavení PLPP Zde zaznamenejte hlavní důvody, které vás vedou k rozhodnutí zpracovat u žáka PLPP Charakteristika žáka (str. 13) 30 3 Školní t řída jako sociální skupina (str. 16) 25 4 A Školní poradenské pracovišt ě (str. 18) 30 4 B Žáci se speciálními vzd ělávacími pot řebami (str. 19) CELKEM 100 Celkové hodnocení úkol ů z PG 100 - 90 89 - 78 77 - 66 65 - 0 Výborn ě Velmi dob ře Dob ře Nespln ěn možností žáka, vydá nové Doporučení (s novým č.j.), které bude adekvátněji splňovat účel (asistent pedagoga, speciální pedagog) a intervenční postupy ve formě pedagogické Tato charakteristika zahrnuje jak množství změn uskutečněných jedincem jako odpověď na poskytovanou intervenci, tak jeho rostouc Kategorie: Pedagogika Typ práce: Seminárky/referáty Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové Charakteristika: Předmětem seminární práce je pedagogicko psychologická charakteristika šestnáctileté Evy.Eva je z neúplné rodiny a začala se u ní projevovat závislost na nikotinu. Má také zkušenosti s marihuanou a se sebepoškozováním

Pedagogické charakteristiky předškolního dítěte: vzorek a

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA ŽÁKA - Katalog podpůrných opatřen

Pedagogická Diagnostika Žáka, Který Potřebuje Podporu Z

Pedagogická charakteristika žiaka :: Školská psychologičk

 1. Pedagogická diagnostika je proces dlouhodobý, který musí brát v úvahu všechny činitele jež ovlivňují vývoj dítěte, popř. vztahy ve školním prostředí. Na základě stanovené diagnózy je pak možné zvolit optimální postup, měnit podmínky, které vedou ke zlepšení stávajícího stavu
 2. -náprava-cílená pedagogická opatření, rozličné metody ve výuce, učitel nabízí jiné způsoby chování. Charakteristika žáka s poruchami chování-neni s normami v konfliktu ale ignoruje je, nepřijímá-nepociťuje vinu vzhledem k důsledkům svého jendání-cítí se méněcenní-nešťastn
 3. Uvedené charakteristiky platí jak pro obecnou pedagogiku, tak i pro ostatní pedagogické disciplíny. Specifikum školské pedagogiky je v tom, že do popředí výrazněji vystupuje ontogenetický zřetel, který sehrává rozhodující úlohu při formulaci obsahu vzdělávání, výběr

Mnoho škod ve vývoji osobnosti žáka způsobují učitelé, kteří nejsou zcela duševně zdraví (neurotici, psychopati atp.). Frustrují žáky, kteří se mohou stát problémovými, neurotickými atp. V současné době se výrazně rozvíjí nová nauka o osobnosti učitele, tzv. pedeutologie Kompetence žáka: souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobnostní . a sociální rozvoj žáka. Kmenová témata TMV (symbolické pilíře) axiologické (hodnotové) základy výchovy. kázeň a svoboda jako společenské a pedagogické jevy. krása a umění jako prostředky výchov PEDAGOGICKÁ FAKULTA Dkuji rodiům žáka z výzkumného projektu za jejich vstřícnost, důvru a přátelství. Obsah 1.1 Vymezení syndromu ADHD a jeho charakteristika, subtypy ADHD Terminologie, která oznaþuje hyperaktivní dti, se v minulosti mnila na zákla

Pedagogická diagnostika - Wik

Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována v souladu s §§ 30 a 31 zákona č. 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a §§ 14 - 23 vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní. dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. IVP obsahuje: 1. osobní údaje žáka - jméno, třída, datum narození 2. závěry vyšetření - speciálně pedagogického, psychologického, případně i lékařského, dále také podstatné údaje z provedené pedagogické diagnostiky 3 Náplň práce. Asistent pedagoga je pedagogický pracovník, jehož pracovní povinnosti vycházejí zejména ze školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících (a souvisejících vyhlášek - viz stránka Zákony a vyhlášky).. Asistent pedagoga je zaměstnancem příslušné mateřské, základní nebo střední školy a působí ve třídě nebo studijní skupině, ve.

Plán Pedagogické Podpor

 1. pedagogika závěrečná zk. Otázky k závěrečným zkouškám. 1. A) Pedagogika - její předmět, základní pedagogické disciplíny. VÝCHOVA - proces působení na osobnost člověka s cílem dosáhnout pozitivních změn. VZDĚLÁNÍ - zahrnuje soubor získaných vědomostí, dovedností, postojů. 1. B) Psychohygiena v práci.
 2. Charakteristika individuálních vzdělávacích potřeb žáka (souhrnný stručný popis): Na základě závěrů diagnostiky odborných pracovišť (ADHD, dysgrafie) potřebuje žák Co žák potřebuje vychází z posudku, v této části jde o obecné doporučené typu klidné vedení, časté povzbuzen
 3. Charakteristika školy 6 Velikost školy 6 Vybavení školy 6 Pedagogický sbor 7 Žáci školy 8 Celkové hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení, příp.na výpisu z katalogového listu 51 Hodnocení zájmových útvarů který slouží jako vzor pro žáky. Je nemožné požadovat po žácích zásady slušného.

CENTRUM PEDAGOGICKÉ PRAXE PF UJEP Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel/fax: 475282379, 475282291, 475282355 a/ Charakteristika zařízení (charakterizujte stručně a výstižně zařízení, ve kterém konáte praxi) charakteristika web důvod výběru Datum (vyučovací hodina) Stručný popis průběhu a náplně hodiny. žáka a zpracováním charakteristiky žáka a popisem jeho obtíží nebo nadání a speciálních vzdělávacích potřeb (součást budoucího PLPP). Vznikly-li obtíže pouze v jednom předmětu, může stačit režim tzv. přímé podpory, aniž by se vytvářel PLPP I. Charakteristika žáka a jeho/její obtíží (silné, slabé stránky; popis obtíží; pedagogická, případně speciálně - pedagogická diagnostika s cílem stanovení úprav ve vzdělávání; aktuální zdravotní stav; další okolnosti ovlivňující nastavení podpory Pozorování žáka - individualita žáka Přestože se o žácích mnohdy hovoří jako o homogenní skupině, jedná se v první řadě o skupinu individuálních lidí. Jak ve svém textu vysvětluje například Smékal (2006), každý žák je v něčem podobný svým spolužákům, ale v něčem je zcela odlišný a jedinečný pedagogické činnosti zabezpečení výuky žáků se SVP nebo v části charakteristika vyučovaného předmětu. Výukou PSPP (intervence jako další péče o žáka, tzv. nápravy) může ředitel školy pověřit učitele, který získal kvalifikaci učitele žáků se SVP (viz bod A).

Pedagogické diagnostikování žáka: diagnóza, diagnostikování, typy diagnostické činnosti, principy periodizace vývoje, principy vývojových změn, charakteristika vývojových fází, kognitivní a sociální charakteristiky dítěte školního věku. Vzorový test není k dispozici, proběhne v roce 2021 poprvé. ZMĚNA. Je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. (3) Individuální vzdělávací plán je součástí dokumentace žáka. (4) Individuální vzdělávací plán obsahuje: údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální speciálně pedagogické nebo psychologické péče. Diagnostika v oblasti pedagogické je nazývána pedagogická diagnostika (uvedeno dále). 2.1 Definice diagnostiky Diagnostika zkoumá průběh dosavadního vývoje člověka i s jeho etiologií. Její poznatky slouží k výchově a vzdělávání jedinců s postižením, k umožnění co nejširšího rozvoje jejic 5 Pedagogické směry 20. století (pragmatická pedagogika, pozitivistická pedagogika, pedagogika kultury a duchovědná pedagogika, marxistická pedagogika, křesťanská pedagogika). Představitelé, dílo. 6 Žák jako subjekt vzdělávání. Vývojová charakteristika, typy inteligence, přístup k učení, tvořivost Učitel je vzor způsobu chování. charakteristika žáka a povzbuzení - osobní dopis učitele žákovi. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 11 Východiskem proto je pedagogická situace: žákovi musí být blízká, obsahuje otázky a problémy, které je třeba řešit,.

Arial Times New Roman Arial Unicode MS Výchozí návrh Mravní výchova Snímek 2 Snímek 3 Snímek 4 Snímek 5 Snímek 6 Pedagogická charakteristika procesu MV podle vývojových etap: Předškolní věk: Mladší školní věk (6 - 10,12 let): Starší školní věk (10/12 - 16/18 let): Raná dospělost (adolescence): Metody mravní. I. Charakteristika žáka a jeho / její obtíží (silné, slabé stránky; popis obtíží; pedagogická, případně speciálně pedagogická diagnostika s cílem stanovení úprav ve vzdělávání; aktuální zdravotní stav; další okolnosti ovlivňující nastavení podpory) David je asi šest měsíců v České republice Kazuistika dívky s lehkou mentální retardací. Charakteristika: Jedná se o práci, která se věnuje konkrétnímu případu dívky s lehkou mentální retardací. Zahrnuta je rodinná i osobní anamnéza, ale i celkový zdravotní stav dívky

Ministry of Education, Youth and Sport

 1. 1 Charakteristika žáka se SVP Pojem Speciální vzdlávací poteby byl používán už od 70. let 20. století v angloamerické oblasti. Pojem speciální vzdlávací poteby se používá ve svt víc než dvacet let, ale v české legislativ je zmínn až od roku 2004 a nahrazuje dívjší pojem handicap
 2. Základní charakteristika našeho zařízení. Pedagogicko-psychologická poradna ve Frýdku-Místku poskytuje poradenské služby dětem, žákům, studentům (dále jen žák), jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Klientela pochází zejména z regionu bývalého okresu Frýdek-Místek. Odborné služby.
 3. úlohu řečového vzoru a má pozitivní vliv na své posluchače. Školy jsou rozděleny do dvou skupin. Jednu tvoří základní školy a gymnázia v Plzni, ve druhé skupině jsou zastoupeny základní školy z menších měst- nejčastěji z okolí Rokycan. V první kapitole se zabýváme postupem a metodami práce při sběru potřebnéh
 4. c) speciální didaktické zkoušky vztahující se k příslušné věkové kategorii žáka a typu jeho postižení (zkouška čtení, psaní, pravopisu, zkouška matematických schopností apod.), d) v případě potřeby zahrnuje speciálně pedagogická a psychologická diagnostika další zkoušky, např. zkoušky motoriky, případně.
 5. plán pedagogické podpory asistent pedagoga školní psycholog podpůrné opatření (stupeň ) další ped. pracovník školní spec. pedagog individuální vzdělávací plán předmět speciálně-pedagogické péče pedagogická intervence Charakteristika žáka: Pozornost velmi dobrá přiměřená věku často rozptýlený.

charakteristika žáka první třídy, postihující výtvarné i osobnostní zákonitosti jeho vývoje. Poznání dítěte tohoto věku z psychologického i výtvarného hlediska se stalo pro mě důležité k tomu, abych s ním dokázala správně pracovat i v praxi. Poté je věnován prostor již samotnému tématu současné ilustrace CHARAKTERISTIKA ŠVP ve znění platných dodatků od 1. 9. 2017 takto: plán pedagogické podpory (PLPP - vzor viz příloha): vyučující žáka další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu didaktická komunikace žáka s textem je brána jako učivo, které si žák dokáže osvojit praktickými čtenářskými aktivitami. V případě, že chce učitel umělecký text zachovat při vyučování jako umělecký text, měl by čas od času s přihlédnutím na dosažené vzdělání, věk žáka a náročnost text dovednostem žáka. Zařazení žáka se zdravotním postižením do některé formy speciálního vzdělávání může předcházet diagnostický pobyt tohoto žáka ve škole, do níž má být zařazen, a to v délce 2 až 6 měsíců. 3.CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1. Zaměření škol Asistent pedagoga je pro samotného žáka (v případě jeho indikace jako nejvyššího stupně speciálně-pedagogické podpory) stejně důležitý jako jeho učitel, případně poradenský pracovník. V následujícím textu vám předkládáme zkušenosti pedagogů - poradenských pracovníků, kteří s

Pedagogicko-psychologická charakteristika žáka - Seminarky

Charakteristika žáka a třídy. Charakteristika žáka a jeho výukových, výchovných obtíží v konkrétních předmětech. (silné, slabé stránky, popis obtíží v korelaci s dovednostmi v daném ročníku - úroveň verbálního projevu, slyšeného, čtenářských dovedností, včetně porozumění, úroveň početních. Vyhledávání v repozitáři. Vyhledávání prací v tomto prostředí již není k dispozici - pro vyhledávání prací použijte Digitální repozitář UK na adrese dspace.cuni.cz vytvoření plánu pedagogické podpory rovněž. Charakteristika 2. stupně podpory Podpůrná opatření ve 2. stupni vycházejí vždy z doporučení ŠPZ. Škole vzdělávající žáka ve 2. stupni podpory náleží navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu odpovídající vždy individuálním potřebám žáka Vzor citace: MERTIN, V., L. KREJČOVÁ a kol. Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. 2., doplněné a aktualizované vydání Podmínky integrace žáka s narušenou komunikační schopností, možnosti logopedické intervence ve školských zařízeních; Komunikativní kompetence pedagoga, zásady řečového vzoru; Doporučená literatura: Lechta, V. Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti. Martin : Osveta, 1995. Lejska, M. Foniatrie pro speciální pedagogy

Individuální plán vzor. Individuální vzdělávací plán je závazný pracovní materiál sloužící všem, kdo se podílejí na výchově a vzdělávání integrovaného žáka. Vzniká na základě spolupráce mezi učitelem, výchovným poradcem, pracovníkem provádějícím reedukaci, vedením školy, žákem a jeho. 1 Policie Ceské republiky — žádost o hodnocení žáka SOS cestovního ruchu, s.r.o. Pardubice — zaslání pedagogické dokumentace žáka Kooperativa pojišt'ovna — dodán dokumentú k vyiízení škodní události SCREENING SOLUTIONS s.r.o., Praha — Žádost o zaslání potvrzení o docházce do škol

Pedagogická příprava pro vyučujícího je určená pro skupinu 10 - 25 dětí ve standardní třídě mateřské školy. Psychohygiena - učitelský stres Co je to burnout efekt, charakteristika stresu učitelů, jeho hlavní zdroje I. Charakteristika žáka a jeho/její obtíží (silné, slabé stránky; popis obtíží; pedagogická, případně speciálně-pedagogická diagnostika s cílem stanovení úprav ve vzdělávání; aktuální zdravotní stav; další okolnosti ovlivňující nastavení podpory) Montaser mluví arabsky, česky trochu rozumí, mluví velmi málo

Portfolio učitele - RVP

Vyplnění doporučeného vzoru popis vzdělávacího programu Osobnost pedagoga, styly výuky, vyučovací metody, autoevaluace v práci pedagoga, zátěže pedagogické profese. Pedagogická diagnostika žáka, hodnocení žáka pedagogem, školní úspěšnost žáka, problémový žák. Charakteristika vzdělávání učitele. Plán pedagogické podpory Jméno žáka Škola Ročník Vyhodnocení PLPP plánováno ke dni Vyhodnocení účinnosti pedagogické podpory Datum vyhotovení Datum doporučení vyšetření žáka v PPP, SPC, SVP Charakteristika žáka a jeho obtíží (silné, slabé stránky, popis obtíží žáka, pedagogická, případně speciálně.

měření, založené na přestavě, že bez poznání úrovně znalostí žáka se účinnost pedagogické­ ho procesu stává problematickou. V české pedagogice 20. a 30. let je konfrontace obou přístupů k testování znalostí spojena se jmény Václava Příhody a Otakara Chlupa Charakteristika - jej pojem, zásady spracovania charakteristiky, faktá charakteristiky. Z charakteristiky by sme mali pochopiť čo je čím v osobnosti jedinca podmienené, na ktorých vonkajších príčinách a vnútorných podmienkach osobnosti, závisia tie či oné prejavy správania, jednania, výkony; resp. priestupky a previnenia

Je tedy potřeba zaměřit pedagogické úsilí na subjektivní dynamiku dítěte a žáka. principy, pojmy Personalistické teorie lze rozdělit na dvě tendence - nedirektivní vzdělávání (Rogers, neohumanismus - Fotinas) a interakční vzdělávání (P. Angers - organická pedagogika, A. Paré - otevřená pedagogika, G. Paguette. 13b) Charakteristika pedagogické diagnostiky (vymezení a metody) Pedagogická diagnostika. Zaměřuje se výhradně na pedagogickou prevenci, provádí ji psycholog. Nestandardizované metody - mohou je použít všichni pedagogové. Metody pedagogické diagnostiky. Je důležité, kdy diagnostiku provádíme - podle doby času Plán pedagogické podpory - vzor Jméno a příjmení dítěte, žáka nebo studenta (dále jen žák) Škola (Doplňte konkrétní postupy v těch kategorií podpůrných opatření, které uplatňujete.) a) Metody výuky (specifikace úprav metod práce s žáke Vzor titulní strany písemné prací k závěrečné zkoušce v kurzu CŽV neomezuje aktivitu studentů ve výběru jiných pramenů k dané pedagogické a psychologické problematice. Sestavení pedagogicko-psychologické charakteristiky žáka; její význam pro interakci učitele a žáka.. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogové svým vzděláním splňují podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pro výuku na 1. stupni základní školy. Během školního roku se úastní řady vzdělávacíc h akcí, které jsou přínosem pro práci školy a kvalitu výchovně vzdělávacího procesu

Vzory platných tiskopisů vysvědčení pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka [1] ) v základní škole jsou stanoveny vyhláškou č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 489/2006 Sb., a to v příloze č. 1 (pro 1. stupeň ZŠ), v příloze č. 2 (pro 2. stupeň ZŠ) a v příloze č. 5 (o. Digitální vzdělávací zdroje pro žáky: Pedagogická fakulta UP. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci na svých jednotlivých pracovištích odborně rozvíjí celou řadu vědních disciplín a působí jako významná vědecká instituce v oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky, oborových didaktik a dalších oborů Vztah žáka s učitelem. Žák si vytváří kladný vztah k učiteli podle toho, jaké nachází u něho vlastnosti, které hodnotí kladně a které mu vyhovují. Vztah rovněž ovlivňuje sociální prostředí žáka, ve kterém vyrůstá (rodina, kamarádi, školní kolektiv, ) 17. Pojetí žáka 1. stupně ZŠ; charakteristika žáka mladšího školního věku 18. Smysl kázně a autority ve výchově; dětská práva 19. Vstup dítěte do povinné školní docházky, (dítě na počátku školní docházky

Podpůrná opatření ZŠG Vítko

1. ÚVOD. Případová studie neboli kazuistika (z latinského casus - případ) je způsob práce s jednotlivým případem, kdy přehledně, podle předem daného schématu, uspořádáme všechna fakta, která jsou nám o případu známa a následně je analyzujeme. Jedná se o standardní metodu, která prokazuje svou prospěšnost v každé oblasti, kde jsou případové studie. PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Charakteristika základních pojmů: vzdělání, vzdělávání, výchova (v širším i v užším slova smyslu). Kompetence a klíčové postavení učitele, motivace, vzor, příklad. Učitel odborného výcviku a praktického vyučování jako činitel vyučovacího procesu

Plán pedagogické podpory pro nadaného žáka s nedostatkem

Hodnocení žáků v běžné pedagogické komunikace je to sdělení uitelů urþené žákům o jejich úspěšnosti, chybách, o svých preferenních postojích aj. Vzdělávací výsledky žáků jsou hodnoceny oficiálně prostřednictvím klasifikace nebo prostřednictvím písemných zpráv (slovní hodnocení) Směrnice vedoucí katedry pedagogiky a psychologie č. 14/2017 Část I. Obecná ustanovení Čl. 1 (1) Tuto směrnici vydává vedoucí katedry pedagogiky a psychologie (dále též jen vedouc Pedagogické dokumenty k soupisu požadavků Požadavky na žáka 9. ročníku ZŠ, který bude skládat jednotnou zkoušku z českého jazyka dotazník, e-mail, charakteristika, inzerát, líčení, návod k použití, objednávka, oznámení Kdo je asistent pedagoga. Asistent pedagoga je pedagogický pracovník a vykonává přímou pedagogickou činnost. Vychází ze zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů § 2 odst

zájem žáka výsledky sebereflexe Obsah: Úvod 1 Pedagogické dokumenty 1.1 Charakteristika školského zařízení 1.2 Charakteristika oboru 1.2.1 Profil absolventa 1.2.2 Učební plán oboru 1.2.3 Učební osnova předmětu psychologie 1.2.4 Organizace školního roku 1.2.5 Tématický plán předmětu psychologie 2 Příprava na hodinu. poznatků navrhuje a v průběhu přípravné třídy realizuje potřebná pedagogická opatření. Hlavním nástrojem diagnostikování je pravidelně zpracovávaný záznamový arch (vzor viz níže). Mezi další diagnostické metody patří pozorování žáka, rozhovor, analýza žákovýc Seznamuje s těmito normami pedagogické pracovníky, kontroluje jejich plnění. Zpracovává statistické výkazy o škole s problematikou žáků a vyučovacího procesu. Objednává tiskopisy pro školní dokumentaci. Zajišťuje předání pedagogické dokumentace a informace o žácích při přechodu žáka na jinou základní školu Plán pedagogické podpory škola průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Vzor plánu pedagogické podpory je uveden v příloze č. 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami omlouvání absence žáka: -předem známá absence -žádost (1 den -TU, více dní - ŘŠ, žádost podat min. 5 dní předem) -absenci žáka omlouvat nejpozději do 3 dnů -mob./e-mail -v den nástupu do školy předložit TU zápis v OL, který je podepsaný ZZ (případně razítko od lékaře