Home

Sociokulturní kinantropologie

Sociokulturní kinantropologie. II, Systémové pojetí tělesné kultury / Bohuslav Hodaň Osobní jméno: Hodaň, Bohuslav, 1931- (autor Sociokulturní kinantropologie II. Systémové pojetí tělesné kultury. Hodaň Bohuslav; Ve druhém díle dvoudílné monografie se autor zabývá systémovými přístupy a systémovým pojetím tělesné kultury. Monografie je členěna do osmi kapitol, ve kterých se mimo základního systémového přístupu věnuje hodnotovým. Sociokulturní kinantropologie I. Úvod do problematiky. Informace o publikaci. kinantropologií sociokulturní. Monografie je členěna do osmi kapitol, ve kterých se mimo terminologických a systémových problémů věnuje vývoji této discipliny, pojetí tělesné kultury jako sociokulturního systému, smyslem tělesných cvičení.

Sociokulturní kinantropologie - library

  1. - sociokulturní kinantropologie - zabývající se problémy vztahů mezi pohybujícím se člověkem-společností-kulturou. Předmětem jejího zkoumání je analýza obsahu a funkce systému tělesné kultury s jeho subsystémy, v závislosti na vývoji individua a společnosti, a její výchovné, kulturní, politické, právní a.
  2. ární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSK / KSOKI - Sociokulturní kinantropologie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci (UP)
  3. Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury kinantropologie sociokulturní kinantropologie osobnost Bohuslav Hodaň Karel Frömel Karel Měkota Jazyk práce: čeština Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30
  4. Fyzická kinantropologie.. Biomedicínské obory (funkční anatomie, fyziologie, antropomotorika, biomechanika) Kulturní a sociální kinantropologie(Předmět sociokulturní kinantropologie..prof. Hodaň..teorie, historie, sociologie TK)..systém tělesné kultury, vztahy s ostatními systémy, životní styl, právo, globalizace v TK atd
  5. kinantropologie, Environmentální kinantropologie, Filosofická a sociokulturní kinantropologie , Pohybová aktivita se zaměřením na specifické skupiny populace , Pohybová a sportovní edukace , Pohybová aktivita a životní styl , Psychologick
  6. Kinantropologie na Univerzitě Karlově. Těl. Vých. Mlád. 59, 1993, č. 7, s. 17-23. Petr Blahuš Záměrem článku je navázat na dřívější informace o kinantropologii jako vědním oboru, publikované v časopisu Tělesná výchova mládeže a informovat odbornou veřejnost o pohledu na tento obor v podmínkách Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Sociokulturní kinantropologie II

Ve druhém díle dvoudílné monografie se autor zabývá systémovými přístupy a systémovým pojetím tělesné kultury. Monografie je členěna do osmi kapitol, ve kterých se mimo základního systémového přístupu věnuje hodnotovým problémům, rozvíjejícím procesům tělesné kultury, organizaci, institucím a řízení tělesné kultury, jakož i vztahu systému tělesné. Katedra zajišťuje výuku a výzkum v oblasti filozofické a sociokulturní kinantropologie, psychologie sportu, pedagogiky sportu, sociologie, filozofie, historie tělesné kultury, didaktiky tělesné výchovy a základů psychologie se zaměřením na obecnou a vývojovou psychologii, psychologii osobnosti, zdraví a sociální psychologii status půjčeno do dílčí knihovna sbírka / doba vyhledání umístění popis pozn. Skladová signatur

Sociokulturní kinantropologie I

Opírá se o východiska dvou odlišných disciplín, práva a kinantropologie, v oblasti, ve které se předmět jejich zájmu překrývá. CÍLE: Cílem autora příspěvku je upozornit na možné legislativní problémy, které by v souvislosti s aktuálním zněním zákona o podpoře sportu (zákon 115/2001 Sb.) mohly nastat Sociokulturní kinantropologie I. Sociokulturní kinantropologie II. Sokol Brno I 1862-1938 . Spiritualita pohybových aktivit . Sportovní geny . Sportovní talent - komplexní přístup . Teorie a didaktika sportovních her . Tréninkový deník sportovce . Variabilita srdeční frekvence u dětí v leže a vstoje.

Kinantropologie - Wikipedi

Sociokulturní kinantropologie - FTK - UP - Studentino

Sociokulturní kinantropologie II. - Systémové pojetí tělesné kultury - Hodaň Bohuslav. Ve druhém díle dvoudílné monografie se autor zabývá systémovými.. Sociokulturní kinantropologie I. Úvod do problematiky. Brno: Masarykova Univerzita, 2006, s. 42. 3. Jelikož nedokážeme prokázat opak, volíme zde toto opatrné tvrzení. 4. Cíl práce spo čívající v zodpov ězení této otázky není stanoven se zámrem snižovat odbornou hodnotu i jiné kvality českých textů, v nichž se. Sociokulturní kinantropologie 1 a . 2. od Bohuslava Hodaně. Knihovna FTK. Oblečte se do fakultního! Speciální fakultní trička k mání za 200 Kč v učebně NA 221! Proměny neředínského areálu letecký pohled . Proměny neředínského areálu • 1991 - chátrající objekty po sovětské armád 3 Sociokulturní antropologie 11 1. 2. 4 Lingvistická antropologie 11 1. 2. 5 Aplikovaná antropologie 11 (kinantropologie), virtuální antropologie a další. Odlišnou situaci vpojetí čím se antropologie za - bývá, nalezneme v anglosaských zemích. Ve Velk

Kulturní a sociální antropologie je společenská věda, která se zabývá lidskými kulturami, jejich vznikem a vývojem, srovnáváním různých kultur a významem kultury pro člověka.Na rozdíl od sociologie však vychází od jednotlivce a klade důraz na to, jak lidé svým kulturám a společnostem sami rozumějí. Proto se zajímá také o historii a místní tradice Sociokulturní kinantropologie. Vývojová kinantropologie. Environmentální kinantropologie. Ekonomická kinantropologie. Filozofická kinantropologie (Rubín, 2018) Sportovní kinantropologieintegrovaný model studia pohybu člověka. Základní vědy. Aplikované vědy; Speciální vědy; Přírodní vědy. Fyzika S. Horák-Sociokulturní kinantropologie; P. Háp-Volejbal; P. Háp-Didaktika sportovních her; S. Formánková-Základní gymnastika 2; S. Formánková-kondiční a účelová gymnastika; I. Dostálová-Regenerace a rehabilitace; J.Bělka -Teorie a dějiny sportu; J. Wittmannová-Úvod do pohybové aktivity seniorů; R. Weisser-Sportovní. Katedra základů kinantropologie a humanitních věd. Pracovníci katedry zajišťují výuku v širokém spektru předmětů pro všechny studijní obory FTVS a zapojují se do domácích i evroých vědeckých a vzdělávacích programů. Vědecká práce katedry a programu rozvoje vědního oboru Společensko-vědní aspekty zkoumání. Definice kinantropologie: věda, která zkoumá strukturu a funkci účelově zaměřených pohybových činností člověka a jejich rozvoj, kultivaci a účinky v definovaných podmínkách prostředí, tj. v tělesné výchově, sportu, fyzioterapii, zdravotní tělesné výchově, rekreaci atd. (Dobrý, 1997)

Seznam odborné literatury: HODAŇ, B. Sociokulturní kinantropologie II. Systémové pojetí tělesné kultury. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007 identification characteristics of the intervention method life in balance focused on seniors 65

Od vzniku vědního oboru kinantropologie v devadesátých letech dvacátého století byl jejím významným a uznávaným představitelem. Formuloval základy teorie tělesné kultury, filozofie tělesné kultury a sociokulturní kinantropologie. Byl autorem více než 250 odborných titulů monografických, časopiseckých, sborníkových a. Pedagogická kinantropologie. Soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 9.-11.4.2008. Ostrava : Katedra tělesné výchovy Ostravská univerzita v Ostravě PřF - Ústav antropologie. Ústav antropologie vychovává odborníky na forenzní, evoluční, sportovní a sociokulturní antropologii. Poznáváme člověka a jeho svět s pomocí nejmodernějších postupů a technologií. Chci studovat antropologii

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI OLOMOUCKÉ KINANTROPOLOGIE - Andrea

Kinantropologie - Fakulta tělesné výchov

Dále je také potřeba si uvědomit, že má rekreologie 1/3 předmětů společných pro FTK (anatomie, biomechanika, fyziologie, sociokulturní kinantropologie), 1/3 pedagogické způsobilosti (pedagogika, psychologie, angličtina, sociologie) a 1/3 jsou přímo rekre (kurzy, hry, ale i management či ekonomické předměty) výuka dle semestrü; vyu¿ované piedmëty: Filozofie sportu, Sociokulturní kinantropologie Filosofie a etika v kinantropologii, Filosofie a etika ve sportu, Výbërový semináY z etiky projektová práce 2013—2014 VIPPA2: Výzkum a inovace v podpoYe pohybové aktivity (CZ.1.07/2.3.00/20.0171). Fakulta tëlesné kultury UP v Olomouci (0,3. Mladší dospělost je podle Vágnerové (2007) období dvacátého až čtyřicátého roku života, kde tělesné změny mají jen malý význam a lidskou psychiku příliš neovlivňují, s výjimkou těhotenství a porodu u žen. Biologicky podmíněné faktory jsou pro rozvoj osobnosti člověka méně významné než sociokulturní podněty [Show full abstract] součást sociokulturní kinantropologie, i když se ukazuje, že propojení mezi oběma disciplínami může mít i širší rozměr. Samostatná část článku je. Mgr. Petr Veleta, Ph.D. Absolvoval Taneční konzervatoř v Praze, roční stáž na London School of Contemporary Dance, obor choreografie na pražské HAMU a doktorské studium kinantropologie na FTVS UK (téma: Taneční a pohybový program pro seniory). Působil jako sólista baletu Slovenského národního divadla v Bratislavě, Hudebního.

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Disertační práce Motorické schopnosti dětí předškolního věku Zuzana Palounková Katedra speciální pedagogik Knihovna univerzitního kampusu : KUK - sklad : P-43649 : Omylem svázáno s 4303000359, chybí č.

sociokulturní kinantropologie

Studentka 1.ročníku doktorského studijního programu Kinantropologie na Fakultě tělesné kultury se zaměřením na sociokulturní kinantropologii. Věnuje se výzkumu vnímání smyslu života a jeho zdrojů u českých vrcholových sportovců Názov: Sociokulturní kinantropologie I - Úvod do problematiky Jazyk: Český Žáner: Vedy humanitné - Filozofia prírodná Rok vydania: 200 Abstract. Tato bakalářská práce na téma Monitorování zájmu žáků 2. stupně o sport a pohybové aktivity na Svratecku obsahuje v teoretické části vysvětlení pojmů monitorování, pohybová aktivita či přístroj krokoměr, a detailně popisuje analyzovanou lokaci Svratecka

Věk, ve kterém jsou příslušníci tzv. Zlatého věku obohaceni o spoustu zkušeností, zážitků. Věk, ve kterém mají lidé většinou dospívající, nebo již dospělé děti. Je to věk našich rodičů. Téma práce jsme si vybrali z důvodu absence podobné práce na tomto serveru, která by se zaobírala tímto věkem. Dalším z důvodu bylo sepsat, z našeho pohledu. Abstract. Bakalářská práce se zaměřuje na pohybovou aktivitu žáků devátých tříd základních škol a její vliv na zdraví člověka v dalších vývojových etapách

The article briefly examines the original ideas of Pierre de Coubertin, that helped him to create a certain conception of Olympism (the unity of sport, education and culture) whi Absolvent oboru Rekreologie na Fakultě tělesné kultury. V současnosti studuje na stejné fakultě doktorský studijní program Kinantropologie se společensko-vědním a humanitním zaměřením a specializací na filosofickou a sociokulturní kinantropologii Start studying SOKIN - kultura, TK, zdraví, hodnoty. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Publikace Fitness programy z pohledu kinantropologie. Tato publikace vyšla v roce 2014 ve vydavatelství Galén. Je možné ji objednat na dobírku za zvýhodněnou cenu 410,- Kč (běžná MOC 490,- Kč) + 50,- Kč poštovné a balné (popř. je možné osobně vyzvednout v Praze)

Academia.edu is a platform for academics to share research papers Sociokulturní kinantropologie II. - Systémové pojetí tělesné Autor: Hodaň Bohuslav EAN: 9788024418261 Dostupnost: Titul dostupný u dodavatele. ks. Cena s DPH ISBN online: 978-80-244-4992-0, 978-80-244-5003-2 | DOI: 10.5507/ftk.16.24449920. Physical literacy in the Czech Republic Jana Vašíčková. The present publication introduces the concept of physical literacy The role of parent-initiated motivational climate in the development of overtraining syndrome in adolescent elite athletes: a review stud

Antropologie jako multidisciplinární nauka - seminárka

Přírůstky. 0 Všeobecnosti 00 - Základy vědy a kultury. (Věda a vědění všeobecně. Dokumenty všeobecně. Informační činnost z kinantropologie, kde kin znamená pohyb, antropos þlověk a logos věda. Považuje se za souást kultury a celého kulturního dědictví národa. Podle Hodaně (1992) je tělesná kultura sociokulturní systém, který jako výsledek þinnosti, tvorby hodnot, vztahů a nore 1. Kinantropologie, oblasti zkoum n a v zkumn metody. 2. Definice kinantropologie Existuje nekolik definic Kinantropologie je veda, kter se zameruje na intencion ln telesn aktivity cloveka, studuje jejich teoretick a aplikovan aspekty v irok m kontextu. 4

Materiály k předmětu Sociokulturní kinantropologie

(např. Kapitoly z filozofie tělesné kultury), Doc. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (Etika a sport, Pohyb a tělo) - na katedře základů kinantropologie FTVS v Praze; Prof. PhDr. Bohumil Hodaň, CSc. (Tělesná kultura -sociokulturní fenomén: východiska a vztahy), Mgr. Ivo Jirásek, PhD. - na katedře kinantropologie FTK v Olomouci - a další kinantropologie) a . Tematická zpráva Vzdělávání v tělesné výchově, podpora rozvoje tělesné zdatnosti a pohybových dovedností Vše musí v duchu teorie sociokulturní změny zastřešovat jednotná, nerozporná komunikace. a . podpora. žádoucí změny morálního charakteru. Bezprostřední a zprostředkovaný vliv MŠMT

Katedry a instituty: Fakulta tělesné kultury U

Pojem tělesná kultura vychází z kinantropologie (kin = pohyb, antropos = člověk, logos = věda). Tělesnou kulturu tedy lze chápat jako část kultury a celého kulturního dědictví národa. Tělesná kultura je sociokulturní systém, který díky specifickým tělocvičným prostředků Kinantropologie. Multidisciplinární věda o pohybu člověka. Věda zabývající se strukturou a funkcí záměrného tělesného pohybu člověka, jeho rozvojem a kultivací v různém prostředí a podmínkách. sociokulturní jev, který jako výsledek činností, tvorby hodnot, vztahů a norem, vytváří ucelený systém schopný. Nežádoucí účinky na jednoho nebo oba partnery mohou mít různé biologické či sociokulturní faktory (Dittrichová, Papoušek, Paul a kol., 2004). V roce 2015 úspěšně zakončila habilitační řízení v oboru kinantropologie na FSpS MU v Brně a byl jí udělen titul docent. V současné době pracuje jako docent na VŠTVS. pohybu (kinantropologie), výchovy (pedagogiky) nebo interpersonální dynamiky uvnitř jedince (psychologie). Ovšem díky jeho mohutnému vývoji zaþal zasahovat do mnoha oblastí spoleþnosti, a proto se o něj musí zajímat i sociologové. Sociologie nezkoumá sport po fyzické stránce jedince, nezkoumá ani žádné chemické reakce evoluce, kontexty a konsekvence bipední lokomoce, etnogeneze a sociokulturní evoluce). 2. Člověk v procesech výchovy - základní poznatky filozofické a pedagogické antropologie, Pohyb a sport v životě člověka - antropologie pohybu - kinantropologie, sport jako kulturní fenomén, idea fair-play, problematika hypokineze..

Sociokulturní kinantropologie I - Moravian Librar

Katedrála sv. Václava Olomouc Turista, farník, poutník a. Odborná asistentka - katedra fyzioterapie a ergoterapie - FTVS - kinantropologie Odborná asistentka - katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Univerzita Olomouc, Fakulta zdravotnických věd Adresa 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy V Úvalu 84, Praha 5, 150 06 Fakturační adres Dodavatelské pracoviště. Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Tel.: +420 286 883 676, Fax: +420 286 882 788, mobil: +420 602 350 848. e-mail

Martin Soukup. ANTHROPOLOGIA INTEGRA 2/2011/1 ČASOPIS PRO OBECNOU ANTROPOLOGII A PŘÍBUZNÉ OBORY JOURNAL FOR GENERAL ANTHROPOLOGY AND RELATED DISCIPLINES Antropologie těla martin soukup1, michaela Balcerová2 1 Katedra teorie kultury (kulturologie) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Celetná 20, 110 00, Praha 1 2 Pražská. Cestovni ruch se v ramci studijniho oboru rekreologie prolina s kinantropologii. Cilem clanku je popsat vzajemný vztah obou disciplin s důrazem na vymezeni zakladnich pojmů a jejich dalsi klasifikaci, a to jak v oblasti cestovniho ruchu, tak v oblasti kinantropologie. Sportovni cestovni ruch může být považovan za soucast sociokulturni kinantropologie, i když se ukazuje, že propojeni. Katedra základů kinantropologie a humanitních věd FTVS UK. prof. MUDr. Petr Widimsk orientaci v českém prostředí i na univerzitě s akcentem na sociokulturní kompetence, reálie a praktické užití jazyka. f) Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem podporuje studenty se specifickými potřebami a jakým způsobem. (Tělesná kultura -sociokulturní fenomén: východiska a vztahy), Mgr. Ivo Jirásek, PhD. - na katedře kinantropologie FTK v Olomouci - a další. 2. 2. Filozofická antropologie 2.1 Vztah k obecné antropologii Filozofická antropologie netvoří žádný nový antropologický obor, ale jde o filozofickou nauku o člověku, která má dlouhou This article is written from the perspective of Josef Šmajs' evolutionary ontology and considers physical activity in humans. It focuses in detail on a particular form—physical exercise. In the author's opinion, current physical exercise (sport activity) and any other human form of activity is part of the internal autopoietic processes of the sociocultural system, which displays an ever.