Home

Výpis z evidence obyvatel

Výpis údajů z Registru obyvatel - Ministerstvo vnitra

Výdej údajů z evidence obyvatel (výpis z informačního systému): Na základě písemné žádosti opatřené úředně ověřeným podpisem obyvatele staršího 15ti let poskytuje obecní úřad údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel. V žádosti obyvatel uvede. c) číslo občanského průkazu, cestovního dokladu. Výpis údajů z agendového systému evidence obyvatel Evidence obyvatel je vedena v agendovém informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o: státních občanech České republiky (dále jen občan) Kromě dokladu totiž některé úřady v situacích požadují i výpis z evidence obyvatel za 50 korun. Nový typ občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem

gov.cz - Portál veřejné správ

 1. Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady
 2. V evidenci obyvatel se vedou údaje o státních občanech České republiky, o osobách, které pozbyly státní občanství České republiky a cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popř. jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana
 3. Pravidla poskytování údajů a podmínky jejich využívání jsou dány zákonem o evidenci obyvatel nebo jiným právním předpisem. Na dožádání osoby ze zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu poskytuje osobní údaje z informačního systému evidence obyvatel Ministerstvo vnitra, a to stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika.
 4. 2. Výpis z Rejstříku trestů. Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti
 5. Vydání ověřeného výpisu z Rejstříku trestů 50 Kč; Nahlédnutí do matriky 20 Kč za každou matriční událost; Vydání stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů (soukromých spisů v úřední úschově), rejstříku, knih, záznamů, evidencí nebo listin za každou i započatou stránku 50 K
 6. Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky, o osobách, které pozbyly státní občanství České republiky a o cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem (dále jen partner) nebo dítětem občana

Výdej údajů z informačního systému evidence obyvatel

 1. Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel provádí úředních hodinách Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor vnitřních věcí, oddělení matriky a ohlašovny, kancelář č. 10, 11, přízemí budovy radnice. neb
 2. Karolina Hummelová, evidence obyvatel, ověřování, Czech POINT, tel.: 312 604 203, e-mail: karolina.hummelova@mestokladno.cz Šárka Netrvalová , ověřování, Czech POINT OAZA , tel.: 725 764 766 , e-mail: sarka.netrvalova@mestokladno.c
 3. isterstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností (v Praze úřady městských částí Praha 1 až 22), kontaktní místo veřejné správy (tzv. CzechPOINT) nebo ohlašovna. Můžete zažádat o údaje vedené k vaší osobě nebo k osobě blízké
Budete si brát cizince? | Svět DnesRozhledna Boika: Město Nasavrky

Správa základních registrů - Registr obyvate

Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je jediný způsob, jak zrušit jiné osobě trvalý pobyt. Agendu evidence obyvatel zajišťuje odbor správní a živnostenský, oddělení správních činností (budova nového magistrátu - nám. Dr. E. Beneše 183/22), kontaktní osoba Lenka Kellnerová nebo Michael Tippelt, tel.: 485 243 730, v úředních. Oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů. Vedoucí: Daniela Stickelová (vedoucí oddělení), Čs. armády 23/601, č.dv. 012, 220 189 linka: 684. Seznam pracovníků oddělení

Hlášení trvalého pobytu; výpis údajů z evidence obyvatel

Žádost o podnikání pro právnické a fyzické osoby, ohlášení živnosti, zápis do evidence zemědělského podnikatele, jednotné kontaktní místo pro podnikání v EU... Bydlení Hlášení trvalého pobytu, výdej údajů z evidence obyvatel, souhlas s podnájmem obecního bytu, prodloužení nájemní smlouvy, změna nájemní smlouvy k obecnímu bytu.. 10. 2007, což je datum úmrtí stěžovatele E. Z. Tento stav je problémem správy informačního systému evidence obyvatel, neboť obě fyzické osoby, které uzavřely manželství, byly ke dni uzavření manželství osobami, jejichž údaje byly vedeny v informačním systému evidence obyvatel podle § 3 odst. 3 zákona o evidenci obyvatel popř. cestovní pas, doklad o státním občanství, výpis z evidence obyvatel o pobytu, o stavu, případně další doklady potřebné ke zjištění nebo ověření správnosti údajů; správní poplatek 1 000,- Kč O této žádosti bude učiněn záznam do sbírky listin. snoubenec, který je cizincem, předloží

Z evidence obyvatel je možné v souladu se zákonem o evidenci obyvatel poskytnout údaje pouze k osobě žadatele. K osobě blízké (otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner) lze poskytnout pouze údaj o datu, místu a okresu (příp. státu) úmrtí Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel. 1. Evidence obyvatel. vede údaje v informačním systému o obyvatelích, které jsou předávány ohlašovnami, matričními úřady, soudy I. stupně, ministerstvem; údaje zpracovává pro ministerstvo v rozsahu požadovaných údajů zakotvených v zákoně o evidenci obyvatel výpis z centrální evidence obyvatel - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č O výpis je oprávněna požádat každá fyzická osoba bez ohledu na státní příslušnost či trvalé bydliště. Kontaktní místo CzechPOINTu - Městský úřadu Sezemice, Husovo náměstí 790, Sezemice, vydávají výpis z evidence rejstříku trestů: Matrika a evidence obyvatel; Kancelář vedení úřadu (podatelna

e) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle jiných právních předpisů, f) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle jiných právních předpisů, g) právní forma, h) typ datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel. Obyvateli lze na základě žádosti poskytnout údaje vedené k jeho osobě v agendovém informačním systému evidence obyvatel (AISEO) a k osobě blízké. V AISEO se vedou údaje o státních občanech České republiky, o osobách, které pozbyly státní. systému evidence obyvatel v prostředí CzechPOINT@office. Průvodce kurzem: Vážení studující, 1.7. 2010 dojde k nabytí účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, a dochází mimo jiné k novelizaci zákon Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, patří mezi základní informační systémy veřejné správy a jeho účelem je zpracovávání údajů o obyvatelích České republiky, např. shromažďování a. Evidence obyvatel KÚ Jihočeského kraje: 1) Jak posuzovat rozsudky omezující svéprávnost z pohledu ohlašovny pobytu, kdy ve výčtu úkonů, kterých není osoba způsobilá, je ve většině případů uvedeno: právně jednat s příslušnými úřady ohledně vyřízení dávek státní sociální podpory, příspěvk

PPT - Czech POINT – Evidence obyvatel PowerPoint

Potřebuji vyřídit - Moravská Třebov

Výpis o využití údajů z registru obyvatel. Výpis obsahuje data -kdo se na mě, kdy a za jakým účelem díval. Lze si zvolit časové období, za které má být záznam poskytnut. O výpis žádá žadatel osobně (platný průkaz totožnosti) nebo prostřednictvím zmocněnce (plná moc s ověřeným podpisem zmocnitele) Referát občanských průkazů a evidence obyvatel Referát zajišťuje příjem žádostí o vydání občanského průkazu a vydávání vyhotovených občanských průkazů, přihlašování k trvalému pobytu, výdej údajů z informačního systému evidence obyvatel, a dále vyřizuje dotazy, týkající se problematiky evidence obyvatel a občanských průkazů

Oddělení evidence obyvatel a vydávání dokladů vyřizuje dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, změnu trvalého pobytu, žádosti o výpis z evidence obyvatel občanům i majitelům objektů, dle zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, žádosti o vydání občanských průkazů a nahlášení ztrát či odcizení občanských průkazů a dle. Výpis z údajů z ISEO o místě trvalého pobytu; Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu; Pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela; Občan ČR s trvalým pobytem v cizině (§ 34 zákona č. 301/2000 Sb.) Platný průkaz totožnost Výpis z bodového systému) • Evidence obyvatel • Krizové situace • Matrika I (Manželství, Registrované partnerství) • Matrika II (Narození, Úmrtí, Duplikáty matri čních doklad ů) • Matrika III (Výpisy z rejst řík ů, Ov ěřování pravosti podpisu a shody opisu) • Náhradní rodinná pé če (Osvojení. Výpis z evidence obyvatel rodinný stav. Výdej údajů z evidence obyvatel.Evidence obyvatel je vedena v agendovém informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky (dále jen občan), osobách, které pozbyly státní občanství České republiky a o cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem.

Otázka: výpis z evidence obyvatel (Martina Kaplanová 30.03.2021 10:36) - Občanské průkazy, cestovní pasy a evidence obyvatel Dobrý den, pro uzavření sňatku (jinde než na P4) potřebuji výpis z evidence obyvatel (že jsem svobodná, nemám to zapsané v OP) Výpis z evidence obyvatel o místë trvalého pobytu, u cizince, je-li cizím státem vydáván. Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu, u cizince, je-li cizím státem vydáván. Doklad o právní zpûsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství, jde-li o cizince. Pravomocný rozsudek o rozvod

Žádost o výpis z rejstříku trestů | Město VarnsdorfDoklady k uzavření manželství + poplatky a podmínky 2021

Video: Údaj ženatý/vdaná z nových občanek zmizel, lidé ho musí

Doklady potřebné ke svatbě - víte, jaké připravit?

Evidence obyvatel. Činnost evidence obyvatel je upravena: (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu) anebo, pokud doklad nevlastníte, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s přihlášením trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas. Poskytování údajů z Agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO) podle adresy objektu . Podle § 10 odst . 8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je ohlašovna povinna sdělit vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost. 4. Výpis z evidence obyvatel o míst ě Výpis z evidence obyvatel o míst ě trvalého pobytu, u cizince, je-li cizím trvalého pobytu, u cizinky, je-li cizím státem vydáván. státem vydáván. 5. Výpis z evidence obyvatel o osobním Výpis z evidence obyvatel o osobní

Výpis z evidence obyvatel o místé trvalého pobytu, u cizince, je-li cizím státem vydáván. Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu, u cizince, je-li cizím státem vydáván. Doklad o právní zpüsobilosti k uzavYení manželství, jde-li o cizinku; vysvédden Rubrika: Matrika a evidence obyvatel . AKTUÁLNÍ INFORMACE / Finanční odbor / Matrika a evidence obyvatel / Stavební úřad / Úřední deska. 4. 1. 2021 Žádost o výpis z rejstříku trestů K žádosti o výpis z rejstříku trestů občan předloží: platný občanský průkaz poplatek - 100,- Kč. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit občanským průkazem) je-li snoubenec ovdovělý, pak úmrtní list zemřelého manžela nebo manželky je-li snoubenec rozvedený, pak pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (s doložkou právní moci

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel. 8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin a) Obyvatel starší 15 let může požádat o výpis údajů z evidence obyvatel - vedených k jeho osobě (potvrzení o trvalém pobytu, rodinném stavu atd.) - údaj o datu a místu úmrtí osoby blízké (rodič, prarodič, sourozenec, dítě, vnuk, manžel, partner) Evidence obyvatel. Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v ČR, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním. Výpis z evidence obyvatel o místé trvalého pobytu, u cizince, je-li cizím státem vydáván. Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu, u cizince, je-li cizím státem vydáván. Doldad o právní zpüsobilosti k uzavYení manželství, jde-li o cizinku; vysvéd&ení o právní zpüsobilosti k uzavYen

a) Obyvatel starší 15 let může požádat o výpis údajů z evidence obyvatel - vedených k jeho osobě (potvrzení o trvalém pobytu, rodinném stavu atd.) - údaj o datu a místu úmrtí osoby blízké (rodič, prarodič, sourozenec, dítě, vnuk, manžel,partner) Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu, u cizinky, je-li cizím státem vydáván. 6. Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, jde-li o cizince, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, jde-li o občana České republiky při uzavření manželství na zastupitelském úřadu České republiky v. Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Zajišťuje vydávání občanských průkazů, cestovních dokladů a přihlášení k trvalému pobytu v městské části. Žádosti o občanský průkaz a cestovní pas můžete podat na kterémkoli úřadu s rozšířenou působností výpis listu vlastnictví: 50 Kč: Výpis z evidence obyvatel: občanský průkaz vyplněnou žádost: 50 Kč: Ověřování listin: originální listiny: 30 Kč za 1 stranu originálu: Ověřování podpisu: občanský průkaz nebo CP originální listiny: 30 Kč za jeden podpis: Potvrzení pro sociální dávky: vyplněný formulář ze.

Plná moc k požádání o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel (doc, 43.5 KB) Žádost o doslovný výpis z matriční knihy narození (doc, 56.0 KB) Žádost o nahlížení do matriční knihy narození (doc, 53.0 KB oficiální stránky statutárního města Liberec. OBČAN RADNIC Agenda evidence obyvatel. Přihlašuje občany k trvalému pobytu, ve správním řízení ruší údaj o trvalém pobytu, na žádost ukončuje trvalý pobyt na území ČR, provádí zápis doručovacích adres, vydává výpisy z informačního systému evidence obyvatel. Vydává potvrzení o trvalém pobytu občana na jeho žádost Evidence obyvatel . informace o trvalém pobytu, výpis z informačního systému. ZMĚNA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU . Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce

Jaké služby poskytuje Czech POINT? - Czech POIN

Evidence obyvatel - výdej údajů z informačního systému

Výdej údajů z evidence obyvatel - Praha

DOSLOVNÝ VÝPIS Z MATRIČNÍ KNIHY 3/3 Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor vnitřních věcí - oddělení matriky a evidence obyvatel. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.03.2019 Datum konce platnosti popisu V případě změny právních předpisů na úseku matrik Výpis z evidence může získat rovněž podáním žádosti o výpis adresované příslušnému rejstříkovému soudu. Zápis skutečného majitele (či změnu zápisu) je třeba provést bez zbytečného odkladu, pro právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku nejpozději do 1. ledna 2019 (ostatní právnické osoby zapsané do. Matrika a evidence obyvatel. Úsek Matriky - kontaktní informace. Matrika . (výpis z katastru nemovitostí, kupní nebo darovací smlouva s doložkou právní moci vkladu do katastru nemovitostí) nebo, jestliže je oprávněn užívat byt (nájemní smlouva),. Evidence obyvatel - Výpis z evidence obyvatel Firma Kategorie úkonu Úkon Cena úkonu Délka úkonu; Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova: Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady: Evidence obyvatel - Výpis z evidence obyvatel

Uhrazení správního poplatku za poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel (50 Kč za každou i započatou stránku) Upozorňujeme, že sdělení obsahuje údaje pouze o občanech ČR, nikoliv o cizích státních příslušnících (ve věci pobytové agendy cizinců je třeba obrátit se na Odbor azylové a migrační. Evidence obyvatel. Přihlášení, ukončení a zrušení trvalého pobytu, výpis z evidence obyvatel. Trvalé pobyty - přihlášení a odhlášení. Evidence obyvatel 04. Základní informace k životní situaci. V evidenci obyvatel se vedou údaje o ( např. Výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost ( např. nájemní smlouva) anebo, pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s. Z p r á v a o činnosti na úseku evidence obyvatel za rok 2020 V uplynulém roce se narodilo 23 milínských občánků, naopak zemřelo 15 občanů. Do Milína se přistěhovalo 70 občanů a 46 osob se odstěhovalo. Počty obyvatel se v loňském roce výrazně proměnily. Takže nás milíňáků přibývá (viz tabulka)

Odbor evidence obyvatel a matrik - obecné informace

Výpis z evidence obyvatel o místě trvalého pobytu, u cizince, je-li cizím státem vydáván.   5. Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu, u cizince, je-li cizím státem vydáván. Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu, u cizince, je-li cizím státem vydáván.   6 Evidence obyvatel; Evidence obyvatel. Hlášení trvalého pobytu. výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu apod. Pokud doklad nevlastní doložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba.

Odbor občansko-správních agend OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA ZLÍN

Matrika a evidence obyvatel. Jarmila Holíková. matrika, evidence obyvatel, Czech POINT (kromě výpisu z katastru nemovitostí) matrika@slusovice.cz. 577 981 376, 577 983 652 výpis ze zahraniční evidence obdobné evidenci obyvatel, b) výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku nebo evidenci skutečných majitelů, c) doklad totožnosti nebo cestovní doklad. (3) Písemností dokládající postavení skutečného majitele nebo strukturu vztahů se rozumí zejména a Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel. NOVINKA! Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018 [PDF, 0,48MB] NOVINKA! Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018 [PDF, 0,35MB] Systém samoobslužného odbavení cestujících - instruktážní materiál [PDF, 0,95MB] Včasné vyřízení. zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) Evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel (dále jen informační systém), jehož správcem je ministerstvo vnitra

Výdej údajů z evidence obyvatel Město Varnsdor

Cesta: Titulní stránka > Město Třebíč > Chci si zařídit > Matrika a doklady > Evidence obyvatel . Ing. Markéta Tesařová Žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu, pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera 8a). § 34 odst. 1 zákona o matrikách

MČ Praha 4: Oddělení evidence obyvatel a vole

Výpis z dodatku stálého seznamu voli Evidence překážek ve výkonu volebního práva a vydaných voličských průkazů. stiskne se tlačítko se třemi tečkami vedle údaje Obyvatel. Vydání voličského průkazu se zaznamená zapsáním čísla průkazu Evidence obyvatel Hlášení trvalého pobytu. Člověk, který chce změnit trvalý pobyt, se nemusí v místě předchozího pobytu odhlašovat. Přijde na evidenci obyvatel v místě - obci, kde se chce přihlásit k trvalému pobytu. (výpis z katastru nemovitostí) doklad o zániku užívacího práva k nemovitosti (rozsudek o. Výpis z evidence rejstříku trestů potřebujeme, pokud budeme vyjíždět do zahraničí za prací. Téměř každý zaměstnavatel ho po nás bude požadovat. Někdy je potřeba předkládat i při dobrovolnické činnosti, zejména pokud se bude týkat práce s dětmi Vítáme vás na oficiálních stránkách města klobouků . Menu. Město. Mediální informace; Základní údaje o měst Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů : 100 Kč: Provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci: 200 Kč : Ohlášení změny místa trvalého pobytu: 50 Kč osoba starší 15 let: Výpis z informačního systému evidence obyvatel: 50 Kč za každou stránk

Uzavření manželství – co všechno budete potřebovat? | BRILASTadelakt praha | tadelakt creates waterproof features

Výpis z evidence obyvatel o místë twalého pobytu, u cizince, je-li cizím státem vydáván. Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu, u cizince, je-li cizím státem vydáván. Doklad o právní zpüsobilosti k uzavYení manželství, jde-li o cizince; vysvëdëení o právní zpûsobilosti k uzaviení manželstv Vedení evidence obyvatel; (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na. Výdej dat z evidence obyvatel Výpis z bodového hodnocení osoby (body řidičů) Výpis z insolvenčního rejstříku Výpis z rejstříku trestů Výpis z katastru nemovitostí Výpis z veřejného rejstříku Výpis z živnostenského rejstříku Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatel Evidence obyvatel - Výpis z evidence obyvatel Tvrtka Aktivnost Cijena aktivnosti Trajanje aktivnosti; Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova: Evidence obyvatel - Výpis z evidence obyvatel: 50 CZK: 30 min. Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu, výpis z evidence obyvatel o osobním stavu, pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera