Home

Decentralizované státy příklady

Demokracie a decentralizace pod drobnohledem

Demokracie a decentralizace pod drobnohledem. Více než 260 delegátů z 33 zemí se začátkem května sešlo v Sankt Gallenu na mezinárodní konferenci Demokracie a decentralizace, organizované společně Radou Evropy a Švýcarskem, které letos jejímu Výboru ministrů předsedá. Této významné události se účastnili nejen. Unitární stát (nebo jednotný stát) je ve státovědě označení pro stát s jednotnou soustavou státních orgánů, s jednotným právním řádem a nedělitelným územím.Jedná se o pojmový protiklad federace.. Unitární povaha státu nevylučuje vnitřní decentralizaci (například existence krajů v České republice) ani územní autonomii jedné z částí (například. V dnešním světě můžeme identifikovat mnoho příkladů centralizovaných a decentralizovaných zemí: Dánsko, Norsko a Spojené království se řadí do první kategorie, zatímco Švýcarsko, USA a Čína jsou decentralizované státy Unitární státy jsou dále děleny na centralizované a decentralizované, složené státy pak na federace a reálné unie (konfederace). Unitární (jednotný) stát tvoří jeden celek s jediným řídícím centrem a jednoduchou strukturou Příkladem je Česká republika

Unitární stát - Wikipedi

Centralizace je označení procesu, systému nebo způsobu řízení z jednoho organizačního ústředí, tzv.shora dolů. V řízení státu je to princip, při němž se politická moc a zodpovědnost přenáší z různých místních, národních a regionálních institucí a orgánů obvykle na centrální orgány státu. Ve výjimečných případech má hluboce pozitivní význam. Jednotné státní charakteristiky a příklady. Jednotný stát Je to jeden ze způsobů, jak může být země strukturována. Je to definice, která zahrnuje od územní organizace k tomu, jak jsou konfigurovány legislativní, výkonné a soudní pravomoci. Tento typ státu je charakterizován centralizací moci, s jedinou vládou, která. Decentralizované finance staví paralelní finanční systém bez omezení. V čem je háček? 21. 5. 2020. Co jsou decentralizované finance a k čemu je potřebujeme? Jsou skutečně tak decentralizované, jak by odpovídal název? A jaká jsou jejich hlavní rizika? Když jsme se v březnu v rámci rozhovoru s Josefem Tětekem z firmy. Defi - Decentralizované finance, které vrátí svobodu a bohatství do rukou lidí Krypto odborník Dušan Matuška na Chaincamp v roce 2020 uvedl odstrašující příklad toho, jak vláda ve Vímarské republice tiskla nekonečně mnoho peněz a tím způsobila hyperinflaci. Současná vláda Venezuely dělá totéž a proto je tento. Mezi projekty uvádíme příklady obecní výtopny na biomasu, model decentralizované formy vytápění v malé podhorské obci a příklad komerční bioplynové stanice v Trhovém Štěpánově. Využití vody Využití vodní energie má u nás dlouhou tradici. Ještě v roce 1930 bylo v tehdejším Československu evidováno téměř 17.

Centralizace a decentralizace - 2021 - POLITIK

  1. A/ národní státy - stát tvořen převážně jedním národem (Dánsko, Portugalsko) B/ státy s národnostními menšinami (ČR - Ukrajinci, Romové, Poláci, Němci, Slováci) C/ státy 2 nebo více národů (Švýcarsko) D/ občanské státy - občané jsou národnostně velmi smíšení (USA
  2. Seznam otázek. Rozdíl mezi relativní a absolutní většinou ve většinovém vol. Systému, 3 státy ke každé většině. Suverenita zákona a suverenita lidu a vztah mezi nimi, (co je to suverenita zákona a z čeho vychází?): Regionální autonomie, znaky,v jakých zemích se vyskytují (alespoň 3 st. V evr.
  3. výhody decentralizované energetiky (na-příklad nižší systémové ztráty) platí i pro fosilní paliva. V textu této publikace označujeme po-jmem decentralizace každý posun od centrálních energetických zdrojů směrem k většímu počtu menších jednotek. Rov-něž v případě subjektů působících n

Jsou evidovány pomocí inovativní decentralizované účetní technologie blockchain. Patří sem technologie, jako jsou peníze, evidence movitých i nemovitých věcí, státy, soudy, policie, banky a tak podobně. Jako zjednodušený příklad decentralizace můžeme vzít demokracii oproti centralizovanému feudalismu Decentralizované orgány Evroé unie (specializované agentury) Hlavní instituce EU. Evroá rada Evroý summit (nezaměňovat s Radou Evropy!) - vznikla v roce 1974, když se nejvyšší představitelé států a vlád dohodli na pravidelných schůzkách. Od roku 1986 jednotným evroým paktem byla začleněna do. Financování decentralizované rozvojové spolupráce 13 Příklady dobré praxe 15 I. Spolupráce obcí z Francie a Burkiny Faso: Dvě desetiletí úzké spolupráce při rozvoji městských služeb 16 II. Spolupráce obcí z Francie a Kambodži: Dvě desetiletí spolupráce v oblasti zajišťování veřejných služeb 18 III

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 2) FORMY STÁTŮ - Občanská nauk

  1. Princip: 1) jmenovací princip - do funkce se povolává jediná osoba. 2) volební princip - povolávání do funkce kolegiálním orgánem - výsledek je vůle většiny (např. volba starosty zastupitelstvem obce) Veřejnou správu vykonávají osoby ve veřejné správě: a) zaměstnaní (úředníci) b) působící v samosprávě vedle.
  2. Decentralizované unitární státy + příklady některé unitární státy uplatňují decentralizaci státní správy, územní samosprávy či autonomie přejaly tak některé z prvků postavení federálního parlamentu (především při uplatnění regionální autonomie). Poznámka: Federativní uspořádání Bosny a Hercegoviny.
  3. Jako příklady lze uvést jinan dvoulaločný, česnek nebo ženšen. Tyto výrobky se orgánům členských států pro kontrolu potravin a krmiv (orgány bezpečnosti potravin členských států EU-28, Komise, EFSA, v níž je odpovědnost rozdělena mezi decentralizované agentury E
  4. 25. 09. 2015 11. ročník konference BRO - Praxe a příklady 06. 10. 2015 Workshop - Příklady dobré praxe decentralizované kompostování Září a říjen 2015 EVVO - komentovaná výstava Hierarchie nakládání s odpady 08. 10. 2015 EVVO pro školy - MALOVÁNÍ BARVAMI ZEMĚ 08. 10
  5. Příklady Přidat . Zastavit. zdůrazňuje nezbytnost decentralizované správy, která je stanovena v souhrnném návrhu na řešení statusu Kosova; upozorňuje, že decentralizace není pouze v zájmu srbské komunity, ale že z ní budou mít prospěch všichni občané Kosova,.
  6. Mnozí nováčci v oblasti kryptoměn nemají jasno v tom, co přesně decentralizace je a hlavně co může změnit. V tomto článku se podíváme na to, jak je protokol Cardano decentralizovaný, a poté se budeme zabývat tím, co všechno může decentralizace v naší společnosti změnit. JAK FUNGUJE CENTRALIZOVANÝ SVĚT Internet j

Teorie státu a byrokracie 1. blok Stát Weber: Stát je takové lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe (a to s úspěchem) monopol legitimního fyzického násilí Jellinek: definuje stát jeho prvky (znaky), ke kterým zařazuje státní území, obyvatelstvo, které toto území obývá (státní národ) a státní moc Moc Weber: možnost prosadit svou. Členské státy by měly decentralizovat provádění politiky soudržnosti, Příklady použití pro decentralised v českém jazyce. Zde není na místě centralizované řízení, naopak musí být decentralizované a zahrnovat členské státy

Centralizace - Wikipedi

Největší bateriové úložiště v ČR má výkon 4 MW a kapacitu 2,5 MWh. Pro energetický zdroj C-Energy přináší celou řadu funkcionalit, zejména zvýšení flexibility stávajících generátorů elektřiny vedoucí k dalšímu posílení schopnosti zajistit příznivé ceny energií Komise a členské státy by proto měly podporovat rozvojová opatření na národní a regionální úrovni v těchto oblastech, podporovat výměnu osvědčených postupů ve výrobě energie z obnovitelných zdrojů mezi místními a regionálními rozvojovými iniciativami a podporovat využívání strukturálních fondů v této oblasti Decentralizované finance (DeFi) jsou pojmem odkazujícím na finanční produkty a služby dostupné v kyberprostoru, a to na volně přistupných blockchainech nezávislých na oficiálních právních a regulatorních institutech, a nejsou omezené hranicemi států

Jednotné státní charakteristiky a příklady / Obecná

Decentralizované finance staví paralelní finanční systém

je k jádru velká část veřejnosti skeptická. Některé státy, jako například naši sousedé Rakousko a Německo, od ní upustili nebo chtějí upustit docela. V České republice naráží jaderné zdroje spíše na svoje druhé omezení, kterým jsou obrovské pořizovací náklady Hlavním úkolem Modernizačního fondu je přispět k ochraně klimatu a dekarbonizovat českou energetiku. Nerovnoměrné nastavení programu však může komplikovat plnění českých klimatických cílů. Aby je mohlo Česko splnit, potřebuje zejména vybudovat dostatek větších obnovitelných zdrojů. Zejména je pak nutné využít tyto prostředky účelně, efektivně a. Úvod. Decentralizované finance, nazývané taktéž otevřenými financemi, jsou konceptem skrývajícím v sobě ekosystém složený z finančních aplikací vyvíjených pro použití v blockchainových systémech. Přestože se ještě nachází v rané fázi vývoje, řada příkladů již dává lidem tušit, jak by mohla budoucnost financí vypadat (Coindesk, 2020) Litosféra = kamenný (pevný) obal Země. Je to tedy ta část zemského tělesa, která je v pevném stavu. Do litosféry se řadí zemská kůra a dále část svrchního zemského pláště (tj. pouze ta část, která je v pevném stavu). Litosféra ovšem není souvislá, neboť je rozlámána na velké bloky - litosférické ( též.

Decentralizované aktivity Centralizované aktivity. Jean Monnet. Znalostní aliance. Zapojené země Programové země příklady dobré praxe • zvýšení kvality vzdělávacích aktivit a mezinárodního rozměru odborného/školního vzděláván Světové ekonomické fórum tento týden uspořádalo summit o globálním řízení technologií. Během zasedání Rune Christensen, generální ředitel společnosti MakerDAO, popsal decentralizované finance (DeFi) a jejich potenciál. Aušrinė Armonaitė, litevská ministryně hospodářství a inovací, hovořila o tom, jak lze DeFi integrovat do veřejného sektoru V rámci sítě se budou rozšiřovat příklady dobré praxe, posílí se vzájemná důvěra mezi státy a síť umožní peer learning. Každého setkání se z jedné partnerské země zúčastní dva odborníci na danou problematiku, z nichž alespoň jeden by měl zastupovat KC EQF ČR 2010). Tyto pravomoci tedy příslušejí státům a státy se o ně dále dělí se svými školskými okrsky (school districts), což jsou administrativně--správní celky, do kterých se školy v rámci států dělí. V USA je v sou-časné době přibližně 16 000 okrsků (NCES, 2009), přičemž největš

Defi - Decentralizované finance, které vrátí svobodu a

Nepodporované státy jsou například Zimbabwe, Irák, Írán atd. Toť vše. Podmínky jsou velmi přímé a nejedná se o nic složitého. Jediný zádrhel může být verifikace účtu Binance, která občas zabere čas. Spousta nových projektů! Programy a kvízy je možné skládat na velkém množství projektů, které se neustále. Regulace kryptoměn je horké téma posledních let. Podle nejnovější směrnice FATF (Financial Action Task Force), krypto burzy budou muset hlásit výběr kryptoměn nad $1000. Pokud si budete chtít vybrat částku vyšší, krypto burzy musí s regulátory sdílet údaje, které o Vás mají V případě, že mají země podepsány dohodu o dvojím zdanění, tak se i na zahraniční aktiva aplikuje 15 %. Pokud například dostanete dividendy společnosti z USA, kde je srážková daň 30 % a vy máte podepsán formulář W-8BEN, strženo vám bude pouze 15 % jako v ČR. Příklady: Kdy je potřeba zdanit příjem z investic Takové podvody, známé jako rug pulls, obvykle končí tím, že vývojáři falešných tokenů utečou s penězi obchodníků poté, co vyprázdní decentralizované pooly likvidity, poznamenala CCTV-13. Pro příklad inženýr z blockchainové bezpečnostní firmy SlowMist předvedl, jak jsou organizovány transakce na Uniswapu E-book s celým názvem Bold Future: Směle o udržitelném stavitelství představuje globální trendy ve vztahu k udržitelné výstavbě na území měst a dává je do souvislosti s využitím decentralizované energetiky a s nástupem zelených investic, které upřednostňují nejen dotační programy EU, ale nově také banky

Zákony H.R.1 a S.1 přinutí jednotlivé americké státy k širšímu zavedení korespondenčního hlasování. To do volebního systému vnese chaos. Decentralizované korespondenční hlasování způsobuje v systému chyby kvůli chybám ve volebních seznamech Vybrané příklady příspěvků na programy EU: Horizont 2020 a Erasmus+. 49-64. Příspěvky na program Horizont 2020. 50-60. Granty EHP a Norska pro členské státy. 79-93. Decentralizované agentury EU (viz body. Energetický management je investičně nenáročný proces, jehož cílem je snižovat spotřebu energie a stabilizovat výdaje za energii. Neplaťte za energii více, než musíte Jejich součástí je náročnost zasazení do území, ekonomické nároky, návaznost na další opatření a také už realizované příklady z českého i ze zahraničního prostředí. Tlak na transformaci ekonomiky vyspělých států do environmentálně udržitelnější podoby je aktuálně čím dál vyšší

Příklady zemí, kde vládní kruhy nebo jejich legislativci neodolali pokušení vztáhnout na Internet ruku, patří do zvláštně pestré společnosti: V Číně se musí každý jednotlivý uživatel nebo poskytovatel internetových služeb registrovat u státních úřadů. Spojené státy přijaly zákon, který zavádí mnohem. Zdroje a konkurenční výhoda. . 06.05.2013 / BusinessInfo.cz. Vlastnictví nebo ovládání zdrojů nemusí vést k dosažení konkurenční výhody. Aby se konkurenční výhoda prostřednictvím zdrojů dosáhla, musí podnik disponovat určitými schopnostmi. C Platforma, na níž běží decentralizované aplikace, se nazývá Ethereum, kdežto nativní coin, kterým se platí za poslání transakce i za spuštění chytrého kontraktu, nese jméno ether. Správný příklad užití: Právě jsem investoval 10 etherů do toho nejlepšího ICO tokenu

Zjednodušený příklad s náhodným kurzem: Rozhodli jste se, že zhodnotíte část svých úspor, která se rovná 1BTC, což je v přepočtu na aktuální kurz 26 025 USD = 571 003 Kč. Pokud by se v tuto chvíli počítal a vyplácel úrok, znamenalo by to, že by se zůstatek zvýšil na 1,06 BTC, což se rovná 27 586 USD = 605 263 Kč euroskop - Celoživotní vzdělávání - Celoživotní vzdělávání. Leonardo da Vinci. Program Leonardo Da Vinci je zaměřen především na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni, na instituce a organizace nabízející nebo podporující odborné vzdělávání a přípravu

Zde je otázkou, jestli se tato novinka stane důležitým precedentem a další státy budou příklad Salvadoru následovat. Už v současnosti totiž hned několik zejména jihoamerických států vypadá tak, že by o stejné nakládání s bitcoinem také stály. Otázkou je však, jestli tato novinka neodstartuje další vlnu regulací Všechny čtyři státy Visegrádu jsou navíc závislé na fosilních palivech. Proto jim v oblasti klimatu chybí ambice. Být ambiciózní znamená opustit fosilní paliva a s nimi spojenou infrastrukturu a přejít k decentralizované distribuci a výrobě elektřiny a tepla. K tomu dosud ve Visegrádu nedošlo Mastodon je příklad tzv. decentralizované sociální sítě. Teď ale k tomu, co to znamená - představte si, že není jeden Twitter, ale jsou jich tisíce. V tu chvíli máte jako uživatel možnost si vybrat ten Twitter, který pro vás je uživatelsky nejlepší

Dnes máme 206 států, rozdělených do tří kategorií: 193 členských států OSN, 2 pozorovatelské státy OSN, jeden bývalý člen OSN a 10 dalších států. U 190 států svrchovanost není napadána, u 19 států je svrchovanost předmětem sporů, jeden stát není uznán žádným jiným státem 12.8.2021 - InnovationTOUR 2021 Řečkovická 3/555, Brno-Ivanovice - BAUHAUS BRNO IVANOVICE. Mobilní stánek ST..

Překlad VZÁJEMNÉHO UČENÍ do němčiny a příklady použití VZÁJEMNÉHO UČENÍ. Jak se řekne německý vzájemného učení? Co znamená vzájemného učení? Odpověď najdete zde Druhy zájmen- rozdělen Dovolujeme si přinést reflexe profesora Oldřicha Dědka, českého koordinátora eura, významného stoupence společné měny, který věří v dlouhodobý přínos eura. Dialog byl nahrán v pondělí 7. března 20 IRBD - příklady projektů • Členskými státy se tedy staly země, které nechtěly (kvůli přílišné centralizaci pravomocí) nebo nemohly (díky neutralitě) se připojit k EHS - Rakousko, Dánsko, Švédsko, Norsko, Portugalsko, Švýcarsko a Velkou Británi Zavádějící příklad úspěšné decentralizace Wikipedie. Wikipedie bývá často představována jako decentralizované řešení a byznys, který vyrostl na decentralizované struktuře a stále tak funguje. Jednotlivci přidávají články, produkují obsah a wikipedie roste jako webová stránka (encyklopedie světa) i jako komunita

K nim patří tzv. mechanismus spoluodpůrce, který zohledňuje decentralizované provádění právních předpisů Evroé unie členskými státy. English The first concerns the presentation of the facts and the second concerns the fact that only the petitioner can address the Commission, and not the respondent party Kompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet. 8x kanál IO-Link master. 4x univerzální digitální PNP kanál, 2 A, kanálová diagnostik Decentralizované - volené orgány působí v řídících jednotkách těchto zemí (úředníků) a neexistuje žádný administrativní dohled na nižších úrovních vlády. V seznamu jednotných států tohoto typu jsou poměrně velké entity - Švédsko, Francie, Dánsko, Itálie atd Příklady ovšem ukazují, že věc, které lidé přisuzují určitou hodnotu, Německo bylo jedním z prvních států, A decentralizované virtuální měny jsou jako upgrade z účetních bankovních systémů, které se používají dnes

Podle učlenění se dělí státy na unitární (jednotné — centralizované nebo decentralizované, příp. s autonomními částmi), složené (např. unie, federace) a svazy států (konfederace). Funkce státu, tj. hlavní směry jeho činnosti, se tradičně dělí na vnější a vnitřní 2 Decentralizované hospodaření s dešťovou vodou do země, našla si v souvislosti s růstem měst jiné cesty. Další vysvětlení a příklady výpočtů na-jdete v části 2.5 Úspory na straně 10. 6 2 Decentralizované hospodaření s dešťovou vodo Jako příklad můžeme uvést teritorium Moravy. V která kombinovala malé i velké státy, centralizované a decentralizované útvary. Základní rozdíly podmínek vytváření politické struktury novověké Evropy shrnul Rokkan do své konceptuální mapy Evropy 16.-18. století. Opět použil zjednodušení na dvě osy k decentralizované rozvojové spolupráci (DRS) DRS je specifický druh rozvojové pomoci, kdy realizátorem jsou místní/regionální samosprávy z vyspělých zemí (hl. nejchudší země Afriky, Jižní Ameriky, Asie) Inspirativní příklady ze zahraničí.

Maturitni otázky - imaturita

James Scott: státy usilovaly o to, aby společnost, kterou ovládaly, byla čitelná snáze pochopitelná pro státní instituce (legible) standardizace metod měření dříve různé jednotky: barely, pinty, kvarty příklad: zavedení metru Francouzská Akademie věd 1791; příklad: vědecké lesnictv Bitcoin za nás černou práci neudělá. Pokud chceme svobodu, musíme si o ni sami říct. Technologie může posloužit jako katalyzátor změny. Decentralizované technologie budou narážet na centralizované entity dnešního světa. Útěk od států však není možnost, kterou by akceptovala většinová populace

Seznam otázek - Ius Wik

Příklad pro objednání časopisu Lidé a země č. 5: LIDE 175 Jan Novak Prubezna 233 Olomouc 77900. Cena každé přijaté SMS je 60 Kč vč. DPH (zahrnuje poštovné i balné). Provozuje CN CENTER, a. s., infolinka 296 363 199 ve všední dny 8-16 hod.,. Čebol (anglicky chaebol /ˈtʃeɪbɒl, ˈdʒɛbəl/ ; korejsky: [tɕɛ̝.bʌl]) je velké průmyslové sdružení dvou a více podniků působících v odlišném odvětví, které je spravováno a řízeno majitelem nebo rodinou v Jižní Koreji. Čebol se skládá z velkého počtu různorodých společností řízených vlastníkem, jehož moc často překračuje legitimní pravomoci

Blockchain - decentralizovaná svoboda starty

současných příkladů federací. Následně bych chtěla nastínit některé rozdílné aspekty historického vývoje států Česka a Slovenska a zejména pak rozdílné postavení zemí v rámci Rakouska-Uherska, slovenskou nesamostatnost v rámci Uher, důsledky vzniku Československa a dále rozdílnou historii během druhé světové. Orgány a instituce EU. ECHA se jakožto agentura Evroé unie řídí veřejným právem EU, ale funguje nezávisle na orgánech EU (Radě, Parlamentu, Komisi atd.) a má svou vlastní právní subjektivitu. Komise je však jejím základním institucionálním zúčastněným subjektem a partnerem při provádění jejího mandátu decentralizované využívající odpad Nevýhody:mají také emise, konkurují výrobě potravin reference, v domovská země odstupuje od jádra. Připraven projekt menší verze s výkonem 1000 MWe Řada příkladů ukázala,. Země v rámci EU - Zboží Prodej zboží společnostem: Je-li zboží prodáno jinému zahraničnímu podniku a dané zboží je doručeno do země EU, pak se DPH neúčtujete.Povinnou podmínkou však je, že zákazník disponuje platným identifikačním číslem pro účely DPH (DIČ).Pro účely případné kontroly je tak vždy radno, aby si kupující vždy skutečně ověřil, že.

Mezinárodní organizace a integrační procesy ve světě

Odpadní voda - odpad nebo poklad? Ing. Martina Beránková, VÚV TGM, v.v.i. Decentralizované zneškodňování odpadních vod se stává alternativou centralizovaného čištění, které v mnoha případech není optimální variantou nejen z ekologického, ale ani ekonomického pohledu S vaším názorem nemohu souhlasit. Koncepce (vysoce) centralizovaných států vylučuje společný trh. Decentralizované státy, jako je zde Tomským uváděné Španělsko, tedy státy, kde si samosprávné celky rozhodují o většině věcí samy, se mohou více integrovat v Evropě už dnes, aniž by se pro ně mnoho změnilo 2 Tato úplně první Souhrnná zpráva o vzdělávání dospělých vychází ze 154 národních zpráv, které vypracovaly členské státy organizace UNESCO na základě stávající situace vzdělávání dospělých v jejich zemích, a s použitím pěti regionálních souhrnných zpráv a pomocn

Státní správa a samospráva - Miras

7:15. Za tři roky kabinet Andreje Babiše navýší státní dluh o bilion korun. Ekonom Tomáš Havránek z Karlovy univerzity navrhuje pět řešení, jak z krize ven. Jen jedno je dobré, asi však dojde na kombinaci těch čtyř špatných, tvrdí. Vláda Andreje Babiše během tří let zadluží Česko o bezprecedentní bilion korun Islandský svobodný stát vydržel déle, než Spojené státy americké dosud existují, a to o 106 let (původní článek byl napsán v roce 2002 - pozn. Překladatele). Spojeným státům trvalo jen kolem 80 let, než zažili svou první občanskou válku, po které se dá tvrdit, že jejich vláda už nikdy nebyla taková, jako předtím Příklady zemí . Jaké jsou typy politických stran? Mnoho zemí, jako je Německo a Indie, má několik významných politických sil a některé země mají systémy jedné strany, jako je Čína a Kuba. Spojené státy jsou v praxi bipartisanským systémem, ale s řadou menších frakcí, které se rovněž účastní voleb a mají.

Dokument seznamuje se samotným pojmem Průmysl 4.0 a dále se zabývá tématy, jako jsou např. technologické předpoklady a vize, požadavky na aplikovaný výzkum, standardizace, bezpečnost, dopady na trh práce, vzdělávací soustavu či regulatorní prostředí Některé příklady zmíněných postupů jsou uvedeny v tabulce. Při rozhodování o těchto opatřeních by členské státy měly vyvážit potřebu zajistit průhlednost a riziko oslabení schopnosti systému auditu dosáhnout určených cílů Jsme země s výrazně nadprůměrnou energetickou náročností nejen ve vztahu k HDP, ale i v samotném průmyslu. A hrubě neplníme Národní akční plán zvyšování energetické účinnosti. Na druhou stranu, to je v tuto chvíli to jediné, co vůči EU vyloženě neplníme Skandinávské země jsou mimořádně vhodnou inspirací v mnoha směrech, je tam vysoká konkurenceschopnost i životní úroveň, nekrade se tam, nekorumpuje. Z toho si jistě vezměme příklad, ale pokud jde o komplexní civilizační model, měli bychom se držet toho, co je v okolí Cenzura internetu je kontrola a filtrace informací. Tato cenzura také potlačuje nevhodný obsah, který koluje po internetu. Cenzura internetu je na rozdíl od jiných forem cenzury vnímána velmi negativně. Také se spojuje se snahou utajit nechtěné informace.. O prosazení cenzury internetu usiluje nejedna zájmová skupina a vláda