Home

Zrakové pole

V kruhovém poli okolo macula lutea o průměru asi 1 cm se nachází maximum tyčinek, které obklopují jednotlivé čípky. Periferně od tohoto pole se množství tyčinek výrazně zmenšuje, navíc v nejlaterálnějších oblastech sítnice chybí také zrakové informace jsou však vedeny paralelními cestami odděleně (viz dále. Pokud se nám ve výsledcích zobrazí celá levá strana zorného pole červeně (tj. nic jsme v dané oblasti neviděli), nejspíš se nejedná o skotom, ale pouze o velký nos testovaného, který blokoval zrakové vjemy z dané periferní oblasti Ke snížení rozsahu zorného pole může dojít vlivem onemocnění očí (např. glaukom - zelený zákal), poruchou zrakové dráhy a zrakových center, nebo vyloučením či utlumením jednoho oka z procesu vidění (např. u šilhání). Zorné pole je možné orientačně vyšetřit tzv I. Zrakové postižení - definice, klasifikace, pojetí -zorné pole (u dětí často orientačně konfrontační metodou porovnáním zorného pole lékaře a pacienta, kdy vkládáme do zorného pole z různých stran hračky a zjišťujeme, zda je dítě vidí

 1. z fotore­ceptorů je signál přenášen na bipolární buňky (2. neuron zrakové dráhy) a dá­le na gangliové buňky retiny (3. neuron zrakové dráhy) obraz na sítnici je převrácený, tedy nazální polovina sítnice dostává infor­mace z temporální poloviny zorného pole a naopak, obdobně horní polovi­na sítnice dostává.
 2. ztráta zrakové ostrosti = může jít pouze o rozostřené vidění, ale ztráta také může dosahovat až stupně nevidomosti. postižení zorného pole = jedinci mají omezené vidění okolního prostoru, často mohou narážet do objektů umístěných na té straně, kde je výpadek zrakového pole
 3. Proto především podle omezení zrakové ostrosti a zorného pole bylo zrakové postižení rozděleno na 5 kategorií: lehká a střední slabozrakost, těžká slabozrakost, těžce slabý zrak (zbytky zraku), praktická nevidomost, nevidomost (viz kap. 5). Hodnotí (měří) se zraková ostrost s optimální korekcí (brýlemi) a do.
 4. Zraková dráha je multisynaptická, čtyřneuronová sensitivní dráha, patřící mezi sensorické dráhy.První tři neurony zrakové dráhy se nacházejí v nervové části sítnice.. První neurony jsou přeměněny ve speciální světločivé buňky (fotoreceptory) a jsou dvojího druhu: tyčinky a čípky.. Druhé neurony se společně označují jako ganglion retinae
 5. Dle druhu zrakové vady: ztráta zrakové ostrosti (refrakční vady), postižení šíře zorného pole (skotom, trubicové vidění), okulomotorické poruchy , problémy se zpracováním zrakových podnětů (kortikální slepota), poruchy barvocitu. Dle stupně zrakového postižení: slabozrakost, zbytky zraku, slepota (amauróza)
 6. a) pokles centrální zrakové ostrosti pod 1/60 - světlocit, b) binokulární zrakové pole 5 stupňů a méně i bez porušení centrální fixace. Plná slepota: světlocit s chybnou projekcí až do ztráty světlocitu (amauróza). (1, s. 317) Osoby se zbytky zraku můžeme definovat jako ty osoby, jejichž stupeň zrakové vad
 7. Retinální gangliová buňka (nebo Sítnicová gangliová buňka) je typ neuronové buňky.Nachází se v sítnici oka a je součástí zrakové dráhy. Retinální gangliové buňky vysílají jako jediné neurony v sítnici axony přes optický nerv a jsou tedy zdrojem výstupní informace ze sítnice. Dostávají vstupní signál z fotoreceptorů (tyčinek a čípků), což jsou buňky v.

Další názvy: zhoršení vízu, zhoršení zrakové ostrosti, porucha vidění, poruchy zraku Zhoršení zraku může být samostatnou oční vadou, ale také projevem některých závažných nemocí jiných orgánů a systémů. Docházet může k poruše zrakové ostrosti, omezení zorného pole, zhoršené adaptaci na tmu (šerosleposti), k poruše vnímání nebo vidění barev. pole a místem poškození zrakové dráhy výpadek zorného pole celého jednoho oka bitemporální hemianopsie homonymní hemianopsie kvadrantová hemianopsie léze v radiatio optica binazální X hemianopsie (výpadek nasálních polovin zorného pole) výpadek temporálních polovin zorného pole výpadek celých polovin zorného pole. a stupně zrakové vady. 1.2.1 Klasifikace dle typu zrakového postižení Podle typu zrakového postižení rozděluje skupinu zrakově postižených Květoňová - Švecová (2000) na jedince s poruchami zorného pole, poruchami zrakové ostrosti, převodními poruchami, okulomotorickými problémy a poruchami barvocit

Perimetrie (2. LF UK) - WikiSkript

PPT - Optokinetický a Vestibulární nystagmus PowerPoint

Zorné pole tvoří nepravidelnou oválnou plochu. Rozsah zorného pole je samozřejmě vymezen rozlohou sítnice uvnitř oka, a potom také konfigurací obličeje. Je větší temporálně než nazálně. Defektům v zorném poli říkáme skotomy. O fyziologickém centrálním skotomu je zmínka v úloze Vyšetření zrakové ostrosti Postupně dochází ke snižování zrakové ostrosti, problémům s oslněním, omezování zorného pole či klesající ostrosti ve vnímání barev. Standardní léčbou je chirurgické odstranění zkalené čočky a její náhrada umělou nitrooční čočkou s následnou slabou brýlovou korekcí ztráta zrakové ostrosti, poškození šířky zorného pole, okulomotorické problémy, obtíže se zpracováváním zrakových informací. Zpravidla se stává, že zrakově postižený člověk má současně několik zdravotních problémů najednou. Ztráta zrakové ostrosti. Lidé se ztrátou zrakové ostrosti nevidí dost zřetelně Zrakové pole. Retinální gangliová buňka (nebo Sítnicová gangliová buňka) je typ neuronové buňky.Nachází se v sítnici oka a je součástí zrakové dráhy.Retinální gangliové buňky vysílají jako jediné neurony v sítnici axony přes optický nerv a jsou tedy zdrojem výstupní informace ze sítnice Normální zorné pole má rozsah pro bílou značku 90° zevně, směrem k nosu a nahoru 60°, dolů 70°. Normální zorné pole je oválné (izoptéra - spojuje body se stejnou citlivostí). Asi 15° stupňů od bodu fixace se nachází slepá skvrna, kudy vstupují nervy a cévy do oka. [1, 3, 4] 2. 1. Výpadky zorného pole

Zrakové vnímání . 21.04.2021. Úkoly pro Mateřská škola Svaté Pole, Svaté Pole 14, 263 01 Dobříš, Tel: 704 447 688. Vytvořeno službou Webnode. Oční lékař - oftalmologie. Oftalmologie (oční lékařství) je obor medicíny, zabývající se onemocněními a chirurgií zrakových drah (visual pathways), jež zahrnují oko, mozek, a oblasti okolo mozku, jako je slzný systém nebo oční víčka.Termín oční lékař či oftalmolog implikuje vystudovaného lékaře. Oční lékař se zabývá zejména následujícími zdravotními. omezené zrakové pole - snížený rozsah vidění v různých směrech Schopnost využívat zachovalé zrakové funkce závisí na: ostatních smyslech motorickém systému vrozených intelektových dispozicích příležitostech k učení Projevy těžce zrakově postiženého dítěte Výsledkem bývají poruchy v různých oblastech zrakového vnímání - zrakové ostrosti, narušení zorného pole, obtíže při zpracování zrakových vjemů, poruchy adaptace na světlo a tmu, poruchy prostorového vidění a další). Vždy jde o kombinaci zrakové vady a dalšího postižení Hemianopsie je výpadek části zorného pole na jednom nebo obou očích z důvodu poškožení mozku. Lidé s tímto onemocněním ztrácí polovinu svého zorného pole nejčastěji na každém oku, což značně ztěžuje každodenní činnosti, jako je chůze nebo četba. V článku se dozvíte co je hemianopsie, jaké jsou její typy, příčiny, příznaky, léčba a prognóza

Zrakové postižení | Skauting pro všechny

Zorné pole - Kompletní VYŠETŘENÍ ZRAKU, ZRAKOVÉ

Dojde-li k degeneraci oblasti žluté skvrny, nastává částečná či úplná ztráta zrakové ostrosti oka. Jelikož je zasažen pouze střed sítnice, zorné pole zůstává po okrajích sítnice zachováno. Degenerace žluté skvrny vyžaduje odborné léčení. Pokud nemáte z tohoto testu dobrý pocit, navštivte prosím svého očního. Autoři Jirásková a kol. provedli dekompresi ZN s poruchou zorného pole a zaznamenali výrazné zlepšení zrakové funkce [11, 12, 13]. Prognóza - u většiny pacientů bývá centrální zraková ostrost v normě Kapitola VII. - Postižení oka, očních adnex, zraku (slabozrakost, slepota apod.) Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující zhodnocení kvality vidění podle výsledků řady funkčních zkoušek: zrakové ostrosti do dálky i do blízka, zorného pole, citlivosti na kontrast, adaptace na tmu, barvocitu, oční.

Zraková dráha Cerebrovaskulární manuá

 1. Oftalmopedie (tyflopedie) je součástí speciální pedagogiky a zabývá se rozvojem, výchovou a vzdělávání dětí a osob zrakově postižených. Vztah oftalmopedie k jiným vědám - psychologie, pedagogika, sociologie. Zrak zprostředkovává 70 - 90 % informací důležitých pro zorientování člověka. Ztráta, nebo poškození.
 2. Světelné záblesky jsou světelné tečky nebo body, které vidíme ve svém zorném poli. Lidé často popisují světelné záblesky jako padající hvězdu nebo blesk. Světelné záblesky, které člověk vidí, přicházejí zevnitř z oka. Nezpůsobují je ani světla, ani nic jiného vně těla. K většině záblesků dochází, když se rosolovitá hmota, která tvoří sklivec.
 3. stavu zrakové ostrosti a zachovaného rozsahu zorného pole. Jedná se o rozdělení osob se zrakovým postižením na: - osoby nevidomé - osoby se zbytky zraku - osoby slabozraké - osoby s poruchou binokulárního vidění Dále zrakové postižení dělíme podle doby vzniku zrakové vady na: - vrozené - získan
 4. Výpadek zorného pole je způsoben onemocněním zrakové dráhy nebo centrální nervové soustavy (mozek, mícha). Pomocí perimetrie lékař může určit jaká část zrakové dráhy je poškozena, zda skotom způsobuje onemocnění sítnice (zadní stěna oka vyplněna smyslovými buňkami), zrakového nervu nebo centrální nervové.
 5. Odborné zrakové testy poskytujeme na pobočkách Vídeňská 22b a Hybešova 30 v Brně: Na vybraných pobočkách jsou vám k dispozici naši zkušení odborníci, kteří pomocí nejmodernějšího technického vybavení změří váš zrak. Kontrastní citlivost, barvocit, zorné pole, prostorové vidění.
 6. zrakové ostrosti a rozsahu zrakového pole, který je zachován. Osoby zrakově postižené, dělíme tedy podle Květoňové (2000) na: o osoby slabozraké, o osoby se zbytky zraku, o osoby nevidomé. 12 Světová zdravotnická organizace v Mezinárodní klasifikaci nemocí a přidruženýc

Zraková terapie - Sanatoria Klimkovice - lázn

Zrakové postižení zahrnuje samotné poškození či oslabení zrakového orgánu (oka) nebo poškození centrální nervové soustavy. Poškození nebo oslabení zrakového orgánu (oka) se daří mírnit, kompenzovat nebo i léčit. Také rozvoj a používání korekčních pomůcek (brýle, turmony, lupy) přispívá k tomu, že je více. Světová zdravotnická organizace rozděluje zrakové postižení do pěti skupin: Střední slabozrakost (zraková ostrost 6/18 - 6/60), Silná slabozrakost (zraková ostrost 6/60 - 3/60), Těžce slabý zrak (zraková ostrost 3/60 - 1/60, omezení zorného pole obou očí pod 20 stupňů nebo jednoho oka pod 45 stupňů), Praktická. Z hlediska dopravního provozu a bezpečné jízdy jsou pro řidiče nezbytné snad všechny zrakové funkce - zraková ostrost, zorné pole, schopnost vidět za snížené viditelnosti, citlivost na oslnění, barevné vidění, prostorové vidění a pohyblivost očí. Všechny se také dají běžným způsobem vyšetřit Atrofie optického nervu je klinicky kombinací příznaků: zhoršení vizuálních funkcí (snížení zrakové ostrosti a vývoje defektů zorného pole) a rozmazané vidění optického nervu. Atrofie optického nervu je charakterizována poklesem průměru optického nervu vlivem poklesu počtu axonů. , , , ,

děti, mládež a dospělé, které mají zrakové vnímání na stupni slabozrakosti. Osoby slabozraké lze taktéž rozdělit do několika skupin. Základním kritériem je samozřejmě úro-veň zrakové ostrosti a stav zorného pole. Kraus (1997) dělí tyto osoby do dvou kategorií: na osoby s lehkou a těžkou slabozrakostí a) pokles centrální zrakové ostrosti pod 3/60 do 1/60 vetně, b) binokulární zorné pole menší než 10° kolem centrální fixace. Skutečná nevidomost: a) pokles centrální zrakové ostrosti pod 1/60 - světlocit b) binokulární zorné pole 5° a méně i bez porušení centrální fixace ZRAKOVÉ VADY referát, Martina Schmiedová - zrakem vnímáme asi 80% informací z našeho okolí - z fyzikálního hlediska se jedná o přeměnu elektromagnetického záření na nervový impuls (dochází k němu v oční kouli, je veden do kůry mozkové, kde vzniká vjem obrazu Defektům v zorném poli říkáme skotomy. O fyziologickém centrálním skotomu je zmínka v úloze Vyšetření zrakové ostrosti. Jiný fyziologický skotom, slepá skvrna, leží temporálně přibližně mezi 12 - 18° od středu zorného pole v horizontálním meridiánu. Odpovídá papile zrakového nervu, tedy místu odstupu zrakovéh Zrakové projevy. Postižení zraku se v případě albinismu pohybuje od slabozrakosti až po úplnou slepotu, což závisí hlavně na konkrétní formě onemocnění, ale také na přidružených zdravotních komplikacích či hodnotě zrakové ostrosti a zachovaného zorného pole. Anomálie se přitom projevují hned na třech místech.

Dalším důležitým kritériem pro určení stupně zrakového postižení je rozsah zrakové percepce - funkčnost zorného pole. Zorné pole je oblast, kterou oko vidí určitý fixující bod (Kraus, 1997). Šíře zorného pole ovlivňuje schopnost orientace v prostoru (Vágnerová, 1995) Tato příručka popisuje nejoblíbenější funkce usnadnění systému Windows a Microsoft Office. Zahrnuje také pomocné technologické produkty pro Windows a Microsoft Office, které jsou určené pro nevidomé nebo slabozraké uživatele.Další kompletní přehled d ownload úplného Průvodce.. Pokud máte otázky týkající se přístupnosti, kontaktujte oddělení odpovědí na. Pozice (posazení) žáka se ZP ve třídě by měla respektovat charakter zrakové vady, vizus, stav zorného pole, přítomnost světloplachosti, poruchy barvocitu, nystagmu. U žáků slabozrakých je třeba brát ohled na zrakovou ostrost, případné omezení zorného pole, citlivost na světlo Zrakové potíže u obrazovek lze roztřídit do 3. skupin: astenopické, okulární a vizuální. Astenopie je latinský výraz pro oční únavu, pocit zrakové námahy a s Tato pole mají 2 složky: elektrickou a magnetickou. přičemž tlumení magnetických složek je velmi obtížné. Byly nalezeny pouze 2 filtry, které velm

Únia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaPPT - Oftalmopedie PowerPoint Presentation, free download

ZRAKOVÉ POSTIŽENÍ - Katalog podpůrných opatřen

e) dosažení minimální zrakové ostrosti podle písmene b) nebo c) za použití brýlí se silou přesahující sférický ekvivalent +8 dioptrií, f) rozsah horizontálního zorného pole obou očí menší než 160 stupňů, současně rozsah menší než 70 stupňů na levou a pravou stranu zrakové ostrosti a rozsahu zorného pole. Zraková ostrost je vždy hodnocena při použití nejlepší možné korekce standardními optickými pomůckami (brýlové þoky, kontaktní þoky). Další zrakové funkce však kategorizaci postižení neovlivňují. Z hlediska kvality vidění jsou však neméně důležité

Zraková dráha - WikiSkript

 1. Zraková dráha je tvořena řetězcem 4 neuronů (Obrázek 2.1), vedoucích zrakové informace ze sítnice do korového zrakového pole, což je místo, kde si viděné uvědomujeme. 1. neuron zrakové dráhy je tvořen fotoreceptory, kterými je přibližně 130 milionů tyčinek a 7 milionů čípků
 2. Zrakové pole a oblast dosahu ovlivňují naši pozici vsedě. Pokud se při záklonu zrakové pole i zóna dosahu nemění, máme tendenci se více pohybovat. - Židle by měla umožnit, aby při záklonu v zůstalo zrakové pole a zóna dosahu co možná stejné
 3. centrální zrakové ostrosti, zorného pole (konfrontační zkouškou) a makroskopicky zhodnotit přední segment. Zhoršené vidění doprovázené bolestí Spojivkové afekce Spojivkové afekce mohou zhoršit vidění (v malé míře) změnou kvality slz, které tvoří nejpovrchnější refrakční vrstvu oka. Porucha vidění je jen mírn
 4. Ohraničuje schopnost rozpoznat objekt do zrakové ostrosti 2/60 (6,7/200), nebo ohraničením zorného pole do 5 stupňů. III. stupeň (B3) Zahrnuje zrakovou ostrost 2/60 až 6/60 (6,7/200 až 20/200) nebo ohraničení zorného pole v hodnotách 5−60 stupňů
 5. Toto pole může být v důsledku zrakové vady zúženo, omezeno nebo v něm může docházet k lokálním výpadkům - tzv. skotomům. Podle výsledků oftalmologického vyšetření je možno zrakově postiženého člověka zařadit do některé z 5 kategorií zrakového postižení
 6. ně zrakové vady, přičemž kritériem je hodnota vizu (zraková ostrost), kvalita a rozsah zorného pole, ale důležité jsou i další faktory jako jsou barvocit, okulomotorika, adaptace na tmu, oslnění a další

Oftalmopedie - Wikipedi

Retinální gangliová buňka - Wikipedi

testy zrakového pole. Metoda měření a mapování rozsah vidění, od ústřední periferií každého oka. Kód deskriptoru: E01.370.380.850.962. Analytické, diagnostické a terapeutické techniky a přístroje. E01 - diagnóza Vyšetření statickým počítačovým perimetrem - zorné pole po. 3. Jedná se o zúžení, které může být provázeno i poklesem zrakové ostrosti a při kterém se nemocný orientuje v prostoru podstatně lépe, než by odpovídalo stupni konstrikce . Pokles vizu i zúžení zorného si pacient sám uvědomuje a spolu s obavami z.

⚕️ MUDr

Při diagnostice očního handicapu se zjišťuje míra poškození zrakové funkce. ZÁKLADNÍ ZRAKOVÉ FUNKCE zorné pole - jde o prostor, který vidíme před sebou a po stranách pomocí periferního vidění barvocit - schopnost vnímat a rozlišovat barvy a skládat si je dohromady Zrakové ústrojí. Zraková dráha. Zornicový a rohovkový reflex. Zrakové ústrojí. Zraková dráha. Zornicový a rohovkový reflex. Anatomický ústav. OKO a vidění světlem v centru pole off-center cell nejvíce excitované světlem v okolí.

Zhoršení zraku (zhoršení vízu) - nemoci - Vitalion

Svět sklípkanů

Zrakové ústrojí- organum visus Somatologie Zrakové ústrojí - organum visus Přijímá zrakové vjemy a vzniklé vzruchy přivádí zrakovou dráhou do zrakového centra Oční koule - bulbus oculi 3 základní vrstvy, každá má 2 části Má průměr 24 mm Uložena v očnici - orbitě, na tukovém polštáři Tunica fibrosa Přední část - rohovka (cornea) Zadní část. Postižení zraku Kterékoli vrozené nebo získané oční onemocnění způsobující trvalé funkční poruchy → pokles pracovní schopnosti Posouzení míry poklesu pracovní schopnosti na základě poruch zrakových funkcí subjektivních a objektivních Zhodnocení kvality vidění Funkční zkoušky (subjektivní): Zraková ostrost do dálky a do blízka Zorné pole Citlivost na. snížení zrakové ostrosti dochází i při bezděčném kmitání očí (nystagmus), které nelze ovlivnit a na okolí může působit rušivým dojmem f periférní výpadek zorného pole, kte-rý se při snížení pod 5 stupňů označu-je jako trubicové vidění (podobnost sledování okolí dlouhou trubkou) Př Hlavními činiteli určujícími závažnost postižení je míra zrakové ostrosti a rozsah zrakové percepce, tedy funkční zrakové pole. Důležitým faktorem ovlivňujícím volbu profese je mj. doba vzniku postižení a to, zda se jedná o postižení vrozené nebo získané

Stanovení blízkého a vzdáleného bodu Stanovení zrakové

12 Anatomie zrakové dráhy ném poli bývá označováno jako hill of vision, tedy něco jako hora vidění (obr. 1a,b). Výška této hory závisí u zdravé osoby na věku, úrovni okolního osvětlení, velikosti stimulu a jeho trvání. Výška hory s věkem klesá v důsled Zrakový terapeut vyšetřuje zrakové funkce jako jsou: zraková ostrost, kontrastní citlivost, barvocit, zorné pole a adaptace na světlo a tmu. Zrakový terapeut mapuje všechny složky vidění, zjišťuje stávající dovednosti využívat zrak v praxi. Zrakový terapeut provádí diagnostiku a rehabilitaci specifických poruch. Glaukom zpočátku probíhá zcela bez příznaků. Teprve později dochází k výpadům zorného pole a k poklesu zrakové ostrosti. To již však bývá glaukomové onemocnění ve velmi pokročilém stadiu. Glaukom bývá většinou rozpoznán očním lékařem při očním vyšetření. Proto by měl každý člověk starší čtyřiceti. V nezralé sítnici dochází k tvorbě a rozrůstání nových cév v celých trsech a jejich mohutnění má za následek odchlípení sítnice. Může vést k úbytkům zorného pole nebo i k úplné slepotě. Příznaky jsou citlivost na oslnění, zúžení zorného pole, snížení zrakové ostrosti až slepota

Jak to funguje Rozečti

Zorné pole (perimetrie) Stanovení integrity zrakového systému od retinálních fotoreceptorů až k zadnímu okcipitálnímu kortexu Poruchy zorného pole mohou být nezávislé na centrální zrakové ostrosti X zrakové ostrosti a centrální skotom (ostrůvkovitý ohrnaničený výpadek zorného pole) Slepá skvrna O rec. na sítnici - počátek n.II. = papila nervi optic Vyšetření nitroočního tlaku. Komplexní vyšetření předního segmentu oka na štěrbinové lampě. Vyšetření očního pozadí oftalmoskopem, VOLK čočkou, fundus kamerou. Vyšetření zorného pole - tzv. perimetr. Gonioskopii. Vyšetření prostorového vidění. Vyšetření barvocitu nesnášenlivost korekčních čoček, pokud jsou k dosažení zrakové ostrosti nezbytné, e) dosažení minimální zrakové ostrosti podle písmene b) nebo c) za použití brýlí se silou přesahující sférický ekvivalent +8 dioptrií, f) rozsah horizontálního zorného pole obou očí menší než 160 stupňů, současně rozsah. Odlišné je zrakové vnímání při snížené zrakové ostrosti, poruchách vnímání barev, při zúžení zorného pole oproti vnímání normálně vidících. 1.2 Zrakové postižení Příčinou zrakového postižení může být vada nebo porucha v kterékoliv části zrakovéh

MUDr

TYFLOPEDIE PhDr. Petra Potměšilová, Ph.D. UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY jedna ze speciálně-pedagogických disciplín, která se zabývá výchovou, vzděláváním a rozvojem osob se zrakovým postižením z řeckého tyflos- slepý, paidea - výchova pro označení disciplíny se používali: ortopedie, okulopedie, tyflopedagogika, oftalmologická defektologie dnes se používá. • při zrakové ostrosti na blízko i na dálku u obou očí > 0,8 žádná zdravotní doporučení . 2 pole a barvocitu žádná zdravotní doporučení • při poruchách prostorového vidění a/nebo postavení očí , při nesplněn Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem se zrakovým postižením Pavlína Baslerová a kolektiv Olomouc 201

Odbočka zrakové dráhy do hypotalamu (radix optica hypothalamica), směřuje do jader tzv. vnitřních hodin (biorytmů) - ncl. suprachiasmaticus a ncl. paraventricularis INTEGRACE DÍTĚTE SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM ZRAKOVÉ POSTIŽENÍ velice různorodá skupina lidí postižení, kdy zraková vada činí špatně korigovatelné potíže a to i po úpravě brýlovou, medikamentózní či jinou korekcí dělení zrakových vad: osoby nevidomé osoby se zbytky zraku osoby slabozraké osoby s poruchou binokulárního vidní DALŠÍ DĚLENÍ ZRAKOVÝCH VAD dle. S cukrovkou mohou být spojeny i další zrakové vady jako katarakta nebo glaukom Symptomy - proměnlivé vidění - !! to je typické !! (někdy vidím lépe a jindy hůře, kolísá to) - postupné zhoršování zraku - výpadky zorného pole, v pokročilém stadiu i zasažení centrální krajiny (snížená ZO) až tzv. diabetická makulopati Zorné pole môže byť: . v oftalmológii: zrakové pole v optike a astronómii: zorné pole (optika) prenesene: rozsah, šírka, oblas

3. Zrakové vady 14 3.1.1.ztráta zrakové ostrosti 14 3.1.2. postižení šíře zorného pole 14 3.1.3. okulomotorické poruchy 15 3.1.4. obtíže se zpracováním zrakových informací 15 3.1.5. postižení kvality zrakového vnímání 15 3.2. Zrakové vady vyskytující se u DMO 16 3.3 - OČNÍ LÉKAŘ - V naší ordinaci provádí oční lékař vyšetření zrakové ostrosti a měření dioptrií, vyšetření víček a okolí oka, vyšetření zánělivých změn oka, vyšetření slzení a suchého oka s rozborem slzného filmu, vyšetření šedého zákalu, vyšetření zeleného zákalu, vyšetření sítnicových změn, vyšetření poruch zorného pole a komplexní. Zrakové vnímání, Logopedie VENDY. 96 úžasných aktivit k rozvoji grafomotoriky a jemné motoriky pro děti od 5 do 7 let

Vyšetření a lékaři | Informace pro laika - Zelený zákalOČNÍ VADY, krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus