Home

Bloomova taxonomie kognitivních cílů

Nová teorie klasifikovaní kognitivních cílů ve vzdělávání

Bloomova taxonomie. Taxonomie výchovných cílů (často nazývána Bloomova taxonomie ), je hodnocení rozdílných cílů a dovedností, které nastavili učitelé pro studenty (vzdělávací cíle). Taxonomie byla navržena v roce 1956 Benjaminem Bloomem, výchovným psychologem na Univerzitě v Chicagu. Dělí vzdělávací cíle do tří okruhů: emocionální, senzomotorický. Bloomova taxonomie hierarchicky řadí vzdělávací cíle podle jejich kognitivní náročnosti. V CLILu navíc přidává učiteli další vodítko pro přípravu a vedení hodiny: každá z kategorií nepředstavuje jen kognitivní náročnost, ale také určitou lexikální či gramatickou oblast, kterou žák musí zvládnout, aby dokázal naplnit cíle dané kategorie

Bloomova taxonomie - Wikipedi

  1. a Blooma. Jedná se o jednu z nejvýznamějších pedagogických teorií ovlivňující koncepce plánování výuky a tvorby kurikula. (Skalková 2007, s. 121) Termínya data. • Taxonomie: obor.
  2. Taxonomie kognitivních cílů. Nižší úroveň cílů: 1. Na úrovni znalosti (zapamatování) se vyžaduje od žáka znovuvybavení poznatků a jejich reprodukce. Činnost žáků vyjadřujeme použitím aktivních sloves jako definovat, doplnit, napsat, opakovat, popsat
  3. a Blooma. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších pedagogických teorií ovlivňující koncepce plánování výuky a tvorby kurikula
  4. out i vzdělávací afektivní cíle (Krathwohl et al., 1964) a psychomotorické (Simpson, 1972, In Fontana, 2003) a také Novou taxonomii, se kterou přicházejí Marzano & Kendall (2007)

ší taxonomií je Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů (revidovanou verzi vysvětlila Hudecová, 2004). Vzhledem k náročnosti používání Bloomovy taxonomie se jeví jako řešení pro edukační praxi redukce Bloomovy taxonomie na tři hladiny A, B, C: A - znalost, porozumění (jedná se o vybavení informace v žákově paměti) Uëíme podle školního vzdëlávacího PI Piíloha d. la - Bloomova taxonomie kogni' Myšlenková PFíklady PFíklady otáze] o erace zadání Reprodukce (zapamatování a vybavení si Fekni vyjmenuj popiš piirovnej Od otázek uzav] vacích (Každá otázka míì napiš (znalost faktü, pojmenuj dat, hlavních definuj myšlenek, zopakuj principü, zákonü) véd' ve zdroji. kategorizací pro tyto účely je Bloomova taxonomie; dává cílům dvourozměrnou strukturu a v každém rozměru nabízí hierarchické odstupňování podle kognitivní náročnosti. Možnosti využití Bloomovy taxonomie: •Tvorba vzdělávacích programů (kurikula) - od obecných cílů Bloomova taxonomie (taxonomie ekukačních cílů) a její revize Bloomova taxonomie je teorie vzdělávacích cílů nazvaná podle amerického psychologa vzdělávání Benjamina Blooma. Jedná se o jednu z nejvýznamějších pedagogických teorií ovlivňující koncepce plánování výuky a tvorby kurikula Bloomova taxonomie je soubor tří hierarchických modelů, které se používají ke klasifikaci různých cílů učení podle jejich složitosti a specifičnosti. Tato klasifikace se domnívá, že učení se provádí ve třech kognitivních, afektivních a psychomotorických úrovních

10.6 Bloomova taxonomie - clil.nuv.c

Východiskem pro nastavení tří úrovní obtížnosti ilustrativních úloh se stala Bloomova taxonomie kognitivních cílů. Pro lepší představu a orientaci byly pro praktické využití vytvořeny Minimetodiky, které jsou k dispozici v elektronické podobě Bloomova taxonomie je klasifikaci různých cílů, které mají být dosaženy prostřednictvím formálního vzdělávání provedeného Benjaminem Bloomem založené na třech aspektech, které se v roce 1948 odrazili různí odborníci v oblasti vzdělávání, když se snažili o dosažení konsensu ohledně cílů vzdělávání. revidované Bloomovy taxonomie kognitivních cílů K práci jsou přiloženy další úlohy seskupené podle tematického zaměření a s krátkými komentáři. Tyto úlohy mohou sloužit uitelům zeměpisu například jako inspirace pro tvorbu vlastních pracovních listů nebo testových úloh

2. Taxonomie je: a) Hierarchicky uspořádaný systém navazujících kroků k dosažení cíle b) Jasně definovaný postup, směřující k výzkumu v pedagogice c) Hierarchicky uspořádaný systém kognitivních oblastí 3. Bloomova taxonomie kognitivních cílů. Označte správně seřazenou hierarchii III.5 Kategorizace cílů vzdělávání - Kognitivní, psychomotorické a afektivní cíle - Bloomova taxonomie III.6 Vztah cíle a výsledku vzdělávání - Konkrétní cíle - učební požadavky - a jejich vztah k výsledkům žáka - Konkretizace cílů v rámcových vzdělávacích programech: očekávané výstup mie kognitivních cílů. Na rozdíl od kogni­ tivních cílů je hierarchie afektivních cílů založena na míře zvnitřňování (intemaliza- ce) hodnot v prožívání a jednání vychová­ vaných jedinců. Později, nezávisle na práci původního Bloomova týmu, byly postupně různými autory zpracovány taxonomie cílů

(PDF) REVIDOVANÁ BLOOMOVA TAXONOMIE V ČESKÉM VZDĚLÁVÁNÍ A

Taxonomie VC (Bloomova Taxonomie kognitivních VC (6) HODNOTÍCÍ POSOUZENÍ : Taxonomie VC (Bloomova Taxonomie kognitivních VC, Niemierkova taxonomie kgnitivních VC, Kratwohlova taxonomie , = uspořádání do hierachického systému smysl: najít odpověď Co učit? Jak dosáhnout cílů? Jak hodnotit? případě autoři používají pouze oznaþení Bloomova taxonomie. Kvůli absenci þeského překladu bude v této práci používána terminologie vycházející ze stati Nová teorie klasifikování kognitivních cílů ve vzdělávání: Revize Bloomovy taxonomie z roku 2004 od dvojice autorů Petra Byþkovského a Jiřího Kotáska1

Doc. PaeDr. Viliam Kratochvíl, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislavě se v rámci diskuse o kvalitě zkušební verze státní maturity vytvořené CERMATEM zamyslel nad problematikou obecné tvorby kvalitních testů na základě Bloomových taxonomie kognitivních cílů. Přečtě si názor odborníka na didaktiku dějepisu Bloomova taxonomie kognitivních cílů • znalost (knowledge) definovaná tak, že zahrnuje chování a testové situace, kdy se zdùrazňujezapamatování představ, učiva nebo jevů, a to buď rozpoznáním nebo vyvoláním z paměti; • pochopení/porozumění(comprehension) zahrnuje vzdělávací cíle, chování neb

Bloomova taxonomie kognitivních cílů Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Salmovská 8, 120 00 Praha 2, tel.: +420 211 222 440, fax: 211 222 441, e-mail: jabok@jabok.cz, www.jabok.cz 2 dvě teoretická (Bloomova taxonomie kognitivních cílů a verbální subtesty vybraných testů inteligence) a dvě empirická (výsledky ţáků v námi sestaveném testu a názor paní uitelky). Výsledná zjištění mohou být podnětem pro další analýzy a být přínosem pro autory uebnic Bloomova taxonomie kognitivních (vzdělávacích) cílů 17 Význam E-U-R pro studenty O Samostatné formulování cílů učení O Aktivní účast O Bohatá diskuse O Povzbuzování k tvorbě a kladení vlastních otázek O Snazší vyjadřování vlastních názorů O Motivace k učení O Atmosféra respektování názorů O Prostředí. Taxonomie afektivních cílů podle D.B. Kratwohla Zatímco hierarchie taxonomie kognitivních cílů je založena na vzrůstající komplexnosti kognitivních procesů, taxonomie afektivních cílů je budována na základě postupného zvnitřňování hodnot vychovávaných subjektů Vzdělávací cíle kognitivní, afektivní.

Takové hypotetické poukazování na příklady cílů však nemá žádný smysl. Lepší je pokusit se zamyslet nad tím, zda Bloomova taxonomie může skutečně pomoci stanovit výukové cíle tak, aby při výuce docházelo k rozvíjení všech kognitivních úrovní, tzn. od úrovně čistého zapamatování k vyšším úrovním. Bloomova taxonomie V tom, jak plánovat výuku a tvořit kurikulum, pedagogům pomáhají různé modely. Jedním z nejpoužívanějších je Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů

Bloomova taxonomie - Wik

byla přijata Bloomova taxonomie kognitivních cílů. Ta se skládá z šesti kategorií cílů: zapamatování, pochopení, aplikace, analýza, syntéza a hodnocení. Dovednosti mají ze své podstaty činnostní povahu a směřují k praktickým aktivitám. Velmi úzce jsou dovednosti provázány s vědomostmi, a to předevší však uvedeny i informace tykající se cíle hry, definovaného pomocí Bloomovy taxonomie kognitivních cílů, a učiva, ke kterému se hra vztahuje. Ke hrám je rovněž přiřazen materiál, který učiteli umožňuje hry okamžitě použít. Některé hry byly testovány v praxi na základní škole 7. Bloomova taxonomie kognitivních cílů 8. Motivace ve vzdělávání dospělých 9. Stres & tréma 10. Doporučení a postupy při realizaci vzdělávací akce, etapy, rady 11. 5 etap androdidatkického procesu - metody vzdělávání dospělých 12. 3Ř, 4MAT, ozdoby, cíle, tvorba úspěšné prezentace 13 5. pomocníkem uč. při zpřesňování cílů - taxonomie cílů ( nejznámější a u nás nejpoužívanější . Bloomova taxonomie kognitivních cílů. bloomova taxonomie kognitivních cílů ( systém kategorií a subkategorií ( k dosažení vyšší cílové kategorie nezbytné důkladné zvládnutí kategorie nižš 1.5.1 Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů..... 14 1.5.2 Niemerkova taxonomie kognitivních cílů.. 15 1.6 ASPEKTY OVLIVŇUJÍCÍ OBTÍŽNOST TESTOVÝCH ÚLOH.

Proč a k čemu taxonomie vzdělávacích cílů

vědomí, Bloomova taxonomie kognitivních cílů; vztah přírody a kultury; výukový program; zakotvená teorie Abstract: The article deals with the linking of an educational content in history with an environmental topic. A specific educational programme, dedicated to the way of life o Bloomova taxonomie kognitivních cílů Stanovení cílů R. S. KERR: 1. Nenastavovat takové cíle, které nemohou zvládnout, pokud tak učiním, netrestat je. 2. Při naplňování cílů poskytnout veškerou pomoc, prostředky a informace. Stanovení cílů Postup: 1. Analýza učiva 2

Taxonomie - Pedagogik

obsahu vzdělávání (učiva); měřitelnost vzdělávacích cílů; Bloomova taxonomie kognitivních vzdělávacích cílů - revidovaná a nerevidovaná; taxonomie cílů afektivní domény; plánování výuky na základě velkých/klíčových myšlenek (big ideas); personalizované výukové cíle bližšího určení, míníme právě tuto taxonomii kognitivních cílů. Revidovaná Bloomova taxonomie, lépe vystihuje aktuální vývoj a poznání v oblasti pedagogiky a psychologie, kde se některé poznatky, na nichž stavěla stávající Bloomova taxonomie kognitivních cílů (rok 1956), ukázaly jako překonané Cíle vzdělávání a výchovy, jejich hierarchizace a taxonomie. Znalosti, dovednosti, kompetence, gramotnosti jako cílové kategorie a možnosti jejich ověřování. Bloomova taxonomie kognitivních cílů. Cíle v činnosti učitele a žáků, plánování výuky. Cíle v aktuálních kurikulárních dokumentech v ČR. 2. Obsah vzděláván

Niemierkova taxonomie kognitivních cílů. Niemierko rozděluje dvě úrovně osvojení kognitivních cílů, které dále dělí na další dvě podúrovně. úroveň - vědomosti: zapamatování - žák si dokáže vybavit jednotlivé pojmy, fakta, zákony, zásady činnosti apod., aniž by je zaměňoval nebo zkresloval Cíle: bloomova taxonomie (kognitivních cílů) Cíle a nástroje: kolo ipedagogiky (cíle - aktivity - nástroje) LMS. Taxonomie výukových cílů - taxonomie jsou hierarchické: - hierarchie (pyramida) - k dosažení vyššího cíle je potřebné dosažení/zvládnutí nižší úrovně návaznost, propojenost cílů B.S. Bloom (1956) - taxonomie kognitivních cílů 1. znalost (zapamatování a vybavení přístupů v těchto programech byla použita revidovaná Bloomova taxonomie (Vávra, 2011). V tabulce 1 je uvedeno 6 úrovní kognitivních cílů dle této taxonomie a pro každou úroveň i kognitivní procesy, které do dané úrovně spadají Podle náročnosti kognitivních operací nutných k řešení úloh roztřídila Tollingerová (1970) učební úlohy na 27 typů, které dále rozdělila do pěti základních kategorií (podkladem jí byla Bloomova taxonomie kognitivních cílů - viz Byčkovský a Kotásek, 2004)

Rozměry a cíle Bloom Taxonomie / Vzdělávací psychologie

  1. K posouzení kognitivní náročnosti úkolů prezentovaných v učebnici byla zvolena čtyři kritéria, dvě teoretická (Bloomova taxonomie kognitivních cílů a verbální subtesty vybraných testů inteligence) a dvě empirická (výsledky žáků v námi sestaveném testu a názor paní učitelky)
  2. CESTY KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ Klíčová slova: kritické myšlení, konstruktivismus, didaktika, kognitivní cíle, aktivizující výuk. metod
  3. Letní úřední hodiny Studijního oddělení Pedagogické fakulty MU. Omezené úřední hodiny od 1. 7. do 31. 8. 2021. O prázdninách, tj. v letních měsících červenci a srpnu, studijní oddělení nabízí možnost osobní návštěvy pouze ve středečních úředních hodinách. 28. 6
  4. Učení Co je to učení? Jaký je rozdíl mezi učením individuálním a ve skupině? Jaký je rozdíl mezi tím, kdy se chce člověk něco naučit sám a kdy něco potřebuje někoho naučit

Analýza učiva v učebnici českého jazyka pro 8. ročník základní školy z hlediska kognitivních nároků na žáka Název v angličtině: Analysis of subject matter in textbook of Czech language for 8th grades of basic school from the viewpoint of the cognitive demands on students Bloomova taxonomie, český jazyk, kognitivní. Bloomova taxonomie — hodnocení rozdílných cílů a dovedností, které nastavili učitelé pro studenty. Nosologie — obor lékařství, který se zabývá klasifikací nemocí Note: French taxonomie was a coinage of the Geneva-born botanist Augustin Pyramus de Candolle (1778-1841), in Théorie élémentaire de la botanique (Paris, 1813 Vyvážení vzhledem k Bloomovy taxonomii (zda byla kriteria splněna: Položky tvořte tak, aby dle Bloomovy taxonomie kognitivních cílů (stačí té nemodifikované) kvíz obsahoval min. 1 položku na znalost, 1 na porozumění, 1 na aplikaci, 1 na analýzu, 1 na syntézu a 1 na hodnocení Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Edukace pacientů podstupujících radioterapii nádorů mozku Kateřina Jurná Bakalářská prác

Pojem taxonomie se do vzdělávání dostal až v polovině 20. století. Konkrétně můžeme mluvit o tzv. taxonomii výukových cílů. Existuje větší množství modelů, pravděpodobně nejznámější je asi Bloomova taxonomie výukových cílů . Jde o běžný postup, kde začínáme zapamatováním a přes pochopení a další fáze. souvisejí právě s učebními cíli, neboť slouží k naplňování výchovně-vzdělávacích cílů. Představují aktivizace poznávací a myšlenkové činnosti žáků, jsou prostředkem motivace učební činnosti žáků (WAHLA, 1983). Učební úlohou je každá pedagogická situace, která s kognitivních schopností u všeobecných sester. Dále byly analyzovány položky ve znalostních testech ve vztahu k dané problematice. Zvláštní pozornost byla věnována zjišťování subjektivně vnímané spokojenosti sester s nově vytvořeným materiálem. Analýza výsledků prokázala jeh

nebo cílů. Pro větší přehlednost je tedy systém definovaných cílů s vymezením konkrétních dílích cílů vedou cích k jejich naplnění prezentován v následujícím schématu na Obr. 2 Taxonomie kognitivních cílů podle B.S. Blooma Toto rozdělení se snaží strukturovat přímou kognitivní činnost žáků a vytváří hierarchicky uspořádaný systém. Taxonomie je přísně logicky strukturovaná, ale nesnaží se klasifikovat učivo, jednotlivé fáze vyučovacího procesu, výukové metody a činnost učitele

Bloomova taxonomie výukových cílů. Americký psycholog B.S. Bloom stanovil (1956) v oblasti kognitivních cílů šest hierarchicky uspořádaných kategorií členěných dále do subkategorií. Kategorie jsou řazeny podle stoupající náročnosti psychických operací, jež mají ve svém základu 5. pomocníkem uč. při zpřesňování cílů - taxonomie cílů ( nejznámější a u nás nejpoužívanější Bloomova taxonomie kognitivních cílů bloomova taxonomie kognitivních cílů ( systém kategorií a subkategorií ( k dosažení vyšší cílové kategorie nezbytné důkladné zvládnutí kategorie nižš Cílová kategorie (úroveň osvojení) Typická slovesa k vymezování cílů 1. Zapamatování základní myšlenka taxonomie cílů Bloomova taxonomie Author: PaJi Created Date: 10/11/2012 3:53:24 PM. Příloha 8 Bloomova taxonomie kognitivních cílů - tvorba otázek a úkolů.. 97. 1 Úvod Otázka individualizace je důležitou součástí vládních vzdělávacích a sociálních politik na celém světě. V nejširším slova smyslu můžeme individualizaci chápat jako jeden z nástrojů, pomocí kterého současná. Bloomova taxonomie (z řeckého taxis - uspořádání, nomos - zákon) často nazývaná Taxonomie vzdělávacích cílů, je hodnocení různých cílů a dovedností, které stanovují učitelé pro studenty. Původní systematika byla navržena v roce 1956 Benjaminem S. Bloomem, pedagogickým psychologem na Univerzitě v Chicagu

I. Kognitivní doména Bloomova taxonomie ve svém původním znění byla jednoduchá a tím pádem použitelná pro praxi. Cílová kategorie Typická slovesa a jejich vazby používané k vymezování cílů Zapamatování (Znalost) definovat napsat opakovat pojmenovat popsat reprodukovat seřadit vybrat vysvětlit určit Pochopení. Pro vymezení úrovní ilustrativních úloh jsme vycházeli především z Bloomovy taxonomie kognitivních cílů vzdělávání (viz příloha 5.10) a z Daveho taxonomie úrovní výukových cílů v psychomotorické doméně kurikula. Revidovaná verze Bloomovy taxonomie z roku 2001 DIMENZE KOGNITIVNÍHO PROCESU ZNALOSTNÍ DIMENZE 1 Modul 2: Bloomova taxonomie kognitivních cílů a její využití při práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky. Modul 3: problémové úlohy, projekty, jejich charakteristika, navržení problémových úloh či projektů vhodných pro vlastní výuk atd. Bloomova taxonomie otázek a kognitivních cílů Práce s cíli učení a výuky, plánování lekcí mířících na dosažení cílů, ověřování Kdy: 1.-2. 3. a 22.-23. 3. (so 10 - 17 hod, ne 9 - 16 hod) Kde: v prostorách budoucí ZŠ Na rovině, Na rozhledně 766, Chrudim Cena: 2300 Kč (zahrnuje 6 příruček Kritického myšlení

Video: Inovace Bloomovy taxonomi

(Pdf) Revidovaná Bloomova Taxonomie V Českém Vzdělávání a

2. Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů Vzhledem ke stanoveným cílům analýzy, byla jako nejvhodnější nástroj srov-návání zvolena Revidovaná Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů v kognitivní rovině, konkrétně pak její hlavní nástroj, a sice taxonomická tabulka. Jedná s = slovesa, která se používají k vymezení výukových cílů . Vyjmenujte úrovně Bloomovy taxonomie kognitivních cílů a vysvětlete její kategorie. Ke každé kategorii formulujte výukový cíl. Bloomova taxonomie je podle stoupající náročnosti psychických operací

Bloomova růže - kompetenceprozivot

Bloomova taxonomie kognitivních cílů a její využití ve výuce zeměpisu Navrhnout rozličné požadavky na práci žáků ve výuce zeměpisu tak, aby prokázali uplatnění taxonomie v praxi. Didaktická analýza zeměpisného učiva: zásady, cíle a postup Provedení didaktické analýzy učiva vybraného tematického celku Autoři vycházeli z Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů pro kognitivní oblast, tedy z třístupňového modelu znalost - základní dovednosti myšlení - produktivní myšlení. Odlišili však vnímání a vybavování si znalosti a připojili reflektivní myšlení a angažování, čímž vytvořili šestiúrovňový model.

movy taxonomie kognitivních cílů. Tato taxonomie cílů výuky není v pedago-gice rozhodně jedinou. Kalhous a Obst (2002, s. 279-288) uvádějí např. Niemerkovu taxonomii kognitiv-ních cílů, která rozlišuje dvě hlavní 3 Východiska plánování, vztah cílů a obsahu (Bloomova taxonomie kognitivních cílů a její revize, taxonomie cílů v afektivní oblasti (Krathwohl), taxonomie cílů v oblasti psychomotorické (Dave)). Gardnerova teorie mnohočetné inteligence. Cíl výchovy, prostředky výchovy. Propojení třídního a školního vzdělávacího.

10 nejlepších nápadů a inspirací k tématu bloomova taxonomi

Nejznámější taxonomie kognitivních účelů. Zahrnuje znalosti, porozumění, aplikace, syntézu a hodnocení. Níže uvedená tabulka ukazuje, co je zahrnuto v každém z kognitivních cílů navržených společností Bloom (E. Stones, 1989) Kognitivní dovednosti žáků jsou často odvozovány od Bloomovy taxonomie kognitivních cílů, resp. od jejích vyšších úrovní. Protože původní Bloomova taxonomie byla revidována, je dnes uváděna v různých verzích (Hudecová, 2003; Forehand, 2005). Marcinkowsk

Bloomova taxonomie: nástroj pro výchovu - yes, therapy helps

Bloomova taxonomie kognitivních cílů. Cíle v činnosti učitele a žáků, plánování výuky. Cíle v aktuálních kurikulárních dokumentech v ČR. 2. Obsah vzdělávání Kultura, věda, technika, umění jako zdroj vzdělávacích obsahů. Didaktická transformace a její úrovně. Obsah vzdělávání, kurikulum, učivo A. Bloomova taxonomie kognitivních cílů a její aplikace ve výuce zeměpisu. Zpracování očekávaných výstupů formou modelové přípravy na výuku: žák porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost B. Polární oblasti: Vymezení regionu vacích cílů byste měli postupovat podle hierarchie cílů od těch jednodušších, jako 3 Původní Bloomova taxonomie byla v roce 2001 inovována s akcentem na podporu kritického myšlení v procesu učení. Byl mj. vytvořen nový cíl v nejvyšší rovině kognitivních procesů - TVOŘIT - s těmito činnostmi dítěte • Bloomova taxonomie kognitivních cílů • bodovací systémy • brainstorming • celodenní škola (škola s celoden-ní péčí) • celoživotní vzdělávání • cíle výchovy • církevní škola • citová výchova • cvičebnice • cvičení • činná škol

Bloomova taxonomie kognitivních výukových cílů (Cognitive Domain) byla publikována v roce 1956. V oblasti kognitivních cílů bylo stanoveno šest hierarchicky uspořádaných kategorií členěných dále do subkategorií. Aplikován byl princip logický (každou kategorii bylo možné logicky a vyčerpávajícím způsobem členit do. Revidovaná Bloomova taxonomie kognitivních cílů a její aplikace v geografickém vzdělávání; Motivace ve výuce zeměpisu. Hodnocení vědomostí a dovedností v zeměpise. Klíčové dovednosti učitele zeměpisu. Mezipředmětové vazby a průřezová témata RVP; Práce s talentovanými žáky ve výuce zeměpisu

Bloomova taxonomie - WikiPPT - Stanovování výukových cílů PowerPoint PresentationNej… z měsíce prosince – Metodický portál RVP

Bloomova taxonomie kognitivních cílů představuje: a) třídění úrovně náročnosti cílů, kterou klademe na žáky v procesu učení b) klasifikaci výchovných a vzdělávacích cílů c) hierarchicky uspořádaný systém kognitivních cílů výuky d) koncept klasifikace cílů programovaného učení a vyučování 2 Taxonomie. Bloomova taxonomie kognitivních cílů aplikovaná na konkrétní učivo OV. 5 8. Základní metody, specifika jejich využívání v občanské výchově. Projektová metoda, autentické metody - simulace, hraní rolí, modelové situace - jako nástroj prevenc Důležitý je nejen výsledek, ale i proces plnění cílů. Cíle definujeme z pozice žáka a používáme při tom aktivní slovesa. Cíle je vhodné hierarchizovat dle dostupných taxonomií. Revidovaná Bloomova taxonomie v kognitivní oblasti a příklady aktivních sloves pro jednotlivé úrovně (příklad povodní) 1.2 Bloomova taxonomie Taxonomie výchovných cílů (asto nazývána Bloomov a taxonomie), je hodnocení rozdílných cílů a dovedností, které nastavili uitelé pro studenty a děti (vzdělávací cíle). Taxonomie byla navrţena v roce 1955 Benjaminem Bloomem, výchovným psychologem na Univerzitě v Chicagu. Dělí vzdělávac z Bloomovy taxonomie cílů. Úlohy vyžadující pamětní reprodukci poznatků - na znovupoznání - na reprodukci jednotlivých čísel, pojmů faktů - na reprodukci definic, norem, pravidel - na reprodukci velkých celků, básní, textů (př. aktivních sloves: Definuj.., Uveď charakteristiku, Předne