Home

Otáčivé účinky síly prezentace

Rovnoramenná páka je v rovnováze, jestliže na její ramena působí stejně velké síly. Otáčivé účinky síly závisí na délce ramene. Moment síly Je to fyzikální veličina popisující otáčivý účinek síly. Značíme jej M [N.m]. Moment síly je roven součinu velikosti síly a jejího ramene Otáčivé účinky síly - páka. Prezentace pro výuku učiva otáčivý účinek síly, páka, moment síly. Klíčová slova: páka, síla, fyzika: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy - Otáčivé účinky sil. 1.8. Otáčivé účinky sil: Prezentace na dané téma spojená s webovými odkazy a videonahrávkami F7_My_Otac_ucin_sil.pptx (1 MB) 1.9. Otáčivé účinky sil: Přehled učiva, vhodný nejen k výuce, ale i jako podklad pro zápis do sešitů F7_My_OUS_prehled.pdf (653,3 kB Otáčivé účinky síly na těleso závisí: 1) na velikosti síly (na hmotnosti tělesa) - F 1, F 2. 2) na směru síly. 3) na vzdálenosti působiště síly od osy otáčení a1, a2 = rameno síly. Základní jednotkou ramene síly je metr. Součin síly a ramene síly udává tzv. moment síly vzhledem k ose (zkráceně moment síly. Fyzika_7_zápis_2 2 October 23, 2014 Otáčivé účinky síly závisí: na velikosti působící síly (F) na tom, v jaké vzdálenosti od osy otáčení síla působ

F9 - prezentace (Síla, otáčivé účinky sil) | Výuka chemie, fyziky a matematiky Síla může mít otáčivé účinky. Působící síla může měnit otáčivý pohyb tělesa, můžeme těleso roztočit, zbrzdit nebo zastavit. Moment síly Otáčivý účinek síly závisí na velikosti síly, ale také na vzdálenosti od osy otáčení. Pro popis otáčivého účinku síly používáme fyzikální veličinu moment síly FY_044_Otáčivé účinky síly_Kladky. Autor: Mgr. Barbora Pivodová. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace . Pracovní list je určen pro individuální práci žáků v předmětu fyzika . pro 7. ročník a pro práci s projektorem a počítačem. Materiál rozvíjí a prověřuje znalosti žáků o. Hra - Tlak a otáčivé účinky síly. Didaktická hra určená k opakování a procvičování učiva o síle se zaměřením na otáčivé účinky síly a tlak. aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Prezentace zpracovává téma otáčivé účinky síly - páka. Očekávaný výstup: aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů Otáčivé účinky síly,páka.ppt. SOBOTKOVÁ, Jitka. Otáčivé účinky síly - páka. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 22

 1. Otáčivé účinky síly. Jednoduché stroje. Užití páky. Rovnovážná poloha páky. Páka. Síla podrobně 4.exe (4856
 2. Pohybové zákony A) Výklad: • Účinky síly pohybové: posuvné, otáčivé (změna rychlosti, směru) deformační (změna tvaru) • Účinek síly závisí na velikosti, směru síly a působišti (u gravitační síly = těžiště tělesa) • Newtonovy zákony - fyzikální zákony formulované Isaacem Newtonem. Popisují vztah mezi pohybem tělesa a silami, které na toto těleso.
 3. Účinky síly - příklady 7. ro čník říjen 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Ž elatovská ve 21. století registra ční číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republiky
 4. Prezentace; Hudební výchova Otáčivé účinky síly Moment síly: Páka: Kladka: Literatura: Moment síly. rameno síly a (m) osa otáčení O Otáčivý účinek síly na těleso závisí na momentu síly M. M = F . a. Moment síly M vypočítáme, násobíme-li velikost síly F délkou jejího ramena a. Rameno síly a je.
 5. FY_043_Otáčivé účinky síly_Užití páky. Autor: Mgr. Barbora Pivodová. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace . Pracovní list je určen pro individuální práci žáků v předmětu fyzika . pro 7. ročník a pro práci s projektorem a počítačem
 6. pohybové účinky všech sil působících na těleso (posuvné i otáčivé) se musí navzájem rušit. 5 To nastane, je-li nulová výslednice sil působících na těleso a je-li nulový také výsledný moment sil vzhledem k ose otáčení. Druhy rovnovážných poloh těles

DUMY.CZ Materiál Otáčivé účinky síly - pák

Deformační účinky síly - tlak, tlaková síla. 23.01.2013 22:07. E-learning - zde, test - zde Účinky síly, které už známe: posuvné - např. síla uvede do posuvného pohybu saně otáčivé - např. roztočíme dětský kolotoč Účinky, které budeme zkoumat: deformační - působíme tlakovou silou např. zmáčkneme. Transkript. Vítejte u prezentace o momentech sil. Možná se tomu budete divit, ale už jsem momenty sil probíral. Akorát jste to možná nepoznali, protože jsem je probral v rámci mechanické výhody a točivého momentu. Ale uvědomuji si, že jsem to tam trochu přehnal. A hlavně, neprobral jsem ty základní příklady, se kterými se. Prezentaci z dnešní online hodiny si můžeš ještě jednou prohlédnout zde. Zápis k novému učivu najdeš zde. 45. Otáčivé účinky síly. Páka 22.3. Děkuji všem, kteří poctivě vypracovali a poslali samostatnou práci z minulého týdne

3) Napiš si zápis podle prezentace zde. Obrázky si můžeš buď nakreslit nebo stáhnout z prezentace a vytisknout. Otáčivé účinky síly. Páka 26.5. Doposud jsme se věnovali posuvným účinkům síly. Nyní se pojďme podívat na otáčivé účinky síly. 1) Nejprve si přečti úvodní povídání v učebnici na str. 7 Tematická oblast: Mechanika Klíčová slova: Zákon síly, posuvné účinky síly, zrychlení. Použité materiály: automatické tvary MS OFFICE POWERPOINT KOLÁŘOVÁ R., BOHUNĚK J., Fyzika pro 7. ročník základní školy, ISBN 80-7196-265-1 Metodický postup: Promítnutí prezentace (30 minut) Fyzikální veličiny - úvod Fyzikální veličiny.ppt (8091) Měření teploty Měření teploty.ppt (4444) Změna objemu při zahřívání těles.ppt (3300

- Otáčivé účinky sil :: EDU we

Začneme se věnovat otáčivým účinkům síly: Otáčivé účinky síly, páka (5.36 MB) Sami pak vypočítejte příklad z učebnice str. 75 cv. 5, str. 76 cv. 8. Pozor, Pozor!! Ještě připomínám, že tento týden on-line výuka fyziky proběhne ve středu 20.1. v 8:00. 11.1. - 15.1. 2021. Vrhneme se na Newtonovy zákony Alfbook Otáčivé účinky síly (zadat 19.1.) 20.1. Web.aplikace Př Prezentace - vybrané řády ptáků + prezentace při online hodinách 28.1. Teams (Pin) Prezentace - vlastní fotky ptáků 28.1. Teams Z Kanada 21.1. online (Hob) Kanada - zajímavosti 22.1. Teams D Husitské války, křížové výpravy, Jan Žižka, císař Zikmun

Otáčivé účinky síly na těleso - PÁKA :: Výuka matematiky a

 1. UČIVO (studium doma, 19.-23.4.2021) 2021-04-21 UČIVO - Síla - deformační účinky sil prezentace: deformační účinky sil, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečky 2021-04-19 UČIVO - Otáčivé účinky sil - výpočty (online výuka). na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby, KALKULAČKU, PL - PÁKA, kdo má možnost, PL si vytisknět
 2. Síla - znázornění, druhy sil, skládání sil. Tlak - vztah mezi tlakem, tlakovou silou a obsahem plochy, na níž síla působí. Těžiště tělesa. Newtonovy pohybové zákony - zákon setrvačnosti, zákon síly zákon akce a reakce . Otáčivé účinky síly - páka, pevná kladk
 3. řešení skládání sil v počítačovém softwaru GeoGebra; prezentace videa demonstrujícího zvolený jev; vyhledávání a třídění dat ke zvolenému tématu, práce s počítačovou simulací (tlaková síla, tlak, jednotky tlaku a jejich převody, vliv síly na pohyb tělesa, otáčivé účinky sil, bezpečnost v dopravě, brzdná.
 4. ka prosí Ladu o pomoc s mytím nádobí
 5. Prostudujte si prezentaci a učivo v učebnici. Na závěr prezentace je zápis do sešitu. Z Archimédova zákona víme, že na těleso v kapalině působí síla gravitační F g a síla vztlaková F vz. Síly působí proti sobě a výsledkem tohoto působení jsou různé případy plování těles v kapalině
 6. Otáčivé účinky sil F1 a F2 se navzájem vyrovnají. F1 = F2 F2 = 2F1 Rovnovážná poloha páky F1 = F2 F2 = 2F1 Otáčivé účinky síly na těleso nezávisí jenom na její velikosti a směru, ale také na tom, v jaké vzdálenosti od osy otáčení síla působí
 7. Posuvné účinky síly - Newtonovy zákony: A. Výklad. Tady je možné shlédnout prezentaci k tématu Newtonovy zákony: resp. stručné vysvětlení problematiky. Účinky síly: pohybové: posuvné (změna rychlosti, směru) otáčivé : deformační.

Působením síly se může těleso otočit, roztočit, zrychlit, zpomalit nebo zastavit jeho otáčivý pohyb - síla má otáčivé účinky. Otáčivé účinky závisí nejen na velikosti síly, ale i na ramenu síly. Otáčivé účinky závisí na momentu síly M = F · a. (Učebnice strana 86 - 88) Tlaková síla učitel zadává úkoly (referáty, fyzikální prezentace, úlohy s neúplným zadáním), k jejichž splnění žáci musí vyhledávat, třídit a momentu dvojice sil určí, jaké otáčivé účinky mají síly působící na těleso objasní obsah momentové věty a využívá ji praktick Otáčivé účinky síly 2 2. Vysvětluje výpočet rovnovážné polohy páky. síla, siloměr, vektor, účinek síly, výpočet gravitační síly. výuková prezentace s procvièením výpoètù hmotnosti a pøevody jednotek. 214 stažen. Otáčivé účinky síly popisuje moment síly. Moment síly je roven součinu ramene síly a síly (M = a . F). Rameno síly je vzdálenost nositelky síly a osy otáčení. Jednotkou momentu síly je newtonmetr, který má značku N . m. K otáčení se výhodně používá dvojice sil. Výuka v semináři je zaměřena na ty oblasti fyziky, které se v základní povinné výuce probírají v omezené míře nebo se neprobírají vůbec, ale jsou potřebné k úspěšnému složení přijímacích zkoušek. Jedná se zejména o základní poznatky z vlnové optiky, kvantové a jaderné fyziky

DEFORMAČNÍ ÚČINKY SÍLY: deformace, tlaková síla, tlak,výpočet tlaku, tření a třecí síla. A. Výklad. 1. Účinek síly může být. 2. Co je to deformace? Když stlačíme kuličku s plastelíny změní svůj tvar - podobu, říkáme, že se deformuje. Stejně tak se zdeformuje sníh, když na něj šlápneme, hliníkový drát. Síla Identifikátor VY_32_INOVACE_PreJa10 Anotace Prezentace určená ke shrnutí učiva o síle, k opakování učiva. Title: SÍLA Author: Lenka Last modified by: Zdeněk Cabejšek Created Date: 11/29/2011 7:14:59 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3 : Tento experiment je možné zařadit do učiva na závěr tématu Pohyb a síla - otáčivé účinky síly, žáci se seznámí s modely jednoduchých strojů, vyzkouší si prakticky jejich princip a využití, změří potřebné údaje na skutečných zařízeních a vypočítají příklady 6. Fy (O) Téma: Otáčivé účinky síly - Opakování pohybových zákonů - Výklad: Otáčivé účinky síly STŘEDA 24. 2. 2021 HODINA PŘEDMĚT NÁPLŇ 1. Nj A1 (O) Oprava testu, Úvod do lekce 3 - Meine Schule - slovní zásoba, členy 1. Aj A2 (S) Uč se nepravidelná slovesa-všechny tři tvary!, PS s. 35/2a), 38/10 2

F9 - prezentace (Síla, otáčivé účinky sil) Výuka chemie

Očekávaný výstup: aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů Prověrka - otáčivé účinky [] Určování času Prezentace vhodná na interaktivní tabuli, žáci si zopakují a následně procvičí určování času. Tuto prezentaci je možno použít v 1-2 vyučovacích hodinách Svoji prezentaci předvedou ostatním spolužákům. Do závěru uvedou, zda jejich odhad o využití jednoduchých strojů byl správný. Závěrečné zhodnocení: Tento experiment je vhodný pro výuku na závěr tématu Pohyb a síla - otáčivé účinky síly

Moment síly • Síla může mít pohybové, deformační, ale také otáčivé účinky na těleso. • Moment síly je veličina popisující otáčivé účinky síly na těleso. • Čím větší rameno, tím větší moment síly. • Čím větší síla, tím větší moment síly. Vypočteme ho ze vztahu M = F . Otáčivé účinky síly. Deformační účinky síly. Mechanické vlastnosti kapalin. Mechanické vlastnosti plynů. Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiály. Otáčivé účinky sil 900150. Zadaným kritériím vyhledávání neodpovídají žádné produkty. 0. Skupiny materiálů a dat.

Otáčivé účinky síly - páka Prezentace zpracovává téma otáčivé účinky síly - páka. Mgr. Jitka Sobotková , publikováno 22.3.2011 15:11 , zhlédnuto 9420× , hodnocení Otáčivé účinky síly - páka uebnice 70 - 75 Prezentace v Google uebn Výkladová videa: páka, moment na páce + rovnováha pracovní sešit strana 22 - vše probereme na on-line hodin (PO 10.55-11.40) DJEPIS Pokyny během online hodiny ve Vrcholný středověk Název kapitoly:. Fy Otáčivé účinky síly - páka, rovnováha, moment síly, druhy4.2. online (Koz) Př Prezentace - vybrané řády ptáků + prezentace při online hodinách 26.2. Teams (Pin) Tajenka - Poznávačka ptáků 4.2. Teams Z USA 3.2. online (Hob) Kanada, USA 5.2., 9.2. Teams D Život a doba Karla IV. - video a pracovní list 5.2. Teams zadáno. Prezentace popisuje způsob zasahování člověka do tvorby lesohospodářské krajiny a přínos jaký mu tato činnost přináší. Otáčivé účinky síly 1. Vysvětluje otáčivé účinky síly na tělesa kolem nás . 221 stažen. Síla, kterou působí ruka na nůžky ve vzdálenosti 50 cm od kloubu nůžek je rovna 30 N. ( 3,75 cm ) Otáčivé účinky síly téma: Rovnováha na dvojzvratné páce Prezentace - výklad, pracovní list - zadání úloh Druh interaktivity Kombinac

Otáčivé účinky síly - páka Pro procvičování přikládám pracovní list a prezentaci. 20.3. Test na učivo Stejnosměrný a střídavý proud, měření proudu a napět. - Síla, skládání sil. 1.4. Síla, skládání sil, těžiště: Předmětem prezentace je zopakování pojmu síla, grafické znázornění síly, skládání sil, výslednice sil, těžiště a rovnovážná poloha tělesa. F7_My_Sila_skladani_sil.pptx (2,8 MB) 1.5. Síla, skládání sil, těžiště: Přehled učiva o Síle vhodné nejen jako materiál k výuce, ale i jako podklad. Začneme se věnovat otáčivým účinkům síly: Otáčivé účinky síly, páka (5.36 MB) Sami pak vypočítejte příklad z učebnice str. 75 cv. 5, str. 76 cv. 8. 11.1. - 15.1. 2021. Vrhneme se na Newtonovy zákony. Prezentace:Newtonovy zákony (7.26 MB) Práce po on-line výuce Aby měla výslednice sil na těleso stejné otáčivé účinky, jako soustava sil, musí být moment výslednice vzhledem k libovolné ose rovný součtu momentů složek vzhledem k téže ose: Rozkládání sil. Často potřebujeme rozložit sílu, působící na těleso, na dvě složky. Nesou-li dva lidé těleso zavěšené na tyči. Když vyšetřujeme pohyb tělesa vycházíme z předpokladu, že síly které jednotlivé částice drží pohromadě (vnitřní síly) nemají na vzájemnou vzdálenost jednotlivých částic prakticky žádný vliv, tj. těleso se nedeformuje. Tuhé těleso je ideální těleso, model tělesa. Jeho tvar ani objem se působením sil nemění

Hra - Tlak a otáčivé účinky síly - Digitální učební

Otáčivé účinky síly - páka - Školáci

Síly jsou vektorové veličiny, a tedy záleží na jejich velikostech a směrech. Při skládání sil působících na těleso může záležet i na místech, kde síly na těleso působí (na působištích sil), protože z různých působišť mohou vznikat různé otáčivé účinky sil na těleso (viz dvojice sil) Pohyb tělesa II. Síla a její měření. Skládání sil III. Rovnováha sil. Těžiště tělesa IV. Posuvné účinky síly. Pohybové zákony V. Otáčivé účinky síly VI. Deformační účinky síly. Tření VII. Mechanické vlastnosti kapalin VIII. Mechanické vlastnosti plynů IX. Přímočaré šíření světla P Plazi (stavba těla, výskyt, charakteristické znaky, druhy; žákovské prezentace). Průběžně testy. F Opakování Newtonových pohybových zákonů, tření. Otáčivé účinky síly - páka. LP - určování koeficientu smykového tření. KP - New. pohybové zákony, těžiště. Innf Momentová věta příklady. Pak platí momentová věta: Otáčivé účinky sil působících na tuhé těleso otáčivé kolem nehybné osy se navzájem ruší, je-li vektorový součet momentů všech sil vzhledem k ose otáčení nulový Páka - výpočty rovnováhy na páce, výpočet momentu síly, rovnováha momentů sil Teoretická část: Páka je jednoduchý stroj, ve fyzice velmi. 2. pololetí. Únor. Březen. Duben . Květen . Červen . Český jazyk. Větné členy základní a rozvíjející. Pravopis. popis, líčení. Poezie - epigramy.

Moment síly k bodu vyjadřuje otáčivé účinky síly k bodu v prostoru nebo rovině. Toto téma jsme už rozebírali ve fyzice, ale teď si jej více specifikujeme. Na.. Moment síly vzhledem k ose otáčení - FYZIKA 00 . Moment síly k bodu a k ose. Silová dvojice. Rovnoběžné přeložení síly v rovině. 2 Aktuality. Nabídka semináře v rámci udržitelnosti projektu Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka v rámci udržitelnosti projektu TeGram nabízí pedagogům základních škol jednodenní vzdělávací seminář s praktickou ukázkou práce ve výuce spojený s informacemi o metodice vytváření a využívání výukových materiálů prostřednictvím didaktické a informační. 1 FYZIKA / 6. ROČNÍK Učivo Čas Strategie (metody a formy práce) Pomůcky Úvodní hodina, poučení o chován&iacu..

Pracovní list: Otáčivé účinky síly - páka 1 1. Na jednom rameni páky působí ve vzdálenosti 24 cm od osy síla 300 N. Na druhém rameni páky působí síla 96 N. V jaké vzdálenosti od osy tato síla působí, nastane-li na páce rovnováha? 2 . Páka rovnoramenná- ramena síly jsou stejně dlouhá laboratorní váhy Pohybové zákony A) Výklad: • Účinky síly pohybové: posuvné, otáčivé (změna rychlosti, směru) deformační (změna tvaru) • Účinek síly závisí na velikosti, směru síly a působišti (u gravitační síly = těžiště tělesa) • Newtonovy zákony - fyzikální zákony formulované Isaacem Newtonem Otáivý úinek síly. Páka 7.10. SÍLA Učivo: Otáčivý účinek síly. Páka Prezentace 7/32-10. Co již víme Víme již, že síla má na těleso různé účinky: posuvný účinek síly, otáčivý účinek síly, tzn., že síla může těleso roztočit, zrychlit, zpomalit nebo zastavi Otáčivé účinky síly - test. Prezentace slouží k otestování znalostí o momentu síly, páce a kladkách. Využívá hlasovacího zařízení. Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, Autor: Jakub Novák. Stáhnout počet stáhnutí: 85. Další materiály tohoto autora. 30.11..

Video: Otáčivé účinky síly Fyzikaonline

Moment síly • Otáčivé účinky sil, které působí na tuhé těleso, závisí nejen na velikosti sil, ale také na směru p ůsobení a poloze p ůsobišťsil vzhledem k ose rotace • Moment síly je tedy míra otáčivých účink ůpři rotaci tělesa • Tuto veli činu můžeme definovat vzhledem k bod Otáčivé účinky síly, moment síly, moment hybnosti Skládat síly působící na těleso znamená nahradit je silou jedinou, Skládání sil působících na těleso 1. Síly působící v jednom bodě tělesa. Síly skládáme jako v případě hmotného bodu. 13 účinky síly - pohybové (posuvné a otáčivé), deformační. znázornění síly - orientovaná úsečka s měřítkem. skládání sil a určení jejich výslednice - početní a grafické. rovnováha sil - síly stejně velké opačného směru působí na jediné těleso. gravitační síla Zem - otáčivé účinky magnetického pole na cívku s el. proudem -SS elektromotor - el. mag. indukce - uvede příklady negativních dopadů prezentace jaderné síly ve válečných konfliktech - vysvětlí princip vzniku vesmíru - vymezí sluneční soustav Fyzika - ONLINE otáčivé účinky síly 4. Anglický jazyk Přečtěte a přeložte si článek, prosím, a pokuste se odpovědět na otázky: prezentace). 4. Matematika Vyjádření části celku pomocí zlomku Pracovní sešit str. 7/celá strana 5. Matematika Shodnost trojúhelník

13. VY_52_INOVACE_1-FY.13 Opakování - el. náboj, proud, napětí, odpor, síla, tlak - přiřazování veličina-jednotka-fyzik; prezentace AI 8.1.2013 IX.A Vrátníková 14. VY_52_INOVACE_1-FY.14 Měrná tepelná kapacita - závislost přijatého tepla na druhu látky, orientace ve fyzikálních tabulkách; prezentace AI 16.1.2013 VIII.B. dnes nás čeká krátké vysvětlení o tom, jak zvyšovat nebo naopak snižovat tlak, trocha převodů a především slíbený test na téma OTÁČIVÉ ÚČINKY SÍLY. Test je jako obvykle desetiminutovka, na kterou však budete mít takřka dva dny. Tedy otevřený bude až do pátečního večera 12.2. 20:00

7. třída - Otáčivý účinek síly Moment síly, páka Síla může mít otáčivé účinky. Působící síla může měnit otáčivý pohyb tělesa, můžeme těleso roztočit, zbrzdit nebo zastavit. Moment síly Otáčivý účinek síly závisí na velikosti síly, ale také na vzdálenosti od osy otáčení ; Posuvný a otáčivý pohy Moment síly Moment síly je fyzikální veličina, která popisuje otáčivé účinky působící síly. Závisí na velikosti působící síly směru působící síly a vzdálenosti působiště síly od středu otáčení. (Jako když roztáčíme kolotoč na dětském hřišti.) značka jednotka moment síly M N.m (Newton krát metr Otáčivé účinky síly na těleso Působí-li na těleso otáčivé kolem osy síla, těleso vykonává otáčivý pohyb kolem této osy. Takové těleso obecně nazýváme páka. Otáčivý účinek síly na těleso je tím větší, čím větší je: Velikost působící síly účincích síly při řešení praktických problémů- otáčivé účinky síly - - páka a její rovnovážná poloha Kooperace a kompetice pevná kladkaa rovnováha na ni OSV Komunikace, (skupinová práce při zkoumání rovnovážné polohy páky) Určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejic Videa. Měření síly - video (91_F7_multi) Rýsování síly - video (92_F7_multi) Skládání sil různých směrů - video (93_F7_multi) Gravitační síla Země - video (114_F7_multi) Gravitační síla - koule a peří. Tření - odraz z navoskované podlahy

Síla. Otáčivé účinky síly. Deformační účinky síly. Mechanické vlastnosti kapalin. Mechanické vlastnosti plynů. Mechanika tuhého těles . Otáčivý pohyb - Pohyb, při kterém každý bod tělesa opisuje kružnici nebo její část Milí sedmáci, Po celou dobu distančního vzdělávání bude online výuka fyziky probíhat v úterý v časech, kdy máte hodinu fyziky. Připojujte se přes Kalendář V týdnu 3.5. - 7. 5. budeme nadále probírat učivo Vztlaková síla v kapalinách, pracovní listy k novém 3.6. Skládání dvou rovnoběžných sil I při konstrukci výslednice dvou rovnoběžných sil vycházíme z toho, že tato výslednice musí mít stejné otáčivé účinky (tj. stejný moment jako síly skládané) i stejné posuvné účinky (tj. její velikost musí být rovna součtu, resp. rozdílu velikostí skládaných sil)

ZŠ Školní 226 Kaplic

Síla Těžiště Otáčivé účinky síly Tlaková síla, tlak M Trojúhelník (těžnice, těžiště) Úprava rovnic, vyjádření neznámé ze vzorce POHYB TĚLES F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu F-9-2-01p pozná, zda je těleso v klidu či pohybu vůči jinému těles - Gravitace, Účinky síly - otázky - Tření - otázky - Skládání a rozkládání sil - otázky - Newtonovy zákony - otázky - Těžiště a stabilita těles - otázky - Otáčivé účinky síly - otázky Tlak v plynech - otázky. fyzikální experimenty - vzor prezentace pokusu Síla, skládání sil. Měření síly - laboratorní práce. Posuvné účinky síly. Newtonovy pohybové zákony. Otáčivé účinky síly. Rovnovážná poloha páky - laboratorní práce. Deformační účinky síly. Tření. Mechanické vlastnosti kapalin, Pascalův zákon, hydrostatický zákon, Archimedův záko 7. Otáčivé účinky síly (učebnice str. 47-53) Doplnění poznámek: Začínáme nové téma - velký nadpis na novou stránku. Jednoduché stroje. Dílčí nadpis Páka. Rámeček K ZAPAMATOVÁNÍ strana 48 Úkol

Síla :: Výuka matematiky a angličtin

Brzdné síly 1. síly třecí mezi pohybujícími se pevnými tělesy, při pohybu po podložce (posun židle po zemi) 2. síly odporové - při pohybu tělesa v kapalině nebo v plynu jsou to - brzdné síly v kapalinách a plynech lze zmenšit vhodným tvarem tělesa - aerodynamický tvar Posuvné účinky síly. Pohybové zákony Otáčivé účinky síly - kladkostroje. Pátek 19. 3. - Domácí samostudium 1) Podívej se na doplňující videa ke kladkám a kladkostrojům (viz odkazy v GU) 2) Prostuduj si v učebnici novou kapitolu : DEFORMAČNÍ ÚČINKY SÍLY - Tlaková síla. Tlak (str. 86-89

Momenty sil (video) Pohyb tuhého tělesa Khan Academ

Moment síly vzhledem k ose otáčení Platí momentová věta: Otáčivé účinky sil působících na tuhé těleso otáčivé kolem nehybné osy se navzájem ruší, je-li vektorový součet momentů všech sil vzhledem k ose otáčení nulový zajímavého učiva, kterým jsou jednoduché stroje využívající otáčivé účinky síly - nejprve si něco řekneme o páce. Zápis z úvodní hodiny vám zasílám v příloze. Vaším úkolem je přepsat si jej do sešitu (obrázky nalepit) a zápis mi poslat ke kontrole. S. Rydlov Nik 2. skládání sil opačného směru (síly svírají úhel 180°) Výslednice dvou sil opačného směru má stejný směr jako větší síla a její velikost se rovná rozdílu velikostí obou sil. Např. 2 kamarádi se přetahují lanem F = F1 - F2 (můžeme řešit početně nebo i graficky) Rovnováha sil Prezentace s názvem.

Fyzika Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Vod

Páka - výpočty rovnováhy na páce, výpočet momentu síly, rovnováha momentů sil Teoretická část: Páka je jednoduchý stroj, ve fyzice velmi důležitý pojem pro působí síly či celé skupiny sil. Ve své podstatě hovoříme o třech částech páky: ose otáčení, délce ramene síly a působící síle Otáčivé účinky síly - páka. Moment síly. KP - skládání sil, těžiště, tíhová síla NP Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 46001, Liberec 1 tel./fax:482710670, e-mail: info@zslesni.cz Z Prezentace vybraných témat z Ameriky. Americké státy a jejich zajímavosti. Test zprezentací V tabulce jsou i odkazy na jednotlivé stránky této prezentace, kde jsem umístil výklad toho nejdůležitějšího. Stránky, které ještě nejsou vytvořené, budou doplněné v nejkratší možné době. Otáčivé účinky síly: Vnitřní energie Deformační účinky síly - tlak, tlaková síla 23.01.2013 22:07 E-learning - zde, test - zde Účinky síly, které už známe: posuvné - např. síla uvede do posuvného pohybu saně otáčivé - např. roztočíme dětský kolotoč Účinky, které budeme zkoumat: deformační - působíme tlakovou silou např. zmáčkneme

Fyzika - pokyny pro samostudium Základní škola

počítačové prezentace, technické vybavení,-vkládání objektů - text, grafika, diagramy, zvuk. FYZIKA Určí v jednoduché konkrétní situaci tlakovou sílu, třecí sílu. Uvede příklady třecí síly v pohybu a klidu. Řeší rovnováhu na páce a pevné kladce. Třecí síla Otáčivé účinky síly Dvozvratná - síla působí na obou stranách od osy otáčení Úkoly na týden 14.4.-17.4. Kladka (učebnice str. 54-59) Doplnění poznámek: Nadpis Kladka pevná. Učebnice strana 55 K ZAPAMATOVÁNÍ. Rovnováha sil na kladce pevné nastane tehdy, jestliže na obou koncích lana působí stejně velké síly, platí tedy F 1 = F 2. Nadpis. Otáčivé účinky síly - páka viz. EŽK: Dějepis Řecké umění, věda. vzdělání Pokyny v EŽK , termín 10.5. Občanská výchova: Rozpočet - vypsat z učebnice co je rozpočet a jaké máme druhy rozpočtu + popis, co jsou příjmy a výdaje a jaké máme druhy + popis - vyfotit, poslat mailem do 5. 5. 20:00: Informatik síly • síla a její účinky • výslednice dvou sil stejných a opačných směrů výslednice dvou sil různých směrů M - úhly, grafické sčítání a odčítání úseček • rozlišuje mezi gravitační a tíhovou silou • • určí těžiště plošného tělesa • • gravitační pole a gravitační síl Prověrka - otáčivé účinky síly. Metodický portál. prezentace zde E-learning + test zde kladkostroj - zde video - zde Pevná kladka kotouč otáčivý kolem osy, po obvodu má žlábek, do kterého se vkládá lanko používá se ke zvedání břemen (na stavbách apod.) pracuje na principu rovnoramenné.

Fyzikální veličiny Fyzikaonline

Pohybové zákony Otáčivé účinky síly Deformační účinky síly Tření 2 Mechanické vlastnosti kapalin a plynů Mechanické vlastnosti kapalin Mechanické vlastnosti plynů 3 Světelné jevy L Laboratorní úlohy 1 až 5 Rejstřík Výsledky úloh Titul je součástí čtyřdílné, osvědčené řady učebnic zpracované v souladu s Otáčivé účinky síly - Páka, rovnováha na páce, použití páky ( učebnice 46. - 50.) Dějepis. Společnost v raném novověku Učebnice strana 99 - 100 + Pracovní sešit 42 Udělat si výpisky a odpovědět na otázky viz prezentace. Zeměpis. Opakování Jižní Amerika pomocí pracovních listů. Přírodopi Eliška Novotná . Otáëivé úëinky síly otáëivé úëinky síly závisí: na velikosti ptsobící síly na tom, v jaké vzdálenosti od osy otáëení síla ptsobí - této vzdálenosti Fíkáme rameno síly Otáčivé účinky síly na těleso závisí: 1) na velikosti síly (na hmotnosti tělesa) - F 1, F 2. 2) na směru síly

Fyzika - ZŠ Kunovice U Pálenic

Moment síly je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru otáčivého účinku síly.. Otáčivý účinek síly se vztahuje k danému bodu nebo přímce. Bod, ke kterému se moment síly určuje, se nazývá momentovým bodem. Kolmá vzdálenost síly od její osy k bodu je tzv. rameno síly.. Bod, vůči němuž se určuje moment síly, nemusí být bodem ležícím na ose. Síla, Newtonovi zákony, Jednoduché stroje, Deformační účinky -Tlak, Tření Páka jednozvratná - obě síly působí na téže straně od osy otáčení a mají různý směr. zvedání tělesa tyčí převážení materiálu na kolečkách louskáček na... Otáčivé účinky síly na těleso - PÁKA 12.12.2012 18:27 4.Měření délky pevného tělesa 5.Měření objemu 6.Měření hmotnosti 7.Hustota látek 8.Měření teploty, měření času 9.Pohyb těles 10.Síla a skládání sil 11.Posuvné a otáčivé účinky síly 12.Deformační účinky síly, tření 13.Mechanické vlastni kapalin 14.Mechanické vlastnosti plynů 15.Světelné je Posuvné, otáčivé a deformační účinky síly učebnice od str. 58. NJ 7.C Ivana Backárová Y.Leyzo Meine Freunde uč.33-34, PS 26 on-line AJ 7.C 7.C, 7.D Revision Unit 6, Perseus - reading uč.str.78,87, PS str.63-65 7. C 7.D učebnice od str. 51 NJ 7.D 7. A, D EVANOVÁ 7.D Vlastnictví a majete

Otáčivý účinek síly se vztahuje vzhledem k danému bodu nebo přímce. Bod, ke kterému se moment síly určuje, se nazývá momentovým bodem. Kolmá vzdálenost. síly od její osy k bodu je tzv. rameno síly Moment síly, páka. 7. třída - Otáčivý účinek síly. Síla může mít otáčivé účinky Instrukce k domácímu studiu v době uzavření školy. 22.6. až 26.6.2020. Zdravím. a mám pro vás dobrou zprávu, kterou však už sami určitě víte: Prázdniny jsou už opravdu za dveřmi. Paráda, takže už zbývá jen, jak o nich bude. No to se ví, že dobře, protože nebudete muset nic dělat do školy, ale myslel jsem na. Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.. Přihlásit se. Každý z vás povinně vypracuje prezentaci na 1 stát Asie. Do 11.4. si vyberte, ale kdo mi dříve napíše na email: meyerova@zslibusina.cz, ten ho dostane (každý stát bude jen jednou). Než začnete na referátu pracovat, musíte mi napsat a nechat si stát schválit

ZŠ Školní 226 KapliceOdkud vzaly své jméno aneb Po kom jsou pojmenovány