Home

Ohmův zákon pro uzavřený obvod

Ohmův zákon pro uzavřený obvod - GJ

Ohmův zákon: Základní pokus Výsledky pokusu Ohmův zákon Rezistor, reostat, potenciometr Spojování rezistorů Ohmův zákon pro uzavřený obvod Kirchhoffovy zákony Proč nemůže plochá baterie dodávat do obvodu velký proud, např 4.2.15 Ohm ův zákon pro uzav řený obvod Předpoklady: 040214 Post řeh z minulých m ěření: P ři sestavování obvod ů jsme používali stále stejnou plochou baterku. Přesto se její nap ětí po zapojení do obvodu m ěnilo. Čím v ětší byl odebíraný proud, tím menší bylo nap ětí, které jsme nam ěřili Ohmův zákon pro uzavřený obvod. Proveďme trochu jiný pokus (zapojení obr. 1). obr. 1: Schéma zapojení pokusu. Průběh pokusu - VIDEO ¤(formát *.avi 4079kB, ev. formát *.rm 698kB ¤) Když je spínač rozpojen, ukazuje voltmetr jistou hodnotu napětí (označuje se U e a nazývá se elektromotorické napětí) Řešená úloha na téma Ohmův zákon pro uzavřený obvod 4

Ohmův zákon pro uzavřený obvod - Příklad 4 - YouTub

 1. Ohmův zákon pro uzavřený obvod - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Ohmův zákon pro uzavřený obvod. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac
 2. Ohmův zákon pro uzavřený obvod můžeme vyjádřit opět ve formě úměry mezi proudem a napětím: , kde je celkový odpor obvodu. Kdybychom zmenšovali odpor R reostatu až k nule, nastalo by spojení nakrátko (zkrat) a obvodem by procházel proud
 3. Ohmův zákon pro uzavřený obvod. Uzavřený obvod se skládá ze dvou částí: Vnitřní - odpor uvnitř zdroje; Vnější - odpor vodičů, rezistorů, spotřebičů Proud v uzavřeném obvodu se rovná podílu elektromotorického napětí zdroje a součtu odporů vnější a vnitřní části obvodu. I = (U e)/(R+R i

Zatěžovací charakteristika zdroje, Ohmův zákon pro

Ohmův zákon pro uzavřený obvod Odpovědi

z Ohmova zákona pro část obvodu platí pro svorkové napětí U: U = RI. pro elektromotorické napětí dostáváme vztah: U e = U 0 = U + R i I = RI + R i I = (R + R i)I . Ohmův zákon pro uzavřený obvod: Proud v uzavřeném obvodu je roven podílu elektromotorického napětí zdroje a celkového odporu R + R i Ohmův zákon, základní elektrický obvod a základní veličiny Ohmův zákon Připojíme-li ke koncům vodiče zdroj elektrického napětí, vznikne uzavřený el. obvod, kterým začne protékat el. proud • Protékající proud je přímo úměrný velikosti připojeného napětí a nepřímo úměrný odporu vodič OHMŮV ZÁKON PRO uzavřený obvod. Pokud jde o určování velikosti proudu v rámci uzavřeného obvodu, pak nesmíme zapomenout na to, že i zdroj (například baterie) má svůj vnitřní odpor. Ohmův zákon pro uzavřený odpor vypadá takto: U. e - elektromotorické napětí (napětí, které poskytuje zdroj) OHMŮV ZÁKON PRO UZAVŘENÝ OBVOD Pokud jde o určování velikosti proudu v rámci uzavřeného obvodu, pak nesmíme zapomenout na to, že i zdroj (například baterie) má svůj vnitřní odpor. Ohmův zákon pro uzavřený odpor vypadá takto: U e -elektromotorické napětí (napětí, které poskytuje zdroj Ohmův zákon pro uzavřený obvod R + Ri je celkový odpor obvodu U = RI je svorkové napětí při průchodu I Ui = RiI je úbytek napětí na zdroji Pro svorkové napětí platí: U= Ue - RiI Tím je objasněno, proč svorkové napětí je vždy menší než elektromotorické - příčinou je existence vnitřního napětí. 1

Ohmův zákon pro uzavřený elektrický obvod + - V Ohmův zákon pro uzavřený elektrický obvod Georg Simon Ohm (1787-1854), německý fyzik Proud v uzavřeném obvodu se rovná podílu elektromoto- rického napětí zdroje a součtu odporů vnější a vnitřní části obvodu Jestliže použijeme Ohmův zákon pro celý obvod, je třeba si uvědomit, že vztahy mezi odpory, proudem a napětím jsou stejné. Jen je potřeba nezapomenout na žádný rezistor! Ani na vnitřní odpor zdroje! Ohmův zákon pro uzavřený obvod 2. Elektromotorické napětí zdroje: Ue = I.R + I.Ri = U + I.Ri A) R - vnější odpor. 7.1 Elektrický náboj. Coulombův zákon. 5 7.2 Kapacita kondenzátoru. 13 7.3 Vybíjení kondenzátorů. 19 7.4 Ohmův zákon. 25 7.5 Ohmův zákon pro uzavřený obvod. 31 7.6 Termistor. 37 7.7 Fotorezistor. 45 7.8 Tranzistor jako spínač a zesilovač. 53 7.9 Elektrolýza. 61 7.10 Magnetické pole cívky. 67 7.11 Magnetické pole Země. 7

Ohmův zákon pro uzavřený obvod - Fyzika pro 3

 1. Ohmův zákon pro uzavřený obvod. Fyzika SŠ » Elektřina a magnetismus » Elektrický proud » Ohmův zákon pro uzavřený obvod ». aktualizováno: 12. 2
 2. Prostudujte Ohmův zákon pro uzavřený elektrický obvod. K procvičení vyřešte úkoly, které jsou uvedeny v závěru kapitoly. Tento učební materiál řeší Ohmův zákon pro uzavřený elektrický obvod. Tato problematika je součástí tématu Elektřina a magnetismus, který je vyučován v předmět
 3. Název: Ohmův zákon pro uzavřený obvod. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol: Zopakujte si Ohmův zákon pro celý obvod. Sestrojte elektrický obvod dle schématu. Do obvodu zařaďte robota, který bude hlídat napětí baterie. Pokud napětí na baterii klesne pod určitou hodnotu, robot obvod rozpojí
 4. Ohmův zákon pro uzavřený obvod: Na vnitřním odporu zdroje dojde k úbytku napětí R i I.Proto se napětí na spotřebiči (tj. na vnější části obvodu) rovná rozdílu elektromotorického napětí zdroje a úbytku napětí na vnitřním odporu zdroje
 5. Nastudovat a zapsat teorii z učebnice Elektřina a magnetismus článek 3.5, Zatěžovací charakteristika zdroje, Ohmův zákon pro uzavřený obvod. str. 79 - 82. Vypočítat do sešitu úlohy ze str. 82 číslo 2,3. Na internetu doplnit toto učivo z adresy: fyzika.jreichl.com Elektrický proud v kovech, čl. 3.3.6

Video: Ohmův zákon pro uzavřený obvod - poradna Odpovidat

ŘEŠENÍ: Vyjdeme ze vztahu pro napětí na spotřebiči , který jsme užili při odvozování Ohmova zákona pro uzavřený obvod a který zároveň vystihuje zatěžovací charakteristiku reálního zdroje. Do tohoto vztahu dosadíme postupně dvojice U1, I1 resp. U2, I2. Tím získáme soustavu dvou rovnic pro dvě neznámé Ue a Ri Ohmův zákon pro uzavřený elektrický obvod Ue U Ui U e RI R i I U e I R Ri I Georg Simon Ohm (1787-1854), německý fyzik Ue R Ri Proud v uzavřeném obvodu se rovná podílu elektromotorického napětí zdroje a součtu odporů vnější a vnitřní části obvodu Ohmův zákon pro uzavřený obvod. odběr velkých proudů ze zdrojů s malým vnitřním odporem může zdroje poškodit, proto se do obvodu zařazují pojistky a jističe, které při překročení proudu obvod přeruší; Příklady sériově a paralelně spojených obvodů. A. Regulace proudu a napětí reostate Ohmův zákon. Ohmův zákon představuje v podstatě vztah mezi třemi základními fyzikálními veličinami v jakémkoliv elektrickém obvodu. Uzavřený elektrický obvod - elektrická energie prochází, obvodem teče proud a je na něm měřitelné napětí pro měření elektrického proudu. Odpor potom určujeme početně z.

Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. Nástěnka! 2.11.2020 (L) Vykreslete si svůj první matematický výraz přes MathJax! » Ohmov zákon pre uzavretý obvod #1 25. 02. 2015 13:04 — Editoval Jaroslav22 (25. 02 Ohmův zákon pro uzavřený obvod bude: Proud v uzavřeném obvodu je roven podílu elektromotorického napětí a celkového odporu R + R i. Každý el. obvod musí obsahovat zdroj el. energie, spotřebič el. energie a vodiče. Ve všech místech jednoduchého el. obvodu je stejný proud. Spojování rezistorů - do série (za sebou) Druhý zákon platí pouze pro uzavřený el. obvod. Druhý Kirchhofův zákon Na obrázku je el. obvod se čtyřmi spotřebiči R 1, R 2, R 3, R 4, na kterých je svorkové napětí U 1, U 2, U 3 a U 4. Svorkové napětí na spotřebičích působí vždy ve směru procházejícího proudu. Dále v obvodu působí tři zdroje se svorkovým. Ohmův zákon pro uzavřený obvod bude: Proud v uzavřeném obvodu je roven podílu elektromotorického napětí a celkového odporu R + R i. Spojování rezistorů (opačně než u kondenzátorů, nakreslit) 1) do série (za sebou): I = konst. U = U 1 + U 2 (napětí se rozdělí v poměru jednotlivých odporů OHMŮV ZÁKON Každý příklad si nejprve řádně přečti, proveď zápis, zkontroluj fyzikální veličiny a popřípadě je převeď, potom si napiš potřebný vzoreček nejprve obecně a následně do něj dosaď číselné hodnoty, vypočítej a hned si k výsledku napiš správnou fyzikální jednotku.Nezapomeň na odpověď!!! Řešený příklad

Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony a jejich aplikace

7.5 - Ohmův zákon pro uzavřený obvod - Vernier C

Kapitola 3.5. Blog. Aug. 6, 2021. How to attract candidates using video; Aug. 6, 2021. Bringing diversity, equity, and inclusion (DEI) to the hybrid workplac Ohmův zákon pro uzavřený obvod Zdravím, je tu někdo,kdo mi dokáže ve zkratce vysvětlit výše zmíněný zákon, mám vypracovat do školy a vůbec si s tím nevím rady, potřebuju nějakou lidskou definici, kterou nemůžu nikde najít.Nějak nevím, kde začít a nedává mi to smysl, kdybych pochytil nějakej základ, tak už to..

Zatěžovací charakteristika zdroje

Ohmův zákon - RVP

 1. Učivo dle RVP pro SŠ: Elektrická energie a výkon stejnosměrného proudu, střídavý proud - výkon střídavého proudu, elektrický proud v látkách - Ohmův zákon pro uzavřený obvod, výroba elektrického proudu chemickou cestou, tepelné změny při chemických reakcích, rychlost chemických reakc
 2. Výsledný vztah poté srovnáme s Ohmovým zákonem pro uzavřený obvod a odsud určíme hledané elektromotorické napětí a vnitřní odpor náhradního zdroje. Stručně o metodě lineární superpozice: Metodu lineární superpozice používáme v obvodech, ve kterých působí více zdrojů elektrické energie
 3. Ohmův zákon pro část obvodu ‎(2)‎ Ohmův zákon pro uzavřený obvod. Jiskrový výbo
 4. Ohmův zákon pro část obvodu a pro uzavřený obvod ; Magnetické pole vodiče a cívky s proudem ; Elektromagnetická indukce ; Transformátor ; Obvod střídavého proudu s R, L, C ; Tranzistor a jeho užití jako spínače, nebo zesilovač

test Elektrický proud, napětí, odpor, Ohmův zákon ( Fyzika) Test vyzkoušen 13917 krát, průměrný výsledek je 69.9%. Jaká je jednotka a značka elektrického proudu? Jaký je elektrický náboj? Jaká je jednotka a značka elektrického napětí? Na čem závisí odpor? Co způsobuje napětí v elektrickém obvodu? zdroj. Dostředivá a odstředivá síla - Ohmův zákon pro část obvodu Práce, výkon, účinnost - Ohmův zákon pro uzavřený obvod Kinetická energie, potenciální energie v tíhovém poli Země, zákon zachování mech. energie - Elektrická práce a výkon stejnosměrného proudu Newtonův gravitační zákon, intenzita gravitačního pole. Ohmův zákon pro uzavřený obvod: - elektrický proud probíhá i uvnitř zdroje, kde se volně nabité částice pohybují proti elektrostatickým silám → konají zde práci neelektrostatické síly Fn → elektrická potenciální energie nabitých částic se zvětšuje na úrok jiné formy energi 4.2 Ohmův zákon Ohmův zákon pro otevřený obvod v integrálním a diferenciálním tvaru, vodivost, odpor, měrný odpor a měrná vodivost, lineární a nelineární prvky obvodu, sériové a paralelní zapojení odporů, elektromotorické napětí, svorkové napětí, Ohmův zákon pro uzavřený obvod. 4.3 Kirhoffovy zákon Ohmův zákon pro uzavřený obvod. Příklady sériově a paralelně spojených obvodů. Kirchhoffovy zákony. Elektrická práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu. Elektrický proud v kovech I

3.2.2 Ohmův zákon pro homogenní vodiče . Výsledek (3.30) se někdy nazývá Ohmovým zákonem pro uzavřený obvod. Uvažujme nyní speciální případ uzavřené proudové trubice, v níž působí vtištěná síla pouze na části l i zatímco druhá část l e je tvořena homogenním vodi­čem. Ohmův zákon pro část obvodu, závislost odporu kovového vodiče na teplotě, rezistory, model vedení elektrického proudu v kovovém vodiči, spojování rezistorů, Ohmův zákon pro uzavřený obvod, Kirchhoffovy zákony, elektrická práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu Kirhoffův zákon platí pro smyčku, aplikace Ohmova zákona pro uzavřený obvod Součet úbytků napětí na všech odporech ve smyčce je roven součtu elmot. napětí ve smyčce vodivost kovů - většina kovů a jejich slitin dobře vede elektrický proud - pro kovy velmi dobře platí Ohmův zákon - s rostoucí teplotou klesá.

Realistické učebnice matematiky a fyzik

Určete, pro kterou součástku neplatí Ohmův zákon. 1. součástka 2. součástka U/V I/A U/V I/A 2 8 2 1,5 2,5 10 2,5 3,4 3 12 3 4,2 3,5 14 3,5 4,9 Úloha č. 2 V uzavřeném obvodu je zapojen zdroj o elektromotorickém napětí 4,6 V a rezistor o odporu 2,2 Ω VZNIK ELEKTRICKÉHO PROUDU 3.4. spojování rezistorů 3.5. zatěžovací charakteristika zdroje, Ohmův zákon pro uzavřený obvod Elektrický proud v kovech 1 - otázk a/ rezistory - druhy, značení, mezní parametry, spojování rezistorů b/ kondenzátory - druhy, základní vlastnosti, spojování kondenzátorů, použití v pra Ohmův zákon pro celý obvod Každý zdroj elektrického napětí vykazuje jinou hodnotu poskytovaného napětí, pokud je vnezatíženém stavu a jinou, pokud je připojen kobvodu, kterým necháme protékat elektrický proud.Napětí nezatíženého zdroje nazývám

PPT - OHM Ů V ZÁKON PRO UZAVŘENÝ ELEKTRICKÝ OBVOD aneb

Ohmův zákon: Základní pokus Výsledky pokusu Ohmův zákon Rezistor, reostat, potenciometr Spojování rezistorů Ohmův zákon pro uzavřený obvod Kirchhoffovy zákony obr. 1: Schéma zapojení poku Ohmův zákon pro část v obvodu elektrický odpor vodiče, rezistivita rezistor a jeho voltampérová charakteristika odpor kovu jako funkce teploty, supravodivost spojování vodičů za sebou a vedle sebe - výsledný odpor Ohmův zákon pro uzavřený obvod vnitřní odpor zdroje, svorkové napět 3. Příklad na obvod bez zanedbání vnitřního odporu zdroje - tj. že napěti na zdroji závisí na odebíraném proudu. Tedy opět ohmův zákon pro uzavřený obvod. Musí platit v obou případech. Budeš tedy řešit soustavu dvou rovnic o dvou neznámých. a 4 Zformuluj Ohmův zákon pro část elektrického obvodu. Jak bys sestavil/a zapojení, v němž bys určil/a hodnotu proudu v obvodu a napětí na žárovce. Nakresli schéma tohoto zapojení. Co je to supravodivost. Odvoď Ohmův zákon pro uzavřený elektrický obvod. Vysvětli pojmy elektromotorické napětí, svorkové napětí, zkrat

Pracovní listy pro fyziku na ZŠ

Doplněním tohoto napětí do rovnice (3.30), vyjadřující Ohmův zákon pro uzavřený obvod, dostaneme v případě i-té smyčky podmínku , (4.34a) popř. (4.34b) v níž R c,i představuje celkový odpor této smyčky a I i její proud. Ve speciálním případě jediné smyčky se soustava (4.34) zjednoduší na jedinou rovnici Ohmův zákon pro uzavřený obvod Zdravím, je tu někdo,kdo mi dokáže ve zkratce vysvětlit výše zmíněný zákon, mám vypracovat do školy a vůbec si s tím nevím rady, potřebuju nějakou lidskou definici, kterou nemůžu nikde najít.Nějak nevím, kde začít a nedává mi to smysl, kdybych pochytil nějakej základ, tak už to. Pro uzel na obrázku platí. Obecně pro uzel s libovolným počtem proudů platí. První Kirchhoffův zákon je vyjádřením zákona zachování elektrického náboje. Velikost elektrického náboje, který za určitou dobu do uzlu vstoupí, se rovná velikosti náboje, který z něho za tutéž dobu vystoupí Elektrický proud v kovech FYZIKA - 2. ROČNÍK Řešení: U = R1 ⋅ I1 = 12 V U = 0, 4 A R2 I = I1 + I2 = 0,9 A I2 = Napětí na každé větvi je 12 V, druhou větví prochází proud 0,4 A a celkový proud v obvodu je 0,9 A. 3/ Homogenní drát má elektrický odpor R = 18 Ω . Na kolik stejných částí je třeba ho rozdělit, aby při.

Pro vodič, kterým protéká proud, platí Ohmův zákon U=RI, kde U je napětí na vodiči ve voltech, I proud v ampérech a R 0 1 ∑ = = n i Ii je odpor vodiče v ohmech. Pro proudový uzel, ve kterém je propojeno několik vodičů (obr. 1), platí I. Kirchhoffův zákon: (1) I II I 2 1 3 4 Obr. 1 kde Ii jsou proudy tekoucí vodiči k uzlu. Ohmův zákon vyjádřit matematicky: Ohmův zákon Elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí U mezi konci vodiče. Ohmův zákon platí pro každou ást elektrického obvodu, ve kterém není další zdroj elektrického naptí a jejíž teplota je stálá. Z Ohmova zákona může Elektromotorické napětí, Ohmův zákon pro nehomogenní vodič, Ohmův zákon pro uzavřený obvod. Rozvětvené obvody, II. Kirchhofův zákon, spojování rezistorů, spojování zdrojů, rozšiřování rozsahu voltmetru a ampérmetru. Elektrická práce a výkon, Joulův-Lenzův zákon. Termoelektrické jev

Výpočet proudů v obvodu při konstantním výkonu — Sbírka úlo

Ohmův zákon pro uzavřený obvod: Proud v uzavřeném obvodu je roven podílu. Ověř výpočtem (Excel, kalkulačka ), že zvolená funkce funguje. Podstatou Ohmova zákona je, že elektrický odpor (tj. poměr ) je konstantní. Missing: kalkulačka Základy elektrotechnika - OK1IKE ok1ike Ohmův zákon pro část obvodu závislost proudu na napětí - voltampérová charakteristi­ka vodiče pokud je teplota vodiče stálá, proud procházející obvodem je přímo úměrný napětí mezi konci vodiče - Ohmův zákon, R - elektrický odpor (rezistence), jednotkou je ohm - obrácený poměr určuje elektrickou vodivost. 3. 1

Ohmův zákon pro uzavřený obvod - zápis do sešitu - FYZIKA 007

Ohmův zákon fyzika 007 Ohmův zákon pro uzavřený obvod - FYZIKA 007 . Fyzika na střední škole trochu jinak. Středoškolská fyzika. 1) Ke svorkám zdroje o elektromotorickém napětí 15 V je připojen vnější obvod, kterým prochází proud 1,5 A. Voltmetr připojený ke svorkám zdroje ukazuje napětí 9 V. Určete odpor vnějšího obvodu a vnitřní odpor zdroj Ohmův zákon pro část el. obvodu Elektrický proud I procházející kovovým vodičem je přímo úměrný elektrickému napětí U mezi konci tohoto vodiče ( I ~ U). A V A B + U I I U R R U I U R.I. Ohmův zákon pro uzavřený obvod Objasňuje Ohmův zákon pro část obvodu a uzavřený obvod. Klíčová slova: Voltampérová charakteristika, napětí, proud, uzavřený obvod, vodivost, odpor. Ohmův zákon. SPŠ-FYZ-7-III/2. Georgsimon ohm. 1787 Erlangen - 1854 Mnichov. Pokusy s různými vodiči a jejich působením na magnetku

Uzavřený elektrický obvod | elektrický obvod je vodivé

Fyzika, seminář - Gymnázium Kroměří

Ohmův zákon pro část elektrického obvodu a pro uzavřený elektrický obvod, elektrický odpor. Elektrický proud, elektromotorické, svorkové napětí, měrná elektrická vodivost, měrný elektrický odpor, vnitřní odpor zdroje. Elektrická práce a výkon. Výkon, účinnost zdroje Elektromotorické napětí, Ohmův zákon, elektrický proud, napětí, elektrický odpor. 2. Princip jehož velikost je dána Ohmovým zákonem pro uzavřený obvod . Pokyny pro měření Sestavte elektrický obvod podle schématu v Obr. 25. 2. Načtěte konfigurační soubor zdroj.cfg Ohmův zákon Pro část obvodu Pro uzavřený obvod Výkon a účinnost obvodu Kirchhoffovy zákony Teplotní závislost R(t) Vnitřní odpor zdroje Tvrdý R i malé Měkký R i velké Teplotní závislost R(t) Vodivost Vlastní Příměsová P/N Přechody PN Dioda Tranzistor Integrovaný obvod Disociace Elektrolýza 1. Faradayův zákon 2. Ohmův zákon pro uzavřený obvod (2 odpovědi) Ohmuv zakon (2 odpovědi) Když I~U, jak je zapsán tento zákon napíšeme převráceně, tedy takto: U~I, znamená to to samé? (1 odpověď) Mezi svorkami rezistoru je napětí 220 V. (3 odpovědi) Proč pečicí papír nepálí? (3 odpovědi

Elektrický proud jako děj a jako veličina. Zdroj elektromotorické napětí. Ohmův zákon pro část obvodu. Odpor vodiče, supravodivost, rezistory, spojování rezistorů. Ohmův zákon pro uzavřený obvod. Reostat, potenciometr, konstrukce voltmetru a ampérmetru. Kirchhoffovy zákony. Elektrická práce a výkon v obvodu. Ohmův zákon platí pro libovolnou část obvodu z které vycházejí dva vodiče. (Abychom mohli měřit napětí.) Na obrázku platí Ohmův zákon např. pro pravý rezistor R2. Tečkovaný rámeček si můžeme představit jako zdroj a co je uvnitř, to nás nezajímá. Ono nás opravdu často nezajímá, co je uvnitř zdroje. SLOŽENÉ. 13. Ohmův zákon pro část obvodu a pro uzavřený obvod 14. Magnetické pole vodiče a cívky s proudem 15. Elektromagnetická indukce 16. Transformátor 17. Polovodičová dioda a její použití 18. Bipolární tranzistor a jeho užití jako spínače, nebo zesilovače 19. Obvod střídavého proudu s R, L, C . 20. Elektromagnetické vlněn • Elektrický proud v látkách - proud a jeho veličina, Ohmův zákon pro část obvodu i uzavřený obvod • Elekrický odpor, elektrická energie a výkon stejnosměrného proudu, polovodičová dioda • Magnetické pole - pole magnetů a vodičů proudem, magnetická indukce, indukované napět Ohmův zákon pro uzavřený obvod - pracovní listy. Voltampérová charakteristika kovového vodiče. Voltampérová charakteristika spotřebiče. Závislost vodivosti vodného roztoku na jeho koncentraci. 2.9 Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče

Stolní hry recenze - moderní stolní hryPPT - Elektrodynamika II PowerPoint Presentation - ID:6999184Počasí berlín, německo - dlouhodobá předpověď počasí ☀ na

VZORCE (MECHANIKA (Mechanika kapalin a plynů, Dynamika, Mechanická práce a energie, Gravitační pole, Kinematika HB, Mechanika tuhého tělesa), ELEKTŘINA (elektrické napětí, Obvody, Elektrický náboj + pole, Práce a výkon el. proudu, střídavý proud), ( (m hmotnost [kg], ρ... hustota [kg/m^3], V objem [m^3]), výpočet pro dementa jak ty, co si to furt není schopnej. vodivost, Ohmův zákon pro uzavřený obvod, Kirchhoffovy zákony • spojování rezistorů, elektrická práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu 15. Elektrický proud v elektrolytech, v plynech a ve vakuu • elektrolyt, elektrolytická disociace, elektrolýza, Faradayovy zákony elektrolýz Aplikace Kirchhoffových zákonů - prezentace: 27. F2VG-2-3-3.ppt: Kirchhoffovy zákony - prezentace: 28. F2VG-2-3-2.ppt: Ohmův zákon pro uzavřený obvod - prezentace: 29. F2VG-2-3-1.ppt: Ohmův zákon - prezentace: 30. F2VG-2-2-1.ppt: Elektrický proud - prezentace: 31. Elektrické pole - úlohy.pdf: Elektrické pole - úlohy k.