Home

Evroá unie je založena na Smlouvě o Evroé unii a Smlouvě o fungování Evroé unie

2. Tato smlouva a Smlouva o Evroé unii představují smlouvy, na nichž je Unie založena. Tyto dvě Smlouvy, které mají stejnou právní sílu, se označují jako Smlouvy. HLAVA I DRUHY A OBLASTI PRAVOMOCÍ UNIE Článek 2 1. Svěřují-li v určité oblasti Smlouvy Unii výlučnou pravomoc, může pouze Unie vytváře EU vznikla v roce 1993 na základě Smlouvy o Evroé unii, známější jako Maastrichtská smlouva, nahradila tak Evroé společenství. Evroá unie je založena na Smlouvě o Evroé unii a na Smlouvě o fungování Evroé unie, které uzavřely členské státy a kterými na Unii přenesly některé své pravomoci za účelem dosažení společných cílů. Základním principem fungování Evroé unie je sdílení pravomocí, které byly dříve v kompetenci. Unie je založena na této smlouvě a na Smlouvě o fungování Evroé unie (dále jen Smlouvy). Tyto dvě smlouvy mají stejnou právní sílu. Unie nahrazuje Evroé společenství a je jeho nástup­ kyní. C 326/16 ÚCS řední věstník Evroé unie 26.10.2012 (1) Tento odkaz je pouze orienta ční. Podrobnější informace naleznete ve srovnávacích tabulkách mezi bývalým a nový V roce 1993 je dobudován jednotný trh založený na tzv. čtyřech svobodách volném pohybu zboží, služeb, osob a peněz. 90. léta minulého století jsou také desetiletím dvou smluv, Smlouvy o Evroé unii (tzv. Maastrichtské smlouvy) platné od roku 1993 a Amsterodamské smlouvy platné od roku 1999

Smlouvy EU. Evroá unie je založena na zásadách právního státu. Veškerá její činnost podléhá pravidlům stanoveným ve smlouvách, které byly dobrovolně a demokraticky ratifikovány všemi členskými státy Unie. Evroá komise, která navrhuje nové předpisy, například nemůže podávat návrhy týkající se oblasti, jež není upravena některou ze smluv Unie je založena na této smlouvě a na Smlouvě o fungování Evroé unie (dále jen Smlouvy). Tyto dvě smlouvy mají stejnou právní sílu.[ 4] Již v úvodu jsme naznačili, že Lisabonská smlouva výrazně zasáhla do koncepční výstavby evroého chrámu

Smlouva O Fungování Evroé Unie (Konsolidované Zn Ění

  1. 2. Tato smlouva a Smlouva o Evroé unii představují smlouvy, na nichž je Unie založena. Tyto dvě Smlouvy, které mají stejnou právní sílu, se označují jako Smlouvy. HLAVA I DRUHY A OBLASTI PRAVOMOCÍ UNIE Článek 2 1. Svěřují-li v určité oblasti Smlouvy Unii výlučnou pravomoc, může pouze Unie vytvářet a přijíma
  2. Smlouva o Ústavě pro Evropu představuje návrh nového základního dokumentu Evroé unie, který má za cíl nahradit složitou strukturu smluv EU jediným právním předpisem. V návrhu byla také zapracována nová ustanovení a několik zásadních změn ve fungování Unie oproti předchozímu stavu. Tento dokument je nicméně mnohými považován za kontroverzní a je předmětem časté kritiky. Návrh ústavní smlouvy byl zveřejněn Konventem 18. července 2003. Po.
  3. Evroá unie je založena na Smlouvě o Evroé unii a na Smlouvě o fungování Evroé unie, které uzavřely členské státy a kterými na Unii přenesly některé své pravomoci za účelem dosažení společných cílů. Evroá unie používá vlastní soubor právních norem
  4. Ve Smlouvě o Evroé unii je zakotveno, že Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským stá-tům ve společnosti vyznačující se pluralismem

Evroá unie byla vytvořena v roce 1993 na základě Smlouvy o Evroé unii, známější pod názvem Maastrichtská smlouva, hovoří-li se však o historii Evroé unie, uvažují se i předchozí evroé integrační aktivity, jejichž počátek sahá do 50. let 20. století. Evroá unie V roce 1992 je v Maastrichtu podepsána Smlouva o Evroé unii. Stanoví jasná pravidla pro budoucí jednotnou měnu i pro zahraniční a bezpečnostní politiku a užší spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Název Evroé společenství je nyní podle smlouvy oficiálně nahrazeno názvem Evroá unie

Evroá unie - Ministerstvo vnitra České republik

Evroá unie vznikla v roce 1993 na základě Smlouvy o Evroé unii a v současné době má 28 členských států (po odchodu Velké Británie z EU dne 29. března 2019 bude mít 27 členských států). Smyslem svazku je posílit společné zájmy evroých států a směřovat k integraci ve všech oblastech života V roce 1992 byla v Maastrichtu podepsána Smlouva o Evroé unii, která také změnila název Evroého hospodářského společenství na Evroé společenství. Smlouvy byly později změněny Amsterodamskou smlouvou a Smlouvou z Nice. Lisabonská smlouva navíc změnila název Smlouvy o založení Evroého společenství na Smlouvu o fungování Evroé unie. Historický vývoj zakládajících smluv. Smlouva o založení Evroého společenství uhlí a oceli (ESUO. Smlouva o Evroé unii, na rozdíl od Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu,3 neobsahuje přímo text Listiny, ale odkazuje na její znění, ve kterém byla slavnostně vyhlášena dne 12. prosince 2007 (den před podpisem Lisabonské smlouvy) předsedou Evroého parlamentu Hans-Gertem Pötteringem, předsedou Evroé rady Jos

Evroá unie je založena na Smlouvě o Evroé unii a na Smlouvě o fungování Evroé unie, které uzavřely členské státy, a kterými na Unii přenesly některé své pravomoci za účelem dosažení společných cílů. Podle článku 3 Smlouvy o EU je cílem Unie podporovat mír, své hodnoty a blahobyt obyvatel Podle Lisabonské smlouvy tedy platí, že Unie je založena na této smlouvě (tj. Smlouvě o Evroé unii) a na Smlouvě o fungování Evroé unie. Tyto dvě smlouvy se tak stávají ústavou post-lisabonské Evroé unie. Nová unie je tedy ustavena, ačkoli slovo ústava není nikde použito o Evroé unii a Smlouvu o fungování Evroé unie. Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (TSCG) je mezivládní smlouva, kterou v roce 2012 podepsaly všechny členské státy EU kromě České republiky a Spojeného království a která vstoupila v platnost dne 1. ledna 2013. Nejedná se o Smlouvu EU 28) o hospodářské, sociální a územní soudržnosti, které jsou připojeny ke Smlouvě o Evroé unii (SEU) a Smlouvě o fungování Evroé unie (SFEU). Cíle. Podle článku 309 SFEU je úkolem Evroé investiční banky přispívat k vyváženému a nerušenému rozvoji vnitřního trhu v zájmu Unie mechanismy koordinace hospodá řských politik vymezené ve smlouvách, na nichž je založena Evroá unie, přijímají nezbytná opat ření ve všech oblastech, jež jsou zásadní z hlediska řádného fungování eurozóny, POUKAZUJÍCE zejména na p řání smluvních stran aktivn ěji využívat posílené spolupráce podl

Tato smlouva představuje novou etapu v procesu vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy, v němž jsou rozhodnutí přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům. Unie je založena na této smlouvě a na Smlouvě o fungování Evroé unie (dále jen Smlouvy). Tyto dvě smlouvy mají stejnou právní sílu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 223/2014 ze dne 11. března 2014 o Fondu evroé pomoci nejchudším osobám EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evroé unie, a zejména na čl. 175 odst. 3 této smlouvy, s ohledem na návrh Evroé komise, riální deprivací, v Unii neustále na — Článek 2 Smlouvy o Evroé unii (SEU): hodnoty EU. Evroá unie vychází ze základních hodnot, kterými je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. — Článek 3 SEU: cíle EU Publikace Když se řekne Lisabonská smlouvaPerspektiva fungování Evroé unie podle nového smluvního rámce obsahuje úryvky z Konsolidovaného textu Smlouvy o Evroé unii a Smlouvy o fungování Evroé unie ve znění Lisabonské smlouvy vydaného odborem informování o evroých záležitostech Úřadu vlády České republiky v roce 2008 V tom spočívá smysl článku 2 naší smlouvy.A teď otevřeme článek 2 Smlouvy o Evroé unii. Miluji práci s původními prameny, píše Zachorovová.Článek zní:Podle Zacharovové budovatelé jednotné poválečné Evropy Jean Monnet a Konrad Adenauer ani nesnili o tom, že jejich představy o rovnosti a důstojnosti budou.

V roce 2012 byla Evroé unii udělena Nobelova cena míru za prosazování míru, demokracie, usmíření a lidských práv v Evropě. Od hospodářské k politické unii. Evroá unie je svého druhu ojedinělý hospodářský a politický celek 27 evroých zemí, do něhož náleží podstatná část evroého kontinentu Podle Smlouvy o Evroé unii a Smlouvy o fungování Evroé unie přenesly členské státy některé své pravomoci na Evroou unii za účelem dosažení ušlechtilých cílů, jako je podpora míru, ochrana svobod občanů, zajištění blahobytu a podpora hospodářské, sociální a územní soudržnosti a solidarity mezi. o Evroé unii a Smlouvu o fungování Evroé unie. Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (TSCG) je mezivládní smlouva, kterou v březnu 2012 podepsaly všechny členské státy EU kromě České republiky a Spojeného království a která vstoupila v platnost dne 1. ledna 2013 ve všech členskýc Unie je založena na této smlouvě a na Smlouvě o fungování Evroé unie (dále jen Smlouvy). Tyto dvě smlouvy mají stejnou právní sílu. Unie nahrazuje Evroé společenství a je jeho nástupkyní. 3) Vkládá se nový článek, který zní: ČLÁNEK 1

Historie Evroé unie Evroá uni

V otázkách, které jsou zásadní pro řádné fungování eurozóny, jsou smluvní strany v souladu s požadavky smluv, na nichž je založena Evroá unie, připraveny, kdykoliv to bude vhodné a nutné, využít opatření podle článku 136 Smlouvy o fungování Evroé unie, která jsou specifická pro členské státy, jejichž. Evroá unie byla vytvořena v roce 1993 na základě Smlouvy o Evroé unii, známější pod názvem Maastrichtská smlouva, hovoří-li se však o historii Evroé unie, uvažují se i předchozí evroé integrační aktivity, jejichž počátek sahá do 50. let 20. století Tuto smlouvu budou smluvní strany uplatňovat a vykládat v souladu se smlouvami, na nichž je Evroá unie založena, zejména s článkem 4 odst. 3 Smlouvy o Evroé unii, a v souladu s právem Evroé unie, včetně procesního práva, kdykoli bude nutné přijetí sekundární legislativy Unie je založena na této smlouvě a na Smlouvě o fungování Evroé unie (dále jen Smlouvy). Tyto dvě smlouvy mají stejnou právní sílu. Unie nahrazuje Evroé společenství a je jeho nástupkyní. Článek

Evroá unie resp. dříve Evroé společenství1 (dále jen ES) je budována na principu nadstátnosti, subordinace členských států Evroé unii, tedy podřízení se její vůli v rozsahu na ní delegované pravomoci. V souvislosti s tím získala Evroá unie resp. dříve Evroé společenství 1 Vstupem Lisabonské smlouvy. Stránka 4 z 49 í. Co je Evroá unie? Evroá unie je založena na mezinárodní smlouvě, která ve své preambuli uvádí, že členské státy (Lisabonská smlouva z roku 2009 tj.-Smlouva o fungování EU a Smlouva o EU, která vybavila EU samostatnou právní subjektivitou a upravila práva a povinnosti institucí EU) a) jsou rozhodnuty položit základy stále užšího svazku. Tato smlouva představuje novou etapu v procesu vytváření . stále užšího svazku mezi národy Evropy, v němž jsou rozhodnutí přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům. Unie je založena na této smlouvě a na Smlouvě o fungování Evroé unie (dále jen Smlouvy). Tyto dvě smlouvy mají stejnou právní sílu • Smlouva o fungování Evroé unie • Smlouva o Evroé unii • Charta základních práv Evroé unie • Protokoly • Primární právo tvoří ústavní základ práva EU SEKUNDÁRNÍ PRÁVO • Tvořeno právními akty - þl. 288 SFEU • Legislativní akty (dle þlánku 288 a 289 SFEU), které jsou přijímány buď řádný

6 2. Žaloba na neplatnost Evroá unie je v čl. 2 Smlouvy o Evroé unii (dále pouze SEU) 7 charakterizována jako právní stát. Všeobecný princip právního státu 8 SDEU s odkazem na tehdejší Evroé spole čenství vyložil v případu Les Verts.9 Ve svém rozsudku SDEU kvalifikoval Evroé spole čenství jako právní spole čenství a z toho vyvodil, že členské. Podle čl. 2 Smlouvy o Evroé unii je Evroá unie založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin Příručka Jak učit o Evroé unii je proto důležitým dílem. Učitelům na střed- Evroá unie osvojila a něco pod ním jistě rozumí. Možná ne o moc víc než Ptát se jich na to, co si myslí o smlouvě z Nice, nemá velký význam, ledaže by tazatelovým cílem bylo pro Jednotný institucionální systém a orgány Evroé unie. Vývoj orgánů společenství. Dne 25. července 1952 vstoupila v platnost Smlouva o Evroém společenství uhlí a oceli (Smlouva o ESUO), kterou byl v Evropě zahájen proces spolupráce, který se vžil pod názvem proces sjednocování Evropy nebo také proces evroé integrace Mezi práva a povinnosti občanů Evroé unie stanovených smlouvami, na nichž je Evroá unie založena, nepatří: 1) Právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. 2) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: Právo volit hlavu státu v členském státě, ve kterém mají prokazatelně trvalý pobyt nejméně po dobu pěti let

Smlouvy EU Evroá uni

Vlastní smlouva upřesňuje v čl. 5 rozsah pravomocí EU, v čl. 6 použití Listiny práv a svobod, v čl. 7 postup Rady EU ve věci porušení čl. 2 členským státem., v čl. 17 je popsána práce Evroé komise, z čl. 19 se lze dozvědět o existenci Soudního dvora EU. Ve Smlouvě o fungování EU je popsán mechanismus pravomocí a jejich uplatnění Maastrichtská smlouva nebo smlouva Evroé unie je jednou z nejdůležitějších dohod, které byly uzavřeny v rámci organizace této unie zemí. Tato smlouva byla podepsána 7. února 1992 a začala platit od listopadu následujícího roku Rozhoduje o nejzávažnějších politických a ekonomických otázkách a vymezuje směry, kterými se má Unie ubírat. Evroá rada rozhoduje na základě jednomyslnosti. Lisabonská smlouva zřídila stálého předsedu Evroé rady, který je volen na 2,5 roku. Prvním předsedou byl Herman Van Rompuy, kterého 1. prosince 2014. HMU je založena na dvou koncepcích: jsou jimi koordinace hospodářské politiky a fungování nezávislé měnové instituce - Evroého systému centrálních bank (ESCB). Definování hlavních směrů hospodářské politiky je úkolem Rady ministrů financí (která sdružuje ministry hospodářství a financí členských států Unie) Konstrukce Evroé unie vychází se Smlouvy o Evroé unii, tzv. Maastrichtské smlouvy uzavřené v roce 1992. Je založena na tzv. třech pilířích. První pilíř je tvořen.

d) v Radě při rozhodování o vhodných opatřeních k dosažení cílů stanovených smlouvami, na nichž je založena Evroá unie, podle čl. 352 Smlouvy o fungování Evroé unie, nejde-li o opatření nezbytná pro fungování vnitřního trhu. § 119 Vláda se neobává pozastavení práv vyplývajících pro členský stát ze Smluv, jež bude Lisabonská smlouva umožňovat v případech, kdy členský stát závažně poruší hodnoty, na nichž je Unie založena. Obdobné ustanovení ostatně obsahuje i již i stávající Smlouva o Evroé unii (čl. 7)

Evroá unie po Lisabonské smlouvě

Maastrichtská smlouva. Podpis Maastrichtské smlouvy dne 7. února 1992. Vstupem Maastrichtské smlouvy v platnost vzniká Evroá unie založená na rozšíření pilíře Společenství. Vytváří hospodářskou a měnovou unii a zřizuje dva nové pilíře: společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP) a spolupráci v. smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii jiří lenFeld, tomáš přenosil, kateřina nedvídková řada členských států evroé unie se v současné době potýká se závažný-mi ekonomickými problémy, které jsou způsobeny nejen globální hospodářskou krizí Základy práva Evroé unie pro ekonomy, 7. vydání. Oblíbená komplexní a přehledně zpracovaná učebnice unijního práva středního rozsahu vychází již v sedmém vydání, v němž byla aktualizována a doplněna o živou problematiku Evroé unie posledních několika let, jako je vystoupení členského státu, migrační.

V novém článku o základních právech (článek 6 Smlouvy o EU) je jednání orgánů EU a členských států, pokud uplatňují a provádějí právo Unie, podřízeno Listině základních práv Evroé unie, která odkazem v článku o základních právech vyžaduje právní závaznost na úrovni EU. Tato Listina základních práv. Dne 2. července vydaly strany z celé Evropy společné prohlášení. Ve stejný den podepsal prohlášení předseda Fideszu Viktor Orbán a komentoval ho: Před několika měsíci zahájil francouzský prezident celoevroou debatu o budoucnosti Evroé unie.Dnes, po dlouhých týdnech, ba měsících přípravných prací, podepsal prohlášení předseda největší polské vládní.

Evroá unie by neměla čekat na ústavu, strategii potřebujeme již nyní, říká Lefebvre. Ve vnitřních otázkách by se podle něj EU měla zaměřit na rozšiřování, posílení pravidel pro politiku eurozóny, posílení pravidel v sociální oblasti. EU by se měla dále zabývat mobilitou pracovníků či daňovou konkurencí NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/693. ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí program Spravedlnost a zrušuje nařízení (EU) č. 1382/2013. EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evroé unie, a zejména na čl. 81 odst. 1 a 2 a čl. 82 odst. 1 této smlouvy Návrhy právních předpisů založené na čl. 31 a 32 Smlouvy o Euratomu připravuje Evroá komise po obdržení stanoviska expertů z řad vědeckých odborníků členských států, zejména odborníků v oblasti veřejného zdraví. Členkou této skupiny expertů je za ČR Ing. Karla Petrová, ředitelka sekce pro radiační ochranu

Unie je založena na této smlouvě a na Smlouvě o fungování Evroé unie (dále jen Smlouvy). Tyto dvě smlouvy mají stejnou právní sílu. Unie nahrazuje Evroé společenství a je jeho nástupkyní. Cíle EU Nejprve v obecné rovině: Cílem Unie je podporovat mír, své hodnoty a blahobyt svých obyvatel Nová Smlouva o EU, podepsaná v roce 1997 v Amsterodamu, poprvé obsahuje hlavní principy EU a jejího práva přímo ve svém textu (čl. F): Unie je založena na principech svobody, demokracie, respektu k lidským právům a základním svobodám a na vládě práva... Instituce. Evroá rada Byla ustanovena v prosinci 1974 v Paříži hodnot, na nichž je Unie založena. Evroá komise p vyjmenovaných v článku 2 Smlouvy o Evroé unii. Je rovněž nezbytné pro zachování The Court reiterated that the EU is a union based on the rule of law in whic RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evroé unie, a zejména na článek 292 ve spojení s čl. 19 odst. 1 této smlouvy, s ohledem na návrh Evroé komise, vzhledem k těmto důvodům: (1) Podle článku 2 Smlouvy o Evroé unii je jednou ze základních hodnot Unie rovnost. Podle čl. 3 odst.

Evroá unie - Procesní modelován

Unie je zalo-žena na této smlouvě a na Smlouvě o fungování Evroé unie (dále jen Smlou-vy). Tyto dvě smlouvy mají stejnou právní sílu Článek 1 Smlouvy o Evroé unii tedy předpokládá vytváření stále užšího svazku mezi členskými státy EU, tj. stále užší či stále hlubší integraci členských. je založena evroá unie, zejména pak s čl. 4 odst. 3 smlouvy o evroé unii, jakož i s právem evroé unie, včetně práva procesního, je-li vyžadováno přijetí sekundárních právních předpisů. 2. tato smlouva se použije v míře slučitelné se smlouvami, na nichž je založena ev-roá unie, a s právem evroé unie.

Smlouva O Fungování Evroé Uni

la odlišná Evroá unie od té, kterou zavedla třináct let před-Lisabonská smlouva tuto ústavně novou Unii zavádí ne-přímo tím, že pozměňuje dvě stávající evroé smlouvy -dila, jak se o to snažila Ústavní smlouva. Podle Lisabonské smlouvy tedy platí, že Unie je založena na této smlouvě (tj Smluvní strany uplatňují a vykládají tuto smlouvu v souladu se smlouvami, na nichž je založena Evroá unie, zejména pak s čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evroé unii, jakož i s právem Evroé unie, včetně práva procesního, je-li vyžadováno přijetí sekundárních právních předpisů Postavení Evroé rady v institucionální struktuře Evroé unie je poměrně silné. Její vliv na fungování EU lze rozdělit do tří základních oblastí: artikulace národních zájmů a hledání společného stanoviska; Na půdě Evroé rady jsou představovány zájmy členských zemí. Ze své podstaty je založena na.

Smlouva o Ústavě pro Evropu - Wikipedi

Jak se vyznat v předpisech EU Bezpečnost práce, požární

na vytváření a fungování vnitřního trhu.12 Právní úprava cílů Unie vymezovala oblasti, ve kterých je možné uplatnit Unii svěřené komp etence, jejichž použití je limitováno cílem, kterého má být dosaženo.13 Lisabonská smlouva ve Smlouvě o Evroé unii přímo stanovila, že vymezení pravomoc Článek 2 Smlouvy o Evroé unii zní: Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností. Dne 19. května 2015 se Evroý parlament, v souladu s čl. 304 odst. 1 Smlouvy o fungování Evroé unie, rozhodl konzultovat Evroý hospodářský a sociální výbor ve věci. Zlepšení fungování Evroé unie využitím potenciálu. Lisabonské smlouvy . a k tématu . Možný vývoj. společného rozpočtu), rozšíření a budoucího financování Evroé unie. V rámci Agendy byly předloženy také první posudky Evroé komise na jednotlivé země usilující o vstup do EU. Amsterodamská smlouva Amsterodamská smlouva pozměnila a doplnila Smlouvu o Evroé unii z roku 1992. Byla podepsána v červnu 1997 a. Evroá unie je mezinárodní organizací vybavenou vcelku efektivními nástroji prosa-zování práva vůči jejím členským státům. Základní mechanismus prosazování unijního práva obsažený v článku 258 Smlouvy o fungování EU (dále jen SFEU) je v tuzemsk

Dějiny Evroé unie - Wikipedi

K ČL. 6 ODST. 2 SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII O PŘISTOUPENÍ UNIE K EVROPSKÉ ÚMLUVĚ O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY na následujících ustanoveních, která se připojují ke Smlouvě o Evroé unii a ke Smlouvě o fungování Evroé unie: Článek Nástin možné zásadní přestavby Evroé unie - z pohledu právníka. 30. 06. 2016 20:00:00. Úvaha o tom, jak by mohla být reformována Evroá unie, aby vybředla ze současné mnohavrstevné krize, která je důsledkem přemíry centralismu a nepokorných vizí levicových pokrokářů, z pohledu právníka se specializací na.

Evroá unie - Novinky

Evroá rada v prosinci 2010 rozhodla o vytvoření trvalého Evroého mechanismu stability (ESM), který měl v roce 2013 nahradit uvedené dočasné nástroje EFSF a EFSM. Vznik tohoto mechanismu umožnilo doplnění článku 136 Smlouvy o fungování Evroé unie. ESM byl nakonec spuštěn oproti původním plánům dříve, a to k 15. Evroá integrace, politická identita a demokracie. Kniha Christophera Bookera a Richarda Northe Skryté dějiny evroé integrace umožňuje české veřejnosti seznámit se s alternativní interpretací evroé integrace, která je zajímavým doplněním tradičních integračních příběhů. Nejedná se v pravém slova smyslu o. Známý novinář a komentátor Martin Komárek si v krátkých a vtipných textech, k nimž předmluvu napsal Michal Horáček, bere na mušku velké množství našich předsudků, domněnek, znalostí a neznalostí o Evroé unii. Jeho úvahy, určené nejširšímu publiku, používají jednoduchých vět a prostých příkladů

Evroá unie je výsledkem dlouhodobého integračního procesu. Ke svému dnešnímu postavení globálního hráče a vědomí globální odpovědnosti dospěla přes vytvoření vědomí evroého. apod. Zásadní změny v tomto směru přinesl Jednotný evroý akt (účinný od roku 1987), Smlouva o Evroé unii neboli. 14. územím se v případě Arménie rozumí území Arménské republiky a v případě Evroé unie a jejích členských států pevninské území, vnitřní vody a teritoriální moře členských států, na které se vztahují Smlouva o Evroé unii a Smlouva o fungování Evroé unie za podmínek 1 Rozhodnutí Evroé rady 2011/199/EU ze dne 25. března 2011, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evroé unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro (Úř. věst. L 91, s. 1). 2 Nový odstavec 3 článku 136 SFEU