Home

Hlasové vazy

Hlasivky jsou dva pružné vazy, které slouží ke tvorbě hlasu. Uloženy jsou na přední straně hrtanu, kde je chrání chrupavka hlasivková. Mezi oběma vazy je ve tvaru trojúhelníku umístěna hlasová štěrbina. Právě na tomto místě vzniká hlas Napjaté hlasové vazy se při úzké štěrbině rozechvívají proudem vzduchu výdechu. Výška (kmitočet) tónu závisí na délce, napětí a tloušťce vazů. Jeho intenzita (amplituda kmitů) pak na intenzitě vzdušného proudu. Zvuk vznikající v hlasivkách je odlišný od barvy lidského hlasu. Z původního slabého zvuku se do. Hlasivky jsou párový orgán v hrtanu umožňující vznik hlasu. Strukturu hlasivky tvoří hlasivkový sval, hlasový vaz a sliznice.Hlasivky jsou vepředu přichyceny ke štítné chrupavce a vzadu k hlasivkové (arytenoidní) chrupavce. Vzduch, který při výdechu prochází hlasivkovou štěrbinou, může rozechvívat napjaté hlasivky, čímž vzniká hlas Tyto hlasivkové vazy pokrývá sliznice, která vytváří hlasové valy - hlasivky. Mezi oběma hlasivkami je průchod (hlasová štěrbina). Při dýchání jsou svalové vazy ochablé a hlasová štěrbina je otevřená. Při řeči nebo zpěvu drobné svaly hrtanu napínají hlasivkové vazy, čímž se mění šířka hlasové štěrbiny

O nemocích hlasivek. Nemoci hlasu mohou být dány různými záněty, ale také alergií, úrazem, neurologickým onemocněním, hormonálními poruchami, psychickou nerovnováhou či pooperačními stavy.. Nejčastějšími nemoci hlasivek jsou: zánět hlasivek: Dochází k němu zpravidla při zánětu hrtanu, protože hrtan obsahuje hlasové vazy. . Projevuje se chrapotem, obtížemi. vazy hlasové: nepravé (plicae vestibulares): resp. epitel, v lamina propria serózní žl. pravé (plicae vocales): podkladem jsou silné paralelní svazky elast. vláken (ligg. vocalia), vrstevnatý dlaždicovitý epitel; X! rovnoběžně s vazy jsou uspořádány svazky příč.-pruh. svalstva (m. vocalis) => ovládání napětí hlas. vaz (hlasivky, pravé vazy hlasové) •hlasovou štěrbinu (rima glottidis) Tři části laryngu: 1) Vestibulum laryngis: • začíná kraniálně vchode do hrtanu, kaudálním směrem se nálevkovitě zužuje a končí u rima vestibuli 2) Glottis: • je zúžená, střední část dutiny hrtanov hlasové vazy nebo epiglottis, metastazován hlasivky . je možné •infraglotický karcinom: nachází se pod pravými hlasovými. vazy. a m. Chrupavky hrtanu jsou spojeny drobnými klouby, které umožňují jejich vzájemný pohyb.Pohyb chrupavek je prováděn třemi skupinami krátkých hrtanových svalů, jejichž působením dochází k napínání, přibližování a oddalování hlasivkových řas (hlasové vazy jsou pokryty sliznicí, čímž teprve vznikají slizniční hlasové řasy)

Hlas jest zvuk povstávající ve chřtánu jako píšťale se dvěma blanitými jazýčky.Vazy hlasové, řasy sliznice chřtánu táhnoucí se od hrany chrupavky štítové k výčnělkům obou chrupavek konvicovitých, přiblíží se pohybem svalů chřtánových tak, že uzavírají úzkou štěrbinu, hlasivku hlasové vazy, napjaté mezi chrupavkou štítnou a chrupavkami arytenoidními. Hlasová štěrbina a hlasové vazy společně tvoří glottis. Hlasová štěrbina je u dospělých nejužší místo hrtanu. U dětí je nejužší místo níže v subglotickém prostoru cca 1 cm pod hlasovými vazy. Pod hlasovými vazy se nachází prostor Jsou zde umístěny hlasové vazy a drobné svaly, které se podílejí na udržování napětí těchto vazů a na tvorbě hlasu. Hlasivky tvoří předěl mezi horními a dolními cestami dýchacími. Vstup do dolních cest dýchacích uzavírá příklopka hrtanová (epiglotis). Dolní dýchací cesty . Tuto část dýchacího systému dělíme Hlasové ústrojí profesionálního mluvčího je vystavováno značné námaze, zejména když musí mluvit v hlučném nebo prašném prostředí. Škodlivé je pro hlas kouření, jež vede k překrvování hlasivek (jejich sliznice je pak zranitelnější), neblaze působí řečové výkony při nachlazení je to krátká trubice, složená z pěti chrupavek, které jsou vzájemně spojeny klouby, svaly a vazy. Uvnitř je vystlán sliznicí. Je zde uloženo hlasové ústrojí, které tvoří dvě pružné vazy napnuté mezi štítnou chrupavkou a chrupavkami koncovými. Hlasové vazy a svaly tvoří společně se sliznicí tzv. hlasivky

Hlasivky - příznaky a léčb

Elastické vazivo. Elastické vazivo je na stavbě pohybového systému ve své čisté formě zastoupeno spíše vyjímečně. Z převážně elastického vaziva jsou vytvořeny žluté vazy (ligg. flava), závěsný vaz pyje (lig.suspensorium penis), hlasové vazy (ligg. vocalia) a úponové elastické šlachy hladké svalovi­ny a mimických svalů Uvnitř hrtanu jsou dvě jemné řasy, ovládané svaly a zvané hlasové vazy. Především zde se vytváří hlas. Tyto vazy neboli hlasivky jsou něco jako pohyblivé přepážky vystupující ze stěn hrtanu. Jejich hlavním účelem je otvírat a zavírat se, a tak umožnit vzduchu, aby proudil dovnitř a ven, a také zabránit průchodu. Část glotická představuje pravé hlasové vazy, mezi nimiž je hlasová štěrbina. Část sublotická se nachází pod hlasivkami a volně navazuje na průdušnici (tracheu). Etiologie. Vznik karcinomů v oblasti hlavy a krku může být vyprovokován nejrůznějšími příčinami, nejvíce zde působí vlivy zevního prostředí. Kromě pravých vazů hlasových má ještě jeden pár hlasivek, tzv. nepravé hlasové vazy. Na rozdíl od člověka mohou kočky vydávat zvuky jak při výdechu, tak při vdechu. Zvuky vznikají napětím hrtanových svalů a rychlostí, jakou je vzduch hnán přes hlasové vazy. Hlásky jsou ještě dotvářeny tvarem tlamičky

hlasové vazy, hlasivky, které jsou spojeny chrupavkami. Hrtan je vystlán sliznicí, je tvořen vazivem a výstelkou. Vazivo je řídké, čili je schopno pojmout spoustu tekutiny a následně otékat. 2.2.1 Hlasivky (plicae vocales) Hlasivky jsou hlavní fonační orgán, který se vyskytuje u většiny savců. Výjimkou jsou čápi Patologie dýchacího systému a pleury Z. Kolář Larynx Trachea Bronchy, bronchioly Plicní alveoly Pleura Patologie laryngu (hrtanu) a trachey (průdušnice) Vývojové anomálie tracheoesofageální píštěl: vzácná, možnost aspirace potravy esofageální atresie spojená s tracheoesofageální píštělí: častější a závažnější Různé léze trauma (iatrogenní, tracheostomie.

Hrtan - Wikipedi

 1. Protože mají muži hlasové vazy delší, je jejich hlas hlubší. STAVBA PLIC. Pravá plíce je tvořena třemi laloky, levá dvěma. Plíce jsou uloženy v dutině hrudní, která je vystlána tenkou blánou POHRUDNICÍ. Plíce jsou kryty blánou POPLICNICÍ. Mezi poplicnicí a pohrudnicí je malé množství tekutiny, která usnadňuje.
 2. i částečka, která pod tuto příklopku pronikne a následuje prudký záchvat kašle
 3. Tab. 2 - Klasifikace nádorů hrtanu 1. Supraglotis (C 32.1) Epiglotis (včetně hraniční zóny) a) suprahyoidální epiglotis (včetně volného okraje epiglotis, lingválního (C10.1) b) aryepiglotická řasa c) oblast arytenoidní Supraglotis (bez epilaryngu) d) infrahyoidální epiglotis e) ventrikulární řasy (nepravé hlasové vazy) f) sinus Morgagni 2
 4. Zavedení Montgomeryho T tubusu je proti tracheostomii pro pacienta méně invazivní metodou. Montgomeryho T tubus (obr. 1) je konstruován tak, že dvě širší ramena jsou zavedena intratracheálně, pod hlasové vazy a nad bifurkaci trachey, zatímco kratší a užší část je vyvedena mezi tracheálními prstenci. Obr. 1
 5. Carlin, laryngoskopie - buď nepřímá, kdy zrcátkem prohlédne vazy hlasové a okolí, ale to asi ne. Potom je přímá laryndoskopie, při které se proniká mezi hlasové vazy a vyšetřuje se i oblast pod nima a průdušnice
 6. Etiologická agens •Původci infekcí dýchacích cest jsou -Bakterie (např. Klebsiella pneumoniae) -Viry (např. Rhinoviry) -Mykotické organismy (např
 7. hlasové vazy. ilustrace. obrázek. Ilustrace a obrázky Hrtanové vazy. Ilustrace a obrázky Jan Jessenius. Portréty osobností Kostra člověka. Školní testy Oddálení hlasových vazů . Ilustrace a obrázky Plíce, srdce, alveoly.

jako hlasové vazy velice jemnou a lehce zranitelnou sliznicí - hlasivkovou řasou. 1.2.2 Histologické vrstvy hlasivek Hlasivky tvoří 3 tkáňové vrstvy: Epitel Podslizniční vrstva přecházející v hlasivkový vaz Svalová vrstva Povrch hlasivky tvoří vrstevnatý dlaždicový epitel, který vytváří tenké, pružn pokud jsou hlasové vazy u sebe, nezavádět (žádné násilí) - prodýchat, počkat do nastoupení relaxace, prohloubit rourka se zavádí u dospělého na 20-24 cm, u dětí zhruba na vzdálenost (24 + věk) : 2, respektive trojnásobek průměru rourky v c hlasové vazy. Pohyb chrupavek v jednotlivých skloubeních je zajištěn příčně pruhovanými svaly. Tyto svaly se dělí na vnitřní a vnější. Dle polohy je dělíme do tří skupin: přední, laterální, zadní. (Naňka; Elišková, 2009) K upevnění svalů slouží kost zvaná jazylka, která j Od chrupavky štítné k předním koncům chrupavek hlasivkových jsou napjaty dva páry hlasových vazů, vzduch vytlačovaný z plic při výdechu rozechvívá hlasové vazy, tím se rozpohybuje vzduch i v horních cestách dýchacích a jeho chvěním vzniká hlas. U muže jsou hlasivky delší, proto je u nich hlubší hlas

Hlasivky - Wikipedi

 1. Hlasové ústrojí představují hlasové vazy mezi hlasivkovými chrupavkami a chrupavkou štítnou. Hlasových vazů jsou dva páry: pravé (horní), mezi nimiž je hlasová štěrbina, a nepravé (dolní) - vydechovaný zvuk rozechvívá pravé hlasové vazy. Průdušnic
 2. nepravé hlasové vazy. Část glotická představuje pravé hlasové vazy, mezi nimiž je hlasová štěrbina. Část subglotická se nachází pod hlasivkami a volně navazuje na průdušnici (tracheu). 4. Etiologie (příčiny vzniku) nádorů hlavy a krk
 3. mají þervenou barvu, níže pravé vazy hlasové bílé barvy. Prostor mezi oběma hlasovými vazy se rozšiřuje a vytváří hrtanovou komoru. K hlasivkovým chrupavkám se upínají vnitřní hrtanové svaly, ovládající pohyb chrupavek, kterým mění napětí a postavení hlasivek a tím šíři hlasové štěrbiny (Zouharová, 2010)

***Vznik lidského hlasu :: MEF - J

Princip těchto pomůcek k zajištění dýchacích cest spočívá v tom, že jsou zavedeny nad hlasové vazy do úrovně hypofaryngu nebo do blízkosti kořene jazyka.(7) První jednoduché pomůcky byly vyvinuty ve Velké Británii již před druhou světovou válkou, ale nenašly širší klinické použití - Hlasivky neboli hlasové vazy Hlasivky tvoří hlasový sval krytý hlasovým vazem. Jeho velikost (tloušťka) závisí na trénovanosti podobně jako u jiných svalů a cvičením ho lze posílit. Povrch hlasivek kryje sliznice. Pohyb hlasivek při fonaci umožňují hlasivkové klouby. - Plíce - Hrtanové sval Její součástí jsou hlasové vazy a hrtanová příklopka (epiglotis), která brání zatékání slin a potravy do průdušnice a do plic. Pokud se přece jen - byť nepatrná částečka dostane pod příklopku, dojde reflexně k prudkému záchvatu kašle, který má pomoci cizí tělísko odstranit

Nemocné hlasivky - Rodicka

hlasivkové štěrbiny, napjaté hlasové vazy se proudem vzduchu při výdechu rozechvívají a vzniká tón. Slabiky a slova pak tvoříme v dutině ústní různou polohou jazyka a rtů. Slouží k tvorbě zvuků pomocí pohybu hrtanových svalů, které jsou přenášeny na chrupavky a způsobují přibližování nebo oddalován Náš nejlepší hlasový imitátor Václav Faltus, který v těchto dnech slaví své 65. narozeniny (1995). Kamera M. Gábor. Scénář a režie P. Zelenk

Čím pevněji se hlasové vazy napnou, tím rychleji kmitají a tím vyšší tóny se vytvářejí. Naproti tomu, čím více jsou povolené, tím hlubší tóny vydávají. 5 Po opuštění hrtanu vstupuje proud vzduchu do horní části hrdla zvaného hltan. Pak pokračuje do úst a nosních průchodů Hrtan je totiž tvořen soustavou chrupavek a vazivových membrán. Obsahuje také právě hlasivky, což jsou hlasové vazy, spojené s chrupavkami. Existuje několik druhů zánětu hrtanu, některé typy úzce souvisí právě s hlasivkami a vznikem zánětu v jejich okolí Hlasové vazy a svaly tvoří společně se sliznicí tzv. hlasivky. Mezi nimi je průchod zvaný hlasová štěrbina. Průdušnice. je trubice složená z chrupavčitých prstenců a spojuje hrtan s plícemi. Při kořeni plic se rozděluje na pravou a levou. Průdušky. Hlasové ústrojí (hlasivky) představují hlasové vazy mezi hlasivkovými chrupavkami a chrupavkou štítnou. Hlasových vazů jsou dva páry: pravé (horní), mezi nimiž je hlasová štěrbina, a nepravé (dolní) - vydechovaný zvuk rozechvívá pravé hlasové vazy Hrtan je tvořen chrupavkami: štítná, prsténčitá, 3 hlasivkové chrupavky s 2 hlasovými vazy (hlas), oddělení od hltanu zajišťuje hrtanová příklopka. Průdušnice a průdušky Průdušnice - trubice, navazující na prsténčitou chrupavku hrtanu, v krčním úseku leží na bocích laloky štítné žlázy

Memorix anatomie - 3True Wireless slúchadlá JBL Reflect Flow, čierne | OKAY

Hrtan Fotografický interaktivní atlas člověk

 1. pod hlasové vazy •Aspirace • 8 - Kontrastní látka se dostává pod hlasivkové vazy; zůstává zde viditelné reziduum k.l. bez známek reflexního kašle Rosenbek, JC, et al., Dysphagia 11:93-98, 1996 . Normální polykání - víceméně normální polykac
 2. Chce-li ale člověk mluvit, hlasivkové vazy se pomocí okolních svalů napnou a rozechvějí se, když je přes ně vytlačován vzduch z plic. Výsledkem je zvuk. Čím více jsou hlasivkové vazy napnuty, tím rychleji vibrují a tím vyšší hlasové tóny vznikají. Naproti tomu, čím jsou vazy volnější, tím jsou tóny hlubší
 3. Hrtan také obsahuje hlasové vazy, které se podílejí na tvorbě hlasu. Laryngitida je způsobena v 99 % případů virovou infekcí . Bakterie se na vzniku laryngitidy podílejí velmi vzácně a spíše jsou komplikací probíhajícího onemocnění, než jeho původcem
 4. aspirace (penetrace - průnik bolu nad hlasové vazy, aspirace - průnik bolu pod hlasové vazy, tj. do dolních dýchacích cest). 3 2. Ezofageální dysfagie - je u pacientů po CMP z velké části důsledkem obtíží ve faryngeáln
 5. Muži mají hlasové vazy delší, a proto i jejich hlas je hlubší. Z hrtanu proudí vdechovaný vzduch do průdušnice, rovněž vyztužené chrupavkami. Průdušnice se větví na dvě průdušky, které se zanořují do pravé a levé plíce. Průdušnce i průdušky jsou vystlány vlhkou sliznicí, která má na povrchu řasinky
 6. přiblíží - semknou, hlasová štěrbina se uzavře a pod hlasivkami roste tlak vzduchu. Jakmile tento tlak dostatečně vzroste, výdechový proud oddálí na malý časový zlomek hlasové vazy , část vzduchu unikne, tlak se sníží a hlasivky se opět pružně uzavřou. Vzniká periodické chvění, které je zdrojem zvuku - tón
 7. hlasové vazy, pacient netrpí dysfonií ani chronickým ka lem. Fonace je pln zachovaná a pacient nepoci uje významná omezení p i komunikaci s okolím. Montgomeryho T tubus byl zkonstruován otorino laryngologem z Bostonu Williamem Montgomerym v roce . Jeho pou ití u nenádorové tracheáln

Hrtan se skládá z celé řady chrupavek, vazů, svalů a sliznic, jež jsou uspořádány tak, aby chránily citlivé vnitřní hlasové ústrojí. A. Složení hrtanu. Hlavní části tvoří: chrupavka prstencová, chrupavka štítná, chrupavka hlasivková, příklopka hrtanová, hlasivkové vazy, hrtanové svalstvo hlasivkové vazy se teprve vyvíjejí, že má malé rezonanční dutiny a špatně ovládá dech.7 Je nutné poznamenat, že dětské hlasové ústrojí má své anatomicko-fyziologické odlišnosti od hlasového ústrojí dospělých. Uþitel si musí být těchto zvláštností vědom, aby při své práci dětskému hlasu neublížil Hlasové vazy mezi sebou uzavírají a otevírají hlasovou štěrbinu, kterou proudí vysokou rychlostí vzduch nutný pro rozkmitání hlasivek a tím tvorbu hlasu. Hrtan je od hltanu oddělen hrtanovou příklopkou, která se při polykání potravy přiklápí na hrtan a tím zabraňuje vdechnutí potravy nebo tekutin Tyto hlasivkové vazy pokrývá sliznice, která vytváří hlasové valy - hlasivky. Mezi oběma hlasivkami je průchod (hlasová štěrbina). Při dýchání jsou svalové vazy ochablé a hlasová štěrbina je otevřená. Při řeþi nebo zpěvu drobné svaly hrtanu napí-nají hlasivkové vazy, þímž se mění šířka hlasové štěrbiny

 1. Chrapot je příznakem, který poukazuje na poruchu v oblasti horních cest dýchacích, přesněji řečeno v oblasti hlasivek. Většinou se jedná o krátkodobé postižení hlasivek při virové infekci, ale vyloučeny nejsou ani vážnější příčiny - chrapot trvající déle než tři týdny by proto měl být důvodem pro konzultaci s lékařem
 2. Nedomykavost hlasivek. Hlasivky se nacházejí v hrtanu, jsou uloženy vodorovně, až pod hrtanovou příklopkou (epiglotis), tj. uprostřed hrtanu. Jsou fonačním orgánem, takže vytváří hlas. Základní součásti hlasového ústrojí jsou hlasivkové řasy tvořené záhyby sliznice, hlasivkovými vazy, které jsou spojené se svaly.
 3. Hrtan a hlasové ústrojí- chrupavka štítná poloha hlas. vazů při dýchání hlasové vazy (poloha při tvorbě hlasu - napínají se a přikládají k sobě hlasová štěrbina Dýchací svaly Dýchací pohyby Vitální kapacita plic. Author: Porschova Dana Created Date

Základy Funkční Anatomie Člověk

Hrtan - je tvořen několika chrupavkami, mezi nimiž jsou nataženy hlasové vazy (hlasivky), u vstupu do hrtanu je hrtanová příklopka, která odděluje dýchací cesty od trávících Průdušnice, průdušky a průdušinky - jsou chrupavčité trubičky vedoucí do pli 4. Teorie a zásady hlasové hygieny: Co hlasivky ničí a nesnášení a co naopak milují a potřebují (12:39) všechny podstatné a praktické informace, které je třeba vědět, abyste pochopili pravidla hlasové hygieny a poznali pekelné hlasové třináctero i sedm věcí, které hlasivky milují. 5 a řeči. Hlasové ústrojí (hlasivky) představují hlasové vazy mezi hlasivkovými chrupavkami a chrupavkou štítnou. Hlasových vazů jsou dva páry: pravé (horní), mezi nimiž je hlasová štěrbina, a nepravé (dolní) - vydechovaný zvuk rozechvívá pravé hlasové vazy.(15) Štítná chrupavka - Cartilago thyroidea

nejsou hlasové vazy viditelné (grade 3) (Hodzovic, 2003) Speciální laryngoskopické lžíce, videolaryngoskopie . Historie cLMA. chrupavky (od nich jsou ke štítné chrupavce napjaty hlasové vazy, štěrbinou mezi nimi proudí vzduch, rozechvívá vazy a vzniká zvuk), hrtan je od hltanu oddělen hrtanovou příklopkou (epiglottis) o Průdušnice (trachea) - asi 12cm dlouhá trubice tvořená chrupavkami hlasové vazy > o HAC 08 Hlasové vazy (hlasivky), které jsou normálné otevtené, jsou pti mluvé uzavteny pomocí svalstva hrtanu. Tyto vazy jsou proudem vzduchu rozechvívány a tím vytvátejí žádané zvuky a tóny. Jaké jsou pnclny vzniku zánëtu hrtanu? Nejëastëjší pfíëinou je infekce v oblasti nosohlta Vlastní hlasové ústrojí je uloženo v hrtanu. Hrtan se nachází na přední straně krku, kde je dobře viditelný i hmatatelný, dolní částí navazuje na průdušnici, horní částí je připevněn ke kosti jazylkové. Nachází se vlastně na místě, kde spolu komunikují cesty dýchací a polykací. V zadní části krku je mezi hrtanem a krční páteří vchod do jícnu Hlasové vazy a svaly tvoří společně se sliznicí tzv. hlasivky. Mezi nimi je průchod zvaný Hlasová štěrbina. Průdušnice; je trubice složená z chrupavčitých prstenců a spojuje hrtan s plícemi. Při kořeni plic se rozděluje na pravou a levou. Průdušky

Hlas - leporelo.inf

Studium morfologických aspektů horních cest dýchacích se zaměřením na hlasové vazy člověka. Cílem je rozlišit a určit hustotně a stavebně rozdílné složky hlasového aparátu a na digitální úrovni vytvořit trojrozměrný model lidského hrtanu jako podklad pro individuálně programovatelné konstrukce hlasových náhrad. vazy a pirovnal je ke strunám. Albrecht von Halleř r (1708-1777) pozoroval a popsal, že výška tónu je závislá na rychlosti vibrace hlasivek. Dále popsal jako zásadní pro hlasovou rezonanci prostory hrdla, dutiny nosní a vedlejší nosní dutiny. V roce 1839 Johanne Muller (1801-1878

Dýchací systém - ucebnice

Tracheální rourka se zavádí pod přímou kontrolou zraku za hlasové vazy pomocí laryngoskopu. Důležitá je správná poloha hlavy: mírná flexe v cervikotorakálním přechodu a záklon v atlantookcipitálním kloubu. Při této poloze dojde k postupnému vyrovnání různých částí dýchacích cest a je umožněna vizualizace. Hlasové vazy a svaly tvoří společně se sliznicí tzv. hlasivky. Mezi nimi je průchod zvaný hlasová štěrbina. Průdušnice. je trubice složená z chrupavčitých prstenců a spojuje hrtan s plícemi. Při kořeni plic se rozděluje na pravou a levou. Průdušky Obvyklý postup je nasazení tracheální rourky na optický kabel fibroskopu, orientace v oblasti laryngu, zavedení fibroskopu skrze hlasové vazy a sesunutí rourky do dolních dýchacích cest. Fibrooptickou intubaci ztěžuje především přítomnost krvavé sekrece v dutině ústní Hlasové vazy jsou: 4 3 2. Videokymografie se používá k vyšetření: epiglotis hlasivek nosní mandle. V léčbě hlasových uzlíků se využívá: antibitoika kortikoidy hlasová reedukace . Dutina bubínková obsahuje: bubínek sluchový nerv středoušní kůstky hlasové vazy - ligg. vocalia - hlasivky, hrtan = larynx úponové elastické šlachy hladké svaloviny a mimických svalů elastické vazivo je především u dětí velmi plastické a snadno přizpůsobivé tahu a tlaku - orgány se rychle vracejí do původního stavu - cév

5.2.2 Ústrojí hlasové (fonační) - Masaryk Universit

Dýchací soustava - Vše o koních a koňské duš

Video: Vazivová tkáň - vazivo - Fakulta tělesné výchov

Zlepšení hlasu, používání mikrofon

PPT - Dýchací soustava PowerPoint Presentation, freePřiblížení hlasových vazů | datakabinetPPT - Fyziologie dýchacího systému PowerPoint PresentationPPT - Akutní respirační selhání PowerPoint PresentationTrue Wireless sluchátka JBL Reflect Flow, černá | OKAYEndotracheální intubace (pediatrie) – WikiSkripta