Home

Představitelé neoklasické ekonomie

6.Neoklasická ekonomie - hlavní rysy, nejvýznamnější ..

Neoklasická ekonomie. , neoklasická teorie - ekonomický teoretický systém odlišující se od klasické ekonomie uplatněním marginalismu. Těžištěm neoklasické ekonomie je ekonomické chování jedinců na trzích. Zájem je věnován alokaci omezených zdrojů při souběžných cílech ve statiské analýze, nikoli (jako u. Pro klasické ekonomy byla kvantitativní teorie peněz nástrojem, sj ehož pomocí se snažilivysvětlit změny cenové hladiny (P). Na jejich klasickou verzi kvantit ativní teorie peněznavázali a dále ji rozpracovali představitelé neoklasické ekono mie. Alfred Marshall (1842-1924) aArthur Cecil Pigou (1877-1959) vypracovali model peněžních zůstatků. Sou běžněsnimi rozvíjel kvantitativní teorii prostřednictvím transakční rovn ice směny americkýekonomIrvingFisher(1867-1947) Neoklasická ekonomie | Studijní materiály, maturitní otázky. 7. Neoklasická ekonomie. - odmítá matematizaci ekonomie, vyznačuje se (zejména pozdější představitelé) důsledným liberalismem. - vytvořila specificky rakouskou teorii rozdělování - teorii imputace (Menger). - odlišný pohled na tržní rovnováhu než. vytvořena v 2.pol. 20. st. jako pokračovatel neoklasické ekonomie. k jejím hlavním podobám patří: monetaristická teorie. ekonomie strany nabídky (A. Laffer)- důraz na význam ekon. motivací a omezení stát. regulace zvyšující náklady firem. liberální pohled na ekon. realitu

Neoklasická ekonomie: anglická, švýcarská a rakouská škola

Proto představitelé školy odmítají jakékoliv zásahy státu do ekonomiky. n Robert E. Lucas ( 1937 - 200? ) n Nejvýznamnější představitel školy racionálních očekávání. n Jeho hlavní přínos pro vývoj ekonomie spočívá v aplikaci hypotézy racionálních očekávání, kterou v roce 1961 formuloval John Muth ekonomie neoklasická - současné souhrnné pojmenování několika škol ekonomie, resp. národní ekonomie, jejichž východiskem a základem je teorie ceny a hodnoty rozvinutá na principech teorie mezního užitku.Někdy se pro e.n. používá název marginalismus.Tento směr mění oproti předchozím proudům předmět i metodu zkoumání: orientuje se na analýzu dílčí a.

Neoklasická ekonomie - Wikipedi

  1. Ekonomie blahobytu: Protipól ekonomiky bohatství. Teorie blahobytu navazuje na neoklasické učení A.Marschalla a V.Pareta. Zkoumá podmínky dosažení maxima společenského blahobytu při daných omezeních,tj. daných výrobních faktorech, které má společnost k dispozici, a v závislosti na potřebách, které mají být uspokojeny
  2. Představitelé neoklasické ekonomie tvrdí, že ekonomie by měla být oddělena od politologie a měla by řešit problémy ekonomické bez návaznosti na otázky politické. Neoklasická ekonomie se dále štěpí na Rakouskou školu (na tuto navazuje neorakouská škola), Anglickou (Cambridge) školu a švýcarskou školu (Laussane)
  3. PŘEDMT EKONOMIE Ekonomie je věda, která se zabývá spoleenskou realitou zvanou hlavní představitelé Adam Smith a David Ricardo; poprvé použit pojem neviditelné ruky trhu. Jde o soudobou podobu neoklasické ekonomie, hlavní představitel Milton Friedman. 17. TEORIE POTŘE

Představitelé ekonomie Paul Anthony Samuelson •Americký uznávaný profesor ekonomie, autor mezinárodně uznávané učebnice ekonomie, jeden z hlavních představitelů neoklasické syntézy a nositelNobelovy ceny z roku 1970. •Jeho učebniceEconomics se dočkala 19 vydání. Arthur Betz Laffer •Je americkýekonom, byl poradce. ekonomika vázaná na územní veřejnou správu (obec x podnikatelé, podpora podnikání) Představitelé Poátky neoklasické ekonomie ( pol. 19. stol. 3. Třetím rysem je nespokojenost s kauzálním empirismem klasické a neoklasické ekonomie, který je nutno nahradit detailními kvantitativními výzkumy. Představitelé institucionalismu se zabývali popisem sociálních jev ů, které nazývali institucemi

Ekologická ekonomie je specifický směr v rámci heterodoxní ekonomie.Zabývá se především environmentálními souvislostmi ekonomické činnosti (produkce a spotřeby). Často se přitom svými předpoklady ohledně pojetí ekonomiky jako celku, ale i chování jednotlivých aktérů v ní, vymezuje vůči středoproudé environmentální ekonomii, vycházející z neoklasické ekonomie Moderní doba - vznik a obecná charakteristika neoklasické ekonomie - rakouská subjektivně psychologická škola, škola cambridgeská, škola lausenská a německá historická škola. Od neviditelné ruky trhu k viditelné ruce státu - ekonomie blahobytu, keynesiánství ( Keynes a stockholmská škola, keynesiánská ekonomie) Colbert, Jean Baptiste, Hlavní představitelé merkantilismu Columella, Lucius Iunius Moderatus, Charakteristika antických ekonomických názorů Condillac, Etienne de, Předchůdci teorie mezní užitečnosti Cournot, Antoine Augustin, Předchůdci neoklasické ekonomie Anglo-americká větev neoklasické ekonomie se formuje s mírným časovým odstupem (90.léta), ale její vznik znamená přesun centra neoklasicismu do těchto zemí. Jejími hlavními představiteli byli A. Marshall (1842-1924) v Anglii a J. B. Clark (1847-1938) v USA Otázka: Ekonomie jako věda Předmět: Občanské a společenské vědy Přidal(a): Jan Novák Předmět ekonomie a vztah k jiným vědám Ekonomie jako věda (ekonomická teorie) se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika (ekonomická praxe), vzniká asi ve druhé polovině 18. století. Ekonomie objasňuje zákonitosti hospodářské činnosti lidí

Neoklasická ekonomi

7. Neoklasická ekonomie Studijní materiály, maturitní otázk

  1. Ekonomie je vědeckou disciplínou, tudíž lze předpokládat, že je v jejím rámci používána celá řada Touto snahou se řídili představitelé různých ekonomických škol a vzniklo tak mnoho růz-ných přístupů k (makro)ekonomii. telné ruky trhu a odmítal neoklasické pojetí, které neodpovídá skutečnosti.
  2. Sklon k formulování empiricky nevyvratitelných tezí má většina liberální (neoklasické) ekonomie. K dokonalosti je tento přístup doveden u představitelů rakouské školy. Ludwig von Mises prosazoval takzvaný aprio­rismus jako základní ekonomickou metodu. Vycházel při tom z axiomu, že člověk jedná cílevědomě
  3. cích v rámci soudobé ekonomické teorie: neoklasické teorie růstu a nové teorie růstu (teorie endogenního růstu). Ve druhé části textu bude proveden nástin tradič-252 L. Kouba ních růstových přístupů. Smyslem tohoto příspěvku ovšem není technický popis jednotlivých modelů
  4. Great summary období starověké řecko starověký řím rané křesťanství aristoteles ze stageiry ekonomické teorie jejich představitelé info období.

30. Hlavní historické a současné směry ekonomického ..

Ekonomie. 1. Ekonomie jako věda • Charakteristika (oikos = dům, zákon=nomos) - Ekonomie = humanitní věda, která zkoumá nejobecnější souvislosti ekonomického života společnosti, usiluje o objasnění fungování hospodářského života, zkoumá výrobu statků, poskytování služeb a jejich využití mezi ekonomickými subjekty (tzn. domácnosti, firmy, stát teorie rozdělování - teorie, které se zabývají problematikou rozdělování důchodů a činiteli, které tato rozdělování determinují. V dosavadním vývoji ekonomie lze vyčlenit 2 zákl. typy t.r. 1. První bývá někdy označován jako funkcionální t.r. Je to koncepce neoklasické ekonomie, založená na teorii mezní produktivity, jejíž základy svým dílem položili J. Představitelé Nové institucionální ekonomie obohacují standardní ekonomickou analýzu. Hledají mezery v neoklasické ekonomii, čímž úzký záběr statických modelů rovnováhy značně rozšiřují. Neoklasická ekonomie tímto vlastně poskytuje výchozí platformu, na níž většina nových institucionalistů staví Představitelé cliometrie. Robert W. Fogel (1926-2013) Douglas C. North (1920-2015) Lance E. Davis (1928-2014) Fogel a North jsou laureáty Nobelovy ceny (1993) Problémy neoklasické ekonomické teorie: přítomen kontext a slepě následovaný interpretační rámec Ekonomie shrnutí. Ekonomie jako věda; Charakteristika (oikos = dům, zákon=nomos) Ekonomie = humanitní věda, která zkoumá nejobecnější souvislosti ekonomického života společnosti, usiluje o objasnění fungování hospodářského života, zkoumá výrobu statků, poskytování služeb a jejich využití mezi ekonomickými subjekty (tzn. domácnosti, firmy, stát

Academia.edu is a platform for academics to share research papers Start studying 31. Chicagská škola. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Perspektivy neoklasické ekonomie z pohledu soudobé globalizace. Hlavní trendy a problémy soudobé standardní makroekonomické teorie. Evroá koncepce negociované ekonomiky versus američtí představitelé nové keynesovské ekonomie - přehled základních koncepcí Ekonomika se tak v krátkém období chová podle keynesovského modelu, zatímco v dlouhém období se chová podle neoklasického modelu. Kontrolní otázky. 1. Jak lze demonstrovat na neoklasické syntéze přizpůsobení keynesovské teorie neoklasické makroekonomii? 2. Co způsobilo krizi neokeynesovství v sedmdesátých létech? 3 Ekonomie strany nabídky ( od počátku 80. let) - je úzce spojena s monetarismem, zaměřuje se však na daňový systém, hlavní představitelé Laffer a Roberts tvrdí, že je třeba maximálně podporovat ty, kteří tvoří hospodářské bohatství, Lafferova křivka dokazuje, že max. příjmy státního rozpočtu nejsou přímo.

Kapitola 6 Klasická politická ekonomie počátku 19

Co je ekonomieMankiw» studium, jak společnost obhospodařuje své vzácné zdrojeFrank a Bernanke» studuje, jak se lidé rozhodují v podmínkách vzácnosti zdrojů a jaký vliv má jej.. Téma: Vznik a charakteristika neoklasické ekonomie A) Etapizace neoklasické ekonomie a školy formativního období B) Marginalistická revoluce a její předchůdci C) Obecná charakteristika neoklasické ekonomie D) Racionalita a ekonomický model člověka E) Silná a slabá místa neoklasické ekonomie F) Tradice rakouského. Těžko říct, zda by se autor Všeobecné teorie, nejvýznamnější ekonom dvacátého století, radoval z postupně sílícího přesvědčení, že na tom keynesianismu přece jen něco bude. V jeho knize najdeme výroky, kterými se snažil to, co bylo v jeho práci nové, podřadit tehdejšímu hlavnímu proudu neoklasické ekonomie Není ale jasné, proč vlastně Schumpeter tolik oceňoval Walrasovo dílo. Vždyť to byla právě Walrasova teorie ekonomické rovnováhy, která dala pozdějšímu vývoji neoklasické ekonomie tolik statický ráz. Dokonce mnohem statičtější, než jaký nalézáme u Alfreda Marshalla a jeho cambridgeské školy

V jádru neoklasické ekonomie stojí přesvědčení, že hodnota zboží či služby se odvozuje z poměru nabídky a poptávky. Měřítkem této hodnoty jsou peníze. Provařená poučka z ekonomických učebnic říká, že neoklasickou ekonomii zajímá, jak jsou v ekonomice rozdělovány tzv. vzácné zdroje Hlavní představitelé Paul A. Samuelson (15. května 1915, Gary, Indiana, USA - 13. prosince 2009, Belmont, Massachusetts, USA) byl uznávaný americký profesor ekonomie. Je nositelem Nobelovy ceny za ekonomii z roku 1970 Německá historická škola či historická škola ekonomie byla převládajícím směrem ekonomické vědy v Německu během 19. století. Jejím základním principem je odmítavý postoj ke klasické politické ekonomii, která se tehdy zformovala v Anglii a ve Francii. Cílem kritiky byla především abstraktně deduktivní metoda klasické ekonomie a skepse ohledně existence obecně. ekonomiky •kladem důraz na samoregulační funkci peněz v ekonomice •jde o soudobou podobu neoklasické ekonomie •hlavní představitel: Milton Friedman Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Monetarismu Když viděl, co tam představitelé vítězných stran předvádějí, tak na svoji funkci znechuceně rezignoval. John Maynard Keynes se vrátil domů a v roce 1920 napsal knihu s názvem Ekonomické důsledky míru takže semletí klasické a neoklasické ekonomie bylo prozatím odsunuto na neurčito

Ekonomie - Wikipedi

Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Představitelé klasické a neoklasické teorie obchodu. Absolutní a relativní výhoda z obchodu. Problém příčiny poptávky a problém stanovení ceny. Řešení pomocí nabídkových křivek. Hecksher-Ohlinův teorém a jeho vývoj. Vliv. Škola veřejné volby a Institucionalismus, Arrowův teorém, hlavní představitelé veřejné volby - James Buchnan a Gordon Tullock, hlavní představitelé institucionalismu - T.C. Veblen, J.K. Galbraith a další 13. rezerva, zápočet; Literature. Kvasničková, A. a kol: Dějiny ekonomického myšlení, Rego 199 Institucionální ekonomie je ekonomický směr, který zkoumá roli institucí v moderní ekonomice. V kontrastu s jinými směry ekonomie se nezajímá výhradně o ekonomické jevy odehrávající se v rámci daného institucionálního uspořádání, nýbrž právě o tento rámec, tvořený formálními institucemi i neformálními institucemi Dějiny ekonomického myšlení 5EN200 Dějiny ekonomického myšlení Okruhy ke studiu a zkoušce 1. Metodologie vědy August Comte a positivismus 19. století, logický pozitivismus (Vídeňský kroužek) a empirická verifikace, Karl Popper (Logika vědeckého bádání 1934) - empirická falzifikace, Thomas Kuhn (Struktura vědeckých revolucí 1962): paradigma a revoluce ve vědě, Imre.

Hlavní makroekonomické proudy v historii 1) Klasická anglická politická ekonomie- období lesefér= nechte nás konat (Smith- pojem neviditelná ruka trhu) Smith odmítal zásahy stát 5EN200 Dějiny ekonomického myšlení 5EN200 Dějiny ekonomického myšlení Okruhy ke studiu a zkoušce 1. Metodologie vědy August Comte a positivismus 19. století, logický pozitivismus (Vídeňský kroužek) a empirická verifikace, Karl Popper (Logika vědeckého bádání 1934) - empirická falzifikace, Thomas Kuhn (Struktura vědeckých revolucí 1962): paradigma a revoluce ve vědě. Ekonomický nepravidelník VII. - John Maynard Keynes. Mises.cz: 25. července 2017, Modrý pták, komentářů: 20. Nahromadil nevídaný majetek na komoditních burzách, přišel o něj a znovu ho vydělal. Radil králi, prezidentům, ministerským předsedům a stýkal se s nejvýznamnějšími osobnostmi své doby. [Všechny doposud. BP_VET Economic Theories Development University of Finance and Administration Summer 2005 Extent and Intensity 2/0. Type of Completion: zk (examination)

Arial Garamond Times New Roman Wingdings Arial Black Hrany Oblouky Vrstvy Vodotisk EKONOMIE Základní pojmy Snímek 3 Snímek 4 Potřeby Maslowova pyramida potřeb Statek Služba Spotřeba Výrobní faktory Výrobní faktory 1. Práce Dělba práce Snímek 14 Produktivita práce Intenzita práce 2. Přírodní zdroje 3 V úvodu své knihy Rétorika ekonomie kritizuje americká křesťanská libertariánka Deirdre McCloskeyová skutečnost, že ekonomie se během 20. století zhlédla v metodologickém modernismu, v ideálu přísné vědy založené na tvrdých datech, jež vypovídají o objektivní realitě způsobem srovnatelným s exaktními přírodními vědami; těm se ekonomie podobá i. Co je ekonomie ekonomie = teorie hospodaření ekonomika = praktické hospodaření ekonomie = společenská věda o tom, jak lidé využívají vzácné zdroje k výrobě cenný Institucionalizmus vznikl a začal se rozvíjet jako opoziční doktrína neoklasické ekonomické teorie. Zástupci institucionalizmu se snažili navrhnout alternativní koncept. Snažili se reflektovat nejen formální schémata a logické modely ekonomie, ale i celou rozmanitost života společnosti

Tato teorie aplikuje principy neoklasické ekonomie na studium politického jednání. Jejím nejvýznamnějším předpokladem je skutečnost, že političtí aktéři jsou podobně jako aktéři na trhu racionální osoby, které se snaží maximalizovat svůj zisk a své jednání řídí podle zásady efektivity nákladů Poslední dvě představovaly počátek neoklasické ekonomie, která dodnes hraje v ekonomii dominantní roli. 4.Walras, W. Pareto, J. Hicks Pro lausannskou školu byla charakteristická metoda všeobecné rovnováhy, která zkoumala všechny trhy jako vzájemně závislé - marginalistická revoluce = nástup neoklasické ekonomie - mnohostranný obrat ve vývoji ET = zásadní přehodnocení, pro kt. je Představitelé: CARL MENGER LEON WALRAS W.ST.JEVONA (1870 - 1921) (1834 - 1910) EUGEN BOHM WILFREDO PARETO MARSHAL Ekonomie do té doby obecně věřila, že pokud není volný trh deformován státními zásahy, při jakékoliv změně v prostředí se tržní podmínky automaticky přizpůsobí dlouhodobě nejefektivnějšímu trendu. Krize však zasadila ránu neoklasické ekonomii (která byla tehdy uznávaná jako ekonomie hlavního proudu)

Klade důraz na samoregulaþní funkce peněz v ekonomice. Jde o soudobou podobu neoklasické ekonomie, hlavní představitel Milton Friedman. 17. TEORIE POTŘEB Potřeba je pociťovaný nedostatek. Každý člověk má vlastní potřeby, odlišné od představitelé již nevystupovali proti kauzalitě ve společenském životě aby obsahovala přebytek nad hodnotu prac. síly nadhodnotu, která je klíčovou kategorií Marxovy ekonomie nadhodnota (m) = H nově vytvořená - H pracovní síly (v) Krize neoklasické ekonomie 20´s 20. sto Je to autor mezinárodně uznávané učebnice ekonomie (Economics), jeden z hlavních představitelů neoklasické syntézy a nositel Nobelovy ceny z roku 1970. Přispěl k rozvoji matematické ekonomie, teorie chování spotřebitele, teorie všeobecné ekonomické rovnováhy a rovněž zformuloval model akcelerátoru a multiplikátoru ekonomie je věda, zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb. přísně se drží neoklasické cenové teorie a zásad volného trhu. charakteristická víra ve volný trh, metodologický pozitivismus a empirické testování. představitelé Becher, Hornigh, Schroder, Dithmar, von Justi, von Sonnenfels Americká škola (Cambridgeská škola) - angloamerická větev - Alfred Marshall: Principy ekonomie (1890) - syntéza neoklasické teorie, vysvětlení mechanismu trhu, cena: výsledek mnoha faktorů (např. poptávky a nabídky) - Marshallovy nůžky.

7. Neoklasická ekonomie Materiály do školy, maturitní otázk

4. Neoklasická ekonomie (NE) - mikroekonomie začíná koncem 19.stol a vzájemně nastupuje MARGINÁLNÍ REVOLUCE = vznik neoklasické ekonomie - představitelé: C.Menger, A.Marshall. L.Walras, V.Pareto, Joh.B.Clark, I.Fisher - zkoumání principů chování mikroekonomických agentů (domácnosti a firmy neoklasické ekonomie. (John Harriss, 2000, s. 17) Ke snížení rizika a transakčních nákladů lidé vytvářejí instituce, psaná a vynu-titelné zařízení, zákony, smlouvy a regulace - formální instituce a strukturní a vště-pené normy vedení, víry, zvyků myšlenek a chování - neformální instituce (Ménard, 2008, s. 1 ekonomické vztahy vznikají mezi subjekty náležejícími do různých národních či mezinárodních celků nebo mezi těmito celky navzájem. (Lohr & Kunešová, 1997) Tuto myšlenku formulovali představitelé neoklasické školy Heckscher a Ohlin a jejich myšlenky později doplnil i Paul Samuelson. Teorie komparativní výhody zní.

1.4. Metodologická východiska sporu Rakouská škola. Ekonomie rakouské školy, odvíjející se od Mengerových Grundsätze der Volkswirtschaftslehre z r. 1871, není v základních ohledech heterodoxní ve smyslu institucionalismu, marxismu nebo postkeynesiánství a historicky je spolu s neoklasickou ekonomií součástí tradice vyplývající z marginalistické revoluce Kritiky klasické politické ekonomie v 19. století (dotace 2/0) 4. Marginalistická revoluce a vývoj neoklasické ekonomie (dotace 4/2) 5. Rakouská a neorakouská ekonomie (dotace 2/2) 6. Ekonomie J. M. Keynese a neokeynesiánská ekonomie (dotace 4/2) 7. Postkeynesiánská ekonomie; nová keynesiánská ekonomie (dotace 2/2) 8 opírá o principy neoklasické ekonomie a standardního přístupu ekonomické analýzy, která využívá ekonometrie jako metodu pro zhodnocení účinnosti státních politik zaměstnanosti. Ukázalo se, že politiky zaměstnanosti jsou v Evropě spíše vládním selháním než nástrojem, který by pomáhal trhu práce

Kategorie: Ekonomie Typ práce: Seminárky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Období filosofů Řecka a Říma.Merkantilismus. Fyziokraté. Filosofie přirozených zákonů. Klasická škola. Německá historické škola rutiny neoklasické ekonomie ovlivnit vymezování oborově didaktického pole ve výuce podnikání a výchově k podnikavosti. 1. 1 Druhý věk modernity Akceptace nejistoty jde ruku v ruce s tezemi druhého věku modernity (Beck, 2004, 2006; Keller, 2007) či pozdní modernity (Giddens, 2003; Chisholm, 2008; Navrátil, 2009) ekonomické teorie s ním spojené výrazně rozvinuly a na jejich utváření se podílela řada významných ekonomů. Svatoš (2009) popisuje, že v průběhu 20. století navazovala na Ricardovu teorii teorie komparativní výhody. Formulovali ji představitelé neoklasické školy Eli Heckscher a Bertil Ohlin, později byly jejich.

www.jhpd.estranky.cz - Ekonomie - 1. Historie ekonomi

Schnaiberg polemizuje s obecně rozšířenou představou neoklasické ekonomie, spotřebitelé určují charakter výroby a ta jen uspokojuje poptávku. Naopak v kapitalistické společnosti běžícího pásu výroby jsou lidská přání a potřeby do značné míry formovány předem existujícími výrobními poměry Hlavní představitelé Adam Smith a David Ricardo, Poprvé použit pojem neviditelné ruky trhu. Jde o soudobou podobou neoklasické ekonomie. hlavní představitel Milton Friedman. Keynesiánská a monetaristická koncepce představují dva hlavní proudy v soudobé ekonomické teorii. Na tyto základní teoretické linie navazují. 7 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu mé bakalářské práce Ing. et Ing. Miloši Novému za vedení mé bakalářské práce a za poskytnutí cenných rad a připomínek Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš

Gossen Herman Heinrich - pruský úředník , 1810 -1858 ,předchůdce neoklasické ekonomie.Formuloval principy teorie mezního užitku. Karel Marx - 1818 -1883 , německý filozof , sociolog , historik a ekonom, který strávil díky svým politickým názorům většinu života v exilu Vedle Mao Ce-Tunga, Pol-Pota a ekonomie osvobození jsou sem například zařazováni významní představitelé hlavního proudu v ekonomickém myšlení, jako J.M. Keynes a Joan Robinsonová (To souvisí s jejich publikovanými úvahami o možnostech alternativní organizace společenské výroby.) ENVIRONMENTÁLNÍ ČI EKOLOGICKÁ EKONOMIE A EKONOMIE ZDROJŮ: TERMINOLOGICKÁ ROZVOLNĚNOST V ČESKÉM VÝZKUMU Lenka Slavíková Abstract The paper deals with terminological issues within economics of the environment as used in Czech socio-economic research. In particular, it criticises the misuse of the term environmenta 2.4 Předchůdci klasické ekonomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2.4.1 William Petty. několika století se utvářely a vyvíjely různé ekonomické názory a postoje. Prvním významným myšlením byl právě merkantilismus, po němţ vznikly klasické a neoklasické ekonomické teorie, které dopomohly k vytvoření souasných, moderních modelů. (3, str. 7) 2.1.1 Merkantilismu Je považován za zakladatele moderní neoklasické ekonomie. Přispěl k rozvoji matematické ekonomie či teorie všeobecné ekonomické rovnováhy a spotřeby. Patrně nikdo jiný neovlivnil ekonomickou teorii ve druhé polovině 20. století tak významně Jedním z hlavních problémů, jímž se představitelé klasické politické.