Home

Ochrana osobnosti judikatura

Ochrana osobnosti; náhrada při újmě na přirozených právech člověka; přiměřené zadostiučinění; právo na informace; právo na soukromý a rodinný život, § 81 o. z., § 82 o. z., § 2951 odst. 2 o. z., § 2956 o. z. 18. 8. 2021 Preventivně-sankční funkce peněžité náhrady nemajetkové újmy za neoprávněný zásah do. Toto je anotace judikátu 30 Cdo 1941/2007 - Ochrana osobnosti (Bendl v. Rath) v rámci Repozitáře judikatury práva informačních a komunikačních technologií. Autorem této anotace je Žaneta Langerová (editor Tereza Novotná)

ochrana osobnosti Vztah k předpisu: § 11 až 13 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku § 79 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řád Ochranou osobnosti se rozumí ochrana přirozených práv člověka, která patří mezi základní lidská práva, zakotvená Listinou základních práv a svobod. Jde o absolutní práva, jejichž obecná úprava je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o. z.) a zvláštní úprava je obsažena v předpisech práva duševního vlastnictví Ochrana osobnosti podľa ustanovení § 11 až 13 Občianskeho zákonníkaapodľa§15Občianskehozákonníka Niejevylúčené,žetýmistýmkonaním,ktoréposmrtifyzicke Podstata ochrany osobnosti je obsažena v čl. 10 Listiny základních práv a svobod (LZPS), a to takto: (1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. (2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života

Nejvyšší soud / Ochrana osobnosti; náhrada při újmě na

 1. Ochrana osobnosti. Projev poslance směřující vůči jinému poslanci na půdě Poslanecké sněmovny může vyvolat nejen následky disciplinární, spočívající v projednání věci a případném uložení sankce disciplinární komisí Poslanecké sněmovny, ale při zásahu do osobnostních práv může vyvolat též následky soukromoprávní, tedy založit oprávnění dotčené osoby.
 2. Ochrana osobnosti Osobnost člověka je chráněna zákonem včetně všech jeho přirozených práv. Každý občan je povinen respektovat a ctít svobodné rozhodnutí jiného občana, který si může žít podle svého. Každý člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se upuštění od neoprávněného zásahu nebo toho, aby byl odstraněn následek takovéhoto neoprávněného zásahu
 3. Právnu úpravu ochrany osobnosti rozširuje aj ustanovenie § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka o najtypickejšie prejavy osobnosti, ktorými sú písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a zvukové záznamy
 4. Institut ochrany osobnosti upravuje v občanském zákoníku pouze několik ustanovení. Vysoká míra obecnosti těchto zákonných norem vyvolává při jejich aplikaci v právní praxi rozsáhlou judikaturu soudů, jejíž zevšeobecňující potenciál nejen přispívá ke sjednocování soudní praxe na úseku ochrany osobnosti, ale její právní úpravu fakticky dotváří
 5. Toto ustanovení je provedeno řadou dílčích zákonů, zejména pak ustanovením § 11 a násl. občanského zákoníku, která postulují obecné právo na ochranu osobnosti a stanoví soukromoprávní sankce za jeho porušení. Ochrana řady osobnostních práv je poskytována rovněž na základě mezinárodních úmluv, např. Evroé úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod nebo Úmluvy proti mučení
 6. Ochrana osobnosti v rámci občianskeho práva Primárne je Ochranu osobnosti upravená v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len Občiansky zákonník) v ustanoveniach § 11 a nasledujúce. Okrem Občianskeho zákonníka je ochrana osobnosti zakotvená aj v iných právnych normách ako napríklad Ústava Slovenskej republiky (ďalej len Ústava SR) ale aj v iných dokumentoch medzinárodného práva
 7. - jednotné právo na ochranu osobnosti = jednota a celistvost lidské osobnosti - chráněné jsou nehmotné statky osobnostní - hodnoty lidské osobnosti, které tvoří její fyzickou (tělesnou) a psychicko-morální i sociální integritu (všeobecná osobnostní práva) a výsledky duševn

Ochrana osobnosti -komunálny politik, preukazovanie nemajetkovej ujmy vo verejnej sfére. 4. Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 19. mája 2010 sp. zn.: 5 Cdo108/2009: Ochrana osobnosti -skončenie pracovného pomeru avymedzenie neoprávneného zásahu do osobnostných práv. 5. Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. novembra 2009sp. zn. Ochrana osobních údajů v kontextu judikatury Soudního dvora EU, výkladových pokynů a stanovisek, Pokorná/Dvořáková, Praha, Wolters Kluwer, 2020 - archiv dokumentů Publikace poskytuje přehled zásadní judikatury SDEU a ESLP, která bude relevantní pro soudní výklad nařízení GDPR i zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů Právní prostředky ochrany osobnosti zaměstnance. autor: Mgr. Hana Zemanová Šimonová, LL.M. publikováno: 31.10.2016 Předmětem základních pracovněprávních vztahů je závislá práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele a podle pokynů zaměstnavatele, přičemž zaměstnanec ji pro zaměstnavatele. Ochrana osobnosti po smrti postihnutej osoby 8.4. 2011, 18:59 | najpravo.sk. Osobnosť, ktorá je chránená prostredníctvom všeobecného osobnostného práva, v prípade, ak došlo k zásahu do tohto práva, má možnosť využiť právne prostriedky ochrany osobnosti, ktoré sú exemplifikatívne uvedené v ustanovení § 13 Občianskeho zákonníka

ochrana osobnosti, média, judikatura. Klíčová slova (anglicky) protection of personality rights, media, case-law. Abstrakt (česky) Ochrana osobnosti a jména člověka a ochrana dobré pověsti názvu, a soukromí právnické osoby v mediálním prostředí, vč. rozboru judikatury Abstrakt Předmětem této diplomové práce je. Judikatura ve věcech ochrany osobnosti významně ovlivňuje právní vědu a naopak z odůvodnění mnoha rozhodnutí soudů v těchto věcech je zřejmá jejich inspirace právní teorií konkrétním předmtům ochrany osobnosti, jimiž jsou ochrana osobních údajů, ochrana projevů osobní povahy nebo ochrana tlesné a duševní integrity þlovka. Další kapitolou v této práci jsou prostředky ochrany osobnosti v našem právním systému. Tedy jak se lze bránit neoprávnným zásahům do práva na ochranu osobnosti

Ochrana osobnosti v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti . 6. K zásahom do práva na česť (všeobecne) 7. Konflikt slobody prejavu alebo práva na informácie s právom na ochranu osobnosti . 8. Ochrana osobnosti v súvislosti s evidenciou vo zväzkoch Štátnej bezpečnosti . 9. K náhrade nemajetkovej ujmy a k primeranému. Ve druhé části je vyložen pojem osobnostních práv a Úmluvy tak, aby získané poznatky daly dohromady přehled ukotvení ochrany osobnosti Úmluvou, zejména pak články 8 a 10. Třetí část je věnována hlavně analýze judikatury, která je rozdělena do tří tematických okruhů, a to ochrana osobních údajů, ochrana cti a dobrého jména a ochrana práv k podobiznám

Ochrana osobnosti; ochrana podobizny; rozšiřování podobizny; zpravodajská licence; sociální síť; Facebook, § 81 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 82 odst. 1. poskytována občanskoprávní ochrana jen proti takovým jednáním, která jsou objektivně způsobilá přivodit újmu na osobnosti subjektu práva. S ohledem na okolnosti posuzované věci je třeba připomenout, že k problematice svobody projevu existuje bohatá judikatura Evroého soudu pro lidská práva (dále jen Soud), v níž j Rovnováha mezi svobodou projevu a právem na ochranu osobnosti 08.04.2015 / 22:00. Dne 3. 2. 2015 ústavní soud nálezem sp. zn. II. ÚS 2051/14 stanovil kritéria pro posuzování rovnováhy mezi svobodou projevu a právem na ochranu osobnosti Soukromoprávní prost ředky ochrany osobnosti Ochrana osobnostních práv je doménou soukromého práva, což vyplývá z práva každého na sebeur čení. Ve řejnoprávní nástroje jsou povahy podp ůrné. To platí zejména o represi trestní. 2 Ochrana osobnosti Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. Právnická fakulta MU, Brno 201

Ochrana osobnosti (Bendl v

tentokrát pouhé přehledné resumé problematiky ochrany osobnosti jako celku a její obsahově snadno uchopitelná a doufejme nadčasová definice. Odpovídající pozornost je v hrubých rysech samozřejmě věnována rovněž legálnímu zakotvení ochrany osobnosti v intencích de lege lata a víceméně filozofickým úvahám na NS: DNA zemřelého bez souhlasu je nepřípustným důkazem Nejvyšší soud v rozsudku (sp. zn. 30 Cdo 1982/2012) vyslovil, že: test DNA vyhotovený na základě vzorku DNA odebraného z těla zemřelého, aniž by k tomu dal souhlas před smrtí sám zemřelý, nebo po jeho smrti osoby oprávněné k pietní ochraně osobnosti podle občanského zákoníku, je nezákonně získaným.

Právní prostředky ochrany osobnosti zaměstnance. autor: Mgr. Hana Zemanová Šimonová, LL.M. publikováno: 31.10.2016 Předmětem základních pracovněprávních vztahů je závislá práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele a podle pokynů zaměstnavatele, přičemž zaměstnanec ji pro zaměstnavatele. Osobnost osobnostní právo ochrana osobnosti právní principy posuzovací zásady kolize hodnot ÚS ČR ESLP EÚLP judikatura Jazyk práce: čeština Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29 Názory právní teorie, z nichž ve většině případů vychází i dosavadní judikatura obecných soudů v oblasti ochrany osobnosti, se do značné míry shodují nad primárním významem funkce satisfakční, tj. přiměřeně s ohledem na všechny okolnosti konkrétního případu, optimálně, a tím účinně vyvážit a zmírnit.

Subjektem ochrany osobnosti může být pochopitelně pouze fyzická osoba. Fyzická osoba tak má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. což ostatně potvrzuje i judikatura, zejména ke vztahu k umělcům, sportovcům. Zákony, judikatura a literatura 2021-2022. Hledat R 13/2014; Ochrana osobnosti Garance. A A. č. 13/2014 Sb. rozh. Není-li předmětem žaloby na ochranu osobnosti právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích, činí soudní poplatek z této žaloby částku 2000 Kč (položka 4 bodu 6. Sazebníku soudních poplatků), bez zřetele. Postmortálna ochrana osobnosti zomrelého 17.1. 2012, 18:54 | najpravo.sk. Samotný zánik rodinnoprávnych vzťahov (z pohľadu striktne právneho) v dôsledku smrti rodiča alebo manžela neznamená automaticky zánik väzieb pozostalých na osobu zomrelého v celej ich škále

Ochrana osobnosti fyzické osoby. Změříme-li se na ochranu osobnosti fyzické osoby, kterou máme možnost vymáhat soudně, tak připadají v úvahu celkem tři způsoby řešení. Prvním způsobem je žádat, aby bylo upuštěno od těchto neoprávněných zásahů 8.2 Trestněprávní pojetí ochrany osobnosti - str. 395 8.3 Trestné činy - str. 401 8.3.1 Trestné činy proti svobodě - str. 401 8.3.2 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství - str. 408 Literatura - str. 415 Mezinárodní smlouvy, zákony a jiné právní předpisy - str. 421 Judikatura - str.

ochrana osobnosti - US-ČR/Judikáty

 1. Konference ochrana osobnosti v internetovém věKu na faKuLtě sociá Lních studií mu v b rně 15. Května 2013 Lidové noviny pořádaly konferenci s pomocí FSS MU, hlavním sponzorem byla advokátní kancelář Dentons. judikatura ve sporech na ochranu osobnosti
 2. Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti od Wolters Kluwer v KNIHCENTRUM.CZ. Bleskové dodání, osobní odběr ZDARMA a dárky za nákup. Ověřeno zákazníky
 3. Ochrana osobnosti. Autor: Najvyšší súd SR - senát Spzn: 4 Cdo 95/2008 Prameň: ASPI Obsah judikátu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom. Vážený návštevník, prístup k celému článku majú iba registrovaní užívatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a.
 4. Search and overview Search and overvie

V knižnej novinke Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy sa jej zostavitelia snažili poskytnúť právnickej verejnosti, avšak aj laickej verejnosti, a to najmä študentom, novinárom či osobám verejne činným, základný prehľad o judikatúre vo veciach ochrany osobnosti a náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch Judikatura z poslední doby tento závěr odmítá, aniž by svůj postoj dostatečně zdůvodňovala (3). I přes tuto skutečnost můžeme konstatovat, že i nadále zůstává nespornou povinnost soudu posuzovat v každém konkrétním případě, zda proti právu na ochranu osobnosti nestojí jiné právo, kterému by v daném případě. V publikácii Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti sú komplexným spôsobom spracované najdôležitejšie rozhodnutia súdov v tejto oblasti, a to nielen slovenských. Už v prvej časti sú uvedené všetky rozhodnutia Euróeho súdu pre ľudské práva, v ktorých sú sťažovateľmi občania Slovenskej republike Rozsiahly výber rozhodnutí k problematike ochrany osobnosti obsahuje až 170 rozhodnutí rozdelených podľa jednotlivých aspektov tejto problematiky. Obsahuje rozhodnutia súvisiace s definovaním podmienok neoprávnenosti zásahu do práva na ochranu osobnosti a k jeho rôznym formám. osobitne sú vyčlenené rozhodnutia k postmortálnej ochrane osobnosti, k ochrane osobnosti v. Ochrana osobnosti 19.2. 2014, 17:17 | najpravo.sk. bez zovšeobecneného záveru (nález Ústavného súdu SR z 14. decembra 2012, sp. zn. IV. ÚS 448/2012-54

30 Cdo 2304/99 - Zásah do práva na ochranu osobnosti

 1. Váš partner ve světě práva: novinky, judikatura, změny v legislativě, názory a další užitečné informace nejen pro zástupce právnických profesí. Rychlé a přehledné zprávy pro všechny, kteří potřebují právní informace
 2. Ochrana osobnosti (2) Premiéra: Sobota 13. 9. 2014 na ČT2. Nastavit připomenutí.
 3. Ochrana osobnosti Ocenění v prestižní soutěži Právník roku - 1. Místo v kategorii Talent roku 2013 za práci Symbolické zadostiučinění v českém právním řádu; Mediální právo Ochrana osobnosti vs. svoboda projevu. Jaký směr sleduje zahraniční judikatura? Rodinné právo Bezdůvodné bránění ve styku s dítěte
 4. Zapracována je rovněž nová judikatura obecných soudů, soudu Ústavního i Evroého soudu pro lidská práva. Po úvodní obecně teoretické části jsou do hloubky rozebrány jednotlivé předměty ochrany osobnosti fyzické osoby: právo na tělesnou integritu, osobní svobodu, jméno, podobu, čest a důstojnost, slovní projevy.
 5. informacím a ochrana osobnosti, která v sobě zahrnuje ochranu osobních údajů. Obecné nařízení na ochranu osobních údajů GDPR je účinné od 25. května 2018 (dále jen GDPR). Již nařízení GDPR do značné míry nahradilo obsah zákona č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů
 6. § 81 [Ochrana osobnosti] 01.01.2014 - Tato funkce není dostupné v této verzi Beck-online. Přechodem na vyšší verzi naší apliakce získáte nejen více obsahu, ale také více možností práce s dokumentem a puřístup k dalším užitečným funkcím

Vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů. Aktualizováno 21. 05. 2021. Vláda 1. února 2021 schválila návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který by měl pomoci před odvetou těm, kdo v rámci svého zaměstnání nebo obdobné činnosti upozorní na protiprávní jednání. Jedná se o důležité protikorupční opatření. Hranice slobody prejavu a ochrany osobnosti sú ďalej analyzované v rozhodnutiach Ústavného súdu SR a ČR. Jednotlivé kapitoly venované samotnej ochrane osobnosti sú usporiadané podľa vecného obsahu rozhodnutí - napríklad ochrana mena a podobizne, hranice kritiky, prezumpcia neviny, miera prípustnosti kritiky sudcov a súdov, atď Váľená paní, váľený pane, vítejte v on-line právním systému Fulsoft.cz - Zákony, judikatura a literatura 2021-2022.Fulsoft.cz je optimalizován pro vąechny velikosti monitorů i mobilní telefony.Zkuste se přihlásit i na svém mobilu.. Základ Fulsoft.cz tvoří komfortně zpracovaná Sbírka zákonů.Na ní je přehledně navázána související judikatura, odborné články. osobnost člověka pak podstatným způsobem napomáhá definovat judikatura: Ač 24 Ustanovení §17 ABGB: Co je přiměřeno vrozeným přirozeným právům, otom se má potud za to, že tu jest, pokud se neprokáže zákonné omezení těchto práv. 25 KARNER, E. Ochrana osobnosti vRakousku aEvropě. Sborník Karlovarské. Ochrana osobnosti. Autor: Najvyšší súd SR - senát Spzn: 2 Cdo 18/92 Prameň: Zb.NS Zväzok: 3-4 Ročník: 1993 Strana: 103 Číslo: 28/1993 Obsah judikátu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom. Vážený návštevník, prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu..

Ochrana osobnosti a stanovení přiměřeného zadostiučiněn

Právo pro každého - Ochrana osobnosti. 00:00:25 Už v náboženské tradici křesťanství hrála klíčovou roli myšlenka 00:00:29 spasení člověka jako individuální osoby. 00:00:32 Jestliže Bůh byl ochoten zemřít v Ježíši Kristu pro každého člověk Balíček ponúka komplexným spôsobom spracované najdôležitejšie rozhodnutia v oblasti slobody prejavu, ochrany osobnosti, reklamy či nekalosúťažného konania, a to nielen slovenských a českých súdov, ale aj Euróeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Euróej únie Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů ZAŘAZUJEME V ROCE 2021 P. Mates a kolektiv - Nakladatelství Leges. Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku. Komentovaný rejstřík judikatury a její užití po rekodifikaci P. Bezouška a kolektiv Osoby, ochrana osobnosti člověka, spolky; Ochrana osobnosti - právo žít v příznivém životním prostředí, ochrana soukromí, projevů osobní povahy, pořizování obrazových a zvukových záznamů ve světle dosavadní judikatury součást a příslušenství věci, silniční vegetace, judikatura k odpovědnosti za silniční.

Ochrana osobnosti dieťaťa v slovenskom právnom poriadku nie je osobitne upravená, riadi sa primerane podľa všeobecnej občianskoprávnej úpravy ochrany osobnosti upravenej v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku (ďalej iba Občiansky zákonník). Limity zákonného zastúpenia maloletého jeho rodičmi sú determinované tým. Ochrana osobnosti v rámci občianskeho práva Primárne je Ochranu osobnosti upravená v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len Občiansky zákonník) v ustanoveniach § 11 a nasledujúce Laická i odborná verejnosť stotožňuje právny inštitút ochrany osobnosti s § 11 Čítať ďale Rozsudok, ktorým sa ukladá autorovi článku uverejniť v periodiku vydavateľa správu určitého obsahu, je nevykonateľný. Autorovi článku môže však byť uložené, aby trpel uverejnenie správy určitého obsahu v periodiku vydavateľa

judikatura ochrany os. údajů •Judikatura nepostihuje v užitečném rozsahu ani všechny základní pojmy: osobní údaj, zpracování, profilování, hlavní provozovna •Judikatura je nejednotná v otázce vztahu práva na ochranu osobních údajů, práva na ochranu soukromí •V některých ČS právo na informační sebeurčení. Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ochrana osobnosti podle občanského zákoníku. (1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením JUDIKATURA: Povaha práva autorského 1. Práva autorská se neodvozují od žádného zákonodárství, nýbrž čerpají svůj původ v právu přirozeném, které náleží každému jednotlivci k ochraně a užívání produktů ochrany osobnosti, v rozporu s dobrými mrav Sledování zaměstnanců a právo na ochranu soukromí. 22. 2. 2020. JUDr. Michal Dvořák. Zaměstnavatelé vnímají kontrolu plnění pracovních povinností zaměstnanci, včetně kontroly řádného hospodaření s majetkem zaměstnavatele, jako jedno ze svých stěžejních práv. Vskutku, dle zdravého rozumu je legitimní, aby. Ochrana osobnosti je upravena zejména v § 11 zákona č. 40/1964 Sb.. Už samotný název napovídá, že předmětem ochrany jsou určitá nemajetková práva, a to taková, která souvisí s lidskou osobností. Proto tato práva nazýváme jako osobní neboli osobnostní

 1. Ochrana dětí před ohrožením mravního vývoje které dříve uváděla judikatura . Závěr - negativa současné situace . využíváno právo dítěte poškozeného trestným činem na náhradu nemajetkové újmy v penězích z titulu ochrany osobnosti
 2. JUDIKATURA: A. Povinná znalost pro zkoušku z evroého práva 29/69 Stauder (ochrana osobnosti) 46/87 a 227/88 Hoechst (zvláště body 13 - 19 - ochrana soukromí) C-112/00 Schmidberger (zvláště body 64 - 94 - svoboda shromažďování) C-36/02 Omega (zvláště body 34 - 43 - lidská důstojnost a základní tržní svobody
 3. žaloba prevenční, žaloba na ochranu osobnosti a žaloba na náhradu škody. Sousedská žaloba. Tzv. sousedská žaloba je zjevně nejpřiléhavějším typem žaloby, který lze k ochraně před hlukem využít. Základem pro tuto žalobu jsou ustanovení § 1013 a § 1042 občanského zákoníku
 4. Nemožno vylúčiť, že ochrana osobnosti v súvislosti s porušením práva na zdravie bude mať tiež svoje miesto, to však len v prípade skutkov, nárokov či osôb odlišných od skutkov, nárokov či osôb spadajúcich do režimu náhrady škody na zdraví, prípadne v situáciách, v ktorých je právna úprava náhrady škody natoľko.

Ochrana osobnostních práv starosty, zastupitele a úředníka

Osoby, ochrana osobnosti člověka, spolky Ochrana osobnosti - právo žít v příznivém životním prostředí, ochrana soukromí, projevů osobní povahy, pořizování obrazových a zvukových záznamů ve světle dosavadní judikatury součást a příslušenství věci, silniční vegetace, judikatura k odpovědnosti za silniční. OCHRANA OSOBNOSTI. Základní právní úprava. Podstata ochrany osobnosti je obsažen v čl. 10 Listiny základních práv a svobod (LZPS), a to takto: Čl.10 (1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno Věnuje se také úpravě ochrany osobnosti v českém právním řádu jako představiteli kontinentálního systému práva. Problematika je uváděna na klíčové judikatuře vedoucí k ukotvení principů common law, koncepce institutu ochrany osobnosti v common law a její základy pro potřeby vysvětlení rozdílů zkoumanyých systémů 1. Řízení bylo zahájeno stížností (č. 43643/10) směřující proti České republice, kterou dne 23. července 2010 podali Soudu občané České republiky Eva Hanzelková, nyní Nolčová, a Miroslav Hanzelka (stěžovatelé) na základě článku 34 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (Úmluva). 2 Test osobnosti - volba správného povolání. Chcete zjistit, které povolání je pro Vás to pravé?Pro jakou profesi máte nejlepší předpoklady a v jaké práci se skutečně seberealizujete?V tom případě, použijte tento profesionální test osobnosti, který Vám prozradí, pro jaké zaměstnání se skutečně hodíte.Navíc test pomocí speciální psychologické metody RIASEC.

Ochrana osobnosti epravo

Hranice slobody prejavu a ochrany osobnosti sú ďalej analyzované v rozhodnutiach Ústavného súdu SR a ČR.Jednotlivé kapitoly venované samotnej ochrane osobnosti sú usporiadané podľa vecného obsahu rozhodnutí - napríklad ochrana mena a podobizne, hranice kritiky, prezumpcia neviny, miera prípustnosti kritiky sudcov a súdov, atď Judikatura. DVPP Archiv časopisů + + Řízení školy ŠD 4/2021 + ŠJ 4/2021 + Vydání 7-8/2021 Téma měsíce O vzdělávání, armádě i vzpomínkách s generálem Petrem Pavlem Ochrana osobnosti a osobních údajů.

Ochrana osobnosti - ako podať žalobu? Poradíme vám

45/2003 ZSP Ochrana osobnosti § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov zákon č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch Údaje o tom, či konkrétny občan je alebo nie je členom určitého združenia občanov, prípadne, či mu členstvo v združení zaniklo, sú údaje, týkajúce sa. Antidiskriminační judikatura ÚS 2009 - 2019. ochrana ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny, a proto napadená rozhodnutí zrušil. Antidiskriminační judikatura ÚS 2009 - 2019. Stěžovateléžalobouna ochranu osobnosti napadali jednánížalovaných(měst Právnické okienko: ochrana osobnosti a spravodajská licencia. Od. -. 6. decembra 2011. REKLAMA. V novej rubrike prinášame odborné odpovede na právne otázky, ktoré trápia našich čitateľov. 프로듀스101 보름달 다운로드. . Napíšte nám, ktorým témam by sme sa mohli ďalej venovať Třetí část se věnuje ochraně osobnosti. Jednotlivec v roli subjektu údajů v knize nalezne nejenom popis svých práv, ale také úpravu ochrany osobnosti, jejíž GDPR je podmnožinou. Celá publikace pracuje s bohatou judikaturou soudů, která má pro aplikaci práva zásadní význam Zákonná licence ochrana osobnosti. Doplňková ochrana osobnosti je nadále upravena v tiskovém zákoně zákon č. 46/2000 Sb. a v zákonu o rozhlasovém a televizním vysílání, zákon č. 231/2001 Sb., jedná se o právo na odpověď a právo na uveřejnění dodatečného sdělení

Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti, 3

Pracovný čas a judikatúra Súdneho dvora EÚ (Helena Barancová)

Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnost

Přinášíme našim čtenářům aktuální rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 07. 2013, sp. zn. 23 Cdo 2623/2011 (známý jako ve věci PROLUX Consulting vs. Internet Info) jehož předmětem je vysoce aktuální a zajímavé téma střetu dvou hodnot, resp. práv, a to práva vyjádřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným zpusobem, na jedné straně, a práva na. Veřejnost - oznamovatelé. Co to je podnět? Rozumíme jím projev fyzické či právnické osoby, který je adresován Ministerstvu spravedlnosti, odboru střetu zájmů a boje proti korupci, a kterým se jeho oznamovatel zpravidla snaží upozornit na nedostatky v činnosti veřejných funkcionářů, které definuje zákon o střetu zájmů Ochrana osobnosti a medicínske právo - poznajte svoje postavenie a práva pacienta! Medicína sa o človeka a o jeho zdravie zaujíma niekoľko tisícročí. Úzka prepojenosť tejto vednej disciplíny na ľudskú bytosť sa prejavuje aj tým, že každý medicínsky zákrok vo svojej podstate zasahuje do jej psychickej a fyzickej integrity

Ochrana osobnosti. Právní služby v celé šíři, a to jak ochrana proti zásahu či ohrožení, tak obrana proti nařčení ze zásahu, jakož i preventivní konzultace pro předcházení budoucí odpovědnosti, též příprava smluv v souvislosti s komerčním využitím osobnostních atributů (reklama) 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů směrnice o elektronických komunikacích - Směrnice Evroého parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. þervence 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikacíc Zvláštní ochrana je poskytována spotřebitelům či osobám mladším 18 let. Soukromoprávní hlediska reklamního práva plynou z práva nekalé soutěže, ochrany osobnosti či oblasti autorskoprávní. Mimo právních norem je třeba zohlednit též normy etické.Předkládaná publikace přináší komplexní pohled na reklamní právo Správní řízení v mateřské škole - právní předpisy, informace, sdělení, judikatura. Publikováno: 23. 3. 2017 Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Pro zobrazení pracovní situace je třeba se přihlásit (vpravo nahoře) nebo si zakoupit další licenci. rádi bychom Vám tento obsah zobrazili K ochraně svého majetku může zaměstnavatel provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci vnášejí nebo odnášejí z pracoviště. Za tím účelem může provádět i osobní prohlídky zaměstnanců. Při kontrole i osobních prohlídkách zaměstnanců musí být dodrženy právní předpisy o ochraně osobnosti a nesmí být.

Právo na ochranu osobnosti - Iuridictu

ochrana hospodářské soutěže. povaha a účinky práva EU. předběžná otázka. směrnice. Soudní dvůr EU. závazky z práva EU. Finanční právo Kniha Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, Tkáč Juraj, Griga Marek, V súvislosti s novým zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane. Jsme veřejná univerzální knihovna, kterou může využívat úplně každý. Naším posláním je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další kulturní hodnoty. Máme ve fondu přes 2 000 000 dokumentů, vybere si u nás opravdu každý Vitajte u nás, čítajte, vzdelávajte sa a zabávajte sa! Kniha je naozaj dobrý tichý spoločník, na ktorého Vám postačuje trochu času a svetlo ÚZ 1205 / Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství. Cena s DPH. 89,00. Cena bez DPH. 80,91 Kč. Skladem 3 kusy. skladem 3 kusy. Počet kusů: do košíku. Minimální odběr položky je 0ks

Postřehy Petra VojtkaSprávny poriadokKonference o ochraně práv na internetu porovnalaPPT - Právní odpovědnost ve zdravotnictví PowerPointPrávo a energetika (elektrická energie) - Kompendium