Home

Autorský honorář smlouva

Výplatu na autorský honorář daní váš zaměstnavatel, respektive společnost, pro kterou činnost vykonáváte. V roce 2018 i 2019 zaměstnavatel odvádí daně ve výši 15 % až do výdělku do 10 000 Kč za jeden měsíc. Pokud byste měli dva autorské honoráře u dvou plátců, platí pro každého limit 10 000 Kč Autorský honorář představuje odměnu za dílo, které je předmětem autorského práva. V praxi jde o umělecká, literární a vědecká díla, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti a vyjádřená objektivně vnímatelnou podobou: díla písemná, hudební, dramatická, choreografická, pantomimická, fotografická, audiovizuální, sochařská, výtvarná, kartografická nebo urbanistická Smlouva o vytvoření autorského díla by měla obsahovat i licenční ujednání specifikující udělenou licenci. Vzor ke stažení zdarma Stáhnout vzor v PD

DPČ, DPP, OSVČ, autorský honorář a smlouva o dílo při

Autorské honoráře 2020

Objednatel se zavazuje za vytvoření díla a svolení k užití díla v tomto rozsahu zaplatit autorovi autorský honorář ve výši . Kč 3000,- za 1 autorský arch. V honoráři je zahrnuta i odměna za případnou technickou pomoc. Za vydání díla podle této smlouvy je stanoven autorský honorář ve smyslu zákona č.121/2000 Vzhledemk tomu, že základ daně (honorář do 10.000 Kč), z něhož se sráží zvláštní - srážková daň, odváděná plátcem autorského honoráře, je samostatným základem daně z příjmů fyzických osob, nepovažuje se činnost autora, pokud jeho honoráře nepřesahují hranici 10.000 Kč, za samostatnou výdělečnou činnost (autor není osobou samostatně výdělečně činnou) ve smyslu příslušných ustanovení zákona o důchodovém pojištění a zákona o.

Autorský honorář je příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví příjem z autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému (blíže v Autorském zákoně Co přesně je autorský honorář? Je to odměna pro autora (zhotovitele) díla, jež je předmětem autorského práva - viz autorský zákon č. 121/2000 Sb Nedosáhl-li by vypočtený dílčí autorský honorář dle bodů této smlouvy za dané období částky 100,-Kč, strany se dohodly, že licenční odměna za toto období činí nula Kč. Při každé i dílčí výplatě do zahraničí je nakladatelství oprávněno snížit honorář o příslušné daně a náklady spojen Autorskými honoráři jsou odměňována literární, umělecká nebo vědecká díla, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti. Zvláštní kategorií, pokud jde o odvody z honorářů za ně, jsou autorské honoráře za příspěvky do sdělovacích prostředků jako jsou tiskopisy, televize, rozhlas Autorské honoráře. Od 1.1.2014 se autorské honoráře a autorské odměny, které nepřesáhnou 10 tis Kč za měsíc od jednoho plátce, zdaňují srážkovou 15% daní. Daň je stržena u plátce a autorovi je vyplacena odměna po zdanění. Autorská odměna přísluší pouze autorovi díla (dle autorského zákona)

Smlouva o vytvoření autorského díla - vzor 2021 - Práce

 1. >Ten autorský honorář není ze závislné činnosti, tím >zúčtováním jsem myslela daňové přiznání za rok >2017..jsem se špatně vyjádřila. Teď u toho autorského honoráře >čtu v Licenční smlouvě je uvedeno, že z odměny >srazí daň z příjmu a že rodné číslo použije nabyvatel pr
 2. Zdaňování autorských honorářů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu, televize do 10.000 Kč měsíčně dle § 7 odst. 6 ZDP od 1. 1. 2015 by mělo mít následující rámec: 1) Plátce honoráře zdaní jeho výplatu 15% srážkovou daní a autor obdrží již čistý, zdaněný příjem
 3. Autorský honorář 13.12.2017, Ing. Ondřej Burian, Ing. je-li software vyvinut nad rámec pracovní smlouvy a pracovních povinností autora; je-li programátor autorem díla podle AutZ, odměna za svolení k uľití bude zdaněna v § 7 ZDP. Nahoru. Příjem podle § 7 ZDP
 4. Jako takový je autorský honorář ukotven v rámci zákona č. 121/2000 Sb., přičemž o tom, jak je celá tato problematika řešena z hlediska daní, pro změnu pojednává zákon č. 586/1992 Sb. Technicky vzato nejsou autorské honoráře ničím jiným než pouhými odměnami za díla vytvořená konkrétními osobami
 5. Autor bere na vědomí, že autorský honorář dle této smlouvy se počítá dle počtu zakoupených nikoliv stažených Děl. Autor v této souvislosti bere na vědomí, že k jednomu nákupu může existovat více stažení. Autor obdrží nejpozději k 25.1. a 25.7. přehled s počtem zakoupených knih a výši odměny autorského honoráře
 6. Autorský honorář ze zpravidla vyplácen na základě licenční smlouvy, která je sjednána mezi autorem a tím, kdo výsledky autorovy práce využívá a platí za ně. Licence může být úplatná či bezúplatná, omezení může být z hlediska prostoru, času nebo množství
 7. Autorské honoráře podléhají dani z příjmů ze závislé činnosti a také odvodům zdravotního i sociálního pojištění. Výjimkou jsou příjmy nepřesahující stanovený měsíční limit, které zdaní konečnou srážkovou daní rovnou plátce, např. redakce, nakladatelství apod

DPČ, DPP, OSVČ, autorský honorář a smlouva o dílo při . Od roku 2015 podléhají všechny autorské honoráře dani z přidané hodnoty. Daň odvede i z honorářů v úhrnu do 10 000 korun měsíčně zdaněných srážkovou daní při výplatě plátcem honoráře. Informace je důležitá zejména pro plátce DPH Re: Příkazní smlouva U té příkazní smliouvy má: Projektant lešení, projednávání návrhů..manžel je statik a má zaměření i na lešení..---Ten autorský honorář není ze závislné činnosti, tím zúčtováním jsem myslela daňové přiznání za rok 2017..jsem se špatně vyjádřila Jsem fyzická osoba a vyplácím jednou ročně autorský honorář kolegyni, která se podílela jako spoluautor na vydání knihy. Honoráře jsou vždy vypočteny z prodaných výtisků za rok a činí přibližně 46 000 Kč a jsou vypláceny 1x za rok na základě vystavené faktury Pokud váš autorský honorář za jeden měsíc od jednoho plátce nepřesáhne 10 000 Kč, uplatní se na něj 15% srážková daň. Příjem už se nikde nevykazuje a ani se nepodává daňové přiznání. Můžete pracovat pro pět plátců, z nichž vám každý měsíčně vyplatí 10 000 Kč (dohromady tedy 50 000 Kč) a pravidlo bude.

Autorské honoráře vyplácené daňovému nerezidentovi . předpisy. Pokud je se státem, ze kterého autor pochází, uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění, bude honorář podléhat sazbě daně stanovené smlouvou. Uvedený druh příjmu je v mezinárodních smlouvách obvykle řeąen v článku 12, který je nazván. III této smlouvy. III. Autorský honorář 1. Objednatel se zavazuje za vytvoření díla zaplatit autorovi celkem autorský honorář ve výši ,- Kč slovy (- -). Honorář může být zaslán předem na bankovní účet č.: 2201542139/2010 a v případě mezinárodní platby: IBAN: CZ5520100000002201542139 1) Musí se jednat o autorský honorář. Musí být proto sjednána smlouva dle zákona č. 175/1996 Sb o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon). Tento zákon nevyžaduje písemnou formu, ale v daňovém řízení nese důkazní břemeno poplatník a proto písemnou smlouvu doporučuji Autorské honoráře a daně s nimi spojené. V případě, že autor nemůže vystavit daňový doklad, na základě kterého je mu následně proplacen autorský honorář, zasíláme mu odměnu na základě autorské smlouvy. Autor nemusí mít k této výdělečné činnosti žádné povolení Zákon nedovoluje účastníkům smlouvy si ujednat způsob zdanění jinak, než je dáno zákonem!!! Vzhledem k tomu, že zákon o daních z příjmů (§ 7 (6) a § 36 (2) t) od 1.1.2014 jasně upravují, že příjem z autorské smlouvy se zdaňuje při výplatě, je smlouva v bofdě, že se budete starat o zdanění neplatná

Jak na daně u DPP, DPČ a práce na autorský honorář? 15. 2. 2011. Praha - Za těmito zkratkami se skrývají všeobecně oblíbené formy přivýdělku - dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Jde o dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. A podobné ke to třeba i u tzv. autorské smlouvy Slušný nakladatel má tuto možnost ve smlouvě ošetřenou např. textem: honorář ve výši 3 % z prodejní ceny do 1000 prodaných výtisků, ve výši 5 % od 1001 do 2000 prodaných výtisků, ve výši 10 % od 2001 do 5000 ks prodaných výtisků a ve výši 15 % od 5001 do 50000 prodaných výtisků Jak danit autorský honorář? Pokud jste v minulém roce pracovali tak, že vaší odměnou byl takzvaný autorský honorář, budete jej muset, jako každý jiný příjem, zdanit. Dnes se podíváme detailně na to, jak. Typicky jde o odměnu za dílo, jehož předmětem je autorské právo Rozdělení zisku z prodeje: po dosažení nákladů na výrobu e-knihy a poté, kdy bude zisk ponížen o autorský honorář, který dle nakladatelské smlouvy připadá autorce, si zisk z prodeje e-booku obě strany rozdělí poměrně, tedy 50% Galerie a 50% Nakladatelství

Autorské honoráře - daňové a pojistné hledisko. Předmětem autorského práva je dle § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) literární dílo a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvalé nebo dočasné Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je zajištění výkonu autorského dozoru projektanta akce: Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy budovy č.p. 150 Veselí nad Moravou - Milokošť v rozsahu obvyklém, odpovídajícím nárokům stavby. Autorský dozor zejména zahrnuje: a

Živlový týden a Rovnodennost - ChRám ObRody

Dostali jste autorský honorář? Kdy musíte a kdy nemusíte

Ve smlouvě je nutné uvést, kdy a jakým způsobem bude honorář za dílo vyplacen. Věnujte pozornost přesným podmínkám, někdy je v návrhu smlouvy výplata honoráře vázána na okolnosti, které jako autor díla nemůžete nijak ovlivnit (například na termín vydání díla) Autorské honoráře. Publikování na knižním portále Bezvydavatele.cz je výborná příležitost pro nové začínající autory, jakož i zavedené autory, kteří nejsou vázáni exkluzívní smlouvou s některým vydavatelstvím. Z každé zakoupené knihy vyplácíme autorský honorář ve výši 50% z prodejní ceny knihy uvedené na. POZOR: Nevyplývá-li ze smlouvy nic jiného platí, že cena (honorář - stanovený jakýmkoliv způsobem) zahrnuje vše, tedy např. i DPH. Je-li úmyslem zhotovitele ke sjednané ceně (honoráři) účtovat DPH (což je velmi často, i když ne všichni projektanti jsou plátci DPH), musí to být ve smlouvě výslovně uvedeno Vzor: Licenční smlouva podle autorského zákona. 20. února 2012 14:00. Licenční smlouva je upravena v ustanovení § 46 a násl. Autorského zákona. Jde o smlouvu, kterou autor díla (popř. jiný nositel autorského práva majetkového) poskytuje jinému licenci k užití díla. I kompaktní fotoaparáty dnes umožňují pořizovat. Na jejím základě je dílo vydáno a spisovateli vydavatel vyplatí autorský honorář - odměnu za napsání knihy a často i následně podíl z prodeje. Spisovatel ale může zároveň uzavřít smlouvu s organizací DILIA, díky které může například získat určitý objem peněz za to, že byla jeho kniha půjčována v knihovnách

Autorský honorář a jiný druh vztahu. Dáme fakturu od fyzické osoby nepodnikatele za článek publikovaný v našem internetovém lifestylovém magazínu. Jedná se o autorský honorář se srážkovou daní, nebo můžeme považovat předanou fakturu za jiný vztah např. ústní smlouva o dílo C. Autorský honorář za příspěvky do novin a časopisů nad 10 000 Kč měsíčně i. daň z příjmu (§ 7/2/a): jedná se o standardní příjmy OSVČ na základě fakturace nebo smlouvy. Autor uvede tyto příjmy ve svém daňovém přiznání jako příjem z jiné samostatn Současně se však jedná o autorský honorář, jehož zdanění má svá specifika. Jestliže Váš příjem z licenční smlouvy nepřesáhne částku 10.000 Kč měsíčně, bude Vám takový příjem zdaněn pouze srážkovou daní ve výši 15%. Z autorských honorářů převyšujících 10.000 Kč za kalendářní měsíc od téhož. Neuvede-li podnik snímky do prodeje do roka ode dne, kdy byla smlouva sjednána, může autor od smlouvy odstoupit; za ušlý honorář náleží autorovi náhrada. 6. Ostatní smlouvy o uvedení díla na veřejnost přiznává se autorské právo podle mezinárodních smluv, a není-li jich, pokud je zaručena vzájemnost

9. Co je to autorský honorář? 10. Jak se vypočítá autorský honorář (AH)? 11. Co je to Nevýhradní licenční smlouva? 12. Kdo platí knihy, které se prodávají? 13. Kolik si musím minimálně objednat knih pro svoji potřebu? 14. Kolik zaplatím za výrobu knihy? 15. Je možné si později přiobjednat další kusy? 16 autorský honorář osvč Mzda podle pracovní smlouvy, faktury OSVČ (osob samostatně výdělečně činných) či peníze za dohody o provedení práce nepředstavují jediné způsoby výdělku. Mezi ty nejvíc používané a nejzajímavější se řadí tzv. autorské honoráře Za autorský honorář se podle § 7 odst. 2 písm. a) zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP) považují příjmy: z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo duševního vlastnictví, 2009, nebo byla-li licenční smlouva uzavřena před 1. 1. 2009 Jste před podepsáním licenční smlouvy? Nechte ji zkontrolovat advokátem, ať se vyvarujete všem právním kličkám a nejasnostem. Projdeme ji za vás do 48 hodin a zvládneme to online. na jehož základě poskytuje licence k užití skladeb a nárokuje si autorský honorář Smlouva o dotaci sochy bude uzavřena se Spolkem Artibi Šumperk, IČ: 038 67 668, č. ú.: 2100764015/2010, FIO banka. Cena zahrnuje: autorský honorář vč. režie (ubytování, strava, cestovné) betonová patka (výroba, roksory, doprava patky) manipulace a umístění sochy (umístění sochy - vernisáž, 1. nátěr Savo, Bochemit

V naąem případě autorský honorář činil 2 000 Kč, pak v případě, ľe plátce neprovedl sráľku daně nebo nevybral-li daň ve stanovené výąi, představuje vyplacený autorský honorář ve výąi 2 000 Kč pouze 90 % základu daně a plátce by jiľ zaplatil daň ve výąi 222 Kč Dohoda o provedení činnosti (DPČ) na ni můžete pracovat jen 20 hodin týdně (ale klidně i víc než 300 hodin ročně) daň odvádí vždycky zaměstnavatel, vy máte na starosti zdravotní a sociální; podle výdělku (pokud přesáhne 2500 Kč měsíčně, platíte je, pokud ne, neplatíte nic) Autorský honorář

Autorské honoráře, které v kalendářním měsíci nepřesáhnou částku 7 000 Kč, nezdaní příjemce, ale plátce, který tyto příspěvky vyplácí. Z honorářů, které podléhají srážkové dani, se pojistné na sociální ani zdravotní pojištění neodvádí. Za autorský honorář se podle § 7 odst. 2 písm. a) zákona o. Autorský honorář nesouvisející se zaměstnáním se posoudí pro výpočet daní odděleně, zaměstnavatel jej zdaní srážkovou daní 15 % a příjem nepodléhá zdravotnímu ani sociálnímu pojištění. Limit 10 tis. Kč je pro vyplácenou částku v jednom kalendářním měsíci a je jedno na kolik smluv Vzory smluv pro rok 2021. Kdykoli budete potřebovat napsat přesnou pracovní smlouvu, dohodu, výpověď nebo jakýkoli jiný dokument, jen vyplníte vzor a máte hotovo. Vzory pracovních smluv, dohod, výpovědí a. ostatních dokumentů dle zákoníku práce pro rok 2013 Pracovní smlouvy

Podpora v nezaměstnanosti a autorské honoráře. Dobrý den, chci ukončit pracovní poměr kvůli stěhování ke starším rodičům, kteří budou potřebovat pomoc, a zároveň si zažádat o podporu v nez. Jde o to, že příležitostně publikuji za honorář a mám s redakcí uzavřenou dohodu o pracovní činnosti. Honoráře jsou. V. Autorské náležitosti Pořadatel hudební produkce je povinen opatřit si předem souhlas a za užití zaplatit autorský provozovací honorář. smlouva (a právní vztahy v ní výslovně neupravené) se v dalším vždy řídí režimem platnéh Odstoupení od smlouvy 1. Smluvní strany mají možnost odstoupit od smlouvy v souladu s příslušným ustanovením autorského zákona. 2. Objednatel může odstoupit od smlouvy a sjednaný honorář nevyplatit, zjistí-li, že spoluautor 1/spoluautor 2 hrubým způsobem nebo opakovaně porušil nebo nedodržel podmínky tét Autor může od smlouvy odstoupit a domáhat se náhrady za ušlý provozovací honorář také tehdy, je-li dílo uvedeno nebo provozováno způsobem snižujícím hodnotu díla. § 45 Autor se nemůže bránit úpravám, které jsou nutné k provozování díla a k nimž nelze dobře svolení odepřít

Jak se zdaňují autorské honoráře? (PŘÍKLAD) - Měšec

 1. Zákon č. 121/2000 Sb. - Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon
 2. Potřebuji si ujasnit návaznosti na autorský honorář (relace v radiu, smlouva s divadlem), pokud je do 7 000 Kč a pokud je nad 7 000 Kč, dle § 7 odst. 2 písm. a) DzP. 1) Příjem do 7 000 Kč daní ten co autorský honorář vyplácí a mělo by to být uvedeno i ve smlouvě
 3. Honorář za autorský přínos. Autorský přínos designéra je zásadní faktor úspěchu v práci s designem při rozvoji firmy. Výsledek tvůrčí činnosti je to nejcennější, co můžete pro svůj podnik získat - přináší do podniku kreativitu a inovace. Autorství je vyjadřováno autorskou odměnou - honorářem
 4. imální paušál aj.). Pozor - hlaste i taková představení, kde nebylo vybíráno vstupné vůbec, protože i z takto odehraných představení musíte zaplatit autorský honorář - není-li uveden ve.

Autorská práva vzory

 1. Autorská smlouva podepsaná s galerií. Odvolaný ředitel Národní galerie Jiří Fajt navíc ke svému platu, který se podobal částkám ostatních ředitelů, získal sumu 1 120 000 za autorskou smlouvu. Autorský honorář obdržel také ředitel Národního divadla Jan Burian za režii představení Libuše
 2. To, že jste studenti, ještě neznamená, že nemáte za určitých podmínek povinnost podat daňové přiznání. Pokud si přivyděláváte na brigádách či máte stálé zaměstnání, pravděpodobně se tomu nevyhnete. A někdy je to pro vás dokonce i výhodné. Studenta ve spolupráci s Jiřím Talknerem ze společnosti VG
 3. Sníženou sazbu DPH je možno aplikovat pouze na činnosti uvedené v příloze č. 2, tedy např. při výkonu herců, zpěváků apod. Předpokládáme, že nebylo záměrem aplikovat základní sazbu DPH na převody uměleckých autorských práv. Pokud však zákon o DPH nebude upraven tak, aby v příloze č. 2 byly zařazeny i umělecká.
 4. dle Smlouvy, včetně úhrady za poskytnutou licenci, v ceně jsou zahrnuty též veškeré náklady, v souvislosti plněním dle této Smlouvy vynaloží. 2. Cenu dohodnutou v odst. 1 tohoto článku smlouvy poukáže Objednatel na účet Zhotovitele ve dvou částech takto: • První část ceny bude činit 20 % z celkové ceny
 5. Definice pojmu. Kolektivní licenční smlouva je smlouva k předmětům duševního vlastnictví. Tento typ smlouvy je uzavírán v oblasti kolektivní správy majetkových práv autorských nebo majetkových práv s autorským právem souvisejících, kterou řeší §§ 95 - 105 zákona č. 121/2000 Sb.autorský záko

1. Autorský honorář je dle ceníku nakladatelství vyplácen (pro autorský tým) na účet prvního z autorů. Podmínkou proplacení je uzavření autorské smlouvy a uvedení potřebných údajů. První autor tak reprezentuje celý autorský tým. Autoři se mohou dohodnout, že účet bude vyplacen na jiného než prvního z autorů. 2 Autorský honorář: Váš podíl z každé prodané kopie bude činit polovinu z čistého výdělku. (Čistý výdělek vypočítáte tak, že od ceny knihy odečtete marži prodejce a DPH. Prodejci si obvykle berou marži kolem 30%. DPH je 10%.) Ukázkový výpočet: Cena knihy: 100 Kč DPH 10%: 10 Kč Marže prodejce 30%: 30 Kč Čistý. V případě, že se platí autorský honorář ve výši do 10 000 Kč plátci DPH, sjednaná výše honoráře se považuje za částku včetně DPH nebo bez DPH? Jakým způsobem se provede výpočet srážkové daně a jakým způsobem zaúčtování honoráře pro plátce DPH při srážce daně 15 %? Zobrazit odpově Zkontrolujte 'autorský honorář' překlady do angličtina. Prohlédněte si příklady překladu autorský honorář ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku Tyto smlouvy určují, jakým způsobem jsou autorské poplatky získané v jedné zemi nebo oblasti vypláceny textařům a skladatelům v jiné zemi či oblasti. Příklad : Skladatel z Brazílie může získat autorský honorář, když nějaká hudební skupina zahraje jeho píseň v pražském klubu

Autorské honoráře v otázkách a odpovědích - Podnikatel

Autorské honoráře - změny zdanění pro autory i plátce. U autorských honorářů došlo od 1. 1. 2014 k významným změnám. Změnila se hranice pro uplatnění srážkové daně ze 7.000 Kč u jednoho plátce za měsíc na 10.000 Kč a rozšířil se i okruh těchto příjmů. Autorským honorářem, který může podléhat srážkové. Tento postup však byl jen krátkou roční epizodou. Od 1. ledna 2015 je autorský honorář, který nepřesahuje v kalendářním měsíci od jednoho plátce 10 tisíc korun, samostatným základem daně pro srážkovou daň 15 procent jen tehdy, půjde-li o příjem autora za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize

Autorský honorář

Autorský honorář se stanoví u odborné edice i u popularizačně-propagační edice v rámci Licenční smlouvy nakladatelské (Příloha 3 této Směrnice děkana). Licenční smlouvy nakladatelské uzavírá s autory vedoucí nakladatelství. Autorský honorář se skládá ze dvou částí Autorský honorář je dle ceníku nakladatelství vyplácen (pro autorský tým) na účet prvního z autorů. Podmínkou proplacení je uzavření autorské smlouvy a uvedení potřebných údajů. První autor tak reprezentuje celý autorský tým. Autoři se mohou dohodnout, že účet bude vyplacen na jiného než prvního z autorů Autorský honorář jste povinen zdanit podle paragrafu 7. Výdaje můžete uplatnit ve výši 40 procent z příjmu takzvaným paušálem. Z rozdílu mezi příjmy a výdaji jste povinen odvést pojistné na zdravotní pojištění, na sociální zabezpečení ne. Zda na autorskou činnost uzavřete smlouvu o dílo, či dohodu o provedení. 3. 2014. Autorské honoráře - daně a pojištění od 1. 1. 2014. S účinností od 1. 1. 2014 se mění daňová pravidla pro plátce a příjemce autorských honorářů ze zdrojů na území ČR (zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb.). Uvedeným opatřením se mění mimo jiné zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve.

Příjmy výkonných umělců a autorské honoráře od roku 2014

 1. autorské profese . honorář (za vytvoření díla audiovizuálně užitého a licenci za poskytnutí oprávnění k užití díla) autorská smlouva, kde je definován úkol, povinnosti, časové rozpětí potřebné k vytvoření a odměna. štábové a technické profes
 2. vzory smluv a dokumentů 2021, vzory pro GDPR. Komplet Vám nabídne vzory všech typů pracovních smluv, dohod, výpovědí, odvolání, výtek, výzev a dalších pracovně-právních dokumentů v provedení dle aktuálně platného zákoníku práce
 3. Rozsah a trvání by mělo být omezeno, držitel patentu by měl obdržet autorský honorář a licence musí být obsažena v národním právu. Realizace dohody. Dohoda TRIPS představuje pro rozvojové a tranzitivní země vážnou realizační výzvu. Národní systémy IPR potřebují legislativní modernizaci, která by umožnila.
 4. Jak vydat knihu > honorář. Výpočet honoráře (obecné pravidlo, pokud se obě strany ve smlouvě nedohodnou jinak): cena výroby titulu se vynásobí dvěma, a tím dostaneme prodejní cenu (+15% DPH), z prodejní ceny se odečte výrobní cena a výsledek se rozdělí takto: 50% autor a 50% distributor, zjednodušeně lze říci, že autor získává z prodejní ceny 25% honorář

 1. Může to být např. smlouva o dílo? Je možné vykazovat autorský honorář osobě, která v projektu není zapojena jako řešitel a další pracovník? Podrobně - osoba mimo projektový tým napíše jednu kapitolu do knihy, která bude jedním z výsledků projektu
 2. Podporu lze žádat na autorský honorář, cestovné, stravné, ubytování, propagaci, náklady na tlumočení a náklady na moderaci akce. Akce je možné konat po podepsání smlouvy o spolupořádání mezi MZK a žadatelem. Žádosti posuzuje komise mobility ČLC. Výsledky žádostí na období 1. 2. 2018 do 15. 5
 3. Od 1. 1. 2015 nadto bude autorský honorář nepřesahující v kalendářním měsíci 10 000 Kč samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně (15 %) jen, půjde-li o příjem autora za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize
 4. Fórum - autorský honorář. autorský honorář Zapsal: 12. 10. 2005 13:54:47 - Láďa. Prosím poraďte, dostal jsem nabídku práce (překládám jazyky) za odměnu formou autorského honoráře. Jak se zdaňuje a co se kam odvádí, poraďte, prosím. Doposud jesm všechno fakturoval. Děkuji přidat reakci. Re: autorský honorář Zapsal: 14
 5. SMLOUVA O AUTORSKÉM DOZORU č.2/2020 Příkazrík se touto smlouvou zavazuje obstarat pro Příkazce autorský dozor architekta - 4.3. Honorář příkazníka, který se příkazce touto smlouvou zavazuje včas a řádně uhradit, je stanoven
 6. Dotaz na příjmy ze samostatné činnosti - autorské honoráře. 1. 11. 2019. smlouva o výkonu funkce vyměřovací základ autorský honorář daň z příjmů ze závislé činnosti dlouhodobá pracovní neschopnost kompenzační bonus nájemn

Ministerstvo tápe, zda přiznat zvukařům autorský honorář 3. prosince 2008 Ministerstvo kultury hodlá v nejbližší době zahájit proti mistrům zvuku další správní řízení kvůli.. Autorský honorář. finanční odměna za vytvoření uměleckého nebo vědeckého díla. Daně a autorské příjmy. Další pojmy. Oprávněná osoba k uplatnění práva na odpověď. Dobrá pověst . Veřejnoprávní korporace. Dohoda o výkonu pěstounské péče. Zločin. Nenašli jste co jste hledali? Najít advokáta. info@mylaw.cz Odpověď: Jeli zaměstnancem je z hlediska autorského honoráře podstatné, zda tuto činnost má v náplni činnosti Pokud ano- nelze vyplácet autorský honorář ( pak jde čistě o mzdový náklad ( např. odměna) Pokud ne - lze autorský honorář vyplatit na základě smlouvy o dílo = služba (tzv. licenční smlouva) - nebo. Musím s Vámi uzavírat smlouvu, když tedy nebudu nic platit za vytvoření mojí knihy a Vy mi naopak zaplatíte po vytištění a prodeji autorský honorář? Ano. Bez smlouvy nebudeme provádět ani editorské práce, ani korektury, ani zpracovávat grafiku, ani zajišťovat distribuci. Bez smlouvy to nejde

Autorské honoráře - zdanění a pojistné odvody v epravo

Autorské honoráře mohou být v některých případech brány jako samostatně výdělečná činnost. Takto podnikající OSVČ se samozřejmě na úřad práce hlásit nemůže. dohoda o provedení práce. dohoda o pracovní činnosti. autorský honorář. příjmy. příjmy ze zaměstnání. Autorský honorář činí částku 8 000 Kč (slovy osm tisíc korun českých). 5. Odměnu zaplatí nabyvatel autorovi na základě daňového dokladu - faktury. Lhůta splatnosti smlouvy a že je oprávněn s dílem disponovat v rozsahu sjednaném v této smlouvě a že toto díl sepsat licenční smlouvu a měsíčně si vyplácet autorský honorář, který by měl nahradit původní mzdu resp. dle licenční smlouvy, kterou s uživatelem díla uzavře (§ 2358 a násl. občanského zákoníku). nebude možné tento software považovat za zaměstnanecké autorské dílo (ve smyslu § 58 autorského zákona) Umělec se zároveň zavazuje, že po podpisu této smlouvy neuzavře další závazky, které by mohly ohrozit provedení činnosti-výkonu, ke kterým se touto smlouvou zavázal. 3. Za provedení umělecké činnosti-výkonu náleží umělci odměna ?,- Kč/den a za jeho užití k účelu smlouvou stanovenému přísluší umělci honorář.

Video: Autorské honoráře

Autorské příjmy - zdanění - jakpodnikat

Ministerstvo tápe, zda přiznat zvukařům autorský honorář. 3. prosince 2008 18:02. Ministerstvo kultury hodlá v nejbližší době zahájit proti mistrům zvuku další správní řízení kvůli porušování povinností kolektivního správce, mimo jiné uplatňování nepřiměřeně vysokých odměn. Na ministerstvo v poslední době. a) smlouva respektovala autorský zákon a smluvní náležitosti země, do jejíhož jazyka se titul překládá, z níž pochází překladatel či v níž se bude daný titul distribuovat; b) smlouva a smluvní podmínky byly nejen v anglickém znění, ale i v jazyce, do nějž se titul překládá S každým autorem bude sepsána autorská smlouva. Všem autorům, jejichž publikace bude vybrána k otištění, zašle naše nakladatelství, po podepsání smlouvy autorem, autorský honorář 1500,- Kč (honorář se zdaňuje 15%) na jeho účet. Po vytištění hry zašleme 5 autorských výtisků Nelze proto obecně říci, že z autorských honorářů do výše 7000 Kč se sráží daň vypočtená podle zvláštní sazby. Tak například, obdržím-li za přednášku autorský honorář 3000 Kč, nemůže být tato odměna zdaněna zvláštní sazbou daně, protože se nejedná o příspěvek do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize Autorský honorář za jedno přehrání se prý pohybuje v řádu jednotek haléřů, například u služby s měsíčním předplatným do 65 Kč je to přibližně 0,033 Kč za přehrání. Velice zhruba můžeme odhadnout, že podobné haléře dostanou také hudebníci a vydavatel

autorský honorář, tisk a distribuci • Průměrná cena elektronické knihy (beletrie) ČR 149 0,63 autorský honorář, tisk a distribuci • Průměrná cena elektronické knihy (odborná literatury) ČR 204 0,86 autorský honorář, tisk a distribuci • Průměrná cena e-výpůjčky v ČR (eReading) 49 0,21 autorský honorář, tisk a. Kdo je osoba samostatně výdělečně činná. Za osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se pro účely zdravotního pojištění považují osoby, které mají příjmy uvedené v § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a osoby s nimi spolupracující, na které jsou podle zákona o daních z příjmů. časového období autorský honorář nebo sazba odměny nezatížené zálohovými platbami nebo smluvně stanove­ nými srážkami. (15) V zájmu právní jistoty by mělo být stanoveno, že nebude-li ve smlouvě jasně uvedeno jinak, smluvní převod nebo postoupení práv na záznam výkon Podle ní se stanovoval autorský honorář podle tzv. norem (odvozených od vytištěného nákladu) a rozsahu, nikoliv však podle ceny knihy. V rámci tehdejších smluv se také definovalo nové vydání knihy: pokud se kniha nedotiskla během 12 měsíců po vydání, šlo vždy o nové vydání, na které bylo nutné uzavřít novou smlouvu 2007 14.Přesné datum konce platnosti smlouvy na skriptum, které se dotiskuje (smlouva platí 5 let po jejím podpisu): 15. Autorský honorář:... dotisk bez honorář

Zdaňování autorských honorářů - Portál POHOD

• Smlouvy platitípouze pro knihovny dle zákona 257/2001 Sb. - Půjčování nosičů zvuku - Elektronické dodávání dokumentů - Veřejné čtení • Smlouvy se vztahují na všechny autory - Včetně těch, které DILIA, OOA-S nezastupují - Každý autor má právo od smlouvy odstoupit • Úhrada za užití autorských děl Osobní náklady - autorský honorář (odměny pro zaměstnance; stipendia pro studenty) Povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění u mzdových prostředků zaměstnanců Ostatní osobní náklady - dohody o provedení práce uzavřené v souvislosti s vydáním díla (honoráře za překlady, doslov, předmluva, recenzní posudky. 1.1.2.4 Autorský honorář - autorské smlouvy dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském Nevztahuje se na činnosti (aktivity) uvedené na následujícím snímku - pozor na zpracování náplní práce u jednotlivých členů realizačního tým

Jak zdanit autorský honorář - Daňové kalkulačk

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti znamenají pro zaměstnavatele především možnost jednoduššího propuštění zaměstnance, říká advokát Michal Bureš z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Dohoda o provedení práce dokonce ani nemusí být jako jediná uzavřena písemně Najděte stock snímky na téma honorář v HD a miliony dalších stock fotografií, ilustrací a vektorů bez autorských poplatků ve sbírce Shutterstock. Každý den jsou přidávány tisíce nových kvalitních obrázků monografií a doporučuje uzavření licenční smlouvy nakladatelské. Výsledek posouzení návrhů je uveden v zápisu ze zasedání Rady. 7. Jednání Rady svolává její předseda podle potřeby, nejméně však 1x za semestr. Článek 3 Administrativní zajištění ediční činnosti 1 Autorská smlouva, podle níž se odvádí honorář za vytvořené autorské dílo, třeba výstavu nebo knihu, je podle Fajta standardním nástrojem. Postihovala mimo jiné projekty NGP k loňským výročím a Fajt byl kurátorem některých z nich

Autorské honoráře :: v účetnictví

Ustanovení předchozí věty se vztahuje přiměřeně i na smlouvy podle § 100 odst. 1 písm. h) bodů 2 až 4. (2) Kolektivní správce nesmí uživatelům předmětů ochrany ukládat omezení, která přesahují rámec ochrany stanovené tímto zákonem. (3) Povinnost podle § 100 odst. 1 písm. h) kolektivní správce nemá, bylo-li by. Zákon o právu autorském (autorský zákon) 115/1953 Sb.: 1. 4. 1964 - 30. § 1. Úvodní ustanoven Autorský honorář, daň, pojištění Co je autorský honorář. Autorský honorář je příjem z. užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích)autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému (Autorský zákon o dílech literárních, uměleckých a vědeckých Společenská smlouva. Verze 1.1 schválená 26. dubna 2004 nahrazuje verzi 1.0 platnou od 5. července 1997. Debian, tvůrci systému Debian GNU/Linux, vytvořili Společenskou smlouvu.Součástí smlouvy jsou i Zásady svobodného softwaru pro Debian, které se později staly základem pro Definici otevřeného softwaru. Společenská smlouva s komunitou svobodného softwar